Hiter pregled stanja NVO v regiji

Pregled stanja NVO na finančnem in zaposlitvenem področju smo opravili na osnovi podatkov AJPES za leto 2015. V tem letu je v regiji delovalo 608 aktivnih nevladnih organizacij, od tega  555 društev in 51 zasebnih zavodov in 2 ustanovi. Nevladne organizacije so zaposlovale skupno 103,5 zaposlenih, od tega je bilo v društvih 48 zaposlitev, v zavodih in ustanovah pa  55,5 zaposlitev. Delež zaposlitev je bistveno večji v zavodih, ki  v povpečju zaposlujejo nekaj več kot enega zaposlenega na organizacijo, v društvih pa je zaposlenih 0,09 oseb na organizacijo.

Po zaposlitvah v NVO sektorju daleč vodijo nevladne organizacije v občini Postojna, predvsem na račun organizacij, ki izvajajo javne službe in (gasilstvo, skrb za ostarele...).

Na finančnem področju ugotavljamo, da zavodi in ustanove razpolagajo z bistveno višjimi prihodki (47.338€) na organizacijo, v društvih pa je povprečna višina prihodkov 15.148€.

V celoti NVO izkazujejo neto presežke prihodkov nad odhodki v skupni višini 343.816€ na nivoju regije. V tem oziru  izstopajo NVO v občinah Cerknica in Loška dolina, v Cerknici predvsem na račun dveh gasilskih društev,  v Loški dolini pa na račun enega zasebnega zavoda.

Pri pregledu prihodkov na prebivalca, pa tudi na organizacijo, izstopajo NVO v občinah Cerknica (306€ / prebivalca, 22.510€ / organizacijo) in Postojna (239€/prebivalca, 21.972€/organizacijo). Najmanjši so prihodki v občinah Pivka (123€ / prebivalca, 10.952/organizacijo) in Bloke (136€/prebivalca, 8.591€/organizacijo).

Ko društva razvrstimo po specifičnih skupinah kot jih določa AJPES, ugotovimo, da športna društva predstavljajo največjo skupino društev, sledijo kulturna društva, društva za pomoč ljudem, in društva za gojitev, vzrejo ter varstvo živali, najbolj šibko pa so v regiji zastopana med nacionalna in politična društva, društva za duhovno življenje in stanovska društva.

Pri pregledu prihodkov društev po posameznih področjih ugotavljamo, da imajo v absolutnem smislu največ prihodkov društva s področja športa in iz skupine društev za pomoč ljudem.

V absolutnem smislu je največ oseb zaposlenih v društvih za pomoč ljudem in športnih društvih, kjer najdemo tudi največ zaposlovalcev.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.