Programski svet

Sestava programskega sveta Regijskega stičišča za nevladne organizacije NKR BOREO:

 • po 3 člani iz občin Cerknica, Ilirska Bistrica, Postojna
 • 2 člana iz občine Pivka
 • po 1 član iz občin Bloke in Loška dolina

Cilji delovanja Programskega sveta:

 • Oblikovanje usklajenih predlogov nabora programov/projektov NVO za vključitev v bodoči regionalni razvojni program
 • Priprava strategije razvoja NVO z vključenim akcijskim načrtom
 • Oblikovanje usklajenih pobud za spremembo zakonodaje oz. predpisov, povezanih z delovanjem NVO v lokalnih skupnostih
 • Obveščanje NVO o priložnostih in drugih informacijah na lokalni in regijski ravni
 • Obveščanje javnosti o dejavnostih NVO
 • Vzpostavitev sodelovanja, povezovanja in vzajemne pomoči med NVO

Naloge za prihodnje programsko obdobje:

 1. Vzpostavitev programskih odborov na področjih:
  - šport,
  - turizem,
  - varovanje narave,
  - humanitarne dejavnosti,
  - mladi,
  - kultura in
  - razvoj podeželja.
 2. Analiza in primerjava obstoječih praks financiranja in podpore NVO sektorju v posameznih občinah
 3. Identifikacija potreb in težav NVO pri financiranju in izvajanju dejavnosti, priprava pobud in predlogov za spremembe zakonodaje oz. predpisov
 4. Identifikacija ključnih projektov NVO za vključitev v RRP
 5. Vzpostavitev skupnega sistema obveščanja javnosti o dejavnostih NVO
 6. Vzpostavitev sistema izmenjave informacij med NVO, redna srečanja predstavnikov NVO, mreženje vsebinsko povezanih NVO
 7. Vzpostavitev baze znanj in sredstev NVO v regiji

Izvajanje opredeljenih nalog je predvideno prek srečanj PS in PO-jev, prek posvetov NVO na lokalni in regijski ravni, z izvajanjem nalog zaposlenih na projektu in z vzpostavitvijo in uporabo informacijskega sistema NVO sektorja v regiji.

Aktualna sestava Programskega sveta:

OBČINA PREDSTAVNIKI
Loška dolina Jani Sterle – Zavod Oron
Bloke Matej Pakiž – TIC Bloke
Pivka Andreja Požar – Park vojaške zgodovine
Cerknica Bojan Žnidaršič  - Vitra
Kristina Kebe – Zavod Jezerski hram
Ilirska Bistrica Nevenka Tomšič – Univerza za tretje življenjsko obdobje
Aleš Zidar – društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Tadej Kogovšek – KŠTD Tabor Kalc
Postojna Stojan Kuret – Radioklub Proteus
Miha Uhelj – Društvo tabornikov Rod kraških viharnikov
Anamarija Samec – društvo Šent

 

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.