Svet za NVO

Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij je strokovno in posvetovalno telo vlade o zadevah s področja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij.

Sestavlja ga 23 članov in sicer: enajst predstavnikov ministrstev in vladnih služb, enajst predstavnikov nevladnih organizacij (ena od njih je tudi Tatjana Hvala)  in en strokovnjak s področja civilne družbe.

Predsednik Sveta je predstavnik nevladnih organizacij in to je postala Tina Divjak, CNVOS.

Strokovne in tehnično-administrativne naloge za Svet opravlja ministrstvo, pristojno za delovanje nevladnih organizacij.

Sklep o imenovanju Tatjane Hvala v Svet NVO: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/sklep-o-imenovanju-v-svet-vlade-rs-tatjana.doc

 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.