Rastimo skupaj

Na pobudo in ob podpori Urada RS za mladino je Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z mrežo Mama in lokalnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z mladimi izvedlo dogodek Rastimo skupaj. Letos se je v Primorsko-notranjski regiji dogodek odvijal v Cerknici pod okriljem Notranjskega študentskega kluba. Dogodek je bil v celoti posvečen krepitvi mladinskega sektorja in njihovim dialogom z lokalnimi odločevalci. Z omenjenim dogodkom so želeli organizatorji pozvati lokalne in regionalne akterje, ki pokrivajo področje mladine in mladinske politike ter vse tiste, ki izvajajo proces mladinskega dela k strukturiranemu dialogu. Dialog med mladimi na eni strani in odločevalci, gospodarstveniki in drugimi pomembnimi akterji iz lokalnega okolja oz. regije.  Mladi in vsi, ki delujejo na področju mladinskega polja, naj bi na ta način dobili priložnost, da se seznanijo z morebitnimi bodočimi delodajalci ali pa s tistimi, s katerimi bodo v bodoče vodili dialog – tudi politični s področja mladih.  Slednji pa so lahko na ta način videli, kako mladi razmišljajo, kaj pričakujejo, kaj lahko ponudijo, s kakšnimi težavami se soočajo in katere so tiste ovire, ki preprečujejo/omejujejo rast mladinskega sektorja. Na dogodku je bil predstavljen tudi osnutek regijske strategije za mlade, ki bo podlaga za ponovno aktivacijo Mladinskega sveta v Postojni, razvoja mladinskega polja v Cerknici, medsebojnega sodelovanja med klubi študentov v regiji…. Vse to bi pripomoglo tudi k izboljšanju položaja mladih v Primorsko-notranjski regiji.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.