V pripravi je Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021

Turizem je perspektivna gospodarska dejavnost, ki ima vse pogoje, da postane tudi ena najuspešnejših in najpomembnejših v Sloveniji. Še posebej je pomembna kot spodbujevalec gospodarske rasti in razvoja ter generator delovnih mest. Poleg tega spodbuja razvoj infrastrukture, pozitivno vpliva na uravnoteženi regionalni razvoj, med seboj povezuje različne sektorje in, ne nazadnje, spodbuja usmeritev Slovenije v trajnostni razvoj. S svojimi številnimi ugodnimi vplivi na gospodarski in družbeni napredek je eden glavnih dejavnikov nacionalnega in regionalnega razvoja v Sloveniji. Spodbujanje razvoja turizma je zato v okviru nacionalnega gospodarstva še posebnega pomena.

Ker se do sedaj veljavna Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017- 2021 z letošnjim letom izteka, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) objavilo osnutek Strategije nove rasti slovenskega turizma 2017-2021. Nova strategija bo temeljila na partnerstvu slovenskega turizma in bo predstavljala skupno strategijo države, gospodarstva in civilne sfere. Strategija  bo, za razliko od prejšnjih, imela zgolj en cilj, za katerega MGRT želi, da je skupen vsem ključnim deležnikom slovenskega turizma, saj ga bo zgolj tako mogoče doseči:  Povečati obseg turistične dejavnosti (turistični promet: prihodki in dobiček iz naslova opravljanja gostinske in turistične dejavnosti, števila turistov, števila prenočitev…).

Nova strategija bo sledila viziji: »Prebivalci Slovenije smo aktivni državljani na vseh področjih dela in življenja kjer kritično in tvorno sodelujemo v vseh družbenih procesih«.
Eden od teh procesov pa je tudi razprava na temo osnutka Zakona o spodbujanju turizma (ZSRT-1). Svoje predloge, mnenja in videnja na osnutek Zakona lahko podate na info@boreo.si najkasneje do 10.1.2017.

V prvi polovici leta,  pričakujemo tudi nove razpise s strani Ministrstva za gospodarstvo. Razvoj in krovna promocija novih ali atraktivnih turističnih produktov destinacije (2016-2018).

Prav tako sta do konca januarja objavljena 1. javna poziva za sofinanciranje operacij (projektov) iz Strategije lokalnega razvoja LAS iz kmetijskega sklada (EKSRP).

Za več informacij s področja razpisov dobite na Regijskem stičišču Boreo ali pa na naši spletni strani www.boreo.si.


 

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.