Participacija otrok in mladih v občini Postojna – otroški občinski svet

Participacija je proces izražanja mnenj o zadevah, ki se nas tičejo. Preko participacije v lokalnem in družbenem okolju se otroci in mladostniki razvijajo v aktivne državljane. Ker Konvencija o otrokovih pravicah iz leta 2009 daje otrokom pravico participirati in izražati svoja videnja in mnenja smo  letos prvič v  sodelovanju z občino Postojna organizirali prvi otroški občinski svet. Na tem so se otroci in mladostniki iz šolskih parlamentov in dijaških skupnosti pogovarjali na temo izboljšanja situacije za otroke in mladostnike v občini. Na občinskem svetu so mladi predstavili različne predloge za izboljšanje situacije na področju športa, kulture, infrastrukture in prometa… Zapisali so se sklepi, in zaobljuba župana, da se bodo v takšni obliki srečevali vsaj dvakrat letno. Otroci in mladostniki pa bodo izmed njih izbrali 3 predstavnike, ki bodo otroški občinski svet zastopali tudi na rednih sejah občinskega sveta občine Postojna. Ker se je 1. seja občinskega sveta izkazala za dobro prakso upamo, da se bo ta dobra praksa razširila tudi po drugih občinah v Primorsko-notranjski regiji.

Saj kot je zapisano v programskem dokumentu Participacije mladih v Sloveniji morajo mladi imeti besedo pri odločanju. Participacija mladih  v institucijah in procesih služi vzpostavitvi okolja v katerem mladi prevzemajo odgovornost za lastno prihodnost družbe, kar prispeva k njihovemu doseganju odgovornosti.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.