Regijsko stičišče BOREO

BOREO je inovativen in vključujoč prostor oz. organizacija, ki omogoča vsem deležnikom in posameznikom dejavno udeležbo v razvoju družbe. Kot podporna mreža zagovarjamo stališča in združujemo predvsem nevladne organizacije iz regije, intenzivno delamo na povezovanju v trajna lokalna in čezsektroska partnerstva. Smo kreator idej, pospeševalnik socialnih inovacij, produktov in storitev, ter kompetenčni center znanja v Primorsko-notranjski regiji.

Cilji Regijskega stičišča NVO Primorsko-notranjske regije BOREO so:

  • okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO, ki imajo potencial za naslavljanje lokalnih potreb in s tem prispevati k trajnosti NVO in njihovi večji vlogi pri izvajanju javnih storite,
  • prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik,
  • okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb,
  • okrepiti vlogo regionalnega  stičišča z namenom izboljšanja položaja ter pogojev za delovanje NVO,
  • okrepiti usposobljenost koordinatorja regionalnega stičišča za organizacijski razvoj in s tem prispevati k njegovi trajnosti, stabilnosti in usposobljenosti  za zagotavljanje storitev predvsem za NVO s potencialom.

Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije BOREO svoje poslanstvo uresničuje skozi je učinkovito podporno okolje, ki deluje kot povezovalec vseh deležnikov in je pospeševalec regijskega razvoja.

Stičišče deluje v duhu sledečih vrednot: integritete, tolerance, dialoga, nediskriminacije, enakih razvojnih možnosti, trajnostnega in vključujočega  razvoja, družbene in socialne odgovornosti, ter odgovornosti do okolja v katerem živimo. Verjamemo, da so naša največja vrednost ljudje s katerimi izvajamo svoje poslanstvo. Zato vzajemno gradimo in podpiramo vseživljenjske kompetence naših sodelavcev, naj so to zaposleni, prostovoljci, projektni sodelavci ali zunanji izvajalci.

Naložbo  sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.