Razvojni svet Primorsko-notranjske regije

Razvojni svet regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji in ga ustanovijo občine v regiji. Zakon določa tudi sestavo Razvojnega sveta regije, ki ga sestavljajo:

 • voljeni funkcionarji iz občin v regiji (župan ali člani občinskega sveta),
 • predstavniki gospodarstva, vključenega v zbornice, s sedežem v regiji,
 • predstavniki nevladnih organizacij, ki imajo sedež v regiji.

Svet Notranjsko-kraške regije je na svoji 61. seji dne 12. marca 2013 potrdil Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.

RSR ima naslednje naloge:

 • vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme,
 • na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
 • sklepa dogovore za razvoj regije,
 • sodeluje v teritorialnem dialogu, 
 • spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije,
 • opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

SESTAVA RSR

PREDSTAVNIKI LOKALNIH SKUPNOSTI

 • Marko Rupar, predsednik (Občina Cerknica)
 • Jože Doles (Občina Bloke)
 • Emil Rojc (Občina Ilirska Bistrica)
 • Janez Komidar (Občina Loška dolina)
 • Robert Smrdelj (Občina Pivka)
 • Igor Marentič (Občina Postojna)

PREDSTAVNIKI GOSPODARSTVA

 • Jošt Rupnik (predstavnik GZS OZ Postojna)
 • Janez Rebec, podpredsednik (predstavnik GZS OZ Postojna)
 • Branko Valenčič (predstavnik GZS OZ Postojna)
 • Bojan Kraševec (predstavnik OOZ Cerknica)
 • Janez Marinčič (predstavnik OOZ Postojna)
 • Janez Rojc (predstavnik OOZ Ilirska Bistrica)
   

PREDSTAVNIKI NEVLADNIH ORGANIZACIJ

 • Tatjana Hvala (predstavnica Kluba študentov občin Postojna in Pivka)
 • Matej Kržič (predstavnik Društva ljubiteljev Križne jame)
 • Tadej Kogovšek (predstavnik KŠTD Tabor Kalc 1869)

 

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.