Arhiv

(12.11.2021) Spremembe pri izvajanju kongresne in sejemske dejavnosti, možnost kulturnih prireditev na prostem

Vlada RS je izdala spremembo odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s koronavirusom. Ta med drugim tudi določa, da je oseba, ki opravi testiranje s hitrim testom (HAG), upravičena do brezplačnega pisnega rezultata testa, kar je dokazilo za izpolnjevanje pogoja PCT. Izvajalec HAG testiranja mora izpis EU DCP potrdila o rezultatu testiranja v pisni obliki zagotoviti najkasneje eno uro po izvedbi testa. Spremembe, pomembne za izvajanje dejavnosti in programov nevladnih organizacij, vam predstavljamo v nadaljevanju.
Celotna novica...

Vlada RS je izdala spremembo odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s koronavirusom. Ta med drugim tudi določa, da je oseba, ki opravi testiranje s hitrim testom (HAG), upravičena do brezplačnega pisnega rezultata testa, kar je dokazilo za izpolnjevanje pogoja PCT. Izvajalec HAG testiranja mora izpis EU DCP potrdila o rezultatu testiranja v pisni obliki zagotoviti najkasneje eno uro po izvedbi testa. Spremembe, pomembne za izvajanje dejavnosti in programov nevladnih organizacij, vam predstavljamo v nadaljevanju.

Izvajanje kongresne in sejemske dejavnosti

Izvajanje kongresne in sejemske dejavnosti je dovoljeno tako na odprtih površinah kot v zaprtih prostorih. Udeleženci morajo izpolnjevati pogoj PCT in uporabljati zaščitno masko. Med udeleženci mora biti zagotovljena medsebojna razdalja vsaj 1,5 metra.

Nevladne organizacije, ki boste organizirale sejem, morate zagotoviti enosmerno gibanje obiskovalcev.

Izvedba javne kulturne prireditve mogoča v zaprtih prostorih in na prostem

Po novem so dovoljene javne kulturne prireditve tako v zaprtih javnih prostorih kot na odprtih površinah. Še vedno velja pogoj, da so prireditve dovoljene le s sedišči, odpravljen pa je pogoj, da le s fiksnimi sedišči. Tako od petka dalje velja, da mora biti med udeleženci v primeru fiksnih sedišč (sedišča, ki so pritrjena na površino) eno sedišče prosto, v primeru postavljenih sedišč pa najmanj 1,5 metra razdalje med postavljenimi sedišči.

Za obiskovalce drugih sprememb ni. Še vedno velja, da morajo nositi zaščitne maske in izpolnjevati pogoj PCT. O tem, kako preveriti pogoj PCT, si preberite tukaj.

Strežba in uživanje hrane in pijače udeležencev na kulturnih prireditvah nista dovoljena. Poskrbeti je treba za redno prezračevanje prostorov in zagotoviti razkužila ob vstopu v prostor.

Omejitve glede razdalje, nošenja zaščitnih mask in uživanja hrane in pijače, ne veljajo za nastopajoče na javnih prireditvah.

Izpolnjevanje PCT pogoja v obšolskih dejavnostih

Od petka, 12. novembra dalje, velja, da se za tiste učence in dijake, ki se samotestirajo v šoli trikrat tedensko, šteje, da izpolnjujejo pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih. Nevladne organizacije, ki izvajate te aktivnosti za učence in dijake, niste odgovorne za samotestiranje. Vam pa svetujemo, da uporabnike in njihove starše obvestite o pogoju za udeležbo.

Prezračevanje prostorov v primeru izvajanja dejavnosti in dogodkov

Na novo je določeno, da morajo vsi izvajalci dejavnosti, organizatorji dogodkov oziroma upravljavci poslovnih stavb poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost, oziroma prostorov, ki jih upravljajo. Pri tem upoštevajte priporočila NIJZ.

Trenutna priporočila NIJZ glede prezračevanja so:

    Preverite možnosti prezračevanja v prostorih oziroma objektu.
    Nastavite prezračevanja, filtracije in dezinfekcije zraka:

    V času prisotnosti ljudi v prostorih priporočamo stalno zračenje z dovajanjem zunanjega svežega zraka, z največjim možnim pretokom zraka.
    Prezračevalni sistem nastavite tako, da zrak v prostorih ne kroži.
    Izogibajte se prezračevanju s prepihom, kadar je v prostoru prisotnih več ljudi.

Dodatno:

    Uporaba čistilcev zraka ali dezinfekcijskih naprav, ki morajo biti dokazano učinkovite proti virusu SARS-CoV-2 in varne za uporabnike prostorov.
    Priporoča se filtracija zraka (filtri razreda MERV 16).
    Potrebno je razmisliti o morebitnih dodatnih ukrepih za rizične populacije in aktivnosti, pri katerih je možnost okužbe z virusom SARS-CoV-2 večja.


 

(11.11.2021) Želite sodelovati na posvetovanju o programskih dokumentih za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027?

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) 15. decembra 2021 ob 10. uri načrtuje posvet z deležniki – predstavniki nevladnih organizacij o pripravi programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. CNVOS so prosili, da izbere 20 udeležencev, po dva za vsako programsko področje.
Celotna novica...

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) 15. decembra 2021 ob 10. uri načrtuje posvet z deležniki – predstavniki nevladnih organizacij o pripravi programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. CNVOS so prosili, da izbere 20 udeležencev, po dva za vsako programsko področje.

Ker gre za udeležbo na enem dogodku, NVO udeležencev ne bomo izbrali po našem običajnem postopku, pač pa poenostavljeno na podlagi izraženega interesa.

Če želite sodelovati na posvetu, v prijavnici označite področje, ki vas zanima, in na kratko opišite vaše osebne izkušnje in izkušnje vaše organizacije s tega področja. Če bo zainteresiranih za posamezno področje več, bomo na pogovoru preko platforme ZOOM skupaj izbrali dva udeleženca. Če za posamezno področje ne bo dovolj zainteresiranih, bomo povečali število udeležencev na področjih, kjer bo zainteresiranih največ.

Rok za prijavo: 25. 11. 2021

Datum ZOOM pogovora: 29. 11. 2021

Datum posveta s SVRK: 15. 12. 2021


Prednostna področja iz Izhodišča Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027:

    Področje 1: Pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe

V to področje sodijo:

    SC 1.1: Z razvojem in izboljšanjem raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanjem naprednih tehnologij,
    SC 1.2: S krepitvijo trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanjem delovnih mest v MSP, vključno s produktivnimi naložbami,
    SC 1.3: Z razvojem znanj in spretnosti za pametno specializacijo, industrijsko tranzicijo in podjetništvo SC 1.4: Z izkoriščanjem prednosti digitalizacije za državljane, podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe.    

 

    Področje 2: Pametnejša Evropa s spodbujanjem digitalizacije

V to področje sodi:

    SC 2.1: Z Izboljšanjem digitalne povezljivosti

 

    Področje 3: Bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in pravično energijo, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje tveganj

V to področje sodijo:

    SC 3.1: S spodbujanjem energetske učinkovitosti in zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov
    SC 3.2: S spodbujanjem energije iz obnovljivih virov v skladu z Direktivo (EU) 2018/2001, vključno s trajnostnimi merili, določenimi v navedeni direktivi
    SC 3.3: Z razvojem pametnih energetskih sistemov, omrežij ter hrambe zunaj vseevropskega energetskega omrežja (TEN-E)
    SC 3.4: S spodbujanjem prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti, ob upoštevanju ekosistemskih pristopov
    SC 3.5: S spodbujanjem dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri
    SC 3.6: S spodbujanjem prehoda na krožno gospodarstvo, gospodarno z viri
    SC 3.7: Z izboljšanjem varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanjem vseh oblik onesnaževanja

 

    Področje 4: Spodbujanje trajnostne večmodalne urbane mobilnosti

V to področje sodi:

    SC 4.1: S spodbujanjem trajnostne večmodalne mestne mobilnosti v okviru prehoda na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika

 

    Področje 5: Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne povezljivosti IKT

V to področje sodita:

    SC 5.1: Z razvojem pametnega, varnega, trajnostnega in intermodalnega omrežja TEN-T, odpornega na podnebne spremembe
    SC 5.2: Z razvojem in krepitvijo trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne na podnebne spremembe, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo

 

    Področje 6: Odzivni trg dela; Znanja, kompetence in spretnosti za prilagajanje globalnim spremembam in izboljšanje zaposljivosti

V to področje sodijo:

    SC 6.1: Izboljšanje dostopa do zaposlitve in aktivacijski ukrepi za vse iskalce zaposlitve, zlasti mlade, predvsem z izvajanjem jamstva za mlade, dolgotrajno brezposelne in prikrajšane skupine na trgu dela ter neaktivne osebe kot tudi s spodbujanjem samozaposlovanja in socialnega gospodarstva
    SC 6.2: Posodabljanje institucij in služb trga dela za oceno in predvidevanje potreb po veščinah ter zagotavljanje pravočasne in prilagojene pomoči in podpore pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu dela, prehodih in mobilnosti
    SC 6.3: Spodbujanje uravnotežene zastopanosti spolov pri udeležbi na trgu dela, enakih delovnih pogojev ter boljšega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, tudi z dostopom do cenovno ugodnega otroškega varstva in oskrbe za vzdrževane osebe
    SC 6.4: Spodbujanje prilagajanja delavcev, podjetij in podjetnikov na spremembe, aktivnega in zdravega staranja ter zdravega in dobro prilagojenega delovnega okolja, ki obravnava tveganja za zdravje
    SC 6.5: Izboljšanje kakovosti, vključenosti, učinkovitosti in relevantnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela, vključno s potrjevanjem neformalnega in priložnostnega učenja, da bi podprli pridobivanje ključnih kompetenc, tudi podjetniških in digitalnih veščin, ter s spodbujanjem uvedbe dualnih sistemov usposabljanja in vajeništev
    SC 6.6: Spodbujanje enakopravnega dostopa do kakovostnega in vključujočega izobraževanja in usposabljanja ter dokončanja takega izobraževanja in usposabljanja, zlasti za prikrajšane skupine, in sicer od predšolske vzgoje in varstva prek splošnega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja, do terciarne ravni ter izobraževanja in učenja odraslih, vključno z olajševanjem učne mobilnosti za vse in dostopom za invalide
    SC 6.7: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje kariernih prehodov in spodbujanje poklicne mobilnosti
    SC 6.8: Z izboljšanjem učinkovitosti trgov dela in vključevanjem vanje ter dostopom do kakovostne zaposlitve z razvojem socialne infrastrukture in spodbujanjem socialnega gospodarstva
    SC 6.9: Z doslednejšim zagotavljanjem enakega dostopa do vključujočih in kakovostnih storitev na področju izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja z razvojem dostopne infrastrukture, tudi s krepitvijo odpornosti za izobraževanje in usposabljanje na daljavo in prek spleta

 

    Področje 7: Vzdržen, vključujoč in kvaliteten sistem dolgotrajne oskrbe in zdravstvenega varstva ter zagotavljanje dostojnega življenja in vključenosti za vse

V to področje sodijo:

    SC 7.1: Pospeševanje dejavnega vključevanja za spodbujanje enakih možnosti, nediskriminacije in aktivne udeležbe ter povečevanje zaposljivosti, zlasti za prikrajšane skupine
    SC 7.2: Spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja državljanov tretjih držav, tudi migrantov
    SC 7.3: Spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja marginaliziranih skupnosti, kot so Romi
    SC 7.4: Krepitev enakopravnega in pravočasnega dostopa do kakovostnih, vzdržnih in cenovno ugodnih storitev, vključno s storitvami, ki spodbujajo dostop do stanovanj in storitev oskrbe, usmerjene v posameznika, vključno s storitvami zdravstvene oskrbe; posodabljanje sistemov socialne zaščite, vključno s spodbujanjem dostopa do socialne zaščite, s posebnim poudarkom na otrocih in prikrajšanih skupinah; izboljšanje dostopnosti, tudi za invalide, učinkovitosti in odpornosti sistemov zdravstvene oskrbe in storitev dolgotrajne oskrbe
    SC 7.5: Spodbujanje socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi osebami in otroki
    SC 7.6: S spodbujanjem socialno-ekonomskega vključevanja marginaliziranih skupnosti, gospodinjstev z nizkimi dohodki ter prikrajšanih skupin, tudi ljudi s posebnimi potrebami, s celostnimi ukrepi, vključno s stanovanjskimi in socialnimi storitvami
    SC 7.7: S spodbujanjem socialno-ekonomskega vključevanja državljanov tretjih držav, tudi migranti, s celostnimi ukrepi, vključno s stanovanjskimi in socialnimi storitvami
    SC 7.8: Z zagotavljanjem enakega dostopa do zdravstvenega varstva in okrepitvijo odpornosti zdravstvenih sistemov, vključno z osnovnim zdravstvenim varstvom, ter spodbujanjem prehoda z institucionalne oskrbe na oskrbo v družini in skupnosti

 

    Področje 8: Turizem in kultura za gospodarski razvoj in socialno vključenost

V to področje sodi:

    SC 8.1: S krepitvijo vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

 

    Področje 9: Evropa, ki je bliže državljanom, in sicer s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja mest, podeželja in obalnih območij ter lokalnih pobud

V to področje sodita:

    SC 9.1: S spodbujanjem celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti v mestnih območjih
    SC 9.2: S spodbujanjem celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso mestna območja

 

    Področje 10: Sklad za pravični prehod.

 

Več informacij o področjih, ciljih in vsebini najdete v Izhodiščih Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in Sporazumu o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021 – 2027.

(8.11.2021) Od 8. novembra hitre teste in teste za samotestiranje krije država

Od 8. novembra dalje ponovno velja, da stroške testiranj s hitrimi testi krije država. S tem dnem se poleg tega znižuje starostna meja za izpolnjevanje pogoja PCT. Pogoj PCT bo treba odslej preverjati tudi z vpogledom v osebni dokument uporabnika. Dopolnjeno dne 9. 11. 2021: izpolnjevanje pogoja PCT za uporabnike storitev izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev (npr. uporabniki varnih hiš, zavetišč za brezdomce …)
Celotna novica...

Od 8. novembra dalje ponovno velja, da stroške testiranj s hitrimi testi krije država. S tem dnem se poleg tega znižuje starostna meja za izpolnjevanje pogoja PCT. Pogoj PCT bo treba odslej preverjati tudi z vpogledom v osebni dokument uporabnika. Dopolnjeno dne 9. 11. 2021: izpolnjevanje pogoja PCT za uporabnike storitev izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev (npr. uporabniki varnih hiš, zavetišč za brezdomce …)


Kako pogoj PCT izpolnjujejo delavci v nevladni organizaciji?

Še vedno velja, da morajo pogoj PCT izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v nevladni organizaciji. To velja tako za zaposlene, prostovoljce oziroma vse druge osebe, ki izvajajo delo na kakršnikoli pravni podlagi, npr. po pogodbi. Delo tako lahko opravljajo le osebe, ki so:

 •     polno cepljene,
 •     bile cepljene z enim odmerkom v obdobju 6 mesecev od okužbe z virusom,
 •     virus prebolele v zadnjih 6 mesecih, ali pa
 •     imajo negativni izid testa na virus, pri čemer veljavnost traja 48 ur od odvzema brisa, če se delavci v organizaciji delodajalca redno (3-krat tedensko) testirajo s hitrimi antigenskimi testi (HAG) ali redno (3-krat tedensko) samotestirajo v enakih presledkih in podatke o testiranju vpisujejo v evidenčni list.

Oseba, ki delo opravlja, mora pred začetkom opravljanja dela izkazovati pogoj PCT, torej imeti tudi veljavno opravljeni negativni test. Za delavce, ki delo opravljajo od doma, izpolnjevanje pogoja PCT ni obvezno.

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi prostovoljci, ki le občasno opravljajo prostovoljsko delo. Pogoja PCT ni treba izkazovati prostovoljcem do dopolnjenega 12. leta starosti.

Odgovornost organizacije je, da poskrbi, da delo opravljajo le tisti, ki izkažejo negativni izvid, oziroma so polno cepljeni ali prebolevniki. Če delavec obvezno testiranje odkloni, dela ne sme opravljati.

V tem primeru gre lahko za kršitev njegovih delovnih obveznosti, kar je lahko tudi podlaga za disciplinski postopek ali pričetek postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga na strani delavca. Več o tem si preberite tukaj. Opozarjamo tudi na možnost delavčeve odškodninske odgovornosti, kadar pri svojem delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči delodajalcu škodo. V takem primeru jo je dolžan tudi povrniti.

Kako preverjati izpolnjevanje pogoja PCT?

Preverjanje pogoja PCT izvajajo odgovorne osebe, ki delo organizirajo ali izvajajo. Tako lahko npr. predsednik društva tudi pooblasti drugo osebo, da preverja pogoj PCT pri zaposlenih in prostovoljcih.

OBVEZNOSTI NVO:

 •     Na vidnem mestu objavite obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT.
 •     Delavce obvestite o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT tudi na druge načine, na katere običajno poteka obveščanje v vaši organizaciji. To lahko storite z okrožnico, obvestilom na oglasni deski ali na sestanku, kjer delavcem, prostovoljcem in drugim, ki pri vas opravljajo delo, pojasnite pravila pogoja PCT in razložite način izvajanja samotestiranja v vaši organizaciji.
 •     Izpolnjevanje pogoja PCT pri delavcih morate preverjati ob začetku dela oziroma vstopu v prostore organizacije. To pomeni, da npr. vsak ponedeljek ob začetku dela zaposleni ali prostovoljci v posebnem prostoru v organizaciji opravijo test in izpolnijo evidenčni list oziroma predložijo potrebno dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT. Pooblaščena oseba pri tem vpogleda v enega od dokazil za izpolnjevanje pogoja PCT (skeniranje QR kode, dokazilo o prebolevnosti, …). Po vpogledu se napravi v evidenco organizacije zaznamek, da je bilo dokazilo preverjeno in ali je pogoj PCT izpolnjen ter datum, do kdaj je izpolnjen (tako delavce, ki npr. izpolnjujejo pogoj cepljenosti, ne boste preverjali vsakič znova). Tak seznam vpogledov je lahko dostopen le tisti pooblaščeni osebi, ki te podatke potrebuje v zvezi s svojimi delovnimi nalogami.

Pogoj PCT preverjate na podlagi vpogleda v osebni dokument in:

 •     dokazila o negativnem testu PCR (ki ni starejše od 72 ur) ali HAG testa (ki ni starejše od 48 ur) ali
 •     digitalnega COVID potrdila s kodo QR ali
 •     dokazilom o cepljenju zoper covid-19 z dvema odmerkoma (oziroma enim v primeru cepljenja s cepivom Janssen) ali
 •     dokazilom o prebolevnosti oziroma pozitivnem testu PCR, ki ni starejše od 180 dni ali
 •     dokazilom o prebolevnosti in cepljenju z enim odmerkom v 6 mesecih od okužbe.

Kako pogoj PCT izpolnjujejo tisti, ki delajo, a niso prebolevniki ali polno cepljeni?

Osebe, ki opravljajo delo v nevladni organizaciji, torej tudi prostovoljci, lahko pogoj PCT, v primeru, da niso prebolevniki ali polno cepljeni, izpolnijo z rednim tedenskim samotestiranjem na 48 ur.

Delavcu se prizna izpolnjevanje pogoja testiranosti tudi v primeru, ko je testiran s HAG testom, ki ni namenjen za samotestiranje – če testiranje opravi npr. v zdravstvenem domu. Tudi v tem primeru, pa lahko delavec začne opravljati delo le, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Če se boste odločili, da boste v organizaciji pogoj testiranosti preverjali s testi HAG, morate delavcem določiti tudi čas in kraj testiranja (in pri tem upoštevati, da mora delavec ves čas opravljanja dela izkazovati negativen test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa). Testiranje se všteva v delovni čas. Delavec vam bo izpolnitev pogoja testiranosti dokazal z dokazilom o negativnem rezultatu testa. Pri tem imate pravico v rezultat testa (ki izkazuje tudi identiteto delavca) le vpogledati in izpolnjevanje pogoja vpisati v evidenco.

Če boste v organizaciji za delavce, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, organizirali samotestiranje, še vedno velja, da mora to potekati na delovnem mestu, torej v prostorih organizacije (npr. v eni od pisarn zavoda, prostoru društva) in v okviru njihovega delovnega časa. Test mora delavec opraviti pred začetkom opravljanja dela. Obveznost organizacije je, da določi čas in kraj samotestiranja (in pri tem upoštevati, da mora delavec ves čas opravljanja dela izkazovati negativen test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa).  

Testiranje s testi HAG in testi HAG za samotestiranje je brezplačno

Testiranje s testi HAG, npr. v zdravstvenem domu, je za delavce in organizacijo brezplačno. Prav tako bo tudi stroške nakupa testov HAG za samotestiranje krila država, in sicer ne več kot 2,5 evra + DDV na en test. Minister za zdravje bo v prihodnjih dneh določil način povračila stroškov nakupa testov za samotestiranje oziroma protokol za dostop do brezplačnih testov za samotestiranje.

Glede na potrebe po izpolnjevanju pogoja PCT pri samem izvajanju dela v organizaciji (obisk športne prireditve z uporabnikom, prevzem službene pošte v poslovalnici ipd.) predlagamo, da se v organizaciji odločite za eno izmed možnosti testiranja (tako npr. za delavce organizirate le testiranje v zdravstvenem domu).

Navodila za izvedbo samotestiranja v organizaciji

    Odgovorna oseba nevladne organizacije, npr. direktor zavoda, predsednik društva ali oseba, ki v oragnizaciji organizira delo, določi kraj in čas opravljanja samotestiranja za delavce. Samotestiranje mora potekati na delovnem mestu. Predlagamo, da za samotestiranje določite poseben prostor. Pomembno je, da poteka v enakih časovnih intervali (na 48 ur), na primer vsak teden v ponedeljek, sredo in petek.
    Vsak delavec zase o samotestiranju izpolnjuje evidenčni list. Ta naj vsebuje tri polja:

 •         datum testiranja,
 •         rezultat testa (negativen ali pozitiven izvid) in
 •         podpis delavca, ki se je samotestiral.

    V primeru negativnega rezultata lahko delavec začne z delom. V primeru, da je delavčev test pozitiven, mora o tem obvestiti osebnega zdravnika in se umakniti v samoizolacijo.
    Samotestiranje se mora izvajati s HAG testi, ki so s strani proizvajalca namenjeni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil CE certifikat priglašenega organa s sedežem v EU. Teste za samotestiranje je mogoče kupiti v lekarnah.

POZOR: Za razliko od testiranja s testi HAG, testiranje s testi HAG za samotestiranje velja samo na delovnem mestu – za opravljanje dela.  Samotestiranje torej ne zadošča npr. za obisk kulturne prireditve.
PCT morajo izpolnjevati tudi vsi uporabniki storitev in osebe, ki so udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti. To vključuje npr. udeležence kulturnih, športnih prireditev, organizirane športne vadbe, stranke v trgovini in uporabnike drugih storitev. Stroške testiranja s testom HAG po novem znova krije država.

Za uporabnike storitev izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev (npr. uporabniki varnih hiš, zavetišč za brezdomce …) velja, da mora zanje testiranje s testom HAG (tudi v primeru, ko se okužba pojavi v namestitvi) zagotoviti organizacija sama. Po pojasnilu MDDSZ z dne 9. 11. 2021 velja, da morajo uporabniki pogoj PCT izpolnjevati ob sprejemu v nastanitev ali po vrnitvi po odsotnosti, ki je trajala več kot 48 ur. To seveda ne velja, če gre za nujen primer (ko npr. strokovni delavec oceni, da lahko sicer pride do nastanka oziroma poslabšanja problematike).

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:

 •     uporabnikom, ki so mlajši od 12 let,
 •     uporabnikom, ki so vključeni v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji (npr. uporabniki varstveno delovnih centrov),
 •     v primeru nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami (živilske trgovine, drogerije, lekarne izven trgovskih centrov, humanitarna skladišča, razdelilnice hrane in drugi kraji, ki omogočajo dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim)
 •     v primeru zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe,
 •     v primeru zagotavljanja nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja,
 •     v primeru nujnih zdravstvenih storitev,
 •     uporabnikom nujnih postopkov na področju socialne in družinske problematike ter nujne osebne asistence,
 •     na odprtih površinah bencinskega servisa,
 •     osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, prvo triado osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane,
 •     osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,
 •     učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom,
 •     če tako za uporabnike sodišč določi predsednik Vrhovnega sodišča,
 •     uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19, gripi ali testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 in
 •     uporabnikom poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevzema nastale pravne posledice

Ker izpolnjevanje pogoja PCT ni obvezno za uporabnike v nujnih postopkih na področju socialne in družinske problematike ter družinske asistence, To pomeni, da boste organizacije morale v vsaki konkretni situaciji individualno presoditi, ali gre za nujno pomoč.

Kako preverjati izpolnjevanja pogoja PCT?

Preverjanje pogoja PCT izvajajo odgovorne osebe, ki delo organizirajo ali izvajajo. Tako lahko npr. predsednik društva tudi pooblasti drugo osebo, da preverja pogoj PCT pri zaposlenih in prostovoljcih.

OBVEZNOSTI NVO:

 •     Na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT.
 •     Izpolnjevanje pogoja PCT morate preveriti pred začetkom opravljanja storitve oziroma vstopa v vaš prostor, z vpogledom v osebni dokument in digitalno potrdilo ali potrdilo o cepljenju/prebolevnosti ali izvid testiranja.

Pogoj PCT lahko preverjate na podlagi vpogleda v osebni dokument in:

 •     dokazila o negativnem testu PCR (ki ni starejše od 72 ur) ali HAG testa (ki ni starejše od 48 ur),
 •     digitalnega COVID potrdila s kodo QR,
 •     dokazilom o cepljenju zoper covid-19 z dvema odmerkoma (oziroma enim v primeru cepljenja s cepivom Janssen),
 •     dokazilom o prebolevnosti oziroma pozitivnem testu PCR, ki ni starejše od 180 dni,
 •     dokazilom o prebolevnosti in cepljenju z enim odmerkom v 6 mesecih od okužbe.

Če uporabnik pogoja PCT ne izpolnjuje (in ne gre za nujno stanje), mu ne smete nuditi storitve oziroma omogočiti udeležbe ali prisotnosti pri izvajanju dejavnosti.

 

(2.11.2021) Za izkazovanje pogojev za status v javnem interesu zadostuje vpogled v dokumentacijo

Društvu za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije so v CNVOSu pomagali napisati pritožbo na vlado, ko jim je Ministrstvo za okolje in prostor v postopku preverjanja izkazovanja pogojev neupravičeno odvzelo status delovanja v javnem interesu. Uspelo nam je: vlada je ugodila pritožbi in pritrdila, da za izkazovanje pogojev za status v javnem interesu zadostuje vpogled v dokumentacijo.
Celotna novica...

Društvu za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije so v CNVOSu pomagali napisati pritožbo na vlado, ko jim je Ministrstvo za okolje in prostor v postopku preverjanja izkazovanja pogojev neupravičeno odvzelo status delovanja v javnem interesu. Uspelo nam je: vlada je ugodila pritožbi in pritrdila, da za izkazovanje pogojev za status v javnem interesu zadostuje vpogled v dokumentacijo.

Spomnimo: MOP je v začetku leta od naravovarstvenih organizacij zahteval predajo obsežne dokumentacije z občutljivimi podatki, vključno s poimenskimi seznami članov. Ministrstvu smo že takrat nasprotovali. Opozorili smo jih, da so njihove zahteve sporne z vidika varovanja osebnih podatkov, in da bi moral zadoščati vpogled v dokumentacijo.

Naša opozorila so na ministrstvu ignorirali. Društvu za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, ki je predlagalo vpogled v dokumentacijo, so odvzeli status. Zato smo jim pomagali napisati pritožbo na vlado.

Vlada je pritrdila našim pritožbenim navedbam, da je v postopku prišlo do več bistvenih kršitev upravnega postopka ter da bi moral za dokazovanje zadoščati vpogled v dokumentacijo. Zato je vlada obnovila postopek in po vpogledu v dokumentacijo ugotovila, da društvo izpolnjuje potrebne pogoje za status v javnem interesu.

Uspela pritožba ni le zmaga enega društva, temveč zmaga vseh naravovarstvenih organizacij ter pomemben nauk Ministrstvu za okolje in prostor. Praksa vpogleda v dokumentacijo, ki ji je pritrdila vlada, velja in bo pri preverjanju izpolnjevanja pogojev tako morala veljala tudi v prihodnosti!

Kaj je Vlada RS glede naših očitkov ugotovila:

1. MOP v postopku ni ugotovil resničnega dejanskega stanja.

Vlada je temu pritrdila. MOP ne bi smel zavrniti možnosti, da preveri vsa dejstva in okoliščine, pomembne za zakonito in pravilno odločbo. Ker Zakon o ohranjanju narave ne določa načina predložitve dokazil, ampak le obveznost predložitve, bi MOP moral sprejeti predlog, da se potrebno dokumentacijo preveri na vpogled. K temu ga zavezuje tudi določba, da se pri odločanju o pravicah in obveznostih strank v upravnem postopku, upoštevajo ukrepi, ki so za stranke ugodnejši, če se z njimi doseže namen predpisa (tretji odstavek 7. člena ZUP).

2. MOP je ravnal v nasprotju z lastnim pozivom z dne 6. 11. 2020.

Vlada je temu pritrdila. Iz poziva, ki so ga naravovarstvene organizacije prejele, je izhajalo, da se je o načinu dokazovanja pogojev odločalo na podlagi mnenja informacijske pooblaščenke, da MOP nima podlage za hrambo seznama članov, in da se lahko npr. število članov presoja z vpogledom v originalni dokument.

3. MOP je kršil ustanovno načelo enakosti pred zakonom.

Vlada je temu pritrdila. MOP je namreč več drugim nevladnim organizacijam, ki so prav tako dokazovale pogoje za izpolnjevanje statusa v javnem interesi, omogočil dokazovanje izpolnjevanje teh pogojev prav z vpogledom v dokumentacijo.

4. MOP je kršil načelo zaslišanja strank, ko je izdalo odločbo predno je društvu omogočilo, da se izjavi o vseh okoliščinah.

Vlada je temu pritrdila, saj MOP ni omogočil vpogleda v dokumente, navkljub predlogu društva, prav tako pa društva ni vnaprej opozoril, da bo v nasprotnem primeru ugotovitveni postopek predčasno končal in izdal odločbo.

5. MOP je kršil določbe Splošne uredbe in dopustnega obsega obdelave osebnih podatkov.

Vlada je pritrdila očitku, da je potrebno imeti pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov za vsak konkretni primer. Torej je nepomembno, da je društvo nek podatek že objavilo na spletni strani. To namreč ne pomeni, da ima tudi soglasje, da ga pošlje MOP.

Na očitek, da je šlo za nepravilno uporabo določb Splošne uredbe, pa je vlada ugotovila, da do tega ni prišlo, saj je nad MOP Informacijska pooblaščenka sprožila postopek inšpekcijskega nadzora in ga tudi ustavila, ker ni bilo kršitev določb Splošne uredbe.

To ne drži. IP dejanske kršitve v postopku sploh ni preverjal. Na podlagi dostopa do informacij javnega značaja smo pridobili kopijo sklepa IP, št. 0610/67/2021/27, s katerim je bil postopek inšpekcijskega nadzora res ustavljen, a ne zato, ker do kršitev ni prišlo, ampak ker po sklepu Ustavnega sodišča IP ne sme v konkretnih upravnih postopkih preverjati, ali se spoštuje varstvo osebnih podatkov.

Iz sklepa pa vseeno izhaja opozorilo IP, da MOP zavezujejo določbe Splošne uredbe oziroma ZVOP-1 in da mora upoštevati načelo obdelave osebnih podatkov. Še posebej je izpostavljeno načelo omejitve namena, skladno s katerim so osebni podatki zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni, ter načelo najmanjšega obsega podatkov, skladno s katerim so osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

(29.10.2021) Novi ukrepi od 1. novembra: samotestiranje na 48 ur, maske obvezne kljub izpolnjevanju pogoja PC

V ponedeljek, 1. novembra, so začeli veljati novi ukrepi za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Po novem velja, da se je treba s HAG testi tam, kjer je to obvezno, (samo)testirati na 48 ur in ne na 7 dni. Poleg tega ne velja več pravilo, da izvajalcem in uporabnikom določenih storitev, ki izpolnjujejo pogoja P(prebolevnosti) ali C(epljenja), ni treba nositi zaščitnih mask v zaprtih prostorih. Maske so torej obvezne v vseh prostorih, kjer se izvaja dejavnost izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva oziroma pri nudenju vseh storitev, kjer prihaja do medosebnega stika.
Celotna novica...

V ponedeljek, 1. novembra, so začeli veljati novi ukrepi za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Po novem velja, da se je treba s HAG testi tam, kjer je to obvezno, (samo)testirati na 48 ur in ne na 7 dni. Poleg tega ne velja več pravilo, da izvajalcem in uporabnikom določenih storitev, ki izpolnjujejo pogoja P(prebolevnosti) ali C(epljenja), ni treba nositi zaščitnih mask v zaprtih prostorih. Maske so torej obvezne v vseh prostorih, kjer se izvaja dejavnost izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva oziroma pri nudenju vseh storitev, kjer prihaja do medosebnega stika.

Veljavnost pogoja T za delavce

Po novem bo tako veljalo, da bodo morale vse osebe, ki opravljajo delo v nevladni organizaciji in ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti ali cepljenja, imeti negativni izid testa na virus, ki ne sme biti starejši od 48 ur. To velja tako v primeru testiranja s testom HAG ali s testom HAG za samotestiranje.

To v praksi pomeni, da se bo delavec v organizaciji praviloma testiral v ponedeljek, sredo in petek.

Izpolnjevanje pogoja PCT pri uporabnikih socialnovarstvenih storitev in programov

Od 1. novembra dalje pa po novem tudi velja, da morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi tisti, ki uporabljajo storitve nastanitve pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in programov, npr. uporabniki varnih hiš in zavetišč za brezdomce. To pomeni, da mora uporabnik, ki ne izpolnjuje pogoja P ali C, že ob sprejemu imeti veljaven HAG test, ki ni starejši od 48 ur. Nato pa bo pri teh uporabnikih treba tudi v času nastanitve izvajati redno presejalno testiranje na 48 ur.

Še vedno pa velja tudi izjema, da izpolnjevanje pogoja ob namestitvi ni potrebno v nujnih postopkih.

Testiranje s testom HAG mora zagotoviti organizacija sama. Sredstva za izvedbo testiranja bo povrnila država neposredno izvajalcem zdravstvene dejavnosti, kjer bo opravljeno testiranje. Najlažja pot je, da se z bližnjim izvajalcem testiranj dogovorite o izvedbi testiranj za vaše uporabnike, njim pa izdate potrdilo o udeležbi v programu nastanitve. Tako potrdilo naj vsebuje vsaj podatke osebe, ki ste jo napotili na testiranje, naziv in sedež organizacije in naziv socialnovarstvenega programa oziroma storitve, ki jo izvajate.

Uporaba zaščitne maske

Ne glede na izpolnjevanje pogoja P ali C je od ponedeljka dalje obvezna uporaba zaščitnih mask za osebe, ki opravljajo delo v dejavnostih ali so uporabniki storitev s področja izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva oziroma za vse osebe med neposrednim stikom v drugih dejavnostih.

Samotestiranje učencev in dijakov za udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih

Od ponedeljka dalje velja tudi, da morajo učenci in dijaki (ne glede na starost) za udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih opraviti samotestiranje s testi HAG.

Nevladne organizacije, ki izvajate te aktivnosti za učence in dijake, niste odgovorne za samotestiranje. Vam pa svetujemo, da uporabnike in njihove starše obvestite o pogoju za udeležbo.


 

(19.10.2021) 12 nasvetov za kibernetsko varnost pri delu

Kibernetska varnost je tisto področje, na katero v nevladnih organizacijah zaradi pomanjkanja resursov pogosto pozabimo – vse dokler ne zaidemo v težave. Strokovnjake za kibernetsko varnost iz Društva OWASP Maribor smo prosili, da pripravijo praktičen vodič z nasveti, ki bi jih morali upoštevati vsi, ki želijo zaščititi svoje podatke in pomembne datoteke. Preberite, kako oblikovati močna gesla, zakaj morate na javnih mestih uporabljati VPN, kako prepoznati direktorsko prevaro in še več koristnih napotkov za kibernetsko varnost na delu, tako v pisarni kot doma.
Celotna novica...

Kibernetska varnost je tisto področje, na katero v nevladnih organizacijah zaradi pomanjkanja resursov pogosto pozabimo – vse dokler ne zaidemo v težave. Strokovnjake za kibernetsko varnost iz Društva OWASP Maribor smo prosili, da pripravijo praktičen vodič z nasveti, ki bi jih morali upoštevati vsi, ki želijo zaščititi svoje podatke in pomembne datoteke. Preberite, kako oblikovati močna gesla, zakaj morate na javnih mestih uporabljati VPN, kako prepoznati direktorsko prevaro in še več koristnih napotkov za kibernetsko varnost na delu, tako v pisarni kot doma.

1. Zaščitite svoje podatke

V vsakdanjem življenju se izogibamo deljenju osebnih podatkov, kot je številka socialnega zavarovanja ali številka kreditne kartice. Pri delu naj velja enako. S podatki organizacije (društva, zavoda ali ustanove), občutljivimi informacijami in intelektualno lastnino morate ravnati tako previdno kot s svojimi osebnimi podatki.

2. Ne odpirajte povezav in e-poštnih sporočil neznanih pošiljateljev

Hekerji lovijo osebe v upanju, da bodo odprli pojavna okna ali druge zlonamerne povezave, v katere so vgrajeni virusi ali druga zlonamerna programska oprema. Zato morate biti previdni pri povezavah in prilogah v e-poštnih sporočilih pošiljateljev, ki jih ne poznate. Z enim samim klikom lahko hekerjem omogočite vdor v računalniško omrežje.

Na spletu lahko pogosto zasledite pojavna okna z mamljivimi besedili, kot npr. ˝Čestitamo, zadeli ste nov avto˝ ali ˝En klik vas loči od novega iPhona˝.  Teh povezav in pojavnih oken se morate izogibati. Znak za alarm so tudi oglasi, polni slovničnih napak, in oglasi, v katerih zahtevajo vaše osebne podatke.

3. Oblikujte močna gesla in uporabljajte upravitelja gesel

Da bi kibernetskim tatovom preprečili dostop do omrežja in zaupnih podatkov organizacije, morate ustvariti edinstvena in zapletena gesla. Za geslo nikoli ne izberite svojega imena, imena partnerja, otrok ali hišnih ljubljenčkov, datumov obletnic ali podatkov, ki jih lahko hekerji hitro ugotovijo. Če si za geslo izberete ime svojega hišnega ljubljenčka, ki ste ga z imenom objavili na družbenih omrežjih, boste hitro postali žrtev kibernetskega kriminala.

Močno geslo vsebuje najmanj 10 znakov in vključuje številke, simbole ter velike in male črke. Pri ustvarjanju gesla si lahko pomagate s stavkom: izberite prvo črko vsake besede in vsako drugo črko zapišite z veliko začetnico, na začetek in konec pa vstavite naključne številke in simbole. Če je izbrani stavek npr. ˝Čez poletje gremo z letalom na počitnice v Dominikansko Republiko¨, se bo geslo glasilo npr. 6@čPgZlNpVdR3!

Za vsako aplikacijo, ki jo uporabljate, morate ustvariti drugačno geslo. Težava seveda nastopi, ko si je treba vsa ta gesla tudi zapomniti. Pri tem vam lahko pomagajo posebne računalniške aplikacije, t. i. upravitelji gesel, kot npr. Bitwarden, LastPass in KeePass, kjer lahko varno shranite vsa svoj gesla.

4. Povežite se z varnim omrežjem Wi-Fi

Pisarniška brezžična omrežja morajo biti varna, šifrirana in skrita. Če delate na daljavo, ne pozabite zaščititi in zavarovati tudi svojega domačega omrežja.

Za zaščito brezžičnega omrežja pa ni dovolj le močno geslo. Varnost lahko povečate z upoštevanjem spodnjih nasvetov.

    Vklopite šifriranje brezžičnega omrežja. Šifriranje je eden najučinkovitejših načinov varovanja vaših podatkov. Deluje tako, da vaše podatke in vsebino premeša, tako da ga hekerji ne morejo razvozlati. Najvarnejša vrsta šifriranja za domače omrežje Wi-Fi je WPA2. Če želite preveriti, ali vaš usmerjevalnik uporablja ustrezno šifriranje, preverite nastavitve omrežja in lastnosti brezžične povezave.
    Uporabite VPN, ki šifrira vaše podatke, tako da heker ne more ugotoviti, kaj počnete na spletu in kje se nahajate.
    Skrijte svoje omrežje. Na ta način se ime vašega omrežja ne bo pojavilo na seznamu ljudi v okolici.
    Spremenite ime omrežja. Večina naprav je konfiguriranih s privzetim omrežnim imenom, ki ga dodeli proizvajalec. S spremembo imena hekerjem boste pred hekerji skrili informacijo o usmerjevalniku in tako zmanjšali možnost napada.
    Posodabljajte programsko opremo usmerjevalnika. Vdelana programska oprema usmerjevalnika, tako kot katera koli druga programska oprema, lahko vsebuje ranljivosti, zaradi katerih lahko lažje pride do napadov. Večina usmerjevalnikov nima možnosti samodejne posodobitve, zato jo morate posodobiti ročno.
    Onemogočite oddaljeno upravljanje. Oddaljeno upravljanje omogoča vsakomur, ki je dovolj blizu omrežja, da si ogleda ali spremeni nastavitve Wi-Fi. Če nimate potrebe po oddaljenem povezovanju z usmerjevalnikom Wi-Fi, je najbolje, da to funkcijo izklopite.

Pomembno je tudi, kako izberete ime omrežja. Ime omrežja naj ne razkriva vaše lokacije in dejavnosti vaše organizacije.

5. Zagotovite si požarni zid

Požarni zid za omrežje organizacije in domače omrežje je prva obrambna linija pri zaščiti podatkov pred kibernetskimi napadi. Požarni zidovi nepooblaščenim uporabnikom preprečujejo dostop do vaših podatkov in informacij in blokirajo nezaželen promet. Ne zanašajte se samo na požarni zid svoje organizacije, temveč namestite požarni zid tudi v domačem omrežju, če delate od doma.

Preden se odločite požarni zid, se pozanimajte, kakšno zaščito potrebujete. Izbira požarnega zidu je odvisna od velikosti in obsega vaše organizacije.

V Sloveniji obstajajo tri splošne kategorije požarnih zidov:

    Filtriranje paketov. Požarni zidovi za filtriranje paketov preverjajo vhodne in odhodne pakete podatkov po vnaprej programiranih merilih, da ugotovijo, ali so varni ali ne.
    Požarni zidovi s statusom in strežnikom proxy. Opravljajo tako funkcije filtriranja paketov kot funkcije požarnega zidu na ravni vezja. Požarni zidovi na ravni vezja ugotavljajo, ali so naprave, ki želijo med seboj komunicirati, zaupanja vredne. Vendar so takšni požarni zidovi v Sloveniji prepovedani. Čeprav so požarni zidovi s statusom in strežnikom proxy najbolj celovita zaščita za organizacije, ti požarni zidovi zmanjšujejo zmogljivost omrežja, kar lahko povzroči neprijetne časovne zamike za vašo ekipo.
    Požarni zidovi naslednje generacije. Vzdržujejo najširšo paleto pregledov prometa in zmanjšanja groženj. Ponujajo dodatne funkcije, kot je skeniranje protivirusnih programov, zlonamerne programske opreme in e-pošte, ter napredne zmogljivosti spremljanja, na primer pregled paketov, ki vam omogoča neprestano spreminjanje vseh sej brskanja po internetu, ki se pojavljajo v vašem omrežju.

Kadar se odločate o nakupu požarnega zidu, preverite, ali ponudnik omogoča vrhunske obrambne funkcije, kot so filtriranje paketov, funkcionalnost usmerjevalnika, lokalni overitelj (on-premises authenticator), skeniranje zlonamerne programske opreme, portal za oddaljeni dostop in filtriranje spletnih mest.

6. Na javnih omrežjih uporabljajte VPN

VPN je navidezno zasebno omrežje oziroma preprosta programska oprema, namenjena za zaščito vaše zasebnosti na spletu. VPN je bistvenega pomena pri opravljanju dela izven pisarne ali na službenem potovanju. Če ima vaša organizacija VPN, ki mu zaupa, se povežite z njim in ga tudi uporabljate. VPN pomaga ohraniti zasebnost vaših podatkov na javnih omrežjih Wi-Fi ali drugih neznanih omrežjih. Kadar ste povezani s strežnikom VPN, je vaš internetni promet šifriran, kar pomeni, da nihče ne more spremljati, kar počete na spletu, ali vam slediti. V letu 2021 sta med najboljšimi ponudniki npr. CyberGhost in NordVPN.

7. Namestite posodobitve varnostne opreme

Upoštevanje najboljših praks varnosti pomeni, da sta vaša varnostna programska oprema in operacijski sistem posodobljena z najnovejšo zaščito. Če vaša organizacija pošlje navodila za varnostne posodobitve, jih takoj namestite. To velja tudi za osebne naprave, ki jih uporabljate pri delu. Takojšna namestitev posodobitev pomaga pri obrambi pred najnovejšimi kibernetskimi grožnjami.

8. Nikoli ne puščajte naprav brez nadzora

Ne pozabite zakleniti svojih naprav, kadar jih pustite brez nadzora. Prav tako se prepričajte, da se naprave samodejno zaklenejo v stanju mirovanja. Pazite tudi, da ne izgubite USB ključkov in drugih diskov, na katerih shranjujete podatke in občutljive informacije.

9. Namestite zaščito pred virusi

Zaščita pred virusi je bistvena za vsako organizacijo, ki želi zaščititi svoje podatke in računalniške sisteme. Protivirusna programska oprema je kot varnostnik, ki preprečuje vstop nezaželenim osebam. Ne glede na delo, ki ga opravljate, se prepričajte, da ste zaščiteni pred virusi. Pred virusi se zaščitite tako, da imate na računalniku nameščen posodobljen in aktiven protivirusni program. Pred virusi boste zaščiteni tudi z upoštevanjem zgoraj naštetih nasvetov.

10. Varnostno kopirajte datoteke

Ustvarjanje varnostnih kopij je kritičen korak pri vzdrževanju računalnika za zaščito vaših podatkov in podatkov organizacije v primeru okvare sistema ali okvare datotek. Datoteke morate varnostno kopirati, kadarkoli spremenite ali dodate nove datoteke. Varnostno kopiranje datotek naj postane vsakodnevna navada.

11. Izključite glasovno vodene pametne naprave na domači delovni postaji in pokrijte spletno kamero, ko je ne uporabljate

Če na računalnik ponesreči namestite zlonamerno programsko opremo, lahko kibernetski kriminalci pridobijo nadzor nad vašo opremo, tudi nad spletno kamero in mikrofonom. Zato je pomembno, da nikoli ne odpirate sumljivih povezav od ljudi, ki jih ne poznate.

12. Ne nasedajte direktorskim prevaram

Direktorska prevara je prevara, pri kateri se kriminalci lažno predstavljajo za vodjo organizacije, da bi delavca zavedli k nepooblaščenemu prenosu sredstev ali posredovanju zaupnih podatkov. Pred direktorskimi prevarami se lahko zaščitite tako, da strogo sledite veljavnim varnostnim postopkom za plačila in javna naročila, da pri obravnavi občutljivih informacij vedno skrbno preverite e-poštne naslove in se v primeru dvoma posvetujete s pristojnim sodelavcem, da omejite informacije, ki jih delite z drugimi, in ste previdni pri deljenju informacij na družbenih omrežjih. Če prejmete sumljivo e-pošto ali klic, o tem obvestite ustrezno osebo.

(12.10.2021) Usposabljanje za organizatorje in vodje dogodkov

Mladinski svet Slovenije organizira 3-dnevno usposabljanje za organizatorje in vodje dogodkov, ki bo od petka, 5. novembra do nedelje, 7. novembra 2021.
Celotna novica...

Mladinski svet Slovenije organizira 3-dnevno usposabljanje za organizatorje in vodje dogodkov, ki bo od petka, 5. novembra do nedelje, 7. novembra 2021.

Namen usposabljanja
Usposobiti vodje dogodkov na tematiko aktivacije lokalnih skupnosti v podporo posledic COVID-19. Udeleženci bodo nato v praksi organizirali svoj dogodek na določen dan (dan bo določen naknadno) med marcem in majem 2022 v svoji lokalni skupnosti. Projekt poteka v okviru projekta Unite locally to reconnect after Covid.

Opis projekta Unite locally to reconnect after Covid
Namen projekta je spodbujanje in podpora aktivnostim po vsej Sloveniji, ki bodo po epidemiji Covid-19 ponovno aktivirale lokalne skupnosti in jih ponovno oživile. Na usposabljanju boste pridobili znanja, ki vas bodo pripravila na to, da boste postali vodje dogodkov in nato lastne dogodke in pobude potem izvedli po celi Sloveniji. Naš cilj je, da se v letu 2022 izvede vsaj 20 lokalnih projektov, s katerimi boste lokalni aktivisti pomagali tistim, ki se jih je epidemija najbolj dotaknila, naredili nekaj dobrega za lokalno skupnost in boste posredno nagovarjali tudi evropske vrednote.

Kaj bom pridobil z udeležbo na usposabljanju?

Vsebinski poudarki usposabljanja, ki bo potekalo po načelih neformalnega izobraževanja:

 •      osnove uspešnega upravljanja projekta;
 •     delo z različnimi viri, časom, ljudmi, finančnimi sredstvi …
 •     administracija projektov;
 •     promocija in oglaševanje;
 •     priprava projektne prijave na razpise (lokalne in nacionalne);
 •     vodenje timov in skupin;
 •     strateško načrtovanje;
 •     projektno načrtovanje;
 •     priprava na lokalne in/ali nacionalne razpise;
 •     priložnost za spoznavanje udeležencev ter medsebojno izmenjavo izkušenj ter priložnost za gradnjo partnerstev za sodelovanje pri bodočih projektih in dogodkih;

Po končanem usposabljanju bodo imeli udeleženci možnost mentorstva enega izmed trenerjev – izvajalcev usposabljanja.

Število udeležencev in udeleženk
Na usposabljanje bomo sprejeli največ 25 udeleženk in udeležencev. V primeru prevelikega števila prijav bodo sprejeli največ 2 člana iz iste organizacije.

Nastanitev in prevoz
Stroške prehrane in nastanitve bo kril Mladinski svet Slovenije. Za prevoz na lokacijo izobraževanja poskrbijo udeleženci in udeleženke sami, Mladinski svet Slovenije pa vas bo podprl pri koordinaciji prevozov.

Prijave zbirajo do 25. oktobra 2021 preko spletne prijavnice.

(11.10.2021) CSOSI: V preteklem letu povečano povpraševanje po storitvah civilnodružbenih organizacijah

Izšla je 24. izdaja poročila Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij (CSOSI) za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Evrazijo, ki spremlja pogoje za delovanje civilnodružbenih organizacij v 24 državah, tudi Sloveniji. Poročilo za Vzhodno in Srednjo Evropo ter Evrazijo ugotavlja, da je v letu 2020 civilnodružbene organizacije v regiji in njihov razvoj najbolj zaznamovalo dogajanje okrog svetovne pandemije covida-19. Posledično je bilo zaznati povečano povpraševanje po storitvah civilnodružbenih organizacij, zlasti zdravstvenih, socialnih in humanitarnih.
Celotna novica...

Izšla je 24. izdaja poročila Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij (CSOSI) za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Evrazijo, ki spremlja pogoje za delovanje civilnodružbenih organizacij v 24 državah, tudi Sloveniji. Poročilo za Vzhodno in Srednjo Evropo ter Evrazijo ugotavlja, da je v letu 2020 civilnodružbene organizacije v regiji in njihov razvoj najbolj zaznamovalo dogajanje okrog svetovne pandemije covida-19. Posledično je bilo zaznati povečano povpraševanje po storitvah civilnodružbenih organizacij, zlasti zdravstvenih, socialnih in humanitarnih.

Prav tako so različne omejitve povezane z bojem proti pandemiji vplivale na delovanje civilnodružbenih organizacij, saj so morale slednje razviti nove načine, da se približajo svojim uporabnikom in odjemalcem. Ekonomska situacija, ki je spremljala boj proti pandemiji, je znatno poslabšala tudi gmotni položaj civilnodružbenih organizacij.

Ocena trajnosti civilnodružbenih organizacij v Sloveniji se na splošno glede na prejšnja leta ni bistveno spremenila. Po posameznih področjih pa je mogoče opaziti zlasti poslabšanje na področju pravnega okolja, finančne stabilnosti in zagovorniške vloge.

CSOSI izpostavlja, da so bili zakoni, ki jih je pripravljala slovenska vlada kot odziv na pandemijo, pogosto nedosledni in nejasni, kar je povzročilo veliko negotovosti in administrativnih bremen za civilnodružbene organizacije. Poročilo zaznava tudi poslabšanje na področju zagovorništva, saj so bile civilnodružbene organizacije prisiljene večino svojih prizadevanj osredotočiti na odzivanje na potencialno škodljive določbe v novih zakonih in zagovarjanje svojih obstoječih pravic.

Poročilo CSOSI za Slovenijo lahko preberete tukaj.

Informacije o stanju v regiji oziroma primerjavo med državami najdete v celotnem Poročilu CSOSI za Srednjo in Vzhodno Evropo za leto 2020 – preberete ga lahko tukaj.

(4.10.2021) Nove izjeme: brez mask v lokalih in kadar vse osebe izpolnjujejo pogoj PC

V četrtek, 30. septembra, je začela veljati sprememba Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki predpisuje dve novi izjemi pri obveznosti nošenja zaščitnih obraznih mask.
Celotna novica...

V četrtek, 30. septembra, je začela veljati sprememba Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki predpisuje dve novi izjemi pri obveznosti nošenja zaščitnih obraznih mask.

Nošenje mask po novem ni več treba nositi v prostorih, kjer velja obveznost pogoja PCT in kjer strežejo hrano in pijačo, na primer v gostinskih lokalih.

Mask prav tako ni več treba nositi v prostorih, kjer so v medsebojnem stiku le osebe, ki izpolnjujejo pogoj PC (preboleli/cepljeni).  To velja na primer v pisarni, kjer se združujejo le cepljeni in/ali preboleli sodelavci, ali pa v avtomobilu, ko se skupaj vozijo osebe iz različnih gospodinjstev, pa so vse cepljene ali prebolele.

(1.10.2021) Znani so prejemniki donacij 1 % dohodnine za leto 2020 in upravičenci do donacij za leto 2021

Furs je objavil seznam prejemnikov namenitve dela dohodnine za donacije za leto 2020. 5.554 različnih upravičencev – nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti – bo prejelo 510.868 donacij v skupni višini 10.716.367 evrov. Prve donacije dohodnine so bile nakazane 30. septembra. Lani je bilo donacij manj – 496.363 – znašale pa so 5.456.656 evrov.
Celotna novica...

Furs je objavil seznam prejemnikov namenitve dela dohodnine za donacije za leto 2020. 5.554 različnih upravičencev – nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti – bo prejelo 510.868 donacij v skupni višini 10.716.367 evrov. Prve donacije dohodnine so bile nakazane 30. septembra. Lani je bilo donacij manj – 496.363 – znašale pa so 5.456.656 evrov.

V Uradnem listu RS pa je bil objavljen seznam upravičencev do donacij 1 % dohodnine za leto 2021. Na seznamu ste vse nevladne organizacije, ki ste delovale na dan 31. decembra 2020, status nevladne organizacije v javnem interesu pridobile najkasneje 31. marca 2021 in bile do dne 31. julija 2021 vpisane v Ajpesovi evidenci nevladnih organizacij v javnem interesu. Na seznamu je 5978 nevladnih organizacij.

Nevladne organizacije ste na seznam upravičencev do donacij uvrščene glede na podatke iz javne evidence nevladnih organizacij v javnem interesu. Vsem nevladnim organizacijam, ki izpolnjujete pogoje za uvrstitev, priporočamo, da preverite, ali ste uvrščene na seznam. Če vas na seznam kljub izpolnjevanju pogojev niso uvrstili, o tem obvestite pristojno ministrstvo, saj je to odgovorno za vpis v javno evidenco. Če pri tem potrebujete pomoč, nam sporočite (pišete lahko na info@boreo.si ali kar CNVOS na info@cnvos.si).

Spremembe uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije: podaljšani roki

30. septembra 2021 je začela veljati tudi nova Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije, ki znova določa malce daljše roke za pripravo podatkov o nevladnih organizacijah, upravičenih do namenitve dela dohodnine. Tako se znova spreminjajo roki pri pripravi seznama upravičencev.

Določeno je,  da mora Furs najkasneje do 15. julija tekočega leta (in ne več 15. avgusta tekočega leta) od Ajpesa prejeti podatke o vseh nevladnih organizacijah, ki imajo na dan 31. decembra preteklega leta pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu in so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu do 30. junija tekočega leta (in ne več do 31. julija tekočega leta). Furs  bo moral ta seznam do 31. julija tekočega leta (in ne več 31. avgusta tekočega leta) poslati na Ministrstvo za finance.

Rok za objavo seznama upravičencev v Uradnem listu RS ostaja enak: vlada mora seznam upravičencev objaviti do 30. septembra tekočega leta.

Roki za nakazila donacij prejemnikom ostajajo nespremenjeni. Furs bo do 30. januarja in do 30. septembra nakazal donacije na podlagi vseh odločb o odmeri dohodnine, ki so postale dokončne.

Pogoje za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu si lahko ogledate tukaj.

V posebni aplikaciji 1 %, ki jo je pripravil CNVOS, si za ogled pogojev in postopka najprej izberite področje, na katerem želite pridobiti status nevladne organizacije v javnem interesu.

Če status že imate in želite tudi na svoji spletni strani nagovoriti donatorje dohodnine, si lahko izposodite CNVOS-ov brezplačni gradnik, ki ga namestite na svojo spletno stran. Več o tem si preberite tu.

Spomnimo, konec lanskega leta je bil sprejet #PKP7, ki je prinesel trajen dvig višine donacij. Tako ste po novem nevladne organizacije upravičene do donacij v višini 1 % odmerjene dohodnine, ne več 0,5 %. O tem smo pisali tukaj.

(29.9.2021) Soustvarjanje lokalnega programa kulture Občine Postojna

Občina Postojna pripravlja nov lokalni program kulture. Pripraviti želimo program, ki bo zajemal pričakovanja in potrebe kulturnih akterjev, tako posameznikov kot organizacij. Zato smo za NVOje, kulturne ustvarjalce in javne zavode s področja kulture pripravili vprašalnik, prek katerega nam lahko posredujete vaše poglede na kulturo in kulturne dejavnosti v občini. Veseli bomo, če boste vprašalnik izpolnili v celoti, saj bomo tako lažje pripravili resen in uporaben program razvoja kulture v prihodnosti.
Celotna novica...

Občina Postojna pripravlja nov lokalni program kulture. Pripraviti želimo program, ki bo zajemal pričakovanja in potrebe kulturnih akterjev, tako posameznikov kot organizacij. Zato smo za NVOje, kulturne ustvarjalce in javne zavode s področja kulture pripravili vprašalnik, prek katerega nam lahko posredujete vaše poglede na kulturo in kulturne dejavnosti v občini. Veseli bomo, če boste vprašalnik izpolnili v celoti, saj bomo tako lažje pripravili resen in uporaben program razvoja kulture v prihodnosti.

Če se ne boste odzvali, vašega mnenja pri pripravi lokalnega programa kulture ne bomo mogli upoštevati.

Za sodelovanje se vam prav lepo zahvaljujemo!

Ekipa Regijskega stičišča NVO Primorsko-notranjske regije BOREO

Povezava do vprašalnika: https://www.1ka.si/a/351501

(24.9.2021) Spremembe odloka: pogoj PCT ni več obvezen za delo od doma

Z zadnjo spremembo Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki velja od petka, 24. septembra, izpolnjevanje pogoja PCT ni več potrebno za delavce, ki opravljajo delo od doma.
Celotna novica...

Z zadnjo spremembo Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki velja od petka, 24. septembra, izpolnjevanje pogoja PCT ni več potrebno za delavce, ki opravljajo delo od doma.

Prav tako izpolnjevanje pogoja PCT ni obvezno za obiskovalce odprtih površin bencinskih servisov. Pogoj PCT boste vseeno morali izpolnjevati, če boste obiskali notranjost bencinskega servisa.

Manjša sprememba je tudi na področju obveznosti nošenja zaščitnih obraznih mask. Po novem zaščitne obrazne maske ni treba nositi med športno vadbo. Prej je veljalo, da se lahko nošenje maske opusti le pod pogojem, da je med športno vadbo mogoče zagotoviti varnostno razdaljo 1,5 metra.

(22.9.2021) Vprašalnik o informiranju

V regijskem stičišču NVO Primorsko-notranjske regije BOREO smo pripravili vprašalnik, s katerim želimo spoznati potrebe nevladnih organizacij po informiranju in usposabljanjih, obenem pa preveriti, kako ste zadovoljni z dejavnostmi informiranja Regijskega stičišča NVO Primorsko-notranjske regije BOREO.
Celotna novica...

V regijskem stičišču NVO Primorsko-notranjske regije BOREO smo pripravili vprašalnik, s katerim želimo spoznati potrebe nevladnih organizacij po informiranju in usposabljanjih, obenem pa preveriti, kako ste zadovoljni z dejavnostmi informiranja Regijskega stičišča NVO Primorsko-notranjske regije BOREO.

Vprašalnik je razdeljen na tri poglavja: informiranje, izobraževanja in splošni podatki o nevladni organizaciji.

Prosimo vas, da si vzamete 10 minut svojega časa in izpolnete vprašalnik, ki je dosegljiv na povezavi
https://www.1ka.si/a/351097.

Na podlagi rezultatov bomo izdelali predlog izboljšav, ki jih bomo skušali v čim večji meri upoštevati pri nadaljnjih aktivnostih informiranja nevladnih organizacij in pri pripravi izobraževanj za NVO.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš čas!

Ekipa BOREO


Aktivnosti stičišča sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023. Vsebina izraža mnenje avtorjev in ne predstavlja uradnega stališča sofinancerjev.

(20.9.2021) Vse o pogoju PCT: kdo ga mora izpolnjevati in kako?

V sredo, 15. septembra, je začelo veljati novo pravilo, in sicer obveznost izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za vse. Pogoj PCT morajo tako izpolnjevati vsi, ki opravljajo kakršnokoli delo, torej zaposleni, prostovoljci, študentje, ki delo opravljajo preko študentske napotnice, idr., in uporabniki vseh storitev – stranke, uporabniki, kupci ipd. Izjema pri izkazovanju pogoja PCT pa bodo nekateri uporabniki socialnih in humanitarnih programov. Vse osebe, ki opravljajo delo, lahko pogoj PCT, poleg dokazila o cepljenju ali prebolevnosti, izpolnijo z rednim tedenskim testiranjem ali samotestiranjem.
Celotna novica...

V sredo, 15. septembra, je začelo veljati novo pravilo, in sicer obveznost izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za vse. Pogoj PCT morajo tako izpolnjevati vsi, ki opravljajo kakršnokoli delo, torej zaposleni, prostovoljci, študentje, ki delo opravljajo preko študentske napotnice, idr., in uporabniki vseh storitev – stranke, uporabniki, kupci ipd. Izjema pri izkazovanju pogoja PCT pa bodo nekateri uporabniki socialnih in humanitarnih programov. Vse osebe, ki opravljajo delo, lahko pogoj PCT, poleg dokazila o cepljenju ali prebolevnosti, izpolnijo z rednim tedenskim testiranjem ali samotestiranjem.

Vlada RS je med vikendom sprejela nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki bo začel veljati v sredo, 15. septembra 2021. Odlok spreminja do zdaj veljavna pravila o veljavnosti pogoja prebolevnosti, izpolnjevanja pogoja PCT in možnostjo samotestiranja. Od sobote, 18. septembra 2021 dalje, pa veljajo tudi nekatere nove izjeme, ko pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati, kot to ureja Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Pogoj PCT morajo izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v nevladni organizaciji. To velja tako za zaposlene, prostovoljce oziroma vse osebe, ki izvajajo delo na kakršnikoli drugi pravni podlagi, npr. po pogodbi. Delo tako lahko opravljajo le osebe, ki:

 •     so polno cepljene,
 •     so virus prebolele v zadnjih 6 mesecih,
 •     imajo negativni izid testa na virus, pri čemer veljavnost traja en teden, če se delavci v organizaciji delodajalca redno tedensko testirajo s hitrimi antigenskimi testi (HAG) ali redno tedensko samotestirajo  v enakih presledkih in podatke o testiranju vpisujejo v evidenčni list.

Odgovornost organizacije je, da poskrbi, da delo opravljajo le tisti, ki izkažejo negativni izvid oziroma so polno cepljeni ali prebolevniki. Če delavec obvezno testiranje odkloni, dela ne sme opravljati.

Za delavce, ki delo opravljajo od doma izpolnjevanje pogoja PCT ni obvezno.

V tem primeru gre lahko za kršitev njegovih delovnih obveznosti, kar je lahko tudi podlaga za disciplinski postopek ali pričetek postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga na strani delavca. Več o tem si preberite tukaj. Opozarjamo tudi na možnost delavčeve odškodninske odgovornosti, kadar pri svojem delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči delodajalcu škodo. V takem primeru jo je dolžan tudi povrniti.

Kako pogoj PCT izpolnjujejo tisti, ki delajo, a niso prebolevniki ali polno cepljeni?

Osebe, ki opravljajo delo v nevladni organizaciji, torej tudi prostovoljci, lahko pogoj PCT, v primeru, da niso prebolevniki ali polno cepljeni, izpolnijo z rednim tedenskim samotestiranjem.

POZOR: samotestiranje mora po novem potekati na delovnem mestu, torej v prostorih organizacije (npr. v eni od pisarn zavoda, prostoru društva), v okviru njihovega delovnega časa.

Stroške nakupa testa nosi NVO sama.

Po novem se morajo samotestirati tudi prostovoljci, ki le občasno opravljajo prostovoljsko delo. Pogoja PCT ni treba izkazovati prostovoljcem do dopolnjenega 12. leta starosti.

Navodila za samotestiranje

 •     Odgovorna oseba nevladne organizacije, npr. direktor zavoda, predsednik društva ali oseba, ki jo direktor oz. predsednik pooblasti, določi kraj in čas opravljanja samotestiranja za delavce. Samotestiranje mora potekati na delovnem mestu. Predlagamo, da za samotestiranje določite poseben prostor. Pomembno je, da poteka v enakih časovnih intervali, vsak teden v ponedeljek.

    Vsak delavec zase o samotestiranju izpolnjuje evidenčni list. Ta naj vsebuje tri polja:

 •         datum testiranja,
 •         rezultat testa (negativen ali pozitiven izvid) in
 •         podpis delavca, ki se je samotestiral.

    V primeru negativnega rezultata lahko delavec začne z delom. V primeru, da je delavčev test pozitiven, mora o tem obvestiti osebnega zdravnika.
    Samotestiranje se mora izvajati s HAG testi, ki so s strani proizvajalca namenjeni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil CE certifikat priglašenega organa s sedežem v EU. Teste za samotestiranje je mogoče kupiti v lekarnah.

Stroške testov za samotestiranje nosi delodajalec, razen v primeru, ko se oseba zaradi zdravstvenih razlogov ne sme cepiti. To oseba dokazuje s potrdilom zdravnika, v tem primeru pa stroške HAG testiranja krije država.

POZOR: Samotestiranje velja samo na delovnem mestu – za opravljanje dela.  Samotestiranje torej ne zadošča npr. za obisk kulturne prireditve.

Delavcu se prizna izpolnjevanje pogoja testiranosti tudi v primeru, ko je testiran tedensko s HAG testom, ki ni namenjen za samotestiranje – če testiranje opravi npr. v zdravstvenem domu.

Kako pogoj PCT izpolnjujejo uporabniki storitev?

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vsi uporabniki storitev in osebe, ki so udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti. To vključuje npr. udeležence kulturnih prireditev, organizirane športne vadbe, stranke v trgovini in uporabnike drugih storitev. Stroške testiranja nosijo uporabniki sami.

IZJEMA: Z rednim tedenskim samotestiranjem lahko pogoj PCT izpolnijo tudi osebe stare od 12 do 18 let, ki se udeležujejo v športnih programih ali športno rekreativni dejavnosti. Tako se lahko npr. športne vadbe v karate klubu udeležijo tudi osebe med 12. in 18. letom, ki se tedensko samotestirajo. Tako samotestiranje se izvaja v domačem okolju. Osebe teste pridobijo v lekarni na podlagi potrdila NVO, da pri njih opravljajo športno vadbo.

Pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati:

 •     uporabnikom, ki so mlajši od 15 let,
 •     uporabnikom, ki so vključeni v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji (npr. uporabniki varstvo delovnih centrov),
 •     v primeru nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami (živilske trgovine, drogerije, lekarne izven trgovskih centrov, humanitarna skladišča, razdelilnice hrane in drugi kraji, ki omogočajo dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim)
 •     v primeru zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe,
 •     v primeru zagotavljanja nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja,
 •     v primeru nujnih zdravstvenih storitev,
 •     uporabnikom nujnih postopkov na področju socialne in družinske problematike ter nujne osebne asistence.
 •     na odprtih površinah bencinskega servisa

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je že v torek, 14. 9.,  izdalo dodatno pojasnilo, v katerih primerih uporabnikom ni treba izpolnjevati pogoja PCT. Pojasnili so, da pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati za prevzem pomoči v obliki hrane s strani prejemnikov (najbolj ranljivih skupin). Za uporabnike varstveno delovnih centrov, kriznih centrov in drugih  namestitvenih socialnovarstvenih programov pa velja, da morajo uporabniki pogoj PCT izpolnjevati ob sprejemu v namestitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je njihova odsotnost trajala več kot 48 ur. V tem primeru stroške testiranja uporabnikov nosijo organizacije same.

Izpolnjevanje pogoja PCT ni obvezno za uporabnike v nujnih postopkih na področju socialne in družinske problematike ter družinske asistence, To pomeni, da boste organizacije morale v vsaki konkretni situaciji individualno presoditi, ali gre za nujno pomoč.

Kako preverjati izpolnjevanja pogoja PCT?

Preverjanje PCT-pogoja izvajajo odgovorne osebe, ki delo organizirajo ali izvajajo. Tako lahko npr. predsednik društva tudi pooblasti drugo osebo, da preverja pogoj PCT pri zaposlenih in prostovoljcih.

OBVEZNOSTI NVO:

 •     Na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT. Če imate ločen vhod za uporabnike in delavce, obesite obvestilo na obe mesti.
 •     Delavce obvestite o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT tudi na druge načine, na katere običajno poteka obveščanje v vaši organizaciji. To lahko storite z okrožnico, obvestilom na oglasni deski ali na sestanku, kjer delavcem, prostovoljcem in drugim, ki pri vas opravljajo delo, pojasnite pravila pogoja PCT in razložite način izvajanja samotestiranja v vaši organizaciji.
 •     Izpolnjevanje pogoja PCT pri delavcih morate preverjati ob začetku dela. To pomeni, da npr. vsak ponedeljek ob začetku dela zaposleni ali prostovoljci v posebnem prostoru v organizaciji opravijo test in izpolnijo evidenčni list oziroma predložijo potrebno dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT.
 •     Izpolnjevanje pogoja PCT pri uporabnikih, strankah in tistih, ki so v okolju udeleženi občasno, morate preveriti pred začetkom opravljanja storitve oziroma vstopa v vaš prostor, z vpogledom v digitalno potrdilo, potrdilom o cepljenju/prebolevnosti ali izvidom testiranja. Več o izkazovanju pogoja lahko preberete tukaj.

Pogoj PCT lahko preverjate na podlagi:

 •     dokazila o negativnem testu PCR (ki ni starejše od 72 ur) ali HAG testa (ki ni starejše od 48 ur)
 •     digitalnega COVID potrdila s kodo QR
 •     dokazilom o cepljenju zoper covid-19 z dvema odmerkoma (oziroma enim v primeru cepljenja s cepivom Janssen)
 •     dokazilom o prebolevnosti oziroma pozitivnem testu PCR, ki ni starejše od 180 dni.

(20.9.2021) Davčna obravnava povrnitve stroškov prevoza na delo in z dela: zbrali smo odgovore na pogosta vprašanja

Septembra so začele veljati spremembe in dopolnitve Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki vplivajo tudi na delo v nevladnih organizacijah. Zaradi velikega zanimanja so v CNVOSu odgovore zbrali še v članku.
Celotna novica...

Septembra so začele veljati spremembe in dopolnitve Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki vplivajo tudi na delo v nevladnih organizacijah. Zaradi velikega zanimanja so v CNVOSu odgovore zbrali še v članku.


Ali je možno, da izplačujemo stroške prevoza na delo glede na kilometrino, tudi če obstaja javni prevoz?

Uredba ne določa višine povračila stroškov prevoza, temveč določa le davčno obravnavo tega povračila. Uredba je namreč davčni predpis. Zato še vedno velja, da je delavec upravičen do povračila stroškov, kot so določeni v njegovi pogodbi o zaposlitvi. Če je tako npr. v njegovi pogodbi o zaposlitvi določeno, da mu pripada povračilo prevoza v višini cene najcenejšega javnega prevoza, mu morate povrniti sredstva v tej višini. Če ima določeno, da mu pripada povračilo prevoza v višini npr. 0,18 EUR na kilometer, pa je upravičen do povračila sredstev po izračunu kilometrine.

Sprememba, ki jo Uredba prinaša, pa pomeni, da stroški javnega prevoza niso več relevantni za določanje višine neobdavčenega zneska povračila potnih stroškov.  Po novem se tako v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza v višini 0,18 EUR za vsak polni kilometer razdalje med delavčevim običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela. Dodatno pa se lahko uporabi tudi pravilo, da se ne glede na število kilometrov v davčno osnovo ne všteva povračilo do višine 140 EUR na mesec, če delavec živi vsaj 1 kilometer od delovnega mesta in je na delovnem mestu prisoten vsaj en dan v mesecu.

Kaj pa, če je višina povračila glede na kilometre (po 0,18 EUR) višja od 140 EUR mesečno?

Tudi če višina povrnjenih stroškov prevoza na delo presega 140 EUR mesečno, so lahko ti neobdavčeni (izvzeti iz davčne osnove), če so izračunani po formuli 0,18 EUR za vsak polni kilometer od delavčevega bivališča do kraja opravljanja dela in nazaj za vsak dan prisotnosti na delovnem mestu.

Primer:

Delavec je upravičen do povračila mesečne vozovnice v višini 165 EUR. Živi 50 km od delovnega mesta. Mesečna obveznost je 20 delovnih dni. Delavec je bil prisoten vse dni.

Ker je delavec glede na davčni predpis (uredbo) upravičen do 360 EUR neobdavčenih stroškov prevoza (50km *2 (obe smeri prevoza) *20 (prisotnih delovnih dni)* 0,18 (neobdavčeni znesek na kilometer) = 360 EUR), je povračilo 165 EUR, ki mu pripada po njegovi pogodbi o zaposlitvi, v celoti neobdavčeno.

Kako se določa število kilometrov od delavčevega bivališča do delovnega mesta?

Za določanje kilometrov se uporabi pravilo »najkrajše cestne povezave«. To pomeni, da se uporablja dolžina v kilometrih in ne čas, ki bi ga delavec potreboval, da bi opravil razdaljo med svojim prebivališčem in mestom opravljanja dela. Tako se npr. pri določitvi neobdavčenega zneska kilometrine upošteva povezava po lokalnih in magistralnih cestah (če je dolžina te povezave v kilometrih krajša od avtocestne povezave, četudi zaposleni koristi avtocestno povezavo). Upoštevati je treba cestne povezave, ki so varne in se redno vzdržujejo.

Za merjenje razdalje se lahko uporablja različne vire, navadno se jo določi s katerim od spletnih zemljevidov (npr. Google Zemljevidi ali najdi.si zemljevidi).

Kako obračunati prevoz, če zaposleni živi na dveh naslovih: stalnem in začasnem prebivališču? Ali se lahko obračuna prevoz iz obeh naslovov, po dnevih?

Uredba ne določa višine povračila stroškov prevoza, temveč določa le davčno obravnavo tega povračila. Za neobdavčeno se šteje povrnitev potnih stroškov prevoza na delo in iz dela od delavčevega običajnega prebivališča do kraja opravljanja dela. Za običajno se šteje tisto prebivališče, ki je najbližje mestu opravljanja dela – ne glede na to, ali gre za stalno ali začasno bivališče.

Če se delavec vozi na delo iz dveh ali več prebivališč, se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela od prebivališča, ki je najbližje mestu opravljanja dela. Če se iz drugega prebivališča, ki ni najbližje mestu opravljanja dela, delavec vozi vsaj štirikrat tedensko, se to drugo prebivališče lahko šteje za običajno prebivališče. V tem primeru se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza od tega (od mesta opravljanja dela bolj oddaljenega) prebivališča.

Ali mora prostovoljec prinesti mesečno karto z navedenim imenom?

Ne, če seveda to ne zahteva organizacija sama na podlagi lastnih pravil povračila stroškov. Za presojo, ali je strošek obdavčen ali ne, pa takšno dokazilo NI potrebno. Uredba, ki je določala, da so iz davčne osnove izvzeta povračila stroškov nakupa mesečne osebne neprenosne vozovnice javnega prometa, je bila razveljavljena.

Kako je urejeno povračilo stroškov prevoza na delo, če delavec v enem dnevu obišče več uporabnikov naših storitev?

Za povrnitev stroškov prevoza na delo in z dela se uporablja razdalja med običajnim prebivališčem delavcem in kraja opravljanja dela. Kraj opravljanja dela pomeni kraj, kjer delavec začne opravljati delo. Pravila za davčno obravnavo povrnitve stroškov prevoza na delo in z dela se torej uporabljajo za prevoz delavca od svojega doma do prvega uporabnika. Za prevoz od prvega do naslednjih uporabnikov se uporabljajo pravila glede davčne obravnave službenih poti. Če delavec uporablja svoje prevozno sredstvo, se v davčno osnovo ne šteje povrnitev potnih stroškov do 0,37 EUR za vsak prevoženi kilometer.
Delavec je na podlagi pogodbe o zaposlitvi upravičen do povračila stroškov prevoza v višini mesečne vozovnice, ki znaša 39 evrov.

Delavec je na podlagi pogodbe o zaposlitvi upravičen do povračila stroškov prevoza v višini mesečne vozovnice, ki znaša 39 evrov. Delavec se na delo vozi iz 3,2 km oddaljenega kraja. Po kilometrini mu neobdavčeno pripada le 22,68 EUR. Mu moramo sedaj nakazati kilometrino?

Ne, delavec je tudi po spremembi Uredbe še vedno upravičen do zneska povračila, kot mu pripada po pogodbi o zaposlitvi. Uredba tudi določa, da za povračila stroškov prevoza v primeru, ko so ta nižja od 140 EUR (in je bil delavec vsaj 1 dan prisoten na delu in je od dela oddaljen vsaj 1 kilometer) velja, da je znesek povračila do 140 EUR neobdavčen. Tako bo tudi vaš delavec še naprej prejel celotno povračilo prevoza po pogodbi o zaposlitvi neobdavčeno.

Ali morda obstaja kakšen vzorec Izjave o prevozu na delo?

Posebna oblika izjave ni predpisana. Izjava je zgolj priporočena. Zadostuje, da vas delavec na pregleden način obvesti o kraju, iz katerega dejansko prihaja na delo oziroma o razdalji.

Kolikšno pa je povračilo za službene poti?

Če delavec uporablja svoje prevozno sredstvo, se v davčno osnovo ne šteje povrnitev potnih stroškov do 0,37 EUR za vsak prevoženi kilometer.

Ali uredba velja le za zaposlene v organizaciji ali tudi za prostovoljce?

Pravila glede davčne obravnava povrnitve stroškov v povezavi z delom se uporabljajo tudi za povrnitev stroškov prostovoljcem.

Ali mora biti v pogodbi o zaposlitvi nujno napisan znesek povračila?

Ne. Znesek povračila stroškov prevoza na delo in z dela je lahko določena tudi s splošnim aktom delodajalca ali drugimi predpisi (npr. kolektivne pogodbe).

 

(16.9.2021) Zagovornik enakosti potrjuje, da je vlada v odloku pozabila na najrevnejše. CNVOS vlado pozval k spremembi odloka

Ljubljana, 16. 9. 2021 – V Centru nevladnih organizacij (CNVOS), krovni mreži slovenskih nevladnih organizacij, so zagovorniku načela enakosti Mihu Lobniku v ponedeljek poslali pobudo za začetek postopka ocene diskriminatornosti 5. odstavka 5. člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. Danes je zagovornik enakosti pritrdil našim argumentom in vladi priporočil, naj v novi odlok vključi humanitarna skladišča, centre za razdeljevanje hrane in druge kraje, ki omogočajo brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam.
Celotna novica...

Ljubljana, 16. 9. 2021 – V Centru nevladnih organizacij (CNVOS), krovni mreži slovenskih nevladnih organizacij, so zagovorniku načela enakosti Mihu Lobniku v ponedeljek poslali pobudo za začetek postopka ocene diskriminatornosti 5. odstavka 5. člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. Danes je zagovornik enakosti pritrdil našim argumentom in vladi priporočil, naj v novi odlok vključi humanitarna skladišča, centre za razdeljevanje hrane in druge kraje, ki omogočajo brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam.

Zagovornik načela enakosti v danes izdanem Priporočilu glede nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami potrjuje argumente, ki smo jih zapisali v pobudi. Ugotavlja, da v odloku med izjemami ni humanitarnih skladišč, centrov za razdeljevanje hrane in drugih krajev, ki omogočajo brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam, in pritrjuje našemu mnenju, da odsotnost te izjeme kaže na diskriminacijo najrevnejših skupin prebivalstva. Vladi zato izdaja priporočilo, naj v odlok vključi prost dostop do humanitarne pomoči.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je sicer v torek izdalo dodatno pojasnilo, v katerem so zapisali, da pogoja PCT za prevzem pomoči v obliki hrane in uporabnikom v nujnih postopkih na področju socialne in družinske problematike ni treba izpolnjevati. Kljub pojasnilu MDDSZ pa na terenu prihaja do težav, kot nam poročajo humanitarne in socialnovarstvene organizacije, sploh tiste, ki nimajo lastnih prostorov s samostojnimi vhodi. Citiramo eno izmed njih (podatke o organizaciji hranimo v CNVOS):

»Našim uporabnikom, ki nimajo PCT, so danes zavrnili vstop v prostore, kjer imamo svoje pisarne. Smo jim pokazali dopis MDDSZ in razložili nujnost situacije za osebo, ki je deložirana, a so nam odgovorili, da ni podlage v odloku za kaj takega (za takšno izjemo nujnosti) in da bodo oni upoštevali odlok, ker so kazni velike in inšpektorji na pohodu.«

Vlado so zato pozvali, naj spremeni odlok in med izjeme izrecno vključi tudi situacije, ki jih je MDDSZ opisalo v dodatnih pojasnilih.

(13.9.2021) Od srede pogoj PCT za vse. NOVOST: dodatna pojasnila MDDSZ

V sredo, 15. septembra, je začelo veljati novo pravilo, in sicer obveznost izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za vse. Pogoj PCT morajo tako izpolnjevati vsi, ki opravljajo kakršnokoli delo, torej zaposleni, prostovoljci, študentje, ki delo opravljajo preko študentske napotnice, idr., in uporabniki vseh storitev – stranke, uporabniki, kupci ipd. Izjema pri izkazovanju pogoja PCT pa bodo nekateri uporabniki socialnih in humanitarnih programov. Vse osebe, ki opravljajo delo, lahko pogoj PCT, poleg dokazila o cepljenju ali prebolevnosti, izpolnijo z rednim tedenskim testiranjem ali samotestiranjem.
Celotna novica...

V sredo, 15. septembra, je začelo veljati novo pravilo, in sicer obveznost izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za vse. Pogoj PCT morajo tako izpolnjevati vsi, ki opravljajo kakršnokoli delo, torej zaposleni, prostovoljci, študentje, ki delo opravljajo preko študentske napotnice, idr., in uporabniki vseh storitev – stranke, uporabniki, kupci ipd. Izjema pri izkazovanju pogoja PCT pa bodo nekateri uporabniki socialnih in humanitarnih programov. Vse osebe, ki opravljajo delo, lahko pogoj PCT, poleg dokazila o cepljenju ali prebolevnosti, izpolnijo z rednim tedenskim testiranjem ali samotestiranjem.

Vlada RS je med vikendom sprejela nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki bo začel veljati v sredo, 15. septembra 2021. Novi odlok spreminja do zdaj veljavna pravila o veljavnosti pogoja prebolevnosti, izpolnjevanja pogoja PCT in možnostjo samotestiranja.

Pogoj PCT morajo od srede izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v nevladni organizaciji. To velja tako za zaposlene, prostovoljce oziroma vse osebe, ki izvajajo delo na kakršnikoli drugi pravni podlagi, npr. po pogodbi. Delo tako lahko opravljajo le osebe, ki:

 •     so polno cepljene,
 •     so virus prebolele v zadnjih 6 mesecih,
 •     imajo negativni izid testa na virus, pri čemer veljavnost traja en teden, če se delavci v organizaciji delodajalca redno tedensko testirajo s hitrimi antigenskimi testi (HAG) ali redno tedensko samotestirajo  v enakih presledkih in podatke o testiranju vpisujejo v evidenčni list.

Odgovornost organizacije je, da poskrbi, da delo opravljajo le tisti, ki izkažejo negativni izvid oziroma so polno cepljeni ali prebolevniki. Če delavec obvezno testiranje odkloni, dela ne sme opravljati.

V tem primeru gre lahko za kršitev njegovih delovnih obveznosti, kar je lahko tudi podlaga za disciplinski postopek ali pričetek postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga na strani delavca. Več o tem si preberite tukaj. Opozarjamo tudi na možnost delavčeve odškodninske odgovornosti, kadar pri svojem delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči delodajalcu škodo. V takem primeru jo je dolžan tudi povrniti.

Kako pogoj PCT izpolnjujejo tisti, ki delajo, a niso prebolevniki ali polno cepljeni?

Osebe, ki opravljajo delo v nevladni organizaciji, torej tudi prostovoljci, lahko pogoj PCT, v primeru, da niso prebolevniki ali polno cepljeni, izpolnijo z rednim tedenskim samotestiranjem.

POZOR: samotestiranje mora po novem potekati na delovnem mestu, torej v prostorih organizacije (npr. v eni od pisarn zavoda, prostoru društva), v okviru njihovega delovnega časa.

Stroške nakupa testa nosi NVO sama.

Po novem se morajo samotestirati tudi prostovoljci, ki le občasno opravljajo prostovoljsko delo. Pogoja PCT ni treba izkazovati prostovoljcem do dopolnjenega 12. leta starosti.

Navodila za samotestiranje

    Odgovorna oseba nevladne organizacije, npr. direktor zavoda, predsednik društva ali oseba, ki jo direktor oz. predsednik pooblasti, določi kraj in čas opravljanja samotestiranja za delavce. Samotestiranje mora potekati na delovnem mestu. Predlagamo, da za samotestiranje določite poseben prostor. Pomembno je, da poteka v enakih časovnih intervali, vsak teden v ponedeljek.
    Vsak delavec zase o samotestiranju izpolnjuje evidenčni list. Ta naj vsebuje tri polja:

 •         datum testiranja,
 •         rezultat testa (negativen ali pozitiven izvid) in
 •         podpis delavca, ki se je samotestiral.

    V primeru negativnega rezultata lahko delavec začne z delom. V primeru, da je delavčev test pozitiven, mora o tem obvestiti osebnega zdravnika.
    Samotestiranje se mora izvajati s HAG testi, ki so s strani proizvajalca namenjeni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil CE certifikat priglašenega organa s sedežem v EU. Teste za samotestiranje je mogoče kupiti v lekarnah.

Stroške testov za samotestiranje nosi delodajalec, razen v primeru, ko se oseba zaradi zdravstvenih razlogov ne sme cepiti. To oseba dokazuje s potrdilom zdravnika, v tem primeru pa stroške HAG testiranja krije država.

POZOR: Samotestiranje velja samo na delovnem mestu – za opravljanje dela.  Samotestiranje torej ne zadošča npr. za obisk kulturne prireditve.

Delavcu se prizna izpolnjevanje pogoja testiranosti tudi v primeru, ko je testiran tedensko s HAG testom, ki ni namenjen za samotestiranje – če testiranje opravi npr. v zdravstvenem domu.

Kako pogoj PCT izpolnjujejo uporabniki storitev?

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vsi uporabniki storitev in osebe, ki so udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti. To vključuje npr. udeležence kulturnih prireditev, organizirane športne vadbe, stranke v trgovini in uporabnike drugih storitev. Stroške testiranja nosijo uporabniki sami.

IZJEMA: Z rednim tedenskim samotestiranjem lahko pogoj PCT izpolnijo tudi osebe stare od 12 do 18 let, ki se udeležujejo v športnih programih ali športno rekreativni dejavnosti. Tako se lahko npr. športne vadbe v karate klubu udeležijo tudi osebe med 12. in 18. letom, ki se tedensko samotestirajo. Tako samotestiranje se izvaja v domačem okolju. Osebe teste pridobijo v lekarni na podlagi potrdila NVO, da pri njih opravljajo športno vadbo.

Pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati:

 •     uporabnikom, ki so mlajši od 12 let,
 •     v primeru nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami (živilske trgovine, lekarne izven trgovskih centrov in prevzemna mesta pomoči v obliki hrane, kot npr. humanitarna skladišča, razdelilnice hrane za uporabnike socialnovarstvenih programov itd.),
 •     v primeru zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe,
 •     v primeru zagotavljanja nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja, in
 •     uporabnikom nujnih postopkov na področju socialne in družinske problematike, katerih opustitev bi povzročila nastanek ali bistveno poslabšanje te problematike.

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes, v torek, 14. 9.,  izdalo dodatno pojasnilo, v katerih primerih uporabnikom ni treba izpolnjevati pogoja PCT. Pojasnjujejo, da pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati za prevzem pomoči v obliki hrane s strani prejemnikov (najbolj ranljivih skupin). Prav tako izpolnjevanje pogoja ni obvezno za uporabnike v nujnih postopkih na področju socialne in družinske problematike, pri katerih bi opustitev vodila v nastanek ali bistveno poslabšanje njihove problematike. To pomeni, da boste organizacije morale v vsaki konkretni situaciji individualno presoditi, ali gre za nujno pomoč in ali bi opustitev te pomoči za uporabnika pomenilo poslabšanje njegove socialne ali družinske problematike.

Za uporabnike varstveno delovnih centrov, kriznih centrov in drugih  namestitvenih socialnovarstvenih programov pa velja, da morajo uporabniki pogoj PCT izpolnjevati ob sprejemu v namestitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je njihova odsotnost trajala več kot 48 ur. V tem primeru stroške testiranja uporabnikov nosijo organizacije same.

Kako preverjati izpolnjevanja pogoja PCT?

Preverjanje PCT-pogoja izvajajo odgovorne osebe, ki delo organizirajo ali izvajajo. Tako lahko npr. predsednik društva tudi pooblasti drugo osebo, da preverja pogoj PCT pri zaposlenih in prostovoljcih.

OBVEZNOSTI NVO:

 •     Na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT. Če imate ločen vhod za uporabnike in delavce, obesite obvestilo na obe mesti.
 •     Delavce obvestite o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT tudi na druge načine, na katere običajno poteka obveščanje v vaši organizaciji. To lahko storite z okrožnico, obvestilom na oglasni deski ali na sestanku, kjer delavcem, prostovoljcem in drugim, ki pri vas opravljajo delo, pojasnite pravila pogoja PCT in razložite način izvajanja samotestiranja v vaši organizaciji.
 •     Izpolnjevanje pogoja PCT pri delavcih morate preverjati ob začetku dela. To pomeni, da npr. vsak ponedeljek ob začetku dela zaposleni ali prostovoljci v posebnem prostoru v organizaciji opravijo test in izpolnijo evidenčni list oziroma predložijo potrebno dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT.
 •     Izpolnjevanje pogoja PCT pri uporabnikih, strankah in tistih, ki so v okolju udeleženi občasno, morate preveriti pred začetkom opravljanja storitve oziroma vstopa v vaš prostor, z vpogledom v digitalno potrdilo, potrdilom o cepljenju/prebolevnosti ali izvidom testiranja. Več o izkazovanju pogoja lahko preberete tukaj.

Pogoj PCT lahko preverjate na podlagi:

 •     dokazila o negativnem testu PCR (ki ni starejše od 72 ur) ali HAG testa (ki ni starejše od 48 ur)
 •     digitalnega COVID potrdila s kodo QR
 •     dokazilom o cepljenju zoper covid-19 z dvema odmerkoma (oziroma enim v primeru cepljenja s cepivom Janssen)
 •     dokazilom o prebolevnosti oziroma pozitivnem testu PCR, ki ni starejše od 180 dni.


 


 

(6.9.2021) Pozor: testiranje ni več brezplačno niti v dejavnostih, kjer je obvezno. Novost: samotestiranje, ki ga krije delodajalec

Od ponedeljka, 6. septembra, veljajo nova pravila. Testiranje po novem ni več brezplačno za delavce v panogah, kjer je testiranje obvezno. Poleg tega je nabor dejavnosti, v katerih je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT, razširjen. Novost, ki ga prinaša novi Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 pa je tudi možnost tedenskega samotestiranja za delavce. Stroške samotestiranja krije delodajalec, razen v primeru, ko se oseba zaradi zdravstvenih razlogov ne sme cepiti – takrat stroške krije država. Pozor: samotestiranje velja samo na delovnem mestu – za opravljanje dela. Samotestiranje torej ne zadošča npr. za obisk športne prireditve.
Celotna novica...

Od ponedeljka, 6. septembra, veljajo nova pravila. Testiranje po novem ni več brezplačno za delavce v panogah, kjer je testiranje obvezno. Poleg tega je nabor dejavnosti, v katerih je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT, razširjen. Novost, ki ga prinaša novi Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 pa je tudi možnost tedenskega samotestiranja za delavce. Stroške samotestiranja krije delodajalec, razen v primeru, ko se oseba zaradi zdravstvenih razlogov ne sme cepiti – takrat stroške krije država. Pozor: samotestiranje velja samo na delovnem mestu – za opravljanje dela. Samotestiranje torej ne zadošča npr. za obisk športne prireditve.

V dejavnostih, kjer je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno , lahko delo opravljajo zgolj tiste osebe, ki:

 •     so cepljene,
 •     so virus prebolele v zadnjih 8 mesecih,
 •     imajo negativni izid testa na virus (ki velja 72 ur, če gre za test PCR ali 48 ur, če gre za hitri antigenski test)
 •     se redno tedensko samotestirajo v enakih presledkih in podatke o testiranju vpisujejo v evidenčni list.

Navodila za uvedbo samotestiranja

 •     Odgovorna oseba nevladne organizacije določi kraj in čas opravljanja samotestiranja za delavce. Samotestiranje lahko poteka doma ali na delovnem mestu. Pomembno je da poteka v enakih časovnih intervalih (npr. vsak teden v ponedeljek).
 •     Odgovorna oseba mora delavcem posredovati evidenčni list. Ta naj vsebuje tri polja: datum testiranja, rezultat testa in podpis delavca (ki je samotestiranje izvedel).
 •     Samotestiranje se mora izvajati s hitrimi antigenskimi testi, ki so s strani proizvajalca namenjeni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil CE certifikat priglašenega organa s sedežem v EU. Teste za samotestiranje je mogoče kupiti v lekarnah.

Stroške testov za samotestiranje nosi delodajalec, razen v primeru, ko se oseba zaradi zdravstvenih razlogov ne sme cepiti. To oseba dokazuje s potrdilom zdravnika, v tem primeru pa stroške testiranja krije država. Samotestirati se morajo tudi prostovoljci in tisti, ki delo opravljajo na drugih pravnih podlagah (npr. pogodba o delu, podjemna pogodba).

POZOR: Samotestiranje velja kot nadomestilo pogoja PCT zgolj za tiste osebe, ki delo na socialnovarstvenih programih izvajajo redno in so redno vključene v program samotestiranja.  Tisti, ki delo izvajajo občasno lahko pogoj testiranosti izkažejo le s HAG ali PCT testom.

Preverjanje pogoja PCT

Preverjanje PCT-pogoja izvajajo odgovorne osebe, ki delo organizirajo. Odgovorne osebe so dolžne na vidno mesto obesiti pisno opozorilo o tem, da morajo delavci in uporabniki izpolnjevati pogoj PCT. To morajo na vstopnih točkah tudi preverjati.

Kako lahko delavci in uporabniki izkažejo pogoj PCT, preberite tukaj.

Za koga vse je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno?

Izpolnjevanje pogoja PCT je za delavce in uporabnike obvezno (izjeme so navedene nižje v članku – v okvirčku) v:

 •     zdravstveni dejavnosti,
 •     dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih,
 •     socialnovarstveni dejavnosti,
 •     kulturnih dejavnostih,
 •     dejavnostih verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja pri kolektivnem uresničevanju verske svobode,
 •     dejavnostih ponujanja in prodaje blaga in storitev,
 •     dejavnostih ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
 •     dejavnostih izvajanja strokovnih izobraževanj in usposabljanj,
 •     dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju letalstva in pomorstva v Republiki Sloveniji,
 •     dejavnostih športnih programov, športnih tekmovanj ter športno rekreativnih dejavnostih v zaprtih prostorih,

    dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju zasebnega varovanja, varnosti na smučiščih, občinskega redarstva in detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Poleg tega je testiranje obvezno tudi za delavce:

 •     v dejavnosti avtotaksi prevozov,
 •     v dejavnosti prevozov oseb v zaprtih žičniških napravah,
 •     na deloviščih in na skupnih deloviščih, v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu,
 •     na deloviščih za osebe, ki imajo položaj udeleženca v skladu s področnimi predpisi (npr. za investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca v skladu s predpisom o graditvi objektov),

ter za:

 •     osebe, ki delajo v zavodih za prestajanje kazni zapora, pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, azilnih domovih, integracijskih hišah,
 •     osebe, ki delajo kot osebni asistenti skladno z zakonom, ki ureja osebno asistenco, in osebe, ki delajo pri izvajalcih programov v podporo družini.

Poleg tega so pogoj PCT dolžni izpolnjevati tudi uporabniki:

 •     zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur,
 •     zavodov izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur,
 •     zaprtih žičniških naprav,

ter:

 •     športniki za kontaktne športe na zunanjih površinah in odprtih prostorih,
 •     obiskovalci nastanjenih pacientov, zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domov ter spremljevalci pacientov in uporabnikov izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domov.

Pogoja PCT pa ni treba izpolnjevati osebam, mlajšim od 12 let, ter uporabnikom:

 •     trgovin,
 •     lekarn,
 •     bencinskih servisov,
 •     bank in zavarovalniških storitev,
 •     pošte,
 •     dostavne službe in osebnih prevzemov blaga ali hrane,
 •     servisnih delavnic, tahografskih delavnic, tehničnih pregledov


 

(6.9.2021) Sprememba pravil: zaščitne maske znova obvezne v zaprtih javnih prostorih

Nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je začel veljati v ponedeljek, 6. septembra, prinaša tudi nekatere spremembe pravil o nošenju zaščitnih obraznih mask. Uporaba zaščitne maske je ponovno obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.
Celotna novica...

Nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je začel veljati v ponedeljek, 6. septembra, prinaša tudi nekatere spremembe pravil o nošenju zaščitnih obraznih mask. Uporaba zaščitne maske je ponovno obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. To ne velja za člane istega gospodinjstva. Prav tako uporaba zaščitne maske ni potrebna na odprtih javnih krajih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Zaščitna maska je obvezna tudi v osebnem vozilu, če v vozilu sedijo osebe, ki niso člani istega gospodinjstva.

Uporaba zaščitne maske pa ni obvezna za:

 •     otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 •     učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
 •     učence glasbene šole do vključno 2. razreda,
 •     vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 •     višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 •     govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 •     nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
 •     osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 •     osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 •     učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta.

Prav tako uporaba zaščitne maske ni obvezna ob upoštevanju pogoja PCT za goste v igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

(6.9.2021) Izbran je prvi projekt na javnem pozivu za hiter odziv!

Potrdili smo prvi projekt na javnem pozivu za hiter odziv, ki je namenjen nujnim zagovorniškim, pravnim in komunikacijskim akcijam nevladnih organizacij. Prvih šest tisoč evrov iz projektnega sklada bosta prejela Media forum, Center za javno komuniciranje, in BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti, za izvedbo delavnic za podporo mladim aktivistom pri uveljavljanju pravice do popravka in odgovora.
Celotna novica...

Potrdili smo prvi projekt na javnem pozivu za hiter odziv, ki je namenjen nujnim zagovorniškim, pravnim in komunikacijskim akcijam nevladnih organizacij. Prvih šest tisoč evrov iz projektnega sklada bosta prejela Media forum, Center za javno komuniciranje, in BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti, za izvedbo delavnic za podporo mladim aktivistom pri uveljavljanju pravice do popravka in odgovora.

Verbalni napadi, dezinformacije, sovražni govor s strani podpornikov vlade in provladnih spletnih strani ciljajo na angažirane mlade aktiviste z namenom, da bi jih prizadeli, prestrašili, onemogočili in odvrnili od njihovega nadaljnjega delovanja. To se je okrepilo zlasti v času referendumske kampanje, pričakujemo pa lahko, da se bo ob pripravah na prihodnje volitve še stopnjevalo.

Ustava RS v 40. členu ljudem zagotavlja pravico do popravka in odgovora, vendar so odločbe zakona o medijih, ki urejajo to področje, za večino ljudi nerazumljive in jih težko uveljavljajo v praksi. V Media forumu so v partnerstvu z Zavodom BOB zato oblikovali niz petih strokovnih in praktičnih delavnic, na katerih bodo mladim aktivistom razložili, kako ti pravici aktivno uporabljati in jih usposobili za odgovore na napačne in/ali zlonamerne objave in sovražni govor. Seznanili jih bodo tudi s pravnimi možnostmi za odziv in prijavljanje zlorab oziroma lažnih profilov, ki jih politične stranke uporabljajo za koordinirane napade na posameznice in posameznike, kritične do oblasti.

Delavnice bodo potekale v jesenskem času v prostorih Zavoda BOB v Ljubljani, za Bežigradom. Delavnice bo izvajala priznana medijska strokovnjakinja, pedagoginja in angažirana aktivistka prof. dr. Sandra Bašič Hrvatin.

V skladu za hiter odziv, ki ga omogoča Open Society Initiative za Evropo v okviru Open Society Foundations nam ostaja še 94.000 evrov. Ali je vaš projekt primeren, in kako ga prijaviti, preverite tukaj. Prijave sprejemajo do porabe sredstev.

(6.9.2021) PO-stoj-na živi ulici in tržnica NVO 2021

Tudi letos smo organizirali že tradicionalno tržnico nevladnih organizacij pod imenom PO-stoj-na živi ulici, s katero smo pričeli zaključno nedeljo festivala Zmaj 'ma mlade. Tržnice se je kljub ukrepom, ki so konkretno okrnili program, udeležilo 44 organizacij.
Celotna novica...

Tudi letos smo organizirali že tradicionalno tržnico nevladnih organizacij pod imenom PO-stoj-na živi ulici, s katero smo pričeli zaključno nedeljo festivala Zmaj 'ma mlade. Tržnice se je kljub ukrepom, ki so konkretno okrnili program, udeležilo 44 organizacij.

Že drugo leto zaradi omejitev namreč ni bilo pestrega športnega programa, kar je seveda najbolj vplivalo na športna društva, ki so bila iz prejšnjih let navajena na res pestro dogajanje. Prejšnja leta so se obiskovalci lahko preizkusili v večini športov, ki so se predstavljali na tržnici. Prav zaradi te okrnitve programa smo spremenili tudi samo lokacijo dogajanja. Dogajanje smo namesto po Tržaški in drugih lokacijah po Postojni postavili na parkirišče za Ljudsko univerzo in na Prešernovo ulico. Športna društva so letos razstavljala na parkirišču za Ljudsko univerzo, poleg predstavitve društev je Športna zveza Postojna pripravila tudi podelitev priznanj za športne dosežke v letu 2020. Kot prejšnja leta so se tudi letos predstavila raznolika športna društva, ki so predstavljala svoj program in vabila mlade k vpisu.
Na Prešernovi ulici se je zvrstil pisan izbor razstavljalcev – od nevladnih organizacij naše regije do ustvarjalcev, ki so predstavili svoje delovanje in izdelke. Organizacije, ki so se predstavljale, delujejo na različnih področjih, od okoljevarstva, kulture, humanitarnosti do ohranjanja kulturne dediščine. Za popestritev je poskrbela tudi Fotoprikolica, kjer so se udeleženci in obiskovalci lahko fotografirali in prejeli fotografije za spomin. Še ena izmed popestritev popoldneva je bila zagotovo tudi predelana konjska prikolica, ki je obiskovalcem nudila brezplačno kavo ali kakav.
Le teden pred tržnico pa smo izvedeli za zgodbo mlade mamice, ki stanuje v Postojni in potrebuje finančna sredstva za zdravljenje po prometni nesreči. Poleg same organizacije tržnice smo se tako vrgli še v organizacijo dobrodelnega srečelova. Odzvalo se je kar 45 organizacij in posameznikov, ki so donirali različne izdelke in storitve. Prav tako je bil izjemen odziv na srečelov na sami tržnici. Nekaj srečk je sicer ostalo, kljub temu pa se je nabralo 1100 €, ki bodo v celoti namenjeni zdravljenju.
Tudi letošnjo tržnico ocenjujemo kot uspešno, kljub temu pa že težko čakamo čas, ko bomo spet lahko pripravili dogajanje brez omejitev po željah udeležencev in obiskovalcev.

(16.8.2021) Zaščitne maske so obvezne tudi na javnih prireditvah na prostem, tedensko testiranje le še do 22. avgusta

V veljavo je stopil Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, ki po novem (vsaj) do 22. avgusta 2021 ponovno določa obvezno uporabo zaščitnih mask tudi na javnih kulturnih prireditvah, ki se odvijajo na prostem, v kolikor ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Zaščitne maske niso obvezne za nastopajoče.
Celotna novica...

V veljavo je stopil Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, ki po novem (vsaj) do 22. avgusta 2021 ponovno določa obvezno uporabo zaščitnih mask tudi na javnih kulturnih prireditvah, ki se odvijajo na prostem, v kolikor ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Zaščitne maske niso obvezne za nastopajoče.

Obiskovalci kulturnih in drugih prireditev ter uporabniki storitev, pri katerih je predpisano izpolnjevanje pogoja PCT, morajo imeti pri sebi potrebna dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT. Dokazila za vsa področja ureja Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Določeno je, da oseba pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja izpolnjuje, če razpolaga:

    1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
    2. z digitalnim covidnim potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
    3. z digitalnim covidnim potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);
    4. z dokazilom o cepljenju proti covidu-19, s katerim izkazujejo, da je preteklo od prejema:
        − drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
        – prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
        – odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
        – drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz prve ali druge alineje te točke, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna pa v 28 do 84 dneh (4 do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka;
    5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev;
    6. s potrdilom zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
    7. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR ali prebolevnosti in potrdilom, da je bila oseba v osmih mesecih cepljena z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 (zadostuje en odmerek).

Nacionalni inštitut za javno zdravje je že objavil aplikacijo za lažje preverjanje PCT pogojev oziroma samega EU digitalnega covidnega potrdila. Več o tem si preberite tukaj.

Spremembe tudi na področju športa

Od ponedeljka, 16. avgusta veljajo tudi nekatere spremembe na področju športa. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov tako po novem določa, da morajo enotni pogoj PCT izpolnjevati tako gledalci tekmovanj, športniki, člani ekip, kot tudi strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti. Za strokovne delavce in voditelje tako ni več predpisan pogoj tedenskega testiranja, ampak izpolnjevanje pogoja PCT.

Tedensko testiranje pri izvajanju različnih storitev in trgovine le še do 22. avgusta

Spremembe pri izvajanju različnih storitev in trgovine pa prinaša tudi nov Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Tedensko testiranje oseb, ki delujejo v določenih panogah, velja le še do 22. avgusta.

Po tem datumu (torej od 23. avgusta dalje) bodo morali delavci v storitvah higienske nege (frizerji, manikerji, kozmetičarji ipd.), nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice ipd.), igralnicah, igralnih salonih, pri prirejanju posebnih iger na srečo, sejemske dejavnosti, kongresne dejavnosti, gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač, nastanitvenih storitev in storitev gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program od 5. do 24. ure, za delo izpolnjevati pogoj PCT.


Vse o omejitvah in drugih ukrepih Vlade RS za zajezitev bolezni covid-19 si preberite na posebni podstrani NVO v času koronavirusa.

 

(2.8.2021) Z dobrimi navadami do informacijske varnosti

Na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT so pretekli teden izdali Poročilo o kibernetski varnosti za leto 2020. Zabeleženih je bilo 2775 incidentov, med katerimi je bilo zaznati izrazito povečanje phishing napadov, izstopali pa so tudi napadi onemogočanja, izsiljevalski virusi in podtikanje škodljive kode. Z dobro prakso je mogoče storiti največ za lastno informacijsko varnost, zato v nadaljevanju povzemamo nekaj dobrih navad, ki so koristne tudi za informacijsko varnost nevladnih organizacij.
Celotna novica...

Na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT so pretekli teden izdali Poročilo o kibernetski varnosti za leto 2020. Zabeleženih je bilo 2775 incidentov, med katerimi je bilo zaznati izrazito povečanje phishing napadov, izstopali pa so tudi napadi onemogočanja, izsiljevalski virusi in podtikanje škodljive kode. Z dobro prakso je mogoče storiti največ za lastno informacijsko varnost, zato v nadaljevanju povzemamo nekaj dobrih navad, ki so koristne tudi za informacijsko varnost nevladnih organizacij.


Redno posodabljajte programsko opremo

Na vseh računalnikih, ki jih uporabljate v organizaciji, redno posodabljajte nameščene aplikacije in operacijski sistem. Zlonamerna programska oprema namreč lahko v neposodobljenih aplikacijah in operacijskih sistemih izkoristi varnostne luknje.
 

Uporabljajte antivirusni program

Uporabljajte protivirusni program, ki najbolje odgovarja vaši nevladni organizaciji. Ne pozabite na redne posodobitve.
 

Nastavite močna gesla, ki naj se ne podvajajo

Vaša gesla za različne spletne storitve naj bodo različna in zapletena. Nikoli ne uporabljajte enakih gesel za prijavo v računalnik, elektronsko pošto, spletno banko, forume in druge storitve. Gesel ne zapisujte na listke, ki bi bili javni dostopni. Napotke, kako izbrati pravo geslo in kako ravnati z njim, najdete tukaj.

Pazljivo pri elektronski pošti

Navodila za nakazovanje denarnih zneskov, ki jih prejmete po elektronski pošti, vedno preverite še po telefonu oziroma se na drug način prepričajte, da je elektronsko pošto res poslala prava oseba. Ne odpirajte sumljivih priponk v elektronskih sporočilih (več o tem, kako prepoznati sumljive priponke, lahko izveste tukaj).

Premislite, preden v spletne strani vpisujete podatke

Spletno stran, kamor boste vpisali podatke (osebne podatke, številko bančne kartice in podobno) vedno prej preverite. Pri naslovu naj ima spletna stran vedno končnico s na koncu http (primer: https://www.primer.si). Ne nasedajte lažnim nujnim in varnostnim opozorilom, ki se pojavljajo na spletni straneh in od vas zahtevajo vpisovanje podatkov.

Ne puščajte prijavljenega računalnika samega

Če računalnika ne uporabljate, se iz njega odjavite ali ga ugasnite.

S člani vaše organizacije se pogovarjajte o dobrih praksah informacijske varnosti

Stara modrost pravi, da je veriga tako močna kot njen najšibkejši člen. To velja tudi za informacijsko varnost. S sodelavci in člani organizacije se zato dogovorite za protokole in varno uporabo informacijskih sistemov.

 

(2.8.2021) Kdo izpolnjuje pogoje za uveljavljanje povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas?

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) je prinesel tudi podaljšanje možnosti odreditve dela s skrajšanim delovnim časom in povračilo nadomestila plače. Več o ukrepu si lahko preberete na povezavi: https://www.cnvos.si/novice/2855/vse-o-delnem-subvencioniranju-skrajsanja-polnega-delovnega-casa-po-pkp9/ Do uveljavljanja povračila nadomestila plače so upravičene nevladne organizacije, ki so bile v Poslovni register Slovenije vpisane pred 31. decembrom 2020 ter zaposlujejo delavce in ocenjujejo, da najmanj 10 odstotkom zaposlenim mesečno ne morejo zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela ter jim je s predpisom Vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti.
Celotna novica...

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) je prinesel tudi podaljšanje možnosti odreditve dela s skrajšanim delovnim časom in povračilo nadomestila plače. Več o ukrepu si lahko preberete na povezavi: https://www.cnvos.si/novice/2855/vse-o-delnem-subvencioniranju-skrajsanja-polnega-delovnega-casa-po-pkp9/ Do uveljavljanja povračila nadomestila plače so upravičene nevladne organizacije, ki so bile v Poslovni register Slovenije vpisane pred 31. decembrom 2020 ter zaposlujejo delavce in ocenjujejo, da najmanj 10 odstotkom zaposlenim mesečno ne morejo zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela ter jim je s predpisom Vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti.

Kaj pomeni, da nam je predpis Vlade omejil ali onemogočil opravljanje gospodarske dejavnosti?

Ta pogoj po pojasnilih MDDSZEM izpolnjujete, če vam je bilo s predpisom vlade onemogočeno ali omejeno opravljanje gospodarske dejavnosti. Pri presoji izpolnjevanja tega pogoja se bodo presojali zlasti tisti predpisi, ki se navezujejo na točno določeno dejavnosti – torej jo bodisi prepovedujejo ali omejujejo (npr. omejitev zasedenosti nastanitvenih kapacitet).

Upoštevali se bodo tudi splošni predpisi, ki posredno omejujejo ali onemogočajo kakšno gospodarsko dejavnost (npr. splošna omejitev števila ljudi v prostorih glede na kvadraturo).

Za predpise, ki ne omejujejo ali onemogočajo opravljanje gospodarske dejavnosti se štejejo:

 •     Predpisi, ki predpisujejo pogoje za opravljanje dejavnosti (zlasti pogoj PCT za zaposlene in zaščitni ukrepi kot so prezračevanje, obveznost omogočanja razkužila, nošenje mask)
 •     Predpisi, ki urejajo pogoje za prehod mej
 •     Predpisi, ki omejujejo ali onemogočajo opravljanje gospodarske dejavnosti poslovnim partnerjem (npr. zmanjšanje izobraževalne dejavnosti zaradi omejitev v turizmu)

Predpisi vlade se lahko spreminjajo zelo hitro, zato bodite pozorni, kateri predpisi veljajo za vas. Seznam trenutno veljavnih predpisov lahko spremljate tudi na naši podstrani Omejitve in drugi ukrepi vlade RS za zajezitev bolezni covid-19.

(30.7.2021) Aplikacija za preverjanje EU digitalnih COVID potrdil za lažje preverjanje PCT pogojev

Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil novo aplikacijo za preverjanje EU digitalnega COVID potrdila. Organizatorji prireditev, javnih shodov in ponudniki nekaterih storitev boste lahko pogoje preverjali s pomočjo aplikacije, ki je trenutno na voljo za prenos na spletni strani eZdrav. Posodobitev, 6. 8. 2021: objavljen je Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja PCT; NIJZ je dne 5. 8. 2021 objavil posodobitev aplikacije, ki poleg izpolnjevanja pogoja PCT izpiše tudi ime, priimek in letnico rojstva.
Celotna novica...

Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil novo aplikacijo za preverjanje EU digitalnega COVID potrdila. Organizatorji prireditev, javnih shodov in ponudniki nekaterih storitev boste lahko pogoje preverjali s pomočjo aplikacije, ki je trenutno na voljo za prenos na spletni strani eZdrav. Posodobitev, 6. 8. 2021: objavljen je Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja PCT; NIJZ je dne 5. 8. 2021 objavil posodobitev aplikacije, ki poleg izpolnjevanja pogoja PCT izpiše tudi ime, priimek in letnico rojstva.

Vse o preverjanju PCT pogojev organizatorjev kulturnih, športnih ali drugih prireditev in javnih shodov je zbrano tukaj. Vse trenutno veljavne ukrepe pa si lahko preberete na posebni podstrani NVO v času koronavirusa.

V veljavi je Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev PCT, kadar je pogoj PCT določen z odlokom Vlade RS in je določeno, da izpolnjevanje pogoja PCT preverja oseba, določena s takšnim odlokom. Odlok je sicer v presoji pri Ustavnem sodišču. 38. člen Ustave RS namreč določa, da lahko obdelavo osebnih podatkov določa le zakon.

Določena sta dva načina preveritve PCT pogoja, ob pogoju da je udeleženec oziroma gost privolil (izhaja iz njegovega dejanja) v vpogled v osebne podatke. Določeno je tudi, da mora udeleženec oziroma gost svojo istovetnost dokazovati z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, …):

 •     V primeru, da udeleženec oziroma gost pogoj PCT izkazuje s potrdilom o cepljenju, prebolevosti ali izvidom testiranja, preverjanje pogoja opravite z vpogledom v takšen dokument.
 •     V primeru, ko udeleženec oziroma gost pogoj PCT izkazuje z digitalnim EU Covid potrdilom s QR kodo (v digitalni ali papirnati obliki), preverjanje pogoja opravite z aplikacijo tako, da odčitate kodo QR.

Uporaba aplikacije je preprosta. Status potrdila avtomatično izgine po 10-15 sekundah. Če želite skenirati novo QR kodo takoj, preprosto kliknete gumb »zaključi«. Pri preizkušanju aplikacije smo ugotovili, da aplikacija ne zazna izpolnjevanja pogoja PCT, če je oseba cepljena z enim odmerkom cepiva Astrazenece. V tem primeri svetujemo, da pogoj preverite tudi »ročno«, z informacijo o datumu cepljenja.

Kratka navodila (celotna navodila za uporabo aplikacije so dostopna tukaj):

 •     Aplikacijo namestite na mobilni telefon ali tablico.
 •     Naprava naj bo povezana z internetom, da bo lahko s strežnika pridobila potrebne podatke.
 •     Aplikaciji dodelite dovoljenje za uporabo fotoaparata (predlagamo, da izberete opcijo: zgolj v tej aplikaciji)
 •     Skenirajte QR kodo.
 •     Status potrdila se izpiše v rdeči (sporočilo NEVELJAVNO) ali zeleni barvi (sporočilo VELJAVNO).

Več o izpolnjevanju pogoja PCT si lahko preberete tukaj.

 

(26.7.2021) Obvezno testiranje na covid-19 po 23. avgustu?

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2. A pozor, uporabljati se bo začela šele 23. avgusta 2021. Do takrat je obvezno testiranje za delavce, ki se morajo testirati na podlagi državnih odredb in odlokov, še vedno brezplačno.
Celotna novica...

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2. A pozor, uporabljati se bo začela šele 23. avgusta 2021. Do takrat je obvezno testiranje za delavce, ki se morajo testirati na podlagi državnih odredb in odlokov, še vedno brezplačno.

Obvezno testiranje na covid-19 za izvajalce socialnovarstvenih programov in storitev trenutno še vedno določa Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe (v nadaljevanju: odredba). Odredba bo v avgustu spremenjena in usklajena z novo Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV (v nadaljevanju: uredba), tako da se od 23. avgusta dalje tudi za izvajalce socialno varstvenih storitev in programov obeta kar nekaj sprememb. Do 23. avgusta pa omenjena odredba še vedno velja in je testiranje delavcev obvezno. Nič več pa glede na uredbo ne velja tedenska obveznost testiranja za zaposlene v dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

Za koga bo testiranje po 23. avgustu še brezplačno in obvezno po sami uredbi?

Nova uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 prinaša tako kar nekaj sprememb, predvsem je določeno, da bo obvezno testiranje brezplačno le še za nekatere osebe. Gre predvsem za uporabnike zdravstvenih in različnih socialnovarstvenih storitev in ne več za delavce oziroma izvajalce dejavnosti. Po novi uredbi  bo tako testiranje na covid-19, v okviru sprejetih presejalnih programov, obvezno in brezplačno le za osebe, ki niso prebolele covid-19 oziroma niso polno cepljene proti covid-19, in ki:

 •     lahko povzročijo širjenje te bolezni s svojim delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje: uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke ALI
 •     se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti (kar bo moralo izhajati iz zdravniškega potrdila).

Kaj se bo štelo za neposredno nevarnost bo ugotavljal minister za zdravje, predvidevamo, da bo določba o tem vključena v posamezno odredbo.  Še naprej pa bo v veljavi tudi obvezno brezplačno samotestiranje za učence in dijake.

Teste in storitev testiranja za zgoraj naštete osebe bo krila država. Presejalni program se bo izvajal, dokler ne bo dosežen zadosten odstotek precepljenosti prebivalstva. Kakšen je ta odstotek, ni določeno. O tem bo odločal minister, pristojen za izvajanje posameznega presejalnega programa.

Glede na sprejeto uredbo, bo v primeru, da bo po 23. avgustu država vseeno določila obvezno testiranje za delavce oziroma izvajalce različnih dejavnosti (trgovina, vzgoja in izobraževanje, gostinstvo…), testiranje plačljivo in bo strošek takšnega testiranja nosil delodajalec sam. Testiranje delavcu ne sme povzročati stroškov, organizirati pa ga je treba v okviru njegovega delovnega časa. To pomeni, da je delavec za čas odsotnosti z dela zaradi testiranja upravičen tudi do 100 odstotnega nadomestila plače.

Obvezno testiranje je lahko tudi na podlagi ukrepa varnosti in zdravja pri delu

Prav tako pa strošek obveznega testiranje nosi delodajalec sam, v kolikor se tak presejalni program oziroma je obvezno testiranje opredeljeno kot ukrep varnosti in zdravja pri delu.

Obvezno testiranje ima lahko podlago v državnem aktu (kot so to do sedaj določale odredbe in odloki), ali pa za delavce izhaja kot ukrep varnosti in zdravja pri delu, ki ga je sprejela nevladna organizacija, je odgovornost organizacije, da poskrbi, da delo opravljajo le tisti, ki izkažejo negativni izvid oziroma so polno cepljeni ali prebolevniki. Če delavec obvezno testiranje odkloni, dela ne sme opravljati.

V tem primeru gre lahko za kršitev njegovih delovnih obveznosti, kar je lahko tudi podlaga za disciplinski postopek ali pričetek postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga na strani delavca. Več o tem si preberite tukaj. Opozarjamo tudi na možnost delavčeve odškodninske odgovornosti, kadar pri svojem delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči delodajalcu škodo. V takem primeru jo je dolžan tudi povrniti.

(26.7.2021) Organizatorji dogodkov po novem dolžni preverjati pogoj PCT

Nevladne organizacije, ki organizirajo kulturne, športne ali druge prireditve in javne shode morajo po novem preverjati izpolnjevanje PCT pogoja s strani udeležencev prireditev. Izpolnjevanje PCT pogoja obiskovalcev so dolžni preverjati tudi ponudniki gostinskih storitev za goste, ki vstopajo v notranje prostore ter organizatorji kongresne dejavnosti (tj. poslovnih dogodkov namenjenih strokovni javnosti – ne gre za npr. zbore članov, ki jih organizirajo društva).
Celotna novica...

Nevladne organizacije, ki organizirajo kulturne, športne ali druge prireditve in javne shode morajo po novem preverjati izpolnjevanje PCT pogoja s strani udeležencev prireditev. Izpolnjevanje PCT pogoja obiskovalcev so dolžni preverjati tudi ponudniki gostinskih storitev za goste, ki vstopajo v notranje prostore ter organizatorji kongresne dejavnosti (tj. poslovnih dogodkov namenjenih strokovni javnosti – ne gre za npr. zbore članov, ki jih organizirajo društva).

Že od petka, 23. julija, ko je začel veljati Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, imajo organizatorjem kulturnih dogodkov (npr. gledaliških predstav, proslav ob občinskem prazniku, nastopa pevskega zbora ipd.) obveznost, da preverjajo izpolnjevanje pogoja PCT pri obiskovalcih kulturnih prireditev. Izpolnjevanje pogoja PCT obiskovalcev mora organizator preveriti že pred vstopom na prizorišče. Prav tako mora organizator na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti obiskovalca, da je izpolnjevanje PCT pogoja obvezno za udeležbo prireditvi.  Za kulturne prireditve se nekoliko spreminja tudi vsebina pogoja PCT. Pogoj PCT izpolnjuje, kdor je negativen na hitri antigenski test v zadnjih 48 urah ali negativen na test PCT v zadnjih 72 urah (do zdaj 48 ur).

Prav tako je v petek začel veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki določa obveznost organizatorja športnega dogodka, da pred vstopom obiskovalcev na prizorišče preveri, če ti izpolnjujejo pogoj PCT.

Podobno od petka velja tudi za javne shode in prireditve. Novi Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 je začel veljati v petek in določa da so organizatorji vseh javnih shodov (npr. protesti) in prireditev (npr. javna tribuna, okrogla miza z občinstvom) dolžni pregledovati ali udeleženci shodov in prireditev izpolnjujejo pogoj PCT. V primeru da oseba pogoja ne izpolnjuje, ji organizator ne sme dovoliti udeležbe na prireditvi. Prav tako mora organizator na vidnem mestu pisno obvestiti udeležence o dolžnosti spoštovanja pogoja PCT. Odlok še določa, da v primeru ko organizator sam ne zagotavlja preverjanja pogojev PCT, to nalogo poveri varnostni službi.

V ponedeljek, 26. julija, je začel veljati nov Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Nov odlok ohranja obveznost tedenskega testiranja (ali izpolnjevanja PCT pogoja) zaposlenih v določenih panogah (higienska nega, nezdravstvene in terapevtske storitve, poslovno in strokovno izobraževanje, igralnice, sejemska in kongresna dejavnost, gostinstvo in turizem, nočni klubi). Po novem pa bodo izvajalci gostinske, nastanitvene, igralniške in kongresne dejavnosti dolžni preverjati tudi izpolnjevanje pogoja PCT s strani gostov (za gostilne le tiste goste, ki vstopajo v notranjost lokalov).

Način preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT

Način preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT ni izrecno predpisan. Za potrdilo o cepljenju velja  izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca cepiva ali cepilnega mesta, vpis v Knjižico o cepljenju ali izdano potrdilo o opravljenem cepljenju.

Za potrdilo o testiranju ali prebolelosti velja tudi EU digitalno COVID potrdilo o prebolelosti ali testiranju, ki ga lahko fizične osebe pridobijo preko portala zVem, na cepilnih mestih, pri osebnih zdravnikih in v nekaterih lekarnah.

Potrdila so opremljena s QR kodo, Nacionalni inštitut za javno zdravje pa naj bi v kratkem izdal mobilno aplikacijo, ki bo olajšala preverjanje izpolnjevanja PCT pogoja s skeniranjem QR kode na EU potrdilu. Zaenkrat se aplikacija še nadgrajuje in ni razpoložljiva.

(28.6.2021) Govorniki odslej brez zaščitnih mask, nova so tudi pravila glede zbiranja

Govorniki v zaprtih javnih prostorih, npr. na javnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih, konferencah itd. ne potrebujejo več zaščitnih mask, a pod določenimi pogoji. Govornik je lahko brez zaščitne maske, če izpolnjuje pogoj PCT in je od občinstva oddaljen vsaj dva metra.
Celotna novica...

Govorniki v zaprtih javnih prostorih, npr. na javnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih, konferencah itd. ne potrebujejo več zaščitnih mask, a pod določenimi pogoji. Govornik je lahko brez zaščitne maske, če izpolnjuje pogoj PCT in je od občinstva oddaljen vsaj dva metra.

Sprememba se nanaša na Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. S tem odlokom je Vlada RS določila tudi, da pogoj PCT velja tudi za osebe, ki so cepljene z dvema različnima vrstama cepiva. Pri tem velja, da se zaščita vzpostavi po času, ki je določen za cepivo drugega odmerka.

V petek je v veljavo stopil tudi Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki po novem ne določa več omejitve 1 osebe na 10 kvadratnih metrov za zbiranja in prireditve v zaprtih prostorih.

Za zbiranja in prireditve v zaprtih javnih prostorih po novem velja, da se jih lahko udeležijo le osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCT. Enako velja tudi za javne prireditve in shode na odprtem, ki se jih udeleži več kot 100 oseb.  Pogoj PCT velja tudi za osebe, ki so cepljene z dvema različnima vrstama cepiva. Tudi tu se šteje, da je zaščita vzpostavljena po času, določenem za cepivo drugega odmerka.

 

(22.6.2021) Konec epidemije: kaj to pomeni za poslovanje z drugimi organi in delo na domu?

15. junija 2021 se je iztekla epidemija nalezljive bolezni SARS- CoV-2 (covid-19), ki je bila v državi razglašena nepretrgoma skoraj osem mesecev, od 19. oktobra 2020. To pomeni, da se spreminja tudi veljavnost nekaterih ukrepov, ki so bili vezani tudi na trajanje razglašene epidemije.
Celotna novica...

15. junija 2021 se je iztekla epidemija nalezljive bolezni SARS- CoV-2 (covid-19), ki je bila v državi razglašena nepretrgoma skoraj osem mesecev, od 19. oktobra 2020. To pomeni, da se spreminja tudi veljavnost nekaterih ukrepov, ki so bili vezani tudi na trajanje razglašene epidemije.

Od 16. junija 2021 dalje ne velja več Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja in preprečevanje širjenja okužbe v upravnih zadevah. Tako ni več mogoče oddati vloge pri upravnih organih (ZRSZ, AJPES, FURS …) po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom.

Ponovno je omogočena osebna oddaja vlog brez predhodnega dogovora v času uradnih ur. Vloge brez predhodne najave sprejemajo na ZRSZ in FURS. Nekatere upravne enote medtem še vedno zahtevajo, da se pred obiskom predhodno naročite bodisi po telefonu bodisi elektronsko.

Običajen način poslovanja se vrača tudi v sodišča po celi državi. Tako lahko npr. vlogo za vpis ustanovitve zavoda v sodni register na sodišče prinesete tudi osebno.

Kaj pa delo na domu?

Iztek veljavnosti razglasitve epidemije v državi pa ne pomeni, da zaposlenemu ne morete več odrediti drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin. Tako lahko na podlagi 169. člena Zakona o delovnih razmerjih zaposlenemu odredite delo na domu tudi brez njegovega soglasja, a le dokler trajajo izjemne okoliščine. O tem si več lahko preberete tukaj.

(22.6.2021) Epidemija je uradno končana: kateri ukrepi so še vedno v veljavi?

Epidemija se je z 15. junijem iztekla, nekateri ukrepi in omejitve pa veljajo še naprej. Z nekaj spremembami je tako še naprej v veljavi začasna omejitev zbiranja, še vedno veljajo tudi omejitve pri kulturnih in športnih dogodkih, prav tako določene omejitve veljajo za prodajo blaga in storitev. Veljavne ukrepe in njihove spremembe, pomembne za delo nevladnih organizacij, smo zbrali na enem mestu.
Celotna novica...

Epidemija se je z 15. junijem iztekla, nekateri ukrepi in omejitve pa veljajo še naprej. Z nekaj spremembami je tako še naprej v veljavi začasna omejitev zbiranja, še vedno veljajo tudi omejitve pri kulturnih in športnih dogodkih, prav tako določene omejitve veljajo za prodajo blaga in storitev. Veljavne ukrepe in njihove spremembe, pomembne za delo nevladnih organizacij, smo zbrali na enem mestu.

Omejitev zbiranja, javni shodi in prireditve

V ponedeljek, 21. junija, je začel veljati nov Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.  Še naprej je začasno prepovedano zbiranje več kot 50 ljudi na javnih mestih, posebna izjema pa je določena za organizirano prireditev ali javni shod. Tako morate pri javni prireditvi ali javnem shodu z do 100 udeleženci upoštevati tudi površinsko omejitev, in sicer 1 oseba na 10m2 prostora. Ta omejitev velja tako za zaprte kot odprte površine. Upoštevati je treba tudi, da morajo udeleženci vzdrževati najmanj 1,5 m medosebne razdalje. Ti omejitvi pa ne veljata v primeru, da gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.

Če gre za prireditev ali shod v zaprtem prostoru, je obvezna tudi uporaba zaščitnih mask. Če načrtujete, da bo na prireditvi ali shodu več kot 100 udeležencev, morajo udeleženci izpolnjevati pogoj PCT.

Organizator javnega shoda ali prireditve je dolžan udeležence opozoriti na spoštovanje PCT pogoja in drugih omejitev ter priporočil (opozorila morajo biti na vidnem mestu), medtem ko so za spoštovanje teh pogojev odgovorni sami udeleženci. Organizator je na zahtevo pristojnega nadzornega organa dolžan pokazati dokazilo o prijavi ali dovoljenju za prireditev ali shod.

Pri organizaciji shodov in prireditev morajo organizatorji še naprej smiselno upoštevati priporočila NIJZ.

Kulturne storitve in dogodki

V petek, 18. junija, so začele veljati spremembe Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji

V posamezni knjižnici, muzeju ali galeriji se lahko po novem nahaja do 100 ljudi, če je med njimi mogoče zagotoviti varnostno razdaljo 1,5 metra. Muzeji, knjižnice in galerije lahko sprejmejo tudi več obiskovalcev, vendar največ 1 obiskovalca na 10 kvadratnih metrov.

Javna kulturna prireditev, kot je denimo gledališka predstava, pevski nastop ali kulturna prireditev ob občinskem prazniku, lahko sprejme do 75 % kapacitet, če imajo fiksirana sedišča.  V primeru, da prireditveni prostor nima fiksiranih sedišč, morajo biti provizorična sedišča (če jih boste kot organizator vseeno postavili) ali predvidena stojišča postavljena najmanj 1 meter narazen. Organizatorjem kulturnih prireditev namreč ni več treba zagotavljati sedišč. Obiskovalci prireditev, ki so starejši od 15 let, morajo izpolnjevati pogoj PCT. Še naprej velja, da morajo biti nastopajoči testirani enkrat tedensko oziroma pred samo prireditvijo, če gre za občasno izvajanje.

Za organizacijo kulturnih prireditev še naprej veljajo vsi splošni ukrepi: prezračevanje, uporaba zaščitnih mask (razen na prostem) in razkuževanje rok.

Ponujanje blaga in storitev

Po novem Odloku o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji je dovoljeno ponujanje vseh storitev in blaga. Za določene panoge pa še naprej velja, da se morajo zaposleni in izvajalci teh dejavnosti tedensko testirati na prisotnost koronavirusa in imeti negativen izvid testa (ali izpolnjevati katerega od PCT pogojev). Gre za storitve higienske nege (frizerji, kozmetičarji), nezdravstvene in terapevtske storitve, storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice), kongresna in sejemska dejavnost, gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, nastanitvene storitve.

Število oseb v  prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev, je omejeno na 10 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 10 m2.

Gostinska dejavnost, nočni klubi in diskoteke

Pri gostinski dejavnosti ne velja več omejitev 4 oseb za eno mizo. Zagotovljena pa mora biti razdalja najmanj 3 metre med robovi miz.  Strežba v notranjosti je dovoljena zgolj gostom, ki izpolnjuje PCT pogoje.

Nočni klubi in diskoteke so po novem lahko odprti. Obiskovalcem so lahko dostopni med 5. in 24. uro, prav tako pa morajo obiskovalci izpolnjevati PCT pogoj. V notranjih javnih prostorih, kot so tudi nočni klubi in diskoteke, je obvezna nošnja obraznih mask.

Sejemska in kongresna dejavnost

Sejemske in kongresne dejavnosti (tu ne gre za zbore članov, temveč za večje poslovne dogodke, kot so npr. kongresi uvoznikov, Dnevi pravnikov), ki poteka v zaprtih prostorih, se lahko udeležujejo le obiskovalci, ki izpolnjujejo pogoj PCT.

V primeru, da kongresna dejavnost poteka v odprtih ali zaprtih prostorih, ki imajo fiksirana sedišča, so ta lahko zapolnjena le do 75 % kapacitet fiksiranih sedišč. Med osebami mora biti eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. 

Na odprtih površinah, na katerih ni fiksnih sedišč, mora biti med postavljenimi sedišči najmanj 1 meter razdalje, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med osebami, ki niso na sediščih, mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Podrobnejše opise posameznih omejitev in ukrepov najdete na povezavi: Omejitve in drugi ukrepi Vlade za zajezitev bolezni covid-19.  Tam boste našli tudi seznam vseh trenutno veljavnih predpisov s tega področja.  Ukrepi veljajo do 27. junija 2021. Pričakovano je, da se bodo v bodoče spreminjali, o čemer vas bomo sproti obveščali.

(15.6.2021) Predstavitev Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij

V ponedeljek, 21. 6. 2021 od 10:00 do 11:30 ure, bo potekala predstavitev Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021- 2023.
Celotna novica...

V ponedeljek, 21. 6. 2021 od 10:00 do 11:30 ure, bo potekala predstavitev Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021- 2023.

Predstavitev bo potekala na spletnem orodju Teams Live Event, prijava na dogodek je obvezna na spodnji povezavi:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=e9f6ScCsUk2lbpcQnZzcOy7DTgN84-ZFt7jIxrmyXxFUNFlCNkZYMDRQS0RNNUVaN1RMTVVWOEc3Ry4u

(14.6.2021) Vprašalnik o kulturnem dogajanju v občini Postojna

Na Boreu v sodelovanju z Občino Postojna pripravljamo nov Lokalni program kulture.
Celotna novica...

Na Boreu v sodelovanju z Občino Postojna pripravljamo nov Lokalni program kulture.

Ker želimo kulturno dogajanje čimbolj približati javnosti, prosimo prebivalce občine Postojna, da si vzamete 10-15 minut časa in rešite vprašalnik: https://www.1ka.si/a/343749.
Če želite, lahko na koncu vprašalnika napišete tudi vaš e-naslov in tako sodelujete v nagradnem žrebanju.

Hvala!

(7.6.2021) Obvezno testiranje na covid-19 za izvajalce socialnovarstvenih programov in storitev je podaljšano; odslej velja še za več oseb

V Uradnem listu RS je bila objavljena Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe. Tako tudi še naprej velja, da se morajo osebe, ki izvajajo socialnovarstvene storitve in programe, pri katerih zaradi dela z uporabniki obstaja neposredna nevarnost za širjenje nalezljive bolezni covid-19, pred začetkom opravljanja dela udeležiti testiranja za odkrivanje okužb z virusom SARS-Cov-2. Gre za opravljanje testiranja s hitrim antigenskim testom oziroma HAG testi. Obvezno testiranje je tako še vedno potrebno do 6. julija 2021.
Celotna novica...

V Uradnem listu RS je bila objavljena Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe. Tako tudi še naprej velja, da se morajo osebe, ki izvajajo socialnovarstvene storitve in programe, pri katerih zaradi dela z uporabniki obstaja neposredna nevarnost za širjenje nalezljive bolezni covid-19, pred začetkom opravljanja dela udeležiti testiranja za odkrivanje okužb z virusom SARS-Cov-2. Gre za opravljanje testiranja s hitrim antigenskim testom oziroma HAG testi. Obvezno testiranje je tako še vedno potrebno do 6. julija 2021.

Obveznost testiranja velja tudi za delavce – zaposlene in prostovoljce oziroma osebe, ki delo opravljajo na kakšni drugi pravni podlagi, kot npr. podjemna pogodba, študentska napotnica itd. – ki izvajajo aktivnosti socialnovarstvenih programov pri nevladnih organizacijah. Po našem mnenju obveznost testiranja velja za vse, ki izvajajo programe, kjer so v neposrednem stiku z uporabniki oziroma okolju, kjer zaradi dela z uporabniki obstaja možnost širjenja novega koronavirusa. 

Po novem odloku obveznost testiranja velja tudi za osebe, ki delajo pri izvajalcih programov, ki opravljajo socialnovarstveno dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvo, v projektih socialne aktivacije ter projektih večnamenskih romskih centrov.

V primeru, da se v enoti izvajanja programa oziroma projekta pojavi okužba z virusom SARS-Cov-2, mora nevladna organizacija testiranje izvajati na tri dni od pojava okužbe in še najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi.

Testiranje krije država

Organizacijo testiranja morajo zagotoviti izvajalci socialno varstvenih programov in storitev sami. Hitro testiranje lahko izvajajo javni zdravstveni zavodi, izvajalci zdravstvene dejavnosti s podeljeno koncesijo na primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti, socialnovarstveni zavodi in koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva. Svetujemo, da za proste termine preverite pri organizacijah, kje se testiranje že izvaja.

Testiranje je brezplačno. Vse stroške izvajalcu testiranja krije neposredno država. Testiranje delavcu ne sme povzročati stroškov, organizirati pa ga je treba v okviru njegovega delovnega časa. Delavci se morajo testiranja udeležiti najmanj na vsakih sedem dni.

Testiranje za osebe, ki izpolnjujejo PCT pogoj, ni obvezno

Testiranje pa ni obvezno za osebe, ki izpolnjujejo t. i. PCT pogoj (prebolele, cepljenje, testirane). Velja, da dokazilo o negativnem rezultatu testa ne sme biti starejše od 48 ur.  Ne glede na te izjeme je testiranje obvezno za vse, ki imajo prisotne znake okužbe dihal ali druge simptome covida-19 ali pozitivno epidemiološko sliko, kar pomeni, da so bili v stiku z okuženo osebo, je v družini obolela oseba itn.

Delavec, ki testiranje odkloni, ne sme opravljati dela

Odredba predstavlja neposredno podlago in obveznost za organizacije, da se delavce na testiranje napoti pred začetkom opravljanja dela. Prav tako je odgovornost organizacije, da poskrbi, da delo opravljajo le tisti, ki izkažejo negativni izvid. Če delavec testiranje odkloni, dela ne sme opravljati.

V tem primeru gre lahko za kršitev njegovih delovnih obveznosti, kar je lahko tudi podlaga za disciplinski postopek ali pričetek postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga na strani delavca. Več o tem si preberite tukaj. Opozarjamo tudi na možnost delavčeve odškodninske odgovornosti, kadar pri svojem delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči delodajalcu škodo. V takem primeru jo je dolžan tudi povrniti.

Delavci rezultate testiranj sporočajo pooblaščeni osebi

Nevladne organizacije, ki izvajajo te posebne programe za socialno varstvo, morajo določiti tudi pooblaščeno osebo, ki ji bodo delavci sporočali negativne rezultate testiranj. V društvu bo to na primer predsednik društva ali oseba, ki jo bo predsednik pooblastil za opravljanje te funkcije. Pozor, ker po mnenju Informacijskega pooblaščenca pri tem ne smete pridobivati dejanskih izvidov testiranj, niti nimate pravice pregledovati SMS sporočil zaposlenega oziroma zahtevati posredovanja SMS izvida, naj vas delavec o negativnem rezultatu le informira.

Potrebnost izvajanja obveznega testiranja za osebe, ki izvajajo socialnovarstvene storitve in programe, bo enkrat mesečno preverjal minister za zdravje.

(4.6.2021) LUPA praznuje 20 let: Prijave na Festival nevladnih organizacij so odprte!

Tudi letos bo nevladniški duh solidarnosti in sodelovanja zavel v naši prestolnici! Jubilejni, 20. Festival nevladnih organizacij LUPA bo v sredo, 15. septembra 2021, od 10. do 18. ure na Bregu v Ljubljani.
Celotna novica...

Tudi letos bo nevladniški duh solidarnosti in sodelovanja zavel v naši prestolnici! Jubilejni, 20. Festival nevladnih organizacij LUPA bo v sredo, 15. septembra 2021, od 10. do 18. ure na Bregu v Ljubljani.

Nevladne organizacije so v preteklem letu opravile pomembno delo pri blaženju posledic epidemije. Bolničarji prostovoljci Rdečega križa Slovenije so vsak dan pomagali v bolnišnicah in domovih starejših po celi državi, prostovoljci Slovenske filantropije so v obdobjih ukinitve javnega prevoza opravili več kot 1400 prevozov zaposlenih v domove za starejše in UKC Ljubljana, prostovoljci društva Duh časa so usposobili in skupaj z ZPM Ljubljana Moste-Polje in ZPMS šolarjem in dijakom razdelili več kot tisoč računalnikov za šolanje na daljavo, Društvo za nenasilno komunikacijo je uvedlo 24/7 dežurni telefon za žrtve nasilja …

To je le nekaj podatkov iz videa, ki smo ga objavili decembra, ob dnevu človekovih pravic. Čeprav vse kaže, da bomo lahko v prihodnjih mesecih zadihali nekoliko lažje, je epidemija za seboj pustila razdejanje. Delo nevladnih organizacij bo zato tudi v prihodnosti še kako pomembno za vrnitev v življenje, kakršnega se spominjamo, informativne stojnice na festivalu v središču Ljubljane pa eden od načinov predstavitve dela in oblik pomoči prebivalkam in prebivalcem Slovenije. Zato pridite in se predstavite tudi letos! Prijave zbiramo do 25. avgusta. Zaradi zagotavljanja varnostne razdalje bomo lahko udeležbo zagotovili le najhitrejšim, zato ne odlašajte s prijavo.

S prijavo potrjujete, da boste ravnali v skladu s splošnimi pravili udeležbe na festivalu. Aktualna pravila za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 vam bomo poslali pred dogodkom.

Okroglih miz, delavnic in predavanj v zaprtem prostoru letos iz previdnostnih razlogov ne bo. Prav tako v tem trenutku še ne vemo, ali bomo poleg stojnic organizirali tudi spremljevalni program z vašimi glasbenimi, plesnimi in gledališkimi točkami. Odločitev o živem programu vam bomo sporočili mesec dni pred festivalom, torej okrog 15. avgusta. Do takrat pa lahko v miru razmislite, s čim bi lahko navdušili občinstvo.

(31.5.2021) Spremembe pri odrejanju karantene za cepljene in tiste, ki so preboleli covid-19

V soboto, 29. maja, je začel veljati Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ki po novem določa, da se cepljenih oseb in oseb, ki so prebolele covid-19, ne napoti v karanteno na domu, čeprav so bile v visoko tveganem stiku z osebo, okuženo s covidom-19.
Celotna novica...

V soboto, 29. maja, je začel veljati Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ki po novem določa, da se cepljenih oseb in oseb, ki so prebolele covid-19, ne napoti v karanteno na domu, čeprav so bile v visoko tveganem stiku z osebo, okuženo s covidom-19.

Karanteni na domu se bodo tako izognile osebe, ki so bile cepljene:

 • z dvema odmerkoma cepiva Biontech/Pfizer in je od zadnjega odmerka minilo vsaj 7 dni,
 • z dvema odmerkoma cepiv Moderna, Sputnik ali CoronaVac in je od cepljenja minilo vsaj 14 dni,
 • z enim odmerkom cepiva Janssen in je od cepljenja minilo vsaj 14 dni,
 • ali pa enim odmerkom cepiva AstraZeneca in je od cepljenja minilo vsaj 21 dni.

Osebam, ki so prebolele covid-19, ne bo treba v karanteno:

 • če od začetka simptomov ali od pozitivnega izvida PCR testa ni minilo več kot 6 mesecev,
 • če od začetka simptomov ali od pozitivnega izvida PCR testa ni minilo več kot 8 mesecev in so cepljene z enim odmerkom zgoraj naštetega cepiva.


 

(31.5.2021) Z omejitvami dovoljena kongresna dejavnost, za gledalce športnih prireditev obvezne maske

V ponedeljek, 31. maja, je v veljavo stopil nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Po novem je na seznam izjem, torej dejavnosti, ki se lahko opravljajo pod pogojem, da so izvajalci dejavnosti tedensko testirani in negativni na bolezen covid-19, dodana tudi kongresna dejavnost.
Celotna novica...

V ponedeljek, 31. maja, je v veljavo stopil nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Po novem je na seznam izjem, torej dejavnosti, ki se lahko opravljajo pod pogojem, da so izvajalci dejavnosti tedensko testirani in negativni na bolezen covid-19, dodana tudi kongresna dejavnost.

Polovica vseh sedišč ali meter razdalje na prostem

Poleg pogoja testiranja izvajalcev kongresne dejavnosti je dodana tudi prostorska omejitev. Kongresov v zaprtih javnih prostorih ali na odprtih površinah s fiksnimi sedišči se bo lahko udeležilo toliko ljudi, da bo zapolnjena polovica vseh sedišč. Med udeleženci mora biti vsaj eno prosto sedišče, izjema je pri članih istega gospodinjstva. Če boste na odprtih površinah, kjer fiksiranih sedišč ni,  postavljali provizorična sedišča morajo ta biti postavljena vsaj 1 meter narazen.

Maske na športnih prireditvah

V petek je začel veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki po novem določa, da morajo gledalci na športnih prireditvah nositi zaščitne maske.  Še naprej ostajajo v veljavi določbe glede zasedenosti sedišč in drugi varovalni ukrepi, o katerih smo pisali tukaj.

(31.5.2021) Ukrep napotitve na začasno čakanje na delo je podaljšan do 30. junija

Vlada RS je sprejela sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, s katerim je možnost napotitve zaposlenih na začasno čakanje na delo po #PKP8 podaljšala še za en mesec, in sicer do 30. junija 2021.
Celotna novica...

Vlada RS je sprejela sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, s katerim je možnost napotitve zaposlenih na začasno čakanje na delo po #PKP8 podaljšala še za en mesec, in sicer do 30. junija 2021.

Postopek uveljavljanja delnega povračila nadomestila plače, pravice ter obveznosti delodajalca in delavca ostajajo enake.

Vse o ukrepu čakanja na domu, postopku napotitve in obveznostih organizacije si preberite tukaj.
Da boste zaposlenega na začasno čakanje na delo napotili pravilno, si lahko odredbo o napotitvi brezplačno izdelate s pomočjo aplikacije e-pravnik.


 

(26.5.2021) Huda pobuda - za mlade, majhne in lokalne NVO

Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja (DJND) je razvil platformo Huda pobuda, s pomočjo katere bodo lahko nevladne organizacije zbirale do 5000 evrov sredstev za izvedbo pobud, ki bodo koristile skupnosti.
Celotna novica...

Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja (DJND) je razvil platformo Huda pobuda, s pomočjo katere bodo lahko nevladne organizacije zbirale do 5000 evrov sredstev za izvedbo pobud, ki bodo koristile skupnosti.

Huda pobuda je namenjena predvsem mladim, manjšim ali lokalnim organizacijam, ki želijo z domiselnimi prijemi reševati konkretne težave in tako ustvariti boljšo družbo. S platformo jim bo zagotovljena vsa infrastruktura za preprosto zbiranje mikrodonacij in pomoč pri pridobivanju podpornikov.

S Hudo pobudo lahko aktivirate množice in poskrbite, da bodo vaše ideje postale resničnost. Najprej se prepričajte, da je vaša pobuda zares huda, potem pa jo do 15. junija 2021 oddajte preko spletnega obrazca. Trem izbranim organizacijam bo omogočeno množično zbiranje sredstev.

(18.5.2021) Objavljen je dopolnjen seznam upravičencev do donacij za leto 2020

Vlada RS je v Uradnem listu RS objavila dopolnitve Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020. Do donacij v višini 1 % odmerjene dohodnine za leto 2020 so poleg nevladnih organizacij, ki so že bile na seznamu upravičencev do donacij za leto 2020, tako upravičene tudi tiste nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019 in so do 31. marca 2021 pridobile status nevladne organizacije v javnem interesu ter so bile vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu.
Celotna novica...

Vlada RS je v Uradnem listu RS objavila dopolnitve Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020. Do donacij v višini 1 % odmerjene dohodnine za leto 2020 so poleg nevladnih organizacij, ki so že bile na seznamu upravičencev do donacij za leto 2020, tako upravičene tudi tiste nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019 in so do 31. marca 2021 pridobile status nevladne organizacije v javnem interesu ter so bile vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu.

Kot smo že obveščali, se je odstotek dela dohodnine za donacije povečal z 0,5 na 1 %. Davčnim zavezancem, ki so v preteklosti že izpolnili vlogo za namenitev dohodnine, kljub temu ni treba izpolniti nove vloge. Odstotki, ki so jih namenili izbranim organizacijam, se bodo avtomatično podvojili.

FURS bo pri določitvi zneska donacij iz dohodnine letos izjemoma upošteval tudi tiste zahtevke zavezancev, ki bodo na FURS prispeli najpozneje do 31. maja. To pomeni, da imate tako še do 31. maja 2021 čas, da svoje potencialne donatorje nagovorite, naj vam namenijo odstotek dohodnine ali del tega. Vse odgovore na vaša najpogostejša vprašanja glede donacij dohodnine so na CNVOS zbrali v posebnem zavihku – tukaj.

Davčni zavezanci lahko oddajo vlogo oziroma zahtevek za Namenitev dela dohodnine za donacije na naslednje načine:

 1. Elektronsko prek portala eDavki. Na portalu je treba poiskati vlogo Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don). V vlogi je treba vpisati naziv organizacije, njeno davčno številko in višino odstotka, ki ga namenjate (0,1, %, 0,2 % … 1 %). Če boste izbrali organizacijo, ki je ni na veljavnem seznamu, vam bo program oddajo vloge zavrnil.
 2. Po pošti ali osebno v nabiralnik na krajevno pristojnem Finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register. V tem primeru mora biti vloga lastnoročno podpisana.
 3. Ker še vedno velja Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah, lahko davčni zavezanci vlogo (do 10. junija 2021) oddajo tudi po navadni elektronski pošti na krajevno pristojni Finančni urad, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register. Tudi v tem primeru mora biti vloga lastnoročno podpisana.

Ne pozabite! FURS bo za določitev zneska donacij iz dohodnine za leto 2020 upošteval vse veljavne zahteve, ki jih bo prejel do 31. maja 2021. Tako se lahko vaši člani in podporniki za donacijo dela dohodnine za leto 2020 odločijo še do 31. maja 2021.

Davčni zavezanci lahko izberejo največ deset organizacij, ki jim želijo nameniti del dohodnine, pri čemer seštevek vseh ne sme presegati 1 % dohodnine. Posameznemu upravičencu lahko tako namenijo najmanj 0,1 %, lahko pa tudi 0,2 %, 0,3 % itd.

Obračun dela dohodnine za donacije za leto 2020 bo prvič izveden v septembru 2021. FURS bo zbrane zneske donacij upravičenim organizacijam tako nakazal do 30. septembra. Bodo pa o obračunu dela dohodnine za donacije za leto 2020 s posebnim obvestilom seznanjeni tudi davčni zavezanci, ki so donirali svoj 1% dohodnine.


Upravičene organizacije do donacij iz dohodnine za leto 2020:

Postopek namenitve dohodnine vašim članom in podpornikom lahko olajša CNVOS-ova aplikacija 1 % dohodnine. Organizacijam, ki imate na svojih spletnih straneh nameščen gradnik, ni treba ničesar spreminjati, saj so se gradniki samodejno posodobili.

(10.5.2021) [KORONA] Pregled veljavnih predpisov v času koronavirusa še bolj pregleden

Za lažjo organizacijo dela in lažje iskanje ukrepov, ki (še) veljajo, so v CNVOSu na spletno stran NVO v času koronavirusa poleg pregleda najbolj relevantnih ukrepov za nevladne organizacije dodali tudi seznam vseh trenutno veljavnih aktov, ki določajo ukrepe na področju preprečevanja širjenja epidemije koronavirusa. Tako boste z dvema klikoma vedno na tekočem.
Celotna novica...

Za lažjo organizacijo dela in lažje iskanje ukrepov, ki (še) veljajo, so v CNVOSu na spletno stran NVO v času koronavirusa poleg pregleda najbolj relevantnih ukrepov za nevladne organizacije dodali tudi seznam vseh trenutno veljavnih aktov, ki določajo ukrepe na področju preprečevanja širjenja epidemije koronavirusa. Tako boste z dvema klikoma vedno na tekočem.

Pregled vseh veljavnih aktov, vključno z vsemi sprejetimi spremembami, je dostopen na njihovi podstrani NVO v času koronavirusa v zavihku Omejitve in drugi ukrepi vlade RS za zajezitev bolezni covid-19: kaj je dovoljeno in kaj ne? – Seznam veljavnih predpisov.

Dodali smo tudi poglavje Poslovanje z organi, kjer lahko poiščete informacije o poslovanju z upravnimi enotami, sodišči in drugimi organi, ki so pomembni za vaše delovanje.

(4.5.2021) Priložnost za manjše NVO: Zadnji ACF razpis objavimo v ponedeljek, na delavnico se lahko prijavite že zdaj!

V ponedeljek, 10. 5., bo CNVOS na https://acfslovenia.si/ objavil četrti in hkrati zadnji razpis Programa ACF v Sloveniji, Javni razpis za male projekte. Razpis, vreden 385.000 evrov, je namenjen manjšim nevladnim organizacijam – takšnim, ki imajo do 50.000 evrov letnega prometa.
Celotna novica...

V ponedeljek, 10. 5., bo CNVOS na https://acfslovenia.si/ objavil četrti in hkrati zadnji razpis Programa ACF v Sloveniji, Javni razpis za male projekte. Razpis, vreden 385.000 evrov, je namenjen manjšim nevladnim organizacijam – takšnim, ki imajo do 50.000 evrov letnega prometa.

Z razpisnimi sredstvi bodo podprli najmanj 18 projektov. Posamezen projekt bo prejel med 5.000 in 20.000 evrov. Na razpis lahko prijavite projekte s področja demokracije, aktivnega državljanstva, človekovih pravic in boja proti diskriminaciji, socialne pravičnosti in vključevanja ranljivih skupin, enakosti spolov in nasilja na podlagi spola, varstva okolja in boja proti podnebnim spremembam.

Za organizacije, ki želijo prijaviti svoj projekt, tudi tokrat na CNVOS pripravljajo vrsto delavnic in omogočamo brezplačno individualno svetovanje. Pohitite in si rezervirajte termin na informativni delavnici!


Informativna delavnica o javnem razpisu in izpolnjevanju prijavnice

17. 5. 2021, med 10. in 12. uro preko platforme ZOOM. Prijavite se TUKAJ.

Delavnice za razvoj projektnih idej

24. 5. med 10. in 13. uro: področje demokracije

24. 5. med 14. in 17. uro: splošna delavnica (če vam področni datum ne ustreza ali ne veste, kam sodite)

27. 5. med 10. in 13. uro: človekove pravice

27. 5. med 14. in 17. uro: varstvo okolja

31. 5. med 10. in 13. uro: opolnomočenje ranljivih skupin

31. 5. med 14. in 17. uro: splošna delavnica (če vam področni datum ne ustreza ali ne veste, kam sodite).

Prijave na delavnice za razvoj projektnih idej bodo možne od objave razpisa naprej.


Svetovanje po telefonu in elektronski pošti

Pišite na podpora@acfslovenia.si ali pa jih pokličite. Vsi kontakti CNVOS svetovalk so objavljeni tukaj.

Odgovore na pogosta vprašanja bodo objavili tudi na spletni strani.

Odprta vrata za majhne NVO iz slabše razvitih področij

Nevladnim organizacijam, ustanovljenim po 1. 1. 2018, s sedežem v vzhodni kohezijski regiji izven mestnih občin (torej tiste, ki nimajo sedeža v Mariboru, Celju, Novem mestu, Velenju, Ptuju, Murski Soboti ali Slovenj Gradcu), omogočajo možnost daljšega osebnega svetovanja.

Prijave na svetovanje bodo možne od objave razpisa naprej.

(19.4.2021) Podaljšana sta rok za plačilo akontacij in rok, do katerega lahko Furs obvestite o neizpolnjevanju pogojev za pomoč po #PKP

Nevladne organizacije, ki ste letni davčni obračun DDPO oddale po 31. marcu 2021 oziroma ga boste oddale do 30. aprila 2021, opozarjamo, da rok za plačilo marčevske akontacije poteče 10. maja 2021.
Celotna novica...

Nevladne organizacije, ki ste letni davčni obračun DDPO oddale po 31. marcu 2021 oziroma ga boste oddale do 30. aprila 2021, opozarjamo, da rok za plačilo marčevske akontacije poteče 10. maja 2021.

Vse organizacije, ki želite v letu 2021 spremeniti način ugotavljanja davčne osnove, lahko to storite do 30. aprila 2021.

S podaljšanjem roka za predložitev davčnih obračunov se je podaljšal tudi rok za oddajo obvestila o neizpolnjevanju pogojev za pomoč po #PKP. Če ste npr. uveljavljali ukrep delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo ali pa ste kot družbenik in poslovodja prejemali temeljni mesečni dohodek, zdaj pa ste ugotovili, da do te pomoči niste upravičeni, morate Furs o tem obvestiti do 30. aprila 2021.

15. aprila je začela veljati tudi sprememba Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov. Tako lahko zdaj upad prihodkov ugotavljate na več načinov, ne samo na podlagi primerjave prihodkov. Pri tem izberite način, ki je za vas najbolj smotrn oz. cenovno najbolj ugoden. Več o izračunu si lahko preberite tukaj.

 

(12.4.2021) [KORONA] Kaj spremembe ukrepov in omejitev pomenijo za nevladne organizacije?

Vlada RS je sprejela nekatere nove ukrepe in omejitve za preprečevanje širjenja koronavirusa, ki bodo veljali od 12. aprila do vključno 18. aprila 2021. Omejitve so prilagojene posodobitvi načrta sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covida-19. V naslednjem tednu veljajo za območje celotne države ukrepi, kot so predvideni za t. i. rdečo fazo. V nadaljevanju vam na enem mestu predstavljamo ukrepe in omejitve, ki lahko vplivajo tudi na delovanje nevladnih organizacij.
Celotna novica...

Vlada RS je sprejela nekatere nove ukrepe in omejitve za preprečevanje širjenja koronavirusa, ki bodo veljali od 12. aprila do vključno 18. aprila 2021. Omejitve so prilagojene posodobitvi načrta sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covida-19. V naslednjem tednu veljajo za območje celotne države ukrepi, kot so predvideni za t. i. rdečo fazo. V nadaljevanju vam na enem mestu predstavljamo ukrepe in omejitve, ki lahko vplivajo tudi na delovanje nevladnih organizacij.

Omejitev gibanja

Odpravljena je omejitev gibanja v nočnem času, še vedno pa velja omejitev gibanja na statistične regije. Prehod regij je možen v primeru določenih izjem (npr. prevoz z dela in na delo (vključno s prostovoljskim delom), opravljanje nujnih nalog ipd.

Statistične regije lahko sicer  nemoteno prehajajo cepljene osebe, osebe, ki so bolezen prebolele, in osebe z negativnim izvidom testa (PCR).
 

Omejitev zbiranja

Še naprej ostaja v veljavi popolna prepoved zbiranja ljudi na javnih mestih. Zbiranje ljudi je dovoljeno le skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke.

Izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja

Vrtci ter osnovne in srednje šole odpirajo svoja vrata šolajočim.  V glasbenih šolah lahko poteka individualni pouk ter pouk baleta in sodobnega plesa, če je mogoče zagotoviti vsaj 2 metrsko razdaljo med udeleženci.

Izvajanje drugih dejavnosti

Izjemoma so dovoljene tudi  individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice), pod pogojem, da se zaposleni, ki izvajajo dejavnost izobraževanje, tedensko testirajo na prisotnost koronavirusa in imajo negativen izvid.

Prav tako se lahko pod pogojem tedenskega testiranja zaposlenih in izvajalcev dejavnosti izvajajo terapevtske in druge individualne nezdravstvene storitve.

Ponovno so lahko odprte knjižnice, muzeji, galerije ter muzeji na prostem. Omejeno je število uporabnikov kulturnih storitev, in sicer en uporabnik na 30 kvadratnih metrov oziroma največ en uporabnik, če je prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.

Omejeno je prodajanje blaga in storitev. Vse trgovinske dejavnosti se lahko opravljajo pod pogojem, da so delavci enkrat tedensko testirani na prisotnost koronavirusa in imajo negativen izvid. Omejeno je tudi število strank v prostoru, kjer se izvaja prodaja, in sicer ena stranka na 30 kvadratnih metrov oziroma največ en stranka, če je prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Lekarne, bencinski servisi, pošte, banke, gradbena dela, čistilnice ter osebni prevzemi hrane in pijače bodo lahko delovali brez testiranja zaposlenih.

Izvajanje športne dejavnosti in vadb

Športna vadba je dovoljena vsem športnikom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda (po 33. členu Zakona o športu), poklicnim športnikom ter registriranim športnikom (po 32. členu Zakona o športu). Proces športne vadbe za te športnike mora potekati v varnih vadbenih skupinah (mehurčkih).

Prav tako je dovoljeno izvajanje brezkontaktne športno rekreativne dejavnosti, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do deset vadečih ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metrov medosebne razdalje. Dovoljeno je tudi usposabljanje za strokovne delavce v športu po javno veljavnih programih v skupini do največ 10 udeležencev.

Dovoljeno je tudi izvajanje športnih tekmovanj v uradnih tekmovalnih sistemih na državni, evropski in mednarodni ravni za člane, mladince in kadete ter velikih mednarodnih športnih prireditev. Prisotnost občinstva ni dovoljena.

(12.4.2021) Zaposlene lahko napotite na začasno čakanje na delo do 31. maja 2021

Vlada RS je sprejela sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, s katerim je možnost napotitve zaposlenih na začasno čakanje na delo po #PKP8 podaljšala do 31. maja 2021.
Celotna novica...

Vlada RS je sprejela sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, s katerim je možnost napotitve zaposlenih na začasno čakanje na delo po #PKP8 podaljšala do 31. maja 2021.

Vlada RS bo lahko ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo po #PKP8 podaljšala sicer le še enkrat za obdobje enega meseca.

Vse o ukrepu čakanja na domu, postopku napotitve in obveznostih organizacije si preberite tukaj. Odredbo o napotitvi zaposlenega na začasno čakanje na delo si lahko brezplačno izdelate s pomočjo aplikacije e-pravnik.

(12.4.2021) Epidemija je podaljšana do 16. maja

Vlada RS je izdala nov Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju Republike Slovenije, s katerim je epidemijo v državi podaljšala, in sicer še za 30 dni. Odlok bo začel veljati v soboto, 17. aprila, in bo veljal do 16. maja 2021.
Celotna novica...

Vlada RS je izdala nov Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju Republike Slovenije, s katerim je epidemijo v državi podaljšala, in sicer še za 30 dni. Odlok bo začel veljati v soboto, 17. aprila, in bo veljal do 16. maja 2021.

Odlok o razglasitvi epidemije bolezni covid-19 v državi je šesti odlok Vlade RS, s katerim je razglasila oz. podaljšala veljavnost odloka o razglasitvi epidemije. Po prvem, lanskem spomladanskem valu epidemije, traja obdobje razglašene epidemije nepretrgoma že od 19. oktobra 2020.

Da bi nevladnim organizacijam olajšali delovanje v času epidemije, v CNVOS še naprej spremljajo sprejete ukrepe in druge informacije, pomembne za delovanje nevladnih organizacij.  Na strani NVO v času koronavirusa zbirajo vse ključne informacije, pomembne za delovanje nevladnih organizacij v času epidemije. Poleg člankov boste na strani NVO v času koronavirusa našli tudi odgovore na najpogostejša vprašanja (FAQ) in svetovalne videe. Posnetke pravnih posvetovalnic o ukrepih iz protikoronskih paketov, relevantnih za nevladne organizacije, si lahko ogledate na CNVOS-ovem YouTube kanalu.

Za lažje in hitrejše delo so z izjavami in odredbami v času epidemije posodobili tudi spletno aplikacijo e-pravnik. Tam si lahko v nekaj korakih brezplačno in samostojno izdelate ključno dokumentacijo, od odredbe o čakanju na domu do izjave delavca o nezmožnosti dela.

 

(30.3.2021) Ne spreglejte: rok za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov za leto je 2020 podaljšan!

Državni zbor je na seji 26. marca 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, ki med drugim določa, da se prvotni rok za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov (DDPO) za leto 2020 podaljša. Po novem je rok za oddajo letnega poročila in davčnega obračuna 30. april 2021.
Celotna novica...

Državni zbor je na seji 26. marca 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, ki med drugim določa, da se prvotni rok za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov (DDPO) za leto 2020 podaljša. Po novem je rok za oddajo letnega poročila in davčnega obračuna 30. april 2021.

Tako Ajpes kot Furs potrjujeta, da boste lahko letno poročilo oz. davčni obračun oddali do konca aprila 2021, čeprav novi zakon, ki podaljšuje rok, še ni objavljen v Uradnem listu RS.

Zakon naj bi sicer začeti veljati predvidoma 4. aprila, če ne bo prišlo do kakšnih izrednih okoliščin. Zamik objave v Uradnem listu RS je sicer mogoč, saj trenutno poteka zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o sprejeti noveli zakona.

31. marca zakon torej še ne bo veljal, zato bi bile organizacije, ki do 31. marca 2021 ne boste oddale letnega poročila in obračuna davka, načeloma v prekršku. A kot smo zapisali: Ajpes in Furs že zdaj potrjujeta, da boste lahko poročila in obračune oddali do konca aprila. Pozor, letno poročilo in davčni obračun morate oddati, tudi če vaša organizacija v preteklem letu ni bila aktivna.
 

(29.3.2021) Kateri ukrepi državne pomoči so podaljšani do 30. junija 2021?

Vlada RS je sprejela sklep, da do 30. junija 2021 podaljša ukrep povračila nadomestila plač delavcem, ki ne delajo zaradi odrejene karantene ali višje sile. Prav tako lahko do konca junija 2021 ustanovitelji zavoda, ki so istočasno tudi direktorji zavoda, ponovno zaprosijo za mesečni temeljni dohodek in delno povrnitev izgubljenega dohodka. Do 30. junija 2021 je podaljšano tudi upravičeno obdobje za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov
Celotna novica...

Vlada RS je sprejela sklep, da do 30. junija 2021 podaljša ukrep povračila nadomestila plač delavcem, ki ne delajo zaradi odrejene karantene ali višje sile. Prav tako lahko do konca junija 2021 ustanovitelji zavoda, ki so istočasno tudi direktorji zavoda, ponovno zaprosijo za mesečni temeljni dohodek in delno povrnitev izgubljenega dohodka. Do 30. junija 2021 je podaljšano tudi upravičeno obdobje za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov

Sklep o spremembah Sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 je začel veljati 25. marca 2021.

Do 30. junija 2021 je tako  podaljšan rok za državno povračilo nadomestila plač zaposlenim plače zaradi odrejene karantene ali višje sile. Vse o pogojih, obveznostih in samem postopku uveljavitve povračila si lahko nevladne organizacije preberete tukaj.

Prav tako je do 30. junija 2021 podaljšano upravičeno obdobje za uveljavljanje delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. Do tega ste lahko upravičene tudi nevladne organizacije. Od 1. aprila boste tako lahko oddali vlogo za povračilo nekritih fiksnih stroškov za obdobje april–junij 2021. Več o pogojih, izračunih višine pomoči in samem postopku oddaje vloge si preberite tukaj.

Ustanovitelji zavodov, ki istočasno opravljate tudi funkcijo direktorja, lahko od aprila in do 30. junija 2021 ponovno zaprosite za pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in delno povrnitev izgubljenega dohodka za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka. Oddaja izjave bo mogoča le prek eDavkov.

(15.3.2021) OPOMNIK: bližajo se roki za oddajo vlog za državno pomoč v okviru protikoronskih ukrepov

Do 31. marca 2021 morate oddati izjavo za povračilo nekritih fiksnih stroškov tiste NVO, ki želite uveljavljati državno pomoč za obdobje januar–marec 2021. Vlogo za izplačilo pomoči države morate vložiti na portalu eDavki pri Fursu v obliki izjave (obrazec NF-IzjavaNFS).
Celotna novica...

Do 31. marca 2021 morate oddati izjavo za povračilo nekritih fiksnih stroškov tiste NVO, ki želite uveljavljati državno pomoč za obdobje januar–marec 2021. Vlogo za izplačilo pomoči države morate vložiti na portalu eDavki pri Fursu v obliki izjave (obrazec NF-IzjavaNFS).

Tiste NVO, ki ste državno pomoč v obliki povračila nekritih fiksnih stroškov že pridobile in ste naknadno ugotovile, da ne izpolnjujete pogojev upravičenosti do povrnitve dela stroškov ali pa ste zahtevale previsok znesek pomoči, o tem obvestite Furs, in sicer najkasneje do 31. 3. 2021. Izjavo o vračilu prejetih upravičenj je mogoče oddati le elektronsko, in sicer prek eDavkov (obrazec NF-COVID19Vracilo). Gre za vračilo izplačil za obdobje oktober–december 2020.

Ustanovitelji zavodov, ki so hkrati tudi poslovodne osebe (direktorji), lahko še do 31. marca 2021 na Furs pošljete posebno izjavo za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka. V primeru, da izpolnjujete pogoje in takšne izjave še niste oddali, jo lahko do 31. marca za vse tri mesece skupaj oziroma le za mesec marec. Vlogo lahko vložite le prek eDavkov (obrazec NF-COVID19). Ne pozabite, za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka morate imeti poravnane vse zapadle davčne in nedavčne obveznosti na dan vložitve izjave. Ali jih imate, lahko preverite na kartici zavezanca v eDavkih (eKarticaO za davčne terjatve, eKarticaC za nedavčne terjatve).

Prav tako pa lahko ustanovitelji zavodov, ki so hkrati tudi poslovodne osebe (direktorji) do 31. marca 2021 na Furs oddate vlogo za delno povračilo izgubljenega dohodka. Vlogo je mogoče oddati le preko eDavkov (obrazec NF-Karantena). Če izpolnjujete pogoje in takšne vloge še niste oddali, jo lahko do 31. marca za vse tri mesece skupaj oziroma le za mesec marec.

(15.3.2021) Na kaj paziti, ko posredujemo osebne podatke občinam in državnim organom?

Občine in državni organi, npr. ministrstva, pa tudi javne agencije in skladi, od nevladnih organizacij pogosto zahtevajo posredovanje osebnih podatkov, predvsem članov in uporabnikov storitev ter programov. Te podatke zahtevajo bodisi zaradi preverjanja izpolnjevanja določenih pogojev, npr. za status nevladne organizacije v javnem interesu, bodisi ker financirajo ali sofinancirajo določene programe, ki jih nevladna organizacija izvaja. Nevladne organizacije morajo seveda najprej imeti pravno podlago, da posredujejo osebne podatke – v naštetih primerih sta najpogostejša soglasje ali zakoniti interes –, ki so jih pridobile od članov in uporabnikov, upoštevati pa morajo tudi nekatere druge zahteve, ki jih postavljajo predpisi s področja varovanja osebnih podatkov. Pomembno je predvsem, da so člani in uporabniki, katerih osebni podatki se posredujejo, o tem obveščeni.
Celotna novica...

Občine in državni organi, npr. ministrstva, pa tudi javne agencije in skladi, od nevladnih organizacij pogosto zahtevajo posredovanje osebnih podatkov, predvsem članov in uporabnikov storitev ter programov. Te podatke zahtevajo bodisi zaradi preverjanja izpolnjevanja določenih pogojev, npr. za status nevladne organizacije v javnem interesu, bodisi ker financirajo ali sofinancirajo določene programe, ki jih nevladna organizacija izvaja. Nevladne organizacije morajo seveda najprej imeti pravno podlago, da posredujejo osebne podatke – v naštetih primerih sta najpogostejša soglasje ali zakoniti interes –, ki so jih pridobile od članov in uporabnikov, upoštevati pa morajo tudi nekatere druge zahteve, ki jih postavljajo predpisi s področja varovanja osebnih podatkov. Pomembno je predvsem, da so člani in uporabniki, katerih osebni podatki se posredujejo, o tem obveščeni.

Kdaj lahko občina ali državni organ zahtevata posredovanje osebnih podatkov?

Občine in državni organi lahko zahtevajo posredovanje osebnih podatkov, ki jih obdeluje nevladna organizacija, če imajo za to pravno podlago. Če gre npr. za preverjanje izpolnjevanja kriterijev za status organizacije v javnem interesu, je ta podlaga podana v predmetni zakonodaji in pravilnikih. Prav tako ima npr. občina za namen odločanja o sofinanciranju in za namen nadzora nad zagotavljanjem namenskosti porabe programov, ki jih na podlagi javnega razpisa sofinancira pravno podlago za pridobivanje osebnih podatkov v Zakonu o lokalnih skupnostih.

Kako pravilno posredovati osebne podatke?

Pri posredovanju osebnih podatkov je nevladna organizacija dolžna upoštevati »načelo najmanjšega obsega podatkov«. Gre za to, da se osebnih podatkov ne sme posredovati »na zalogo«. Obdelovati ali posredovati je dovoljeno le toliko osebnih podatkov, kot je potrebno, da se zadosti namenu zbiranja ali posredovanja.

Zlasti pa je pomembno, da so člani in uporabniki storitev nevladnih organizacij, katerih osebne podatke se posreduje, o tem obveščeni. To dolžnost nevladnim organizacijam nalaga Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov.  Tako obvestilo je lahko del splošnejšega pravnega obvestila o varovanju osebnih podatkov, ki ga pogosto imenujemo tudi Izjava o varovanju osebnih podatkov. To mora biti napisano v razumljivem jeziku in dostopno vsem, katerih osebne podatke nevladna organizacija obdeluje. Obvestilo mora biti dostopno vsem članom in uporabnikom (ter drugim osebam, katerih osebni podatki se obdelujejo pri nevladni organizaciji) bodisi na spletni strani, intranetu, oglasni deski društva ali prek e-pošte.

V obvestilu morate odgovoriti na sledeča vprašanja:

 • Kdo zbira in obdeluje podatke? (osnovne informacije o nevladni organizaciji)
 • Katere podatke obdelujete?
 • Zakaj obdelujete osebne podatke? (treba je opredeliti, za kakšen namen in na kateri pravni podlagi obdelujete osebne podatke: kadar obdelava poteka na podlagi zakonitih interesov, pa tudi o zakonitih interesih, ki se z obdelavo zasledujejo npr. da gre za potrebe pridobitve statusa ali sofinanciranja)
 • Komu posredujete osebne podatke?
 • Koliko časa boste podatke hranili?
 • Katere pravice imajo posamezniki v zvezi z obdelavo osebnih podatkov? Gre za pravice:
 1. Pravica do dostopa ali seznanitve (NVO, kot upravljavec podatkov, mora posamezniku na zahtevo pojasniti, ali zbira njegove osebne podatke, katere podatke in za kakšen namen jih zbira, komu se posredujejo in kako dolgo jih hrani)
 2. Pravica do popravka (posameznik lahko zahteva popravek netočnih ali neažurnih podatkov)
 3. Pravica do izbrisa/pozabe (ne pride v poštev v vseh primerih, zlasti ne, če gre za zbiranje podatkov na podlagi predpisov)
 4. Pravica do omejitve uporabe (če posameznik ne želi, da se podatki izbrišejo, lahko zahteva od NVO prenehanje tudi samo določene vrste obdelave ali posredovanja; ta pravica je ravno tako lahko omejena, pkot pravica do izbrisa)
 5. Pravica do prenosljivosti (posameznik zahteva, da upravljalec v strojno berljivem formatu osebne podatke pošlje tretji osebi; velja zgolj za upravljalce podatkov, ki razpolagajo z avtomatiziranimi zbirkami in na podlagi privolitve ali zaradi pogodbe)
 6. Pravica do ugovora (če upravljalec zbira osebne podatke na podlagi zakonitega interesa ali zaradi izvajanja javne oblasti in nalog v javnem interesu, lahko posameznik temu ugovarja, upravljalec pa mora prenehati obdelovati podatke, če ne izkaže, da obstajajo nujni in legitimni razlogi za obdelavo)
 7. Posameznik mora biti seznanjen tudi z možnostjo pritožbe na organ Informacijskega pooblaščenca, če njegovim zahtevam ni ugodeno ali sumi na možnost zlorabe.

(15.3.2021) Epidemija je podaljšana do 16. aprila

Vlada RS je izdala nov Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju Republike Slovenije, s katerim je epidemijo v državi podaljšala, in sicer še za 30 dni. Odlok bo začel veljati danes, v četrtek 18. marca, in bo veljal do 16. aprila 2021.
Celotna novica...

Vlada RS je izdala nov Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju Republike Slovenije, s katerim je epidemijo v državi podaljšala, in sicer še za 30 dni. Odlok bo začel veljati danes, v četrtek 18. marca, in bo veljal do 16. aprila 2021.

Odlok o razglasitvi epidemije bolezni covid-19 v državi je peti odlok Vlade RS, s katerim je podaljšala razglasitev epidemije. Po prvem valu so epidemijo znova razglasili 19. oktobra 2020.

Da bi nevladnim organizacijam olajšali delovanje v času epidemije, v CNVOS še naprej spremljajo sprejete ukrepe in druge informacije, pomembne za delovanje nevladnih organizacij.  Na strani NVO v času koronavirusa zbirajo vse ključne informacije, pomembne za delovanje nevladnih organizacij v času epidemije. Poleg člankov boste na strani NVO v času koronavirusa našli tudi odgovore na najpogostejša vprašanja (FAQ) in svetovalne videe. Posnetke pravnih posvetovalnic o ukrepih iz protikoronskih paketov, relevantnih za nevladne organizacije, si lahko ogledate na njihovem YouTube kanalu.

Za lažje in hitrejše delo so z izjavami in odredbami v času epidemije posodobili tudi spletno aplikacijo e-pravnik. Tam si lahko v nekaj korakih brezplačno in samostojno izdelate ključno dokumentacijo, od odredbe o čakanju na domu do izjave delavca o nezmožnosti dela.

(12.3.2021) Pomoč starejšim in ostalim v času epidemije

V regijskem stičišču nevladnih organizacij Boreo, ki je projekt Mladinskega centra Postojna smo se v letu, ki je za nami, pa tudi v letošnjem letu še posebej povezali z lokalno skupnostjo pri skrbi za starejše oziroma ranljive skupine. Že v začetku marca lani, takoj ob pojavu širjenja virusa, smo vedeli, da moramo nujno narediti nekaj, s čimer bomo zaščitili starejše in druge rizične skupine. Kot nevladniki smo vedno 'na preži' za različnimi stiskami ljudi in iskanju rešitev zanje. Nismo imeli idealnih razmer in neomejenih resursov, vedeli pa smo, da moramo ljudem pomagati, da imamo potrebno znanje, veščine in srčnost za to.
Celotna novica...

V regijskem stičišču nevladnih organizacij Boreo, ki je projekt Mladinskega centra Postojna smo se v letu, ki je za nami, pa tudi v letošnjem letu še posebej povezali z lokalno skupnostjo pri skrbi za starejše oziroma ranljive skupine. Že v začetku marca lani, takoj ob pojavu širjenja virusa, smo vedeli, da moramo nujno narediti nekaj, s čimer bomo zaščitili starejše in druge rizične skupine. Kot nevladniki smo vedno 'na preži' za različnimi stiskami ljudi in iskanju rešitev zanje. Nismo imeli idealnih razmer in neomejenih resursov, vedeli pa smo, da moramo ljudem pomagati, da imamo potrebno znanje, veščine in srčnost za to.

Našo pobudo so z veseljem sprejeli na Občini Postojna in razvila se je ideja, da bi starejšim in drugim rizičnim skupinam pomagali pri nujnih opravkih oz. jih opravili namesto njih. Odhod v trgovino, prevzem zdravil v lekarni, plačilo položnic in podobni opravki bi starejše lahko ogrozili, zato smo se odločili ukrepati. Pot do izvedbe zna biti trnova, ampak nam je uspelo. Iz ideje se je razvil informacijsko podprt projekt, ki omogoča koordinacijo prostovoljcev glede na potrebe občanov, ki se pojavljajo skozi čas epidemije. Seveda se je projekt razširil skupaj z razširitvijo potreb. Pri vsakodnevnih nujnih opravkih tako ne pomagamo le rizičnim skupinam, ampak tudi tistim, ki so v karanteni in potrebujejo našo pomoč. Na pozive štaba civilne zaščite Občine Postojna je tako 270 naših prostovoljcev poleg pomoči občanom pomagalo še s pomožnimi deli v  zdravstvu, logistiki, pomoči javnim institucijam, učencem in staršem, Občini Postojna in drugim. Skupaj so do konca januarja opravili preko 550 ur prostovoljnega dela in projekt še vedno teče.

(11.3.2021) Kmalu rok za oddajo letnega poročila za društva in davčnega obračuna za vse NVO

Do 31. marca morajo vsa društva oddati letno poročilo na AJPES. Vse pravne osebe – tudi zavodi in ustanove – morajo do tega dne oddati tudi davčni obračun na FURS. Tako letno poročilo kot davčni obračun morajo oddati vse nevladne organizacije, tudi če v preteklem letu niso bile aktivne.
Celotna novica...

Do 31. marca morajo vsa društva oddati letno poročilo na AJPES. Vse pravne osebe – tudi zavodi in ustanove – morajo do tega dne oddati tudi davčni obračun na FURS. Tako letno poročilo kot davčni obračun morajo oddati vse nevladne organizacije, tudi če v preteklem letu niso bile aktivne.

Letno poročilo

Do 31. marca 2021 morajo vsa društva oddati letno poročilo. Za društva, ki imajo prihodke višje od milijona evrov letno in morajo izvesti tudi revizijo letnega poročila, je rok za oddajo letnega poročila 31. avgust 2021.  Letno poročilo morate oddati elektronsko pri AJPES. Več informacij o vsebini in postopku oddaje letnega poročila lahko najdete v spletnem vodiču. Če je vaša organizacija vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij, morate ob oddaji letnega poročila, torej do 31. marca 2021, oddati tudi poročilo o prostovoljstvu.

Letno poročilo društva sprejme zbor članov društva (skupščina, občni zbor…). Pred tem ga mora pregledati nadzorni organ društva in tako opraviti nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva. Kako izvesti zbor članov na daljavo v času epidemije, si preberite tukaj. Zbor članov lahko namreč izvedete tudi na daljavo, čeprav takšnega načina nimate določenega v svojem temeljnem aktu.

Davčni obračun

Do 31. marca 2021 morajo vse pravne osebe poskrbeti za oddajo svojega davčnega obračuna za preteklo leto. Davčni obračun morajo oddati vse nevladne organizacije, ne glede na to, ali so v preteklem letu opravljale kakšno dejavnost in ne glede na to, ali so imele obdavčljive prihodke. Davčni obračun oddate s posebnim obrazcem, elektronsko, prek eDavkov. Več o tem lahko preberete tukaj.

S pravočasno oddajo se izognete kazni

Poskrbite za oddajo letnega poročila in davčnega obračuna v predvidenem roku in se tako ognite kaznim. Za društva, ki ne oddajo letnega poročila, je predpisana kazen 420 evrov za društvo in 125 evrov za odgovorno osebo (zastopnika). Če davčnega obračuna ne oddate v roku, je predpisana globa za prekršek od 1200 do 15.000 evrov za NVO in od 600 do 4000 evrov za odgovorno osebo (zastopnika) NVO.

(11.3.2021) 31. marec: rok za oddajo poročila o delu za NVO v javnem interesu

Društva, zavodi in ustanove s statusom nevladne organizacije v javnem interesu morajo vsake dve leti poročati o svojem delu. Rok za poročanje je 31. marec za pretekli dve leti.
Celotna novica...

Društva, zavodi in ustanove s statusom nevladne organizacije v javnem interesu morajo vsake dve leti poročati o svojem delu. Rok za poročanje je 31. marec za pretekli dve leti.

Do 31. marca 2021 morajo nevladne organizacije v javnem interesu na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah tako poročati o svojem delu, ki so ga opravile v letih 2020 in 2019.

Poročilo o delu v preteklih dveh koledarskih letih morajo nevladne organizacije predložiti ministrstvu, ki jim je podelilo status v javnem interesu. Predložiti jim morajo tudi program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti.

Poročilo o delu je treba pripraviti tako, da so iz njega razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti in pomembnejši dosežki na področju delovanja v javnem interesu. Poročilu je treba priložiti dokazila o aktivnosti in dosežkih, ter poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti v javnem interesu.

Kdo in kako lahko pridobi status NVO v javnem interesu, si preberite tukaj.

(26.2.2021) Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2020

Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2020.
Celotna novica...

Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2020.

Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke in prostovoljske organizacije, ki lahko kandidirajo za naslednje nazive:

 • Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republike Slovenije ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva.
 •  Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli organizaciji, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let.

    Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

Odbor lahko podeli največ eno nagrado in šest priznanj s področja prostovoljstva. Merila in pogoji so podrobneje opredeljeni v javnem pozivu.

(16.2.2021) Slovenija je oranžna: kaj to pomeni za nevladne organizacije?

Podatki o uspešnosti omejevanja koronavirusa iz preteklega tedna so Slovenijo obarvali v oranžno barvo. V nadaljevanju predstavljamo, kaj na področju izvajanja dejavnosti velja trenutno in lahko vpliva tudi na vaše delovanje.
Celotna novica...

Podatki o uspešnosti omejevanja koronavirusa iz preteklega tedna so Slovenijo obarvali v oranžno barvo. V nadaljevanju predstavljamo, kaj na področju izvajanja dejavnosti velja trenutno in lahko vpliva tudi na vaše delovanje.

Ker od ponedeljka dalje velja, da gibanje ni več omejeno na občine prebivališča oziroma regije, velja, da svojim prostovoljcem in zaposlenim ni treba več izdajati potrdil o upravičenosti prehajanja občinskih meja zaradi prihoda na delo. Še vedno pa velja omejitev gibanja med 21.00 in 6.00 z nekaterimi izjemami, zato svetujemo, da dejavnosti še vedno načrtujete glede na še vedno veljavno omejitev gibanja. Prav tako so prepovedane javne prireditve.

Na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije velja, da je dovoljeno izvajanje individualnih nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitev. Tako je na primer dovoljeno izvajanje individualnih psiholoških svetovanj, osebnostnih svetovanj, partnerskih ali družinskih terapij, različnih antistresnih programov oziroma terapij in drugih podobnih dejavnosti. Za te vrste dejavnosti izvajalci (zaposleni oziroma prostovoljci) ne potrebujejo potrdila o negativnem testu na prisotnost virusa SARS-CoV-19.

Dovoljeno pa je med drugim tudi izvajanje same trgovinske dejavnosti in storitev strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja do 10 oseb. Tako lahko nevladne organizacije znova izvajate prodajo izdelkov, inštrukcije posameznikom ali pa največ skupini do 10 oseb, izvajate različne strokovne delavnice (npr. jezikovni, računalniški tečaji) v skupini do 10 oseb in podobno. Te dejavnosti lahko izvajajo le tisti zaposleni oziroma prostovoljci, ki bodo imeli negativni rezultat testa na prisotnost virusa SARS-CoV-19. Testiranje je obvezno enkrat tedensko. Testirati pa se ne bo treba tistemu, ki ima potrdilo o cepljenju zoper covid-19, ima potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAGT, ki je starejši od 21 dni, a ne starejši od šest mesecev, ali ima potrdilo zdravnika, da je prebolel covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. Treba pa je spoštovati tudi navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so dostopna tukaj, prostore redno prezračevati in skrbeti za obvezno razkuževanje rok in primerno zaščitno opremo.

Program v srednjih šolah, višjih strokovnih šolah in drugih visokošolskih zavodih se lahko izvaja le za v odloku določene izjeme. Še vedno pa velja, da se v glasbenih šolah lahko izvaja individualni pouk, ki je nujno potreben za nadaljevanje in zaključek programa.

Športne organizacije lahko na področju športa  izvajate tudi brezkontaktno športno rekreativno dejavnost, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do deset vadečih ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metra medosebne razdalje. V to kvoto se ne šteje strokovni delavec v športu. Vadba se lahko izvaja tako na zunanjih površinah kot notranjih prostorih.

Knjižnice, muzeji in galerije lahko še naprej izvajajo svoje dejavnosti, prav tako je dovoljeno ponujanje dostopa ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino (npr. muzeji na prostem). Pri tem je treba upoštevati navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, prostore redno prezračevati in zagotavljati druge splošne zaščitne ukrepe. Število oseb v zaprtem prostoru, kjer se ta dejavnost izvaja, je omejeno na 1 osebo na 30 kvadratnih metrov.

Opisani ukrepi in dovoljene aktivnosti bodo v veljavi do 19. februarja 2021. A je pričakovati, da jih bo Vlada RS glede na trend upadanja okužb s virusom SARS-CoV-19 podaljšala.

(16.2.2021) Kako izvesti občinske javne razpise za leto 2021?

CNVOS-u in Skupnosti občin Slovenije je uspelo, da je bil v PKP6 vnesen člen, ki je občinam omogočil, da izplačajo vsa sredstva za projekte 2020, društvom pa dovolijo, da dejavnosti izvedejo do konca 2021. To možnost je izkoristila večina občin. Ob prenosu aktivnosti v 2021 pa je potrebno upoštevati tudi epidemiološko situacijo in s tem povezane ukrepe.
Celotna novica...

CNVOS-u in Skupnosti občin Slovenije je uspelo, da je bil v PKP6 vnesen člen, ki je občinam omogočil, da izplačajo vsa sredstva za projekte 2020, društvom pa dovolijo, da dejavnosti izvedejo do konca 2021. To možnost je izkoristila večina občin. Ob prenosu aktivnosti v 2021 pa je potrebno upoštevati tudi epidemiološko situacijo in s tem povezane ukrepe.

Da bi projekti potekali čim bolj gladko, je smiselno o preventivnih rešitvah razmišljati že ob oblikovanju javnih razpisov. Prav zato so v CNVOS skupaj s SOS organizirali delavnico, na kateri so predstavili različne dileme in rešitve. Da bi pomagali tudi občinam, ki se posveta niso udeležile, so pripravili dokument, ki povzema predstavitev in vse odgovore na postavljena vprašanja.

(16.2.2021) Kdaj lahko odredimo obvezno testiranje zaposlenih?

V zadnjem času se pojavlja veliko vprašanj o tem, ali je dopustno odrediti obvezno testiranje za delavce, in v katerih primerih. Vsaka nevladna organizacija lahko delavcem odredi obvezno testiranje, če je to potrebno zaradi varovanja njihovega zdravja pri delu, vendar pa mora pri tem slediti določenim korakom.
Celotna novica...

V zadnjem času se pojavlja veliko vprašanj o tem, ali je dopustno odrediti obvezno testiranje za delavce, in v katerih primerih. Vsaka nevladna organizacija lahko delavcem odredi obvezno testiranje, če je to potrebno zaradi varovanja njihovega zdravja pri delu, vendar pa mora pri tem slediti določenim korakom.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in zagotavljanjem materialnih sredstev.

Med temi ukrepi je lahko tudi obvezno testiranje delavcev - če z drugimi ukrepi delavcev in drugih oseb v delovnem procesu ni mogoče zadostno zaščititi. Ker gre pri testiranju za določen poseg v telo in s tem tudi v zasebnost delavca, je treba pred uvedbo testiranja seveda temeljito premisliti in presoditi, ali je ukrep zares potreben.

Prvi korak delodajalca, preden lahko odredi tak ukrep, je zato prilagoditev izjave o varnosti z oceno tveganja. Izjava o varnosti z oceno tveganja za varnost in zdravje pri delu je obvezen dokument vsake NVO in drugega delodajalca, ki ima delavce in to ne glede na to, ali zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na drugi podlagi (avtorska pogodba, študentska napotnica, dogovor o prostovoljstvu). Iz izjave so razvidna tveganja za varnost in zdravje delavcev pri delu pri opravljanju različnih vrst dela pri delodajalcu, ter ustrezni ukrepi za naslavljanje teh tveganj. Epidemija je tveganja za zdravje spremenila pri praktično vseh delodajalcih, zato je bilo treba prilagoditi tudi izjave o varnosti, o čemer pišemo tukaj. Izjava se pripravi v sodelovanju s strokovnjakom za varnost in zdravje pri delu (to je lahko delavec z opravljenim izpitom za strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu, pogosteje pa je to pri NVO zunanja služba). 

Drugi korak je obvestilo delavcem o tem, kdaj in kako se bo testiranje izvajalo oziroma kakšen točno bo postopek.

Pomembno je tudi, da testiranje delavcu ne sme povzročati stroškov, organizirati ga je treba v okviru delovnega časa in na stroške delodajalca.

V zvezi z izvajanjem obveznih testiranj mora NVO zagotoviti tudi ustrezno varovanje osebnih podatkov delavca. Podatki o zdravstvenem stanju so namreč posebna vrsta osebnih podatkov.

Testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ne smejo izvajati delodajalci sami, ampak samo pooblaščeni izvajalci.

Kaj se zgodi, če delavec zavrne testiranje?

Če je bilo obvezno testiranje pravilno odrejeno in ga delavec zavrne, gre za kršitev njegovih delovnih obveznosti, ki je lahko podlaga za disciplinski postopek ali pričetek postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga na strani delavca. Če gre za prvo kršitev delavca, mu pogodbe sicer še ni mogoče redno odpovedati, saj predpisani postopek po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) omogoča redno odpoved iz krivdnega razloga šele po opozorilu in drugi kršitvi v določenem omejenem obdobju.

Če bi akti delodajalca določali, da gre pri zavrnitvi testiranja za hujšo kršitev pogodbenih obveznosti, pa bi to bila lahko podlaga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

(9.2.2021) Subvencioniranje minimalne plače lahko uveljavljate do 30. junija

Če plača delavca v nevladni organizaciji, za polni delovni čas in brez dodatkov ter dela plače za delovno uspešnost in dela plače za poslovno uspešnost, ne presega zneska minimalne plače (1024,24 evrov), boste upravičeni do povračila dela minimalne plače v višini mesečne subvencije 50 evrov. Subvencijo vam bo krila država. Ukrep določa Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) in velja od 1. januarja do 30. junija 2021.
Celotna novica...

Če plača delavca v nevladni organizaciji, za polni delovni čas in brez dodatkov ter dela plače za delovno uspešnost in dela plače za poslovno uspešnost, ne presega zneska minimalne plače (1024,24 evrov), boste upravičeni do povračila dela minimalne plače v višini mesečne subvencije 50 evrov. Subvencijo vam bo krila država. Ukrep določa Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) in velja od 1. januarja do 30. junija 2021.

Ukrep ne velja za zaposlene v programu javnih del. Prav tako pa do subvencije minimalne plače niso upravičeni neposredni in posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Za vsakega delavca, katerega plača za polni delovni čas, brez dodatkov, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, dela plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne presega 1.024,24 EUR (znesek minimalne plače) ste upravičeni do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije v višini 50 evrov.

V primeru, ko ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom ali opravi delo v krajšem delovnem času od polnega, imate pravico do sorazmernega dela subvencije glede na  delovni čas, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi oziroma opravil delo. Če je tako delavec zaposlen za polovični delovni čas, ste upravičeni do subvencije v višini 25 evrov.
 

Kako do subvencije?

Za pridobitev subvencije morate nevladne organizacije preko portala eDavki pri FURS vložiti posebno izjavo, s katero boste izjavili, da ste  delavcu obračunali in izplačali plačo. Za pravilnost izjave kazensko in materialno odgovarjate.

Izjavo morate predložiti najpozneje do konca meseca za subvencijo minimalne plače za pretekli mesec, vendar najpozneje do 30. julija 2021. Tako boste lahko izjavo za subvencijo minimalne plače za na primer mesec februar lahko oddali do 31. marca 2021.

FURS bo izplačal subvencijo najpozneje do 20. v mesecu, ki sledi mesecu oddaje izjave.

Pomembno! Zakon o delovnih razmerjih določa, da mora biti plača izplačana najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja (na primer 18. marca za opravljeno delo v februarju). Po preteku tega roka preidete zaradi neizplačila v zamudo. Če boste zaradi težav z likvidnostjo plače na primer izplačali po preteku plačilnega obdobja, lahko izjavo za subvencijo vseeno oddate. A to lahko storite najpozneje do konca meseca za subvencijo minimalne plače za pretekli mesec. Četudi boste tako plačo izplačali na primer 20. marca, lahko izjavo oddate do 31. marca 2021.
Obveznosti NVO, ki prejema subvencijo minimalne plače

V obdobju prejemanja subvencije in še tri mesece po tem ne smete začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, za katere ste bili upravičeni do prejemanja subvencije, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred uveljavitvijo tega zakona.

V primeru, da te prepovedi ne boste spoštovali, ste lahko kaznovani z globo.

(9.2.2021) Kdo je upravičen do kriznega dodatka po #PKP8?

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) prinaša nekaj sprememb glede na krizni dodatek, ki ga je določal #PKP7. Nevladna organizacija mora vsakemu svojemu zaposlenemu, ki dela in čigar mesečna plača za november 2020, pri kateri se ne upošteva plačilo za poslovno uspešnost, ni presegla 1.881,16 EVR (bruto I) izplačati ob plači za mesec januar 2021 krizni dodatek v višini 200 evrov.
Celotna novica...

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) prinaša nekaj sprememb glede na krizni dodatek, ki ga je določal #PKP7. Nevladna organizacija mora vsakemu svojemu zaposlenemu, ki dela in čigar mesečna plača za november 2020, pri kateri se ne upošteva plačilo za poslovno uspešnost, ni presegla 1.881,16 EVR (bruto I) izplačati ob plači za mesec januar 2021 krizni dodatek v višini 200 evrov.

Krizni dodatek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Pozor! V primeru, da je delavec že prejel krizni dodatek po #PKP7, do dodatka po #PKP8 ni upravičen.

Pomembna novost je, da tako dodatek pripada tistim delavcem, katerih plača za mesec november ni presegla višine 1.881,16 EUR. Pri tem pa se ne upošteva morebitno izplačilo poslovne uspešnosti!

Še vedno velja, da se upošteva opravljeno delo v mesecu decembru 2020. Tako je delavec upravičen le do sorazmernega dela kriznega dodatka, če ni delal cel mesec december 2020. Več o izračunu si preberite tukaj.

Za povračilo izplačanega dodatka morate pri FURS prek eDavkov predložiti izjavo, s katero izjavljate, da ste zaposlenemu izplačali krizni dodatek. Izjavo morate predložiti najpozneje do 31. marca 2021.  FURS vam bo izplačilo kriznega dodatka povrnil najpozneje do 20. aprila 2021

Neizplačilo kriznega dodatka upravičenemu delavcu pomeni prekršek in boste zanj lahko kaznovani z globo.

Še vedno pa velja, da do kriznega dodatka niso upravičeni zaposleni pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter tujih diplomatskih predstavništvih in konzulatih, mednarodnih organizacijah, predstavništvih mednarodnih organizacij ter institucijah, organih in agencijah Evropske unije v Republiki Sloveniji.

(9.2.2021) Življenje v času koronavirusa: kaj velja pri poslovanju z upravnimi organi?

Se sprašujete ali je overitev podpisa na dokumentu na Upravni enoti sploh mogoča? Vas zanima, ali lahko zahtevo za namenitev dohodnine oddate osebno pri najbližjem finančnem uradu? Predstavljamo vam ukrepe, ki veljajo pri poslovanju z upravnimi organi. Ukrepe določa Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 183/20), ki velja do preklica razglašene epidemije oziroma do 10. marca 2021.
Celotna novica...

Se sprašujete ali je overitev podpisa na dokumentu na Upravni enoti sploh mogoča? Vas zanima, ali lahko zahtevo za namenitev dohodnine oddate osebno pri najbližjem finančnem uradu? Predstavljamo vam ukrepe, ki veljajo pri poslovanju z upravnimi organi. Ukrepe določa Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 183/20), ki velja do preklica razglašene epidemije oziroma do 10. marca 2021.


Potrebno je naročanje

Za fizični obisk upravne enote ali drugih upravnih organov se boste morali predhodno naročiti. To lahko storite preko telefona v času uradnih ur, prek e-pošte ali klasične pošte. Nenaročene stranke bodo upravne enote in drugi organi sprejeli le v primeru nujnih zadev, ki jih ni mogoče odložiti na kasnejši čas. Tako se boste denimo za overitev podpisa na listini morali naročiti, za priglasitev izgube ali kraje osebne izkaznice pa bo mogoč tudi obisk brez naročanja.  
 

Elektronsko vlaganje vlog brez digitalnega podpisa

V času epidemije je mogoče vlagati elektronske vloge brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom. Na zahtevo organa se boste identificirali z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu, uradno dodeljeno identifikacijsko številko (npr. EMŠO, davčna številka) ali drugim identifikatorjem.  Tak način oddajanja ne pride v poštev, če zakon določa obvezno oddajo na drugačen način (npr. dokumentov, za katere je določeno, da se oddajo zgolj preko portala eDavki, ali zgolj fizično pri organu).

Pri fizičnem obisku so v veljavi zaščitni ukrepi

V primeru fizičnega obiska so v veljavi zaščitni ukrepi za preprečevanje širjenja virusa covid-19. Obvezno je nošenje zaščitne maske, upoštevanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1.5 m) in razkuževanje rok. Plačevanje se primarno izvaja z uporabo brezgotovinskih sredstev (npr. z bančnimi karticami). 
Podaljšanje rokov

Upravni organ lahko na vašo zahtevo podaljša določene roke za izpolnitev obveznosti. Vendar pozor, to velja le za roke, ki vam jih je že prej določil organ v svojih odločbah (npr. sklepih), ne pa za roke, ki so določeni s predpisi. Tako npr. roka za oddajo poročil na AJPES ni mogoče podaljšati na podlagi tega odloka..

(9.2.2021) Zaposleni so lahko brez potrdila zdravnika z dela zaradi bolezni odsotni do tri dni tudi v letu 2021

Zaposleni bodo od 5. 2. 2021 lahko enkrat v letu 2021 zaradi bolezni odsotni od dela brez potrdila o upravičenosti zadržanosti od dela, ki ga izda zdravnik. Brez potrdila bodo lahko odsotni največ tri zaporedne delovne dni v kosu. To pomeni, da si morajo ti trije delovni dnevi koledarsko slediti.
Celotna novica...

Zaposleni bodo od 5. 2. 2021 lahko enkrat v letu 2021 zaradi bolezni odsotni od dela brez potrdila o upravičenosti zadržanosti od dela, ki ga izda zdravnik. Brez potrdila bodo lahko odsotni največ tri zaporedne delovne dni v kosu. To pomeni, da si morajo ti trije delovni dnevi koledarsko slediti.

Delavci morajo svojega delodajalca pisno ali elektronsko o tem obvestiti, in sicer prvi dan svoje odsotnosti. V času odsotnosti delavec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja.

V primeru, da bo delavec odsoten zaradi bolezni več kot tri zaporedne dni (četrti dan ugotovi, da se še vedno slabo počuti, o tem obvesti zdravnika, ki bo presodil ali so še nadalje podani razlogi za odsotnost z dela), se šteje, da delavec pravice do kratkotrajne odsotnosti ni izkoristil. Če pa je delavec odsoten le dva dni (v tem času mu ni potrebno obvestiti zdravnika), se šteje, da je bila ta pravica izkoriščena v celoti.

Delavec bo za čas kratkotrajne odsotnosti upravičen do 80 odstotkov svoje plače v preteklem mesecu za polni delovni čas.

Nadomestilo plače mu obračunate in izplačate kot v primeru ostalih nadomestil, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS pa vam bo celotno izplačilo povrnil na podlagi elektronske vloge, ki jo morate vložiti najkasneje do 31. marca 2022. Kot razlog zadržanosti na zahtevku, ki ga morate oddati elektronsko, in obračunu, se označi št. 13 ''bolezen-3 dni''.

Ukrep kratkotrajne odsotnosti velja do 31. decembra 2021.

(1.2.2021) Vlogo za oprostitev najemnine morate vložiti do 30. aprila

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) oziroma #PKP6 za organizacije, katerim je izvajanje pridobitnih dejavnosti otežkočeno, in za športne organizacije določa tudi možnost delnega plačila ali oprostitve najemnin poslovnih stavb ali prostorov v lasti države ali občine oziroma uporabe športnih površin in površin za šport v lasti države ali občin. Čas za oddajo vloge imate do 30. aprila 2021.
Celotna novica...

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) oziroma #PKP6 za organizacije, katerim je izvajanje pridobitnih dejavnosti otežkočeno, in za športne organizacije določa tudi možnost delnega plačila ali oprostitve najemnin poslovnih stavb ali prostorov v lasti države ali občine oziroma uporabe športnih površin in površin za šport v lasti države ali občin. Čas za oddajo vloge imate do 30. aprila 2021.


Nevladne organizacije, ki ste najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti

Organizacije, ki vam je bilo zaradi ukrepov države pri omejevanju posledic epidemije ali zaradi širjenja bolezni izvajanje vaših pridobitnih dejavnosti otežkočeno, boste lahko oproščene najemnine oziroma dela najemnine od vključno 19. oktobra dalje. O tem bo odločal predstojnik upravljalca oziroma župan. Gre za ukrep, ki je bil najemnikom na voljo tudi v spomladanskem času razglasitve epidemije.

Postopek in način odločanja je določen v Pravilniku o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19. Najemnik mora pri tem  izpolnjevati pogoje, kot so določeni v točki 3.1. Začasnega okvira.

Kot obdobje nezaračunavanja najemnine ali dela najemnine se šteje obdobje trajanja epidemije nalezljive bolezni covid-19, to je od vključno 19. oktobra 2020 dalje. Trenutno velja razglasitev epidemije vse do 17. marca 2021. Čas za oddajo vloge imate do 30. aprila 2021.

Kot obveznost iz najemnega razmerja se šteje najemnina in vsa druga nadomestila v zvezi z oddajanjem v najem, ki se skladno s pogodbenimi določili najemne pogodbe štejejo v znesek najemnine (najemnina).

Vlogo lahko oddate najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti (občine), in sicer na podlagi  94.  člena  ZIUOPDVE.

Do oprostitve boste upravičene tiste nevladne organizacije, ki boste predložile dokazila, da je bilo zaradi sprejetih ukrepov države v času trajanja epidemije (od 19. oktobra 2020) opravljanje vaše pridobitne dejavnosti onemogočeno ali pa bistveno otežkočeno. Pri presoji ali ste upravičene do oprostitve nepremičnine se bo tako preverjalo, kako je prepoved izvajanja posameznih dejavnosti, zaustavitev javnega prometa, prepoved prehajana mej občine prebivališča, prepoved oziroma omejitev javnih zbiranj ipd., vplivalo na opravljanje vaše pridobitne dejavnosti. Prav tako boste morale izkazati tudi upad prometa, pri čemer višina upada ni predpisana.

Kakšna bo višina deleža oprostitve plačila najemnine bo odvisno od vpliva sprejetih ukrepov na delovanje organizacije, prizadetosti organizacije v regiji, obdobja prepovedi izvajanja dejavnosti, samega upada prometa in morebitnih drugih razlogov, ki so vplivali na vaše delovanje.

Vlogo morate oddati na predpisanem obrazcu, kateremu morate priložiti tudi:

 •     kopijo veljavne najemne pogodbe z vsemi dopolnitvami;
 •     navedbo ukrepov države za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in  gospodarstvo, ki so povzročili, da je bilo opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa bistveno otežkočeno. Pri tem navedite tudi vse druge morebitne razloge, ki so vplivali na vašo dejavnost. Prav tako pojasnite vašo prizadetost glede na prizadetost regije;
 •     dokazilo oziroma  izjavo  o  obsegu  oziroma  višini  škode. Priložite primerjavo  med  prihodki  v  istem časovnem obdobju 2019 in 2020 oziroma 2021, npr. oktober–december 2019 in oktober–december 2020 in januar–marec 2019 in januar–marec 2021;
 •    izjavo o izpolnjevanju pogojev in da ne gre za podjetje v težavah kot je opredeljeno v 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU (priloga 2);
 •     dokazilo oziroma izjavo o skupnem znesku javnih sredstev, ki ste jih prejeli, v skladu s točko 3.1 Začasnega okvirja EK (pogoji iz točke 3.1 Začasnega okvirja EK za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu covida-19).

Vlogo naslovite na zavezanca (upravljalca nepremičnine v lasti države ali občine oziroma upravljalca njenega premoženja). Ob odločitvi, da se vam del oziroma celotna najemnina ne zaračuna, boste sklenili aneks k najemni pogodbi.
 

Športne organizacije, ki ste uporabnice športnih površin in površin za šport v lasti države ali občin

Športnim organizacijam, kot jih določa zakon, ki ureja šport, razen športnim društvom in zvezam Slovencev v zamejstvu, uporabnikom športnih površin in površin za šport v lasti države ali občin, ki jim je zaradi sprejetih ukrepov države ali širjenja bolezni covid-19 onemogočena ali pa bistveno otežkočena uporaba športnih objektov in površin za šport v naravi, se od 19. oktobra dalje ne zaračunavajo obveznosti iz najemnega razmerja oziroma del teh.

Postopek in način odločanja je določen v Pravilniku o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 za športne organizacije. Najemnik mora pri tem  izpolnjevati pogoje, kot so določeni v točki 3.1. Začasnega okvira.

Vlogo za oprostitev najemnine lahko do 31. aprila 2021 oddate športne organizacije, ki jih določa zakon, ki ureja šport, ki so uporabniki športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti (športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji, zavodi za šport, pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji in ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove), razen športnih društev in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem.

Vlogo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu. Vlogi boste morali priložiti:

 •     kopijo veljavne najemne pogodbe z vsemi dopolnitvami;
 •     navedbo ukrepov države za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki so povzročili, da je bilo uporaba športnih površin in objektov onemogočena ali pa bistveno otežkočena. Pri tem navedite tudi vse druge morebitne razloge, ki so vplivali na izvajanje športne dejavnosti. Prav tako pojasnite vašo prizadetost glede na prizadetost regije;
 •     dokazilo oziroma izjavo  o  obsegu  oziroma  višini  škode. Priložite primerjavo  med  prihodki  v  istem časovnem obdobju 2019 in 2020 oziroma 2021, npr. oktober–december 2019 in oktober–december 2020 in januar–marec 2019 in januar–marec 2021;
 •     izjavo o izpolnjevanju pogojev in da ne gre za podjetje v težavah kot je opredeljeno v 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU (priloga 2);
 •     dokazilo oziroma izjavo o skupnem znesku javnih sredstev, ki ste jih prejeli, v skladu s točko 3.1 Začasnega okvirja EK (pogoji iz točke 3.1 Začasnega okvirja EK za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19).

Vlogo naslovite na zavezanca (upravljalca nepremičnine v lasti države ali občine oziroma upravljalca njenega premoženja). O tem bo odločal predstojnik upravljalca oziroma župan. Ob odločitvi, da se vam del oziroma celotna najemnina ne zaračuna, boste sklenili aneks k najemni pogodbi.

Kot obdobje nezaračunavanja najemnine ali dela najemnine se šteje obdobje trajanja epidemije nalezljive bolezni covid-19, to je od vključno 19. oktobra 2020 dalje. Trenutno velja razglasitev epidemije vse do 17. marca 2021. Čas za oddajo vloge imate do 30. aprila 2021.

Do oprostitve boste upravičene tiste športne organizacije, katerim je bila uporaba športnih objektov in površin za šport v naravi onemogočena ali pa bistveno otežkočena. Pri tem se bo upoštevalo vse sprejete odloke in ukrepe o prepovedi oziroma omejitvah izvajanja športne dejavnosti, obdobje trajanja prepovedi, vašo prizadetost glede na regionalno okolje, morebitno izkazan upad prometa in morebitne druge razloge, ki so vplivale na (ne)izvajanje športne dejavnosti ali uporabe objektov.

(1.2.2021) Minimalna plača v letu 2021 znaša 1.024,24 evra

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu RS št. 12/21 objavil znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom. Minimalna plača tako v letu 2021 za polni delovni čas znaša 1.024,24 evra.
Celotna novica...

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu RS št. 12/21 objavil znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom. Minimalna plača tako v letu 2021 za polni delovni čas znaša 1.024,24 evra.

Gre za določilo minimalne plače, ki se uporablja za delo s polnim delovnim časom, opravljenim od 1. januarja 2021 dalje. To pomeni, da morate novo višino minimalne plače upoštevati tudi že pri obračunu in izplačilu nadomestil plače delavcem, ki so na začasnem čakanju na delo ali ne delajo zaradi višje sile oziroma odrejene karantene. Za vsa ta nadomestila namreč velja, da višina plače ne sme biti nižja od višine minimalne plače v državi.

Ne pozabite, da se v višino minimalne plače ne štejejo nobeni dodatki, določeni z zakoni, drugimi predpisi s področja dela ali morebitnimi kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost. Prav tako se v minimalno plačo ne všteva povračil stroškov, ki ste jih kot delodajalec dolžni izplačati delavcu ali drugih prejemkov na podlagi pogodbe o zaposlitvi (npr. regres za letni dopust).

(25.1.2021) RAZPIS ZA ŠPORTNIKA LETA 2020 v občini Pivka

ŠPORTNA ZVEZA PIVKA POZIVA VSE KLUBE, DRUŠTVA, SEKCIJE IN POSAMEZNIKE, DA PRIJAVIJO NA TA RAZPIS SVOJE KANDIDATE. NA PODLAGI PRAVILNIKA BODO PODELILI: 1. PISNA PRIZNANJA IN MEDALJE USPEŠNIM MLADIM ŠPORTNIKOM DO 15. LETA STAROSTI, 2. PISNA PRIZNANJA USPEŠNIM TRENERJEM IN VADITELJEM, 3. PLAKETE ZA VRHUNSKE ŠPORTNE REZULTATE KADETOV, MLADINCEV, ČLANOV IN VETERANOV 4. PLAKETO ZA VRHUNSKE ŠPORTNE REZULTATE PIVŠKIM ŠPORTNIKOM, KI TEKMUJE IZVEN OBČINE V SLOVENIJI ALI TUJINI, 5. NAJVEČ DVE PLAKETI ZASLUŽNIM ŠPORTNIM DELAVCEM, ZA NAJMANJ 15 LET DELA V ŠPORTU, 6. POSEBNO PLAKETO DRUŠTVU ALI KLUBU ZA IZREDNE DOSEŽKE IN JUBILEJE. PISNE PREDLOGE VKLJUČNO Z OBRAZLOŽITVIJO POŠLJITE ALI DOSTAVITE NA ŠPORTNO ZVEZO PIVKA – KOLODVORSKA 5, PIVKA DO VKLJUČNO 12.02.2021 Datum prireditve bo določen kasneje, ko bodo za to izpolnjeni pogoji.
Celotna novica...

ŠPORTNA ZVEZA PIVKA POZIVA VSE KLUBE, DRUŠTVA, SEKCIJE IN POSAMEZNIKE, DA PRIJAVIJO NA TA RAZPIS SVOJE KANDIDATE. NA PODLAGI PRAVILNIKA BODO PODELILI: 1. PISNA PRIZNANJA IN MEDALJE USPEŠNIM MLADIM ŠPORTNIKOM DO 15. LETA STAROSTI, 2. PISNA PRIZNANJA USPEŠNIM TRENERJEM IN VADITELJEM, 3. PLAKETE ZA VRHUNSKE ŠPORTNE REZULTATE KADETOV, MLADINCEV, ČLANOV IN VETERANOV 4. PLAKETO ZA VRHUNSKE ŠPORTNE REZULTATE PIVŠKIM ŠPORTNIKOM, KI TEKMUJE IZVEN OBČINE V SLOVENIJI ALI TUJINI, 5. NAJVEČ DVE PLAKETI ZASLUŽNIM ŠPORTNIM DELAVCEM, ZA NAJMANJ 15 LET DELA V ŠPORTU, 6. POSEBNO PLAKETO DRUŠTVU ALI KLUBU ZA IZREDNE DOSEŽKE IN JUBILEJE. PISNE PREDLOGE VKLJUČNO Z OBRAZLOŽITVIJO POŠLJITE ALI DOSTAVITE NA ŠPORTNO ZVEZO PIVKA – KOLODVORSKA 5, PIVKA DO VKLJUČNO 12.02.2021 Datum prireditve bo določen kasneje, ko bodo za to izpolnjeni pogoji.

(15.1.2021) Izbor predstavnikov NVO v Razvojni svet PNR

Zveza društev Mladinski center Postojna kot Regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije BOREO razpisuje postopek izbora 3 predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Primorsko-notranjske regije za obdobje 2021–2027. Kandidate lahko predlaga vsaka nevladna organizacija, ki ima sedež na območju upravnih enot Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna. Prijave sprejemamo do 31.1.2021.
Celotna novica...

Zveza društev Mladinski center Postojna kot Regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije BOREO razpisuje postopek izbora 3 predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Primorsko-notranjske regije za obdobje 2021–2027. Kandidate lahko predlaga vsaka nevladna organizacija, ki ima sedež na območju upravnih enot Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna. Prijave sprejemamo do 31.1.2021.

Razvojni svet Primorsko-notranjske regije je organ, ki usklajuje razvojne pobude in razvojne interese v regiji. Med njegovimi glavnimi nalogami je vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa (RRP), ki je podlaga za črpanje sredstev iz nove finančne perspektive 2021–2027. 15 članski svet je sestavljen iz 6 predstavnikov občin, 6 predstavnikov regijskega gospodarstva in 3 predstavnikov nevladnih organizacij.

Dosedanjim članom se je v začetku letošnjega leta iztekel mandat, zato je Regijska razvojna agencija Zeleni kras pozvala Regijsko stičišče NVO BOREO, da izvede postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij.

Kako poteka postopek izbora?

Na poziv RRA Zeleni kras za ponovno imenovanje članov Razvojnega sveta regije Primorsko-notranjske regije, bo Regijsko stičišče NVO BOREO izvedlo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Postopek bo potekal po Poslovniku postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Primorsko-notranjske regije (v priponki).

Nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Če jih je več, kot je zanje predvidenih mest, se organizira njihova javna predstavitev, na kateri poskušajo s soglasjem izbrati najustreznejše kandidate. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse NVO, ki so za to vnaprej izkazale interes, tj. so se prijavile kot upravičenke v postopku ali pa so predlagale svojega kandidata. NVO lahko voli za kandidata iz območja upravne enote ali skupine upravnih enot, kjer ima sedež.


Kdo lahko kandidira?

Svoje kandidate lahko predlaga vsaka nevladna organizacija, ki ima sedež na območju upravnih enot Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna.
Kandidata za predstavnika se lahko predlaga le v tistem območju upravne enote ali skupine upravnih enot, kjer ima organizacija sedež.

Na območju posamezne upravne enote ali skupine upravnih enot se izbira naslednje število predstavnikov NVO:

 •     1 predstavnik za območje UE Cerknica;
 •     1 predstavnik za območje UE Ilirska Bistrica;
 •     1 predstavnik za območje UE Postojna;


Prijave kandidatur

Prijavo za sodelovanje najdete v priponki. Vsebovati mora podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata. Izpolnjeno pošljite na Regijsko stičišče NVO BOREO na enega od naslednjih načinov:


    po pošti na naslov: Vilharjeva ulica 14, p.p. 126, 6230 Postojna (s pripisom na ovojnici: Volitve NVO – RSR)
    po e-pošti (skenirano) na naslov: info@boreo.si (zadeva: Volitve NVO – RSR)


Prijava, poslana po e-pošti mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijava mora prispeti na enega od naštetih načinov najkasneje do 22. 1. 2021, ne glede na način pošiljanja.

Rokovnik

    15. 1. 2021 - objava poziva
    22. 1. 2021 - rok za prijave
    29. 1. 2021 - rok za dopolnitve
    1. 2. 2021 - zaključek postopka (če je število kandidatov enako številu razpoložljivih mest)
    1. 2. 2021 - objava seznama kandidatov (če število kandidatov presega število mest)
    4. 2. 2021 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
    4. 2. 2021 - razpis volitev (v primeru, da poskus imenovanja s soglasjem ni uspel)
    12. 2. 2021 - zaključek volitev
    15. 2. 2021 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepov o imenovanju
    15. 2. 2021 - izdaja sklepov o imenovanju

Dodatne informacije

Za dodatne informacije pišite na info@boreo.si ali pokličete na 040 413 315 (Samo Vesel).

Priponke

(14.1.2021) Odgovori na pogosta vprašanja o novi namenitvi dela dohodnine za donacije

V sklopu interventnega zakona #PKP7 je bil sprejet tudi ukrep, s katerim so nevladne organizacije po novem upravičene do donacij v višini 1 % dohodnine, in ne več 0,5 %. Na tem mestu so zbrana najpogostejša vprašanja o novi namenitvi dela dohodnine za donacije. Upamo, da vam bodo naši odgovori razblinili še zadnje dileme.
Celotna novica...

V sklopu interventnega zakona #PKP7 je bil sprejet tudi ukrep, s katerim so nevladne organizacije po novem upravičene do donacij v višini 1 % dohodnine, in ne več 0,5 %. Na tem mestu so zbrana najpogostejša vprašanja o novi namenitvi dela dohodnine za donacije. Upamo, da vam bodo naši odgovori razblinili še zadnje dileme.

Status nevladne organizacije v javnem interesu smo pridobili 30. decembra 2020. Bomo res uvrščeni na seznam upravičencev do donacij že za leto 2020?

Da, #PKP7 določa, da se na seznam upravičencev do donacij za leto 2020  naknadno lahko uvrstijo tiste NVO, ki so delovale na dan 31. decembra 2019, imajo na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu in so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu.

Vlogo za status nevladne organizacije v javnem interesu smo že oddali in čakamo na odločbo ministrstva. Se bomo uvrstili na seznam upravičencev do donacij za leto 2020 ali šele 2021?

Za leto 2020 izjemoma veljajo drugačna pravila, tako da se boste uvrstili na seznam upravičencev do donacij že za leto 2020, če ste že delovali na dan 31. decembra 2019 in bo odločba o podelitvi statusa postala pravnomočna do 31. marca 2021.

Kdaj bo objavljen nov seznam upravičencev do donacij za leto 2020?

Vlada RS bo dopolnjen seznam upravičencev določila najkasneje do 15. maja 2021.

POMEMBNO: Ali lahko prosimo člane in druge podpornike za donacijo dohodnine že pred 15. majem, preden smo uvrščeni na  objavljen seznam upravičencev? 

Načeloma lahko prosite člane za namenitev dela dohodnine, še preden bo seznam upravičencev javno objavljen, a jih pri tem opozorite, da morajo vlogo oddati po objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2020 v Uradnem listu RS. Če bo namreč FURS prejel vlogo posameznika za namenitev dohodnine, ki je bila vložena, preden je objavljen seznam, bo štel, da je zahteva neveljavna. Najenostavnejša in najbolj zanesljiva rešitev je verjetno, da podpornikom naročite, da obrazce pošljejo kar vam, da jih potem vi v pravem trenutku, torej po javni objavi seznama upravičencev, oddate na FURS.

Pomembno: Kdaj nam bodo lahko posamezniki namenili donacijo (oddali zahtevo za dohodnino), če bomo na seznam za leto 2020 prvič uvrščeni šele naknadno?

Posamezniki vam bodo lahko namenili del dohodnine takoj, ko boste uvrščeni na seznam upravičencev za leto 2020 (seznam bo objavljen najkasneje do 15. maja 2021).  Nato pa bodo posamezniki imeli do 31. maja 2021 čas, da podajo zahtevo za namenitev dohodnine za leto 2020. Za donacije iz dohodnine za leto 2020 se bodo namreč izjemoma upoštevale vse zahteve, ki jih bo FURS prejel do 31. maja 2021. Če bodo posamezniki na FURS poslali zahtevo pred javno objavo dopolnjenega  seznama za leto 2020 (na trenutno veljavnem seznamu upravičencev vas namreč ni), bo njihova zahteva namreč neveljavna.

Kdaj je skrajni rok za vložitev zahteve posameznika za namenitev dohodnine?

Za dodelitev sredstev dela dohodnine za leto 2020 bodo štele vse veljavne vloge zavezancev, s katerimi bo FURS razpolagal na dan 31. maj 2021.

Ali moramo zaprositi za uvrstitev na seznam upravičencev do donacij?

Na seznam upravičencev do donacij boste uvrščeni  avtomatično, če boste izpolnjevali pogoje, in sicer na podlagi podatkov, ki so vpisani v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu. Za uvrstitev na seznam vam ni treba storiti ničesar.

Ali bo pogoj za uvrstitev na seznam upravičence odslej vedno pridobitev statusa do 31. 3. tekočega leta? 

Ne, to velja le izjemoma, in sicer za leti 2020 in 2021. Tako je tudi za uvrstitev na seznam upravičencev do donacij za leto 2021 spremenjen pogoj, in sicer se bodo na seznam uvrstile tiste NVO, ki so delovale na dan 31. decembra 2020 in imele na dan 31. marec 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu.

V letu 2022 pa bo znova veljalo, da se bodo na seznam upravičencev do donacij za leto 2020 uvrstile tiste NVO, ki so status nevladne organizacije v javnem interesu pridobile do 31. 12. 2021 (torej na dan 31. 12. preteklega leta).


Ali te novosti veljajo le za nevladne organizacije?

Spremembe pogojev za uvrstitev na seznam upravičencev do donacij za leto 2020 in 2021 veljajo  za nevladne organizacije. Sprememba deleža namenitve dohodnine (1 %) pa velja za vse upravičence do donacij iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto (nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativne sindikate ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti).


Ali še vedno velja, da lahko posameznik izbere do  5 organizacij, katerim želi nameniti del dohodnine?

Ne, od 31. 12. 2020 velja, da lahko vsak zavezanec za plačilo dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, 1 % dohodnine nameni do 10 organizacijam. Še vedno pa velja, da lahko nameni delež zaokrožen na 0,1 odstotka. Če tako namenja del dohodnine več organizacijam, velja, da njegov skupno namenjen delež ne sme presegati 1 %


Status nevladne organizacije v javnem interesu imamo že vrsto let in imamo veliko podpornikov, ki nam namenjajo dohodnino. Ali morajo oddati novo zahtevo za namenitev dohodnine, sedaj, ko se je zvišal delež?

Ne, v primeru, ko je posameznik pred 31. 12. 2020 oddal veljavno zahtevo za namenitev dohodnine, se bodo te zahteve upoštevale in se bo odstotek avtomatično podvojil. Če pa bo posameznik vložil novo zahtevo do 31. maja 2021, bo FURS upošteval novo vlogo že pri donacijah za leto 2020.


Ali lahko posameznik nameni eni organizaciji 0,5 %, drugi 0,3 % in tretji 0,2 %?

Da, posameznemu upravičencu lahko posameznik  nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 % ...  ali 1 % dohodnine, seštevek vseh pa ne sme presegati 1 % dohodnine. Tako lahko del razdeli tudi v razmerju iz vprašanja.


Uvrščeni smo na seznam upravičencev do donacij za leto 2020, ki je bil jeseni objavljen v Uradnem listu. Ali se za nas kaj spremeni? Moramo kaj narediti, da se bodo upoštevale zahteve v 1%?

Ne, za vas se nič ne spremeni. Zahteve z odstotkom namenitve dohodnine, ki so jih vaši podporniki oddali na FURS do 31. 12. 2020, se bodo avtomatično podvojile.  Lahko pa do 31. maja 2021 še vedno nagovorite nove podpornike, da vam namenijo del svoje dohodnine za leto 2020.


Ali mora posameznik, ki želi pomagati NVO in nameniti del dohodnine nujno izbrati več organizacij?

Ne, zavezanec lahko nameni del dohodnine le 1 organizaciji, če se tako odloči. Pri tem le velja, da ji ne more nameniti več kot 1 %.


Kaj se zgodi z vlogo zavezanca, če organizacija izgubi status in ga čez leto ali dve ponovno pridobi?

V primeru, da se je zahteva nanašala na organizacijo, ki ni več uvrščena na seznam upravičencev do donacij, bo moral posameznik potem, ko se bo organizacija znova uvrstila na seznam upravičencev do donacij, znova vložiti zahtevo za namenitev, s katero ji bo namenil del dohodnine.


Posameznik je že vložil zahtevo za namenitev dela dohodnine, a želi sedaj del nameniti tudi naši organizaciji. Kaj lahko stori?

V tem primeru mora posameznik na FURS nasloviti novo zahtevo za namenitev dohodnino, kjer bo 1 % razdelil med dve oziroma več organizacij.  Zahteva posameznika velja do trenutka, ko FURS prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.


Je obrazec predpisan, ali je lahko izjava podana v poljubni obliki, samo da so v njej zapisani vsi potrebni podatki?

Obrazec za namenitev dela dohodnine je predpisan obrazec, najdete ga na portalu eDavki - obrazec Doh - Don . To pomeni, da če želite uporabiti svoj obrazec, mora le ta vsebovati vse podatke, kot izhajajo iz uradno objavljenega pri FURS.

Posameznik lahko tako nameni del dohodnine tudi preko naše aplikacije enprocent, kjer lahko poišče NVO, obrazec izpolni, natisne, podpiše in pošlje ali odnese na FURS.

Kateri del dohodnine se upošteva v izračunu? Podporniki bi nam želeli nameniti del dohodnine, pa ne vidijo smisla, saj morajo dohodnino še doplačevati.

Upošteva se odmerjena dohodnina od vseh dohodkov posameznika, ki se vštevajo v letno davčno osnovo. Ali zavezanec dobi dohodnino vrnjeno ali pa mora doplačati določen znesek, na dohodnino ali na donacijo ne vpliva.  Podpornik ne bo plačal nič več dohodnine zato, ker bo 1 % namenil NVO, gre samo za odločitev o tem, za kaj bo 1 % dohodnine porabljen.

Ali mora posameznik, ki nam želi nameniti del dohodnine, natisniti in podpisati obrazec?

Posameznik lahko vlogo za namenitev dela dohodnine odda pisno prek natisnjenega obrazca ali pa elektronsko na portalu eDavki. V primeru, da posameznik izpolni pisni obrazec (si ga natisne s spleta, izdela prek CNVOS-ove aplikacije enprocent, ipd.), ga mora tudi podpisati.

Kdaj bomo dobili nakazana sredstva za leto 2020, ki so nam jih namenili posamezniki?

Nakazila donacij boste prejeli do 30. septembra 2021 in do 31. januarja 2022.

Naša organizacija na svoji spletni strani že uporablja CNVOS gradnik 0,5. Ali moramo gradnik ponovno naložiti, da bodo posamezniki lahko izpolnili nov obrazec za namenitev dohodnine?

Ne, posodobitev gradnika je avtomatična

(6.1.2021) Javni poziv za sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev v občini Pivka v letu 2021

Predmet javnega poziva je sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev, ki se izvajajo na območju občine Pivka in sicer:
Celotna novica...

Predmet javnega poziva je sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev, ki se izvajajo na območju občine Pivka in sicer:

– prireditve, za katere Občino Pivka zaprosijo izvajalci prireditev za sofinanciranje in jih praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive za sofinanciranje programov in projektov in dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo občine;

– večji projekti društev na področju organiziranja prostega časa, športa, dejavnosti otrok ter mladine, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Pivka oziroma iz drugih javnih razpisov ali javnih pozivov;

– prireditve in projekti, za katere se Občina Pivka na podlagi uresničevanja njenih interesov ali zadovoljevanje njenih potreb odloči, da bo pokrovitelj;

– mednarodne in tradicionalne prireditve.

Višina razpoložljivih sredstev je 9.000,00 EUR.

Rok za vložitev vlog je 30 dni oziroma najkasneje 15 dni pred izvedbo prijavljenega projekta oziroma do porabe sredstev.

(4.1.2021) Obvezni krizni dodatek le za tiste, ki so v decembru delali

Državni zbor RS je dne 29. 12. 2020 sprejel že sedmi protikoronski paket ukrepov. Med drugim Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 določa obveznost delodajalca, da ob plači za mesec december 2020, delavcu izplača tudi krizni dodatek.
Celotna novica...

Državni zbor RS je dne 29. 12. 2020 sprejel že sedmi protikoronski paket ukrepov. Med drugim Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 določa obveznost delodajalca, da ob plači za mesec december 2020, delavcu izplača tudi krizni dodatek.

A za razliko od kriznega dodatka, ki so ga v spomladanskih mesecih bili deležni vsi zaposleni, sedaj velja, da so do dodatka upravičeni le tisti zaposleni, ki so v mesecu decembru delali (torej niso bili na primer na začasnem čakanju na delo) in katerih zadnja izplačana mesečna plača ni presegla 1881,16 evrov (gleda se izplačana plača za mesec november 2020).

Šteje se, da je delavec delal, četudi je delal na domu. Zadnja izplačana mesečna plača je plača, ki  je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost, dodatkov in plačila za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Primer izračuna: Delavec je zaposlen za polni delovni čas. V mesecu decembru je bilo 23 delovnih dni. Delavec je koristil 5 dni dopusta. Pripada mu 156,52 evrov dodatka.

Formula za izračun:
200 EUR pomnožite z 18 (število dni, ko je delavec delal, vključno z dnem, ko bi sicer opravljal delo, pa je bil praznik) in delite z 23 (število delovnih dni v decembru 2020)

Krizni dodatek se izplača v enkratnem znesku in sicer v višini 200 evrov in se ne všteva v davčno osnovo.  V primeru, da zaposleni ni delal ves mesec, je upravičen do sorazmernega dela tega dodatka. Če je delavec bil na dopustu, na bolniški, na čakanju in torej dela ni opravljal, mu za te dneve krizni dodatek ne pripada. Pripada pa mu v primeru, da je bil delavec odsoten z dela 25. decembra, torej na praznični dan, če bi na ta dan dejansko delal. Enako velja tudi za praznično soboto, 26. decembra.

Če je delavec zaposlen krajši delovni čas, ima pravico do kriznega dodatka v sorazmerni višini glede na obseg opravljanja dela (če je zaposlen za polovični delovni čas, prejme krizni dodatek v višini 100 evrov). Napisano pa ne velja za zaposlene, ki opravljajo delo v krajšem delovnem času na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (npr. invalidi), predpisov o zdravstvenem zavarovanju (delavci na bolniški, ki delajo samo del časa) ali predpisov o starševskem dopustu (starši, ki delajo krajši čas zaradi starševstva). Tem zaposlenim pripada polni dodatek v višini 200 evrov.

Izplačilo kriznega dodatka morate poročati na REK-1 obrazcu z navedbo dohodka 1190 – Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo.

Sredstva za izplačilo kriznega dodatka bo povrnila država na podlagi izjave, ki jo boste predložili prek informacijskega sistema FURS, portala eDavki. Izjavo o izplačilu kriznega dodatka morate vložiti do  28. februarja 2021. Izjava bo po podatkih FURS na voljo v drugi polovici januarja. FURS vam bo sredstva nakazal do 20. marca 2021.

(4.1.2021) Novost: bolniške za delavce, zaposlene pri izvajalcih namestitvenih programov, krije država

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki je začel veljati 31. 12. 2020, določa tudi možnost povračila nadomestila plače za bolniško odsotnost delavca. A to ne velja za vse.
Celotna novica...

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki je začel veljati 31. 12. 2020, določa tudi možnost povračila nadomestila plače za bolniško odsotnost delavca. A to ne velja za vse.

#PKP7 tako določa, da so nevladne organizacije, ki izvajajo namestitvene programe iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov, upravičene do nadomestila plače od prvega dne odsotnosti, če je delavec odsoten z dela, ker je na delovnem mestu zbolel za covidom-19.

Nadomestilo plače delavcu, ki je na delovnem mestu zbolel za covidom-19 in je v bolniškem staležu, znaša 100 odstotkov višine plače, ki bi jo prejel, če bi delal.

Bo pa za upravičenost do tega nadomestila in državnega kritja potrebno z veliko verjetnostjo izkazati, da je do okužbe prišlo v okviru izvajanja delovnega procesa pri delodajalcu in to kljub ustrezni uporabi osebne zaščitne opreme. Da je do tega res prišlo pri opravljanju delovnih nalog, boste morali potrditi s pisno izjavo, in za njeno resničnost odgovarjali tako materialno kot tudi kazensko.

Uveljavljanje nadomestila je dvostopenjsko:

1. Delavec mora izjavo, s katero potrjuje, da je prišlo do okužbe na delovnem mestu, kljub ustrezni uporabi osebne zaščitne opreme, posredovati svojemu izbranemu zdravniku. Ta mu bo na podlagi te izjave uredil bolniški stalež z ustrezno šifro zavarovanja.

2. Nadomestilo za bolniško odsotnost delavcu boste morali še vedno obračunati in izplačati sami, nato pa pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje RS zahtevati refundacijo.

Natančnejši postopek refundacije in potrebno izjavo bo pripravil Zavod za zdravstveno zavarovanje RS v prihodnjih dneh.

ZZZS bo povrnila stroške razlik izplačanih nadomestila plače za bolniški stalež od uveljavitve zakona dalje, to je do 31. 12. 2020 in vse do 31. decembra 2021 in sicer v roku 60 dneh od predložitve zahtevka za povračilo razlike nadomestila.

(31.12.2020) Kaj #PKP7 prinaša nevladnim organizacijam?

Državni zbor je 29. 12. 2020 sprejel že sedmi protikoronski paket ukrepov, Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID -19 (ZIUPOPDVE). Zakon bo predvidoma začel 31. 12. 2020. Predstavljamo poglavitne rešitve #PKP7, pomembne tudi za nevladne organizacije.
Celotna novica...

Državni zbor je 29. 12. 2020 sprejel že sedmi protikoronski paket ukrepov, Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID -19 (ZIUPOPDVE). Zakon bo predvidoma začel 31. 12. 2020. Predstavljamo poglavitne rešitve #PKP7, pomembne tudi za nevladne organizacije.

1% dohodnine in prilagojen seznam upravičencev do donacij za leto 2020

Vsak, ki v državi plačuje dohodnino, bo po novem lahko do 1 % svoje dohodnine namenil nevladnim organizacijam za njihovo delovanje. Namenitev do 1 % dohodnine se uporablja za upravičence do donacij iz namenitve dela dohodnine, ki so upravičenci za leta od 2020 dalje.

Spreminja se tudi seznam upravičencev do donacij za leto 2020. Nanj se bodo tako uvrstile vse nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019, in imajo v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu ter so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu. V primeru, da boste tako do 31. 3. 2021 pridobili ta status in bili vpisani v evidenco, boste upravičeni do donacij za leto 2020, četudi vaše organizacije na že objavljenem seznamu ni. Seznam bo namreč dopolnjen kasneje.

Prav tako pa bo tudi za določitev seznama upravičencev za leto 2021 veljal spremenjen pogoj, in sicer se bodo na seznam uvrstile nevladne organizacije, ki bodo delovale na dan 31. decembra 2020 in imele v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu.
 

Spremenjena pravila za povračilo nekritih fiksnih stroškov

Spremenjena je najvišja možna višina državnega povračila nekritih fiksnih stroškov. V primeru upada pridobitnih prihodkov v upravičenem obdobju za več kot 30 % do vključno 70 % bo mogoče prejeti do 1000 evrov državne pomoči na zaposlenega, v primeru upada za več kot 70 % pa  do 2.000 evrov. Pri tem se število zaposlenih ne bo več ugotavljalo na dan oddaje vloge, ampak glede na povprečno število zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi v obdobju od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020. Velja tudi, da se kot zaposleni štejejo tudi tisti, ki so bili v tem obdobju pri vas zaposleni za določen čas.

Spremenjen je tudi izračun upada prihodkov. V ugotavljanje poslovnega izida se tako ne šteje pomoč povračila nekritih fiksnih stroškov. Pri izračunu upada prihodkov v upravičenem obdobju pa se lahko upošteva prihodke od prodaje v upravičenem obdobju glede na povprečno število zaposlenih ali prihodke od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, če je tak način upoštevanja prihodkov od prodaje za upravičenca ugodnejši.
 

Delo s skrajšanim delovnim časom lahko odredite do 30. junija 2021

Ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa je podaljšan, in sicer tako, da je lahko delo s skrajšanim delovnim časom odredite delavcu vse do 30. junija 2021.
 

Nadomestilo plače delavcu, ki ne dela zaradi višje sile ali odrejene karantene najmanj 940,58 evrov

Ponovno je določeno, da nadomestilo plače delavcu, ki zaradi odrejene karantene ali višje sile ne more opravljati dela, ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji (940,58 evrov). Izplačilo je potrebno prilagoditi že pri izplačilu nadomestila plače za mesec december 2020.
 

Spremenjen izračun upada prihodkov za pridobitev pravice do delnega povračila nadomestila za delavce, katerim ste odredili čakanje na delo

Spremenjen je način izračuna upada prihodkov v letu 2020 glede na leto 2019  za ugotavljanje upravičenosti do povračila nadomestila plače delavcem za začasno čakanje na delo. Po novem velja, da se pri ugotavljanju upada prihodkov upošteva načelo sorazmernosti (upošteva se sorazmerno znižanje prihodkov v letu 2020 v primerjavi z obsegom poslovanja v letu 2019). Merila sorazmernosti bo v roku enega meseca določil minister za finance.

Določene so tudi nove globe na področju delnega povračila nadomestila za čas čakanja na delo doma in možnost obročnega vračila neupravičeno prejetih sredstev.
 

Krizni dodatek za delavce, katerih plača ne presega 1881,16 evrov

Delavec, ki dela in katerega zadnja izplačana mesečna plača ni presegla 1881,16 evrov, je upravičen do kriznega dodatka v višini 200 evrov. Dodatek morate izplačati ob plači za mesec december 2020. Dodatek je oproščen plačil vseh davkov in prispevkov. Sredstva za izplačilo vam bo povrnila država na podlagi oddane izjave pri FURS najpozneje do 20. marca 2021. Izjavo boste morali predložiti najkasneje do 28. februarja 2021.
 

Nov razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi in podaljšanje koriščenja letnega dopusta za leto 2019 in 2020

Uveden je nov razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi, in sicer se lahko pogodba o zaposlitvi odpove brez utemeljenega razloga delavcu, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev starostne pokojnine. Odpovedni rok je 60 dni.

Delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020 oziroma ga ne bo mogel do 30. junija 2021, ga ima pravico izrabiti do 31. decembra 2021. Prav tako ima delavec pravico izrabiti ves letni dopust za leto 2019, ki ni bil izrabljen v letu 2020 zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, do 28. februarja 2021. 
 

Lažja prekinitev najemne pogodbe in odlog plačila najemnine

Če je vaša organizacija najemnik poslovne stavbe ali prostorov in vam je zaradi epidemije COVID-19 s predpisi opravljanje pridobitne dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi tega poslovne nepremičnine ne morete v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen namen, boste lahko odpovedali najemno pogodbo z odpovednim rokom 8 dni ali zahtevali odlog plačila obveznosti ali zahtevali podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe, če je ta sklenjena za določen čas. Ukrepi veljajo do 30. junija 2021. Vlada RS pa jih bo lahko podaljšala še za šest mesecev.
 

Ukrepi za izvajalce socialnovarstvenih programov

Varstveno delovni centri lahko sredstva, ki so jim bila zagotovljena za sofinanciranje dodatnih kadrov, namenijo tudi za financiranje začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, ki opravljajo zdravstveno nego in rehabilitacijo.

Zaposleni, ki v sivih in rdečih conah pri izvajalcih na področju socialnega varstva, ki izvajajo nastanitveni program in neposredno delajo v okolju s COVID-19 uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena, so do dodatka v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega upravičeni do 31.  decembra 2021.

V primeru, da zaposleni pri izvajalcih socialnovarstvenih programov, ki izvajajo nastanitveni program ali izvajalcu, ki izvaja socialnovarstveno storitev institucionalno varstvo, na delovnem mestu zboli za COVID-19, nadomestilo plače od prvega dne odsotnosti zaradi te bolezni krije država. Nadomestilo plače znaša 100 odstotkov višine njegove plače. Ukrep velja do 31. decembra 2021.

Izvajalcu socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu  bo občina krila 80 odstotkov vrednosti neizvedene načrtovane storitve, če je neizvedena storitev pri drugih uporabnikih nastala kot posledica povečanega obsega pomoči osebi, ki ima potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2.
Ukrepi za nacionalne panožne športne zveze

Za športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez, športnike, ki nastopajo na najvišjih ravneh tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez, ter trenersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj, se testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 s hitrimi testi in PCR testi financira iz proračuna Republike Slovenije.
 

Ukrepi za prostovoljna gasilska društva

PGD se zaradi izpada prihodkov v letu 2020, ki so posledica epidemije COVID-19, za nakup osebne zaščitne opreme, skupne zaščitne opreme in gasilskih vozil zagotovi do 2.000 do 4.500 evrov, odvisno od kategorije PGD. PGD, ki imajo status osrednje enote v lokalni skupnosti, pa so upravičene do dodatnih 1000 evrov. Prav tako je za nemoteno izvajanje operativnih nalog javne gasilske službe do 30. septembra 2021 podaljšana veljavnost obstoječih zdravniških spričeval prostovoljnih operativnih gasilcev, ki jim veljavnost sicer poteče v letu 2020.
Spremenjeni roki za odloge obveznosti iz kreditnih pogodb pri bankah

Podaljšan je rok za naslovitev vloge za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe na banko, in sicer do 26.  februarja 2021. Odlog plačila pa bo lahko začel veljati najpozneje 31. marca 2021. Odlog plačila obveznosti bo odobren za devet mesecev.

(23.12.2020) Ne pozabite: rok za določene pomoči po PKP je le do 31. 12. 2020

31. decembra 2020 je zadnji dan za uveljavljanje nekaterih ukrepov iz PKP5 in PKP6. Za vas smo na enem mestu zbrali vse ukrepe, za katere lahko izjave oziroma vloge oddate le še do takrat.
Celotna novica...

31. decembra 2020 je zadnji dan za uveljavljanje nekaterih ukrepov iz PKP5 in PKP6. Za vas smo na enem mestu zbrali vse ukrepe, za katere lahko izjave oziroma vloge oddate le še do takrat.

Do 31. 12. 2020 morate družbeniki v zavodih, ki ste kot direktorji vključeni v obvezna socialna zavarovanja na podlagi šifre 040, oddati izjavo za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka za mesec oktober, november in december. Prav tako je to zadnji dan za oddajo vloge za povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok.

Zadnji decembrski dan je tudi zadnji dan za oddajo izjave za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov za upravičeno obdobje, in sicer za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. decembra 2020. Ali ste upravičeni do te pomoči in kakšen je postopek, si preberite tukaj.

Prav tako pa je potrebno (zaenkrat) do 31. 12. 2020 oddati tudi vlogo, če želite uveljavljati odlog plačila davkov ali obročno plačilo davkov. Gre za primere, ko ste izgubili sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni Covid-19. V primeru, da bo Vlada RS ta ukrep s sklepom podaljšala, boste vlogo lahko vložili do novega roka prenehanja ukrepa.

Vse zgoraj naštete vloge in izjave je potrebno oddati elektronsko, prek portala eDavki. Izjemoma se lahko le vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka zaradi epidemije vloži po pošti ali na elektronski naslov finančnega urada, kjer ste vpisani v davčni register.

Iz Zavoda RS za zaposlovanje pa sporočajo, da kljub podaljšanju ukrepa subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, tj. do 30. junija 2021, vloge za to subvencijo zaenkrat še ni mogoče oddati. To bo mogoče takoj, predvidoma z uveljavitvijo PKP7.

(23.12.2020) Podpis pisma poslancem - proti ukinitvi Sklada za NVO

Dragi kolegi in kolegice nevladniki,
Celotna novica...

Dragi kolegi in kolegice nevladniki,

kot veste, je vlada v predlog PKP7 ob dvigu namenitve dela dohodnine na 1 % uvrstila tudi ukinitev
sklada za NVO. Več o tem ste lahko prebrali v današnjih CNVOS novicah. Čeprav je bil predlog ukinitve
zelo široko medijsko pokrit, se nam zdi pomembno, da nevladne organizacije tudi same neposredno
nagovorimo poslance
in sporočimo, da podpiramo dvig namenitve na 1 %, ampak da ne pristajamo
na ukinitev sklada. Spodaj je predlog pisma, za katerega zbiramo podpise. Poslali ga bomo vsem
poslancem v ponedeljek, 28. 12. 2020, pred sejo matičnega odbora DZ za finance.
Podpise zbiramo do nedelje, 27. 12. 2020, do polnoči. Podpise oddate na tem obrazcu. Podpisali
bomo samo organizacije, vaša ime in priimek potrebujemo le zato, da preverimo, ali je obrazec
resnično podpisal zastopnik organizacije.

Predlog pisma:

Apel poslancem: Glasujte za ohranitev Sklada za NVO
Podpisane nevladne organizacije ne nasprotujemo polodstotnemu dvigu dohodninskih donacij. Dvig
so v krovni mreži nevladnih organizacij CNVOS prvič predlagali že leta 2009. Navijamo za delni
participatorni proračun in za to, da vsak sam izbere, komu bo namenil svoj delež dohodnine.
Nevladne organizacije javnost o možnosti donacije dohodnine že deset let sistematično ozaveščamo z
medijskimi in oglaševalskimi kampanjami.
Nikakor pa ne podpiramo dviga na račun ukinitve Sklada za NVO.
Trditve, da je dvig dohodninskih donacij na račun sklada bolj demokratičen in nasploh boljši tako za
nevladne organizacije kot državo, ne držijo. Navajamo glavne razloge:

 1. Z ukinitvijo sklada se delež javnih sredstev za nevladne organizacije zmanjša za pol milijona evrov. Polodstotni dvig dohodnine pomeni 4,7 milijona evrov več iz tega naslova, ukinitev sklada pa za 5,2 milijona evrov manj.
 2. Dohodninske donacije se samoumevno razpršijo, saj gre primarno za podporo lokalnih športnih, gasilskih, kulturnih društev. Povprečni letni prejemek zato znaša le 913 evrov na organizacijo. Več kot 10 tisoč evrov je tako npr. leta 2019 dobilo le 36 nevladnih organizacij. 4311 jih je dobilo manj kot 1000 evrov, 1290 pa celo manj kot 100 evrov. Tudi če bi se znesek podvojili, bi več kot 10 tisoč evrov prejelo samo 99 organizacij.
 3. Pri dohodninskih donacijah in skladu za NVO gre za dva popolnoma različna podporna mehanizma. Sklad financira in omogoča razvojne investicije, namenjene razvoju novih storitev v nevladnem sektorju, nadgradnji in profesionalizaciji obstoječih, npr. krepitvi terenskih mrež in usposabljanju prostovoljcev.
 4. Sklad nevladnim organizacijam krije delež, ki ga morajo pri evropskih projektih zagotoviti iz domačih virov. Z izgubo tega vira financiranja nevladne organizacije v Slovenijo ne morejo več pripeljati evropskega denarja. V zadnjih dveh letih so z 2,6 milijonsko pomočjo iz sklada v Slovenijo pripeljale 19 milijonov evrov.
 5. Sklad financira podporno, svetovalno in drugo infrastrukturo za nevladne organizacije. Tako kot država financira SPOT točke, razvojne agencije in inkubatorje, ki so infrastruktura za podporo gospodarstva.
 6. Sklad je pomemben mehanizem uravnoteženega razvoja nevladnih organizacij po regijah in s tem regij samih. Doslej, v dveh letih, je sredstva iz sklada prejelo 194 organizacij iz vseh slovenskih regij. Razporeditev dohodninskih donacij je medtem mnogo bolj neuravnotežena. Od 36 organizacij, ki prejemajo več kot 10 tisoč evrov dohodninskih donacij, jih je 27 iz osrednje Slovenije, s sedežem v Ljubljani. Večina prejemnikov sredstev iz sklada ni iz središča države. Od 194 dosedanjih prejemnikov jih je iz osrednjeslovenske regije le 87. Drugače povedano – z dohodninskimi donacijami gredo večji zneski v veliki večini organizacijam iz središča oz. Ljubljane. Samo 9 jih je od drugod. Pri skladu je razmerje v prid ostalim regijam. Od 170 organizacij, ki so doslej prejele več kot 10 tisoč evrov, jih je 96 iz drugih regij. Od teh 96 jih je 67 prejelo med 50 in 100 tisoč evri, 17 pa več kot 100 tisoč evrov. Medtem iz dohodninskih donacij še nobena organizacija iz drugih regij ni prejela več kot 100.00 evrov. Niti več kot 50 tisoč evrov. Največ dobi pomursko društvo za zaščito živali; in sicer 27 tisoč evrov. Ukinitev sklada bi torej negativno vplivala na uravnoteženost regionalnega razvoja. Koroška in Bela krajina lahko pozabita na kakršnakoli pomembna razvojna sredstva za nevladne organizacije. Iz dohodninskih donacij zaradi maloštevilnosti svojih regij tamkajšnje organizacije nikoli ne bodo mogle dobiti pomembnejših zneskov.
 7. Ukinitev sklada bi iz vseh naštetih razlogov pridobivanje razvojnih investicij in sredstev za velike evropske projekte sprevrgla v tekmovanje v priljubljenosti. Poslanstvo nevladnih organizacij pa ni marketing. Poslanstvo nevladnih organizacij je pomoč ljudem in splošnokoristno delo. Rezultate smo lahko videli v Veliki Britaniji, kjer je podobna odločitev povzročila, da so nevladne organizacije za vsak zbran funt 80 penijev porabile za marketing. Država zdaj že pet let sanira škodo, tudi z dodatnim javnim financiranjem. Predvsem pa je dejstvo, da s tekmovanjem v priljubljenosti mnogi potegnejo kratko. Določene dejavnosti in določene družbene skupine so enostavno bolj priljubljene od drugih, npr. brezdomcev, odvisnikov, brezposelnih. V socialni in demokratični državi moramo znati enako poskrbeti in paziti na vse – ne glede na ljudsko priljubljenost.

Predlog je v PKP7 prišel brez napovedi in brez kakršnekoli razprave. Tudi brez posebnih argumentov.
Nasprotuje mu – javno in drugače – resorni minister in resorno ministrstvo.
V nevladnih organizacijah nismo proti spremembam, ko se neke rešitve izkažejo za neučinkovite.
Vendar se Sklad za NVO ni izkazal za neučinkovitega, ravno nasprotno.
Predvsem pa bi morale vse rešitve nastajati v dialogu s tistimi, ki se jih spremembe tičejo in/ali se
nanje spoznajo.
Če je želja vlade in koalicije resnično pomagati nevladnim organizacijam, naj torej dvigne samo
odstotek dohodninskih donacij, sklad pa naj ohrani. Že zgolj zato, ker gre za »odvzem« pol milijona
evrov nevladnim organizacijam.
Poslance zato pozivamo, da glasujete proti ukinitvi sklada za nevladne organizacije.
S spoštovanjem,

(22.12.2020) Sklad za NVO ostaja!

Konec tedna nas je presenetila informacija, da je stranka SDS v sedmi protikoronski zakon podtaknila ukinitev Sklada za NVO. V CNVOS so se takoj odzvali in v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami prepričali koalicijske poslance iz vrst SMC in NSi, da umaknejo predlog. To sicer ni bil prvi napad glavne vladne stranke na Sklad o NVO: v preteklih dveh mesecih je to poskusila storiti že dvakrat.
Celotna novica...

Konec tedna nas je presenetila informacija, da je stranka SDS v sedmi protikoronski zakon podtaknila ukinitev Sklada za NVO. V CNVOS so se takoj odzvali in v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami prepričali koalicijske poslance iz vrst SMC in NSi, da umaknejo predlog. To sicer ni bil prvi napad glavne vladne stranke na Sklad o NVO: v preteklih dveh mesecih je to poskusila storiti že dvakrat.

Tokrat je SDS predlog o ukinitvi sklada v gradivo vključila pol ure pred sobotno sejo vlade. Po intenzivni akciji prepričevanja in ozaveščanja o pomenu sklada smo v ponedeljek pozno popoldne vendarle izvedeli dobro novico: koalicija je umaknila predlog o ukinitvi sklada.

Vladni svetovalni so poskušali javnost v preteklih dneh prepričati, da je polodstotni dvig odstotka donacij dohodnine ustrezno oz. boljše nadomestilo ukinitvi sklada, češ da naj ljudje sami odločijo, katera nevladna organizacija si zasluži podporo.

Naj ne bo pomote: zvišanje donacij dohodnine podpiramo. Navijamo za delni participatorni proračun in za to, da vsak sam izbere, komu bo namenil svoj delež dohodnine. Javnost o možnosti donacije dohodnine že deset let sistematično ozaveščamo, pred leti pa so pri CNVOS izdelali tudi posebno aplikacijo, ki državljankam in državljanom olajša in poenostavi postopek doniranja.


Nikakor pa ne podpiramo zvišanja na račun sklada. Sklad za NVO je namreč popolnoma drugačen podporni mehanizem za nevladni sektor. Je edini sistemski vir financiranja nevladnih organizacij, ki mu vlada samovoljno ne more odvzeti denarja, saj ga ščiti Zakon o nevladnih organizacijah. Je del proračuna, kot posebna namenska proračunska postavka. Financira profesionalizacijo in krepi kakovost storitev, s katerim nevladni sektor pomaga ljudem. Sklad organizacijam krije delež, ki ga morajo pri evropskih projektih zagotoviti iz domačih virov. Z izgubo tega vira financiranja nevladne organizacije v Slovenijo ne bi mogle več pripeljati evropskega denarja. Z ukinitvijo bi se lahko poslovili tudi od uvajanja novih socialnih storitev v zapostavljenih regijah; od neodvisnega dela na področju človekovih pravic, transparentnosti, boja proti korupciji, lažnim novicam, sovražnemu govoru. Nič od tega namreč nikoli niso niti ne morejo financirati posamezna ministrstva.

(30.11.2020) V #PKP6 tudi ključne rešitve za financiranje NVO na lokalni ravni v letu 2020

Nov interventni zakon je prinesel tudi rešitev za financiranje nevladnih organizacij iz proračunov občin v letu 2020. Občina lahko nevladnim organizacijam izplača vsa predvidena pogodbena sredstva za leto 2020, rok za izvedbo aktivnosti pa se podaljša najdlje do konca leta 2021.
Celotna novica...

Nov interventni zakon je prinesel tudi rešitev za financiranje nevladnih organizacij iz proračunov občin v letu 2020. Občina lahko nevladnim organizacijam izplača vsa predvidena pogodbena sredstva za leto 2020, rok za izvedbo aktivnosti pa se podaljša najdlje do konca leta 2021.

Novi Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) določa, da lahko občine v letu 2020, ne glede na siceršnja zakonska pravila, nevladnim organizacijam v celoti izplačajo vsa v proračunu in pogodbah predvidena sredstva za leto 2020, tudi če organizacije v letu 2020 niso oziroma ne bodo uspele realizirati vseh pogodbenih aktivnosti (projektov, programov, prireditev …).

Sredstev, dodeljenih za leto 2020, tako ne bo treba porabiti ali o njih poročati v letu 2020, ampak bodo morale biti aktivnosti izvedene v novem roku, ki ga določi občina, najpozneje pa do konca leta 2021, ko se izteče tudi skrajni rok za poročanje.

Izplačilo sredstev in podaljšanje rokov v leto 2021 je odločitev občine, ni torej avtomatično. Da lahko občina to izvede, mora sprejeti odločitev (sklep) o podaljšanju rokov za izvedbo aktivnosti iz pogodb o sofinanciranju ter določiti postopek za izplačilo preostalih pogodbenih sredstev za leto 2020.

Čas, ki ga bodo imele občine na voljo za izvedbo prilagoditve financiranja, bo relativno kratek, saj je sredstva treba izplačati do konca leta 2020. To pomeni, da tudi nevladnim organizacijam priporočamo, da ste pozorni na obvestila občine v naslednjih tednih in pripravljeni na hitro odzivanje na njihove morebitne pozive.

V tem tednu bomo na občine poslali natančnejša navodila in vzorce obrazcev, potrebnih za izplačilo sredstev.

(26.11.2020) Pravna posvetovalnica: Kaj nevladnim organizacijam prinaša #PKP6?

Kaj bodo imele od šestega protikoronskega paketa nevladne organizacije? Kateri ukrepi se podaljšujejo in kateri spreminjajo? Kdaj in kako lahko uveljavljamo možnost 100-odstotnega povračila nadomestila za čakanje? Pod katerimi pogoji velja delno povračilo stroškov tudi za nevladne organizacije? CNVOS-ova pravna svetovalka bo v posvetovalnici na Zoomu, ki bo v petek, 4. decembra ob 10. uri, razložila, kaj #PKP6 pomeni za nevladne organizacije, odgovarjala pa bo tudi na vaša vprašanja.
Celotna novica...

Kaj bodo imele od šestega protikoronskega paketa nevladne organizacije? Kateri ukrepi se podaljšujejo in kateri spreminjajo? Kdaj in kako lahko uveljavljamo možnost 100-odstotnega povračila nadomestila za čakanje? Pod katerimi pogoji velja delno povračilo stroškov tudi za nevladne organizacije? CNVOS-ova pravna svetovalka bo v posvetovalnici na Zoomu, ki bo v petek, 4. decembra ob 10. uri, razložila, kaj #PKP6 pomeni za nevladne organizacije, odgovarjala pa bo tudi na vaša vprašanja.

Šesti protikoronski paket vključuje tudi pomembno novost: nevladnim organizacijam ne bo treba vračati denarja, ki so ga prejele od občin za izvajanje projektov v letu 2020. Načrtovane dejavnosti bodo lahko izvedle v letu 2021. Petra Cilenšek vam bo ukrep podrobneje pojasnila in povedala, katere pogoje morate izpolnjevati za uveljavljanje te novosti.

Zakon ureja tudi  možnost zbora članov društva na daljavo in podaljšanje mandata članom organov društev, katerim je mandat potekel med veljavnostjo ukrepov o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja. Izvedeli boste tudi, o čem morate po novem obvestiti inšpektorja za delo.

Pravna posvetovalnica bo trajala uro in pol. Udeležba je brezplačna, število mest pa je omejeno.


Datum: 4. 12. 2020, od 10.00 do 11.30

Lokacija: splet, prek aplikacije Zoom

Maksimalno število udeležencev: 95

Kotizacija: brezplačno

Rok prijave: do zasedenosti prostih mest oziroma najkasneje do 3. 12. do 12.00.

(20.11.2020) Skupna blagovna znamka regionalnih NVO stičišč

Tukaj je! ➡️ www.zanvo.org ⬅️ Naša nova skupna spletna stran 12 regionalnih NVO stičišč. ✔️Na enem mestu pregled naših storitev. ✔️ Predstavitve dobrih zgodb, ki smo jih pisali skupaj z NVO. ✔️ Poiščite nas in se povežite z nami za prihodnja sodelovanja, ki se jih že veselimo. ????
Celotna novica...

Tukaj je! ➡️ www.zanvo.org ⬅️ Naša nova skupna spletna stran 12 regionalnih NVO stičišč. ✔️Na enem mestu pregled naših storitev. ✔️ Predstavitve dobrih zgodb, ki smo jih pisali skupaj z NVO. ✔️ Poiščite nas in se povežite z nami za prihodnja sodelovanja, ki se jih že veselimo. ????

12 nas je, najdete nas v vseh regijah, povezani delujemo za NVO:

Če imate vprašanje v povezavi z delovanjem vaše nevladne organizacije, dobro zamisel ali sveže ideje nas kontaktirajte. Če imajo vam sorodne nevladne organizacije po Sloveniji vprašanje ali potrebujejo pomoč, ne pozabite, 12 nas je, pokrivamo celo Slovenijo. Vsako društvo, zavod ali ustanova ima svoj kotiček in ljudi na katere se lahko obrne. Spoznajte ali pa še bolje sodelujte s svojim regijskim stičiščem za nevladne organizacije. https://zanvo.org/

(18.11.2020) Vseslovenska raziskava o prostovoljstvu v Sloveniji

Slovenska filantropija in Oddelek za psihologijo Univerze v Ljubljani pripravljata anketo, s katero bi želijo bolje razumeli načine, kako prostovoljske organizacije privabljajo in selekcionirajo nove prostovoljce, pa tudi osebne izkušnje prostovoljcev in kaj jih navdušuje pri prostovoljskem delu.
Celotna novica...

Slovenska filantropija in Oddelek za psihologijo Univerze v Ljubljani pripravljata anketo, s katero bi želijo bolje razumeli načine, kako prostovoljske organizacije privabljajo in selekcionirajo nove prostovoljce, pa tudi osebne izkušnje prostovoljcev in kaj jih navdušuje pri prostovoljskem delu.

Prostovoljske organizacije

Da bi bolje razumeli načine, kako prostovoljske organizacije privabljajo in selekcionirajo nove prostovoljce, smo pripravili spletni vprašalnik, ki je namenjen vsem vodjem in odgovornim osebam v prostovoljskih organizacijah, ki delujejo na različnih področjih v Sloveniji. Pri tem želijo poudariti, da ni pravilnih in napačnih odgovorov na zastavljena vprašanja, saj jih zanimajo predvsem vaše osebne izkušnje s privabljanjem in selekcijo prostovoljcev.

Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 5 minut.

Prostovoljci

Da bi bolje razumeli dejavnike, ki se povezujejo z opravljanjem prostovoljskega dela so pripravili spletni vprašalnik, namenjen prostovoljkam/cem, ki delujejo na različnih področjih v Sloveniji. Zanimajo jih predvsem vaše osebne izkušnje s prostovoljskim delom. Spletni vprašalnik je v celoti anonimen.

Več kot vas bo izpolnilo vprašalnik, bolj nazorna bo slika, ki bo pomagala bolje razumeti dejavnike prostovoljstva v Sloveniji. Rezultati pa bodo pomagali tudi prostovoljskim organizacijam – omogočili bodo vpogled v to, kaj vas navdušuje pri prostovoljskem delu, s kakšnimi težavami se soočate in v čem vidite priložnosti za izboljšanje pogojev vašega dela. Na ta način se bodo organizacije lahko bolj ustrezno odzvale na vaše želje in potrebe.

E-usposabljanje za mentorje

Zaradi izjemnega zanimanja, bodo na Slovenski filantropiji ponovno izvedli 3-delno e-izobraževanje za mentorje. To je namenjeno vsem, ki v organizaciji opravljate delo mentorja ali koordinatorja prostovoljcev in si želite pridobiti osnovna znanja za uspešno opravljanje vašega dela.

Izobraževanje je sestavljeno iz treh zaporednih izobraževanj oziroma sklopov, ki se smiselno nadgrajujejo. Prijava je možna tako na posamezni sklop kot na vse tri zaporedne sklope.

    Sklop: Zakon o prostovoljstvu – 27. 11. 2020
    Sklop: Pridobivanje prostovoljcev – 4. 12. 2020
    Sklop: Motiviranje in spremljanje prostovoljcev – 9. 11. 2020

 

(13.11.2020) Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2020

Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj poziva organe in organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, nacionalne in druge športne zveze, športna društva), druge organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2020.
Celotna novica...

Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj poziva organe in organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, nacionalne in druge športne zveze, športna društva), druge organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2020.

Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.

A) Bloudkove nagrade se podeljujejo za:

 •     izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,
 •     vrhunski mednarodni dosežek,
 •     življenjsko delo v športu.

B) Bloudkove plakete se podeljujejo za:

 •     pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa,
 •     pomemben tekmovalni dosežek,
 •     življenjsko delo v športu,
 •     pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.

(4.11.2020) NVO v času koronavirusa

Kako ravnamo, ko nas delavec obvesti, da je okužen s covid-19? Kaj storimo, če nas delavec obvesti, da dela ne more opravljati, ker doma varuje otroke?
Celotna novica...

Kako ravnamo, ko nas delavec obvesti, da je okužen s covid-19? Kaj storimo, če nas delavec obvesti, da dela ne more opravljati, ker doma varuje otroke?

Vse odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z delovanjem nevladnih organizacij v času epidemije so pri CNVOS za vas zbrali na strani NVO v času koronavirusa. V kategorijah, ki vas zanimajo (npr. čakanje na delo, delavec na bolniški/v karanteni itn.), vas čakajo tudi kratki svetovalni videi, prispevki o delu v času epidemije ter obvestila in pojasnila o interventnih ukrepih, ki vplivajo na delo nevladnih organizacij.

Pravni strokovnjaki CNVOS sledijo vsem spremembam ter prispevke redno posodabljajo in dopolnjujejo.

(29.10.2020) Ob trenutnih razmerah je čas za dobre novice!

Najboljše novice iz sveta so ponovno izšle v slovenščini. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.
Celotna novica...

Najboljše novice iz sveta so ponovno izšle v slovenščini. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.

Zgodbe Najboljših novic iz sveta, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo pozitivna sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. V časopisu tako lahko preberemo, zakaj ljudje živimo dlje, kakšne so pozitivne posledice vedno večjega  območja zaščitenih morij, o velikem napredku pri dvigu življenjskega standarda milijonov ljudi v nekaj desetletjih in soočanju s pandemijo novega koronavirusa.

Izdajo novic spremlja tudi posebna spletna stran Najboljših novic iz sveta, ki prinaša še več dobrih novic, tudi v video in avdio formatu.

(19.10.2020) Novi vladni odlok: začasno so prepovedane vse prireditve

Vlada RS je z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 začasno prepovedala vse prireditve, shode, poroke in verske obrede v državi. Ukrep velja od torka, 20. oktobra 2020. Prav tako je od tega dne dovoljeno zbiranje le še do šest oseb na javnih krajih, pod pogojem, da je možno zagotoviti predpisano varnostno razdaljo po priporočilih NIJZ (1,5–2 m). Zbiranje več kot šestih oseb je dovoljeno le, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.
Celotna novica...

Vlada RS je z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 začasno prepovedala vse prireditve, shode, poroke in verske obrede v državi. Ukrep velja od torka, 20. oktobra 2020. Prav tako je od tega dne dovoljeno zbiranje le še do šest oseb na javnih krajih, pod pogojem, da je možno zagotoviti predpisano varnostno razdaljo po priporočilih NIJZ (1,5–2 m). Zbiranje več kot šestih oseb je dovoljeno le, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Pri tem velja opozoriti, da zakonska podlaga, na katero se omenjeni Odlok opira, torej 3. točka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, daje podlago le za omejitve zbiranj na javnih mestih. Na Boreo podpiramo vse preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni Covid-19 in kot stičišče nevladnih organizacij začasno odsvetujemo vsa zbiranja, torej tudi tista v zasebnih prostorih društev in podobno. O možnostih izvedbe zbora članov na daljavo si lahko preberete tukaj.

Pomembno! Prepovedane so tudi prireditve, za katere ste že pridobili pozitivno mnenje NIJZ.

Odlok omejuje tudi gibanje posameznikov, in sicer je gibanje omejeno na statistično regijo, v kateri posameznik prebiva. Določene so tudi nekatere izjeme. Tako med drugim velja, da zaposleni lahko še vedno prihaja na delo v drugo regijo, prav tako se lahko opravljajo gospodarske dejavnosti v drugi regiji kot je sedež organizacije, omogočena je dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, pomoč osebam, ki so potrebne podpore in drugo.

Od 20. oktobra dalje je prepovedano tudi gibanje oseb na prostem med 21.00 in 6.00. V tem času se lahko posamezniki gibljejo na prostem le zaradi prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog, če gre za odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, ali pa je potrebna storitev za nujne primere.

Vlada RS bo utemeljenost sprejetih ukrepov ugotavljala vsakih sedem dni.

 

(12.10.2020) Kako odrediti delo na domu, ko ni razglašena epidemija?

Za zmanjševanje tveganja okužbe z novim koronavirusom je delo priporočljivo v čim večji meri opravljati na domu, če je to le mogoče. Delo na domu lahko delavec opravlja že na podlagi svoje pogodbe o zaposlitvi, v primeru izjemnih okoliščin pa mu lahko delo na domu odredite brez njegovega soglasja.
Celotna novica...

Za zmanjševanje tveganja okužbe z novim koronavirusom je delo priporočljivo v čim večji meri opravljati na domu, če je to le mogoče. Delo na domu lahko delavec opravlja že na podlagi svoje pogodbe o zaposlitvi, v primeru izjemnih okoliščin pa mu lahko delo na domu odredite brez njegovega soglasja.

Delo na domu lahko tako enostransko odredite na podlagi 169. člena Zakona o delovnih razmerjih. Ta določa, da se lahko v primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, vrsta ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine.

Delavcu lahko torej brez njegovega soglasja delo na domu odredite tudi, ko ni razglašene epidemije, a vladajo izjemne okoliščine, kot je trenutni porast števila okužb z novim koronavirusom. Delo na domu, ki je tudi eno od splošnih osnovnih priporočil Združenja za medicino dela, prometa in športa za preprečitev širjenja bolezni covid-19, lahko delavcu brez njegovega soglasja odredite le dokler trajajo takšne okoliščine.

Kako pravilno odrediti opravljanje dela na domu, si lahko preberete na povezavi : https://www.cnvos.si/novice/2467/odrejanje-drugega-dela-in-dela-na-domu-v-casu-koronavirusa/#delo-na-domu

Tudi v primeru opravljanja dela na domu zaradi preprečevanja širjenja bolezni covid-19 je delavec upravičen do celotne plače in povrnitve stroškov za prehrano med delom. Ker delavec v dnevih, ko delo opravlja doma, nima stroškov za prevoz na delo, do njih ni upravičen.

Ko odredite delo na domu v primeru izjemnih okoliščin, je potrebno takoj, ko je to mogoče, o tem obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Obvestilo posredujete preko elektronske pošte: prijave.irsd@gov.si.

(12.10.2020) Ste na letošnjem seznamu upravičencev do donacij iz dela dohodnine?

Vlada je potrdila seznam upravičencev do donacij 0,5 odstotka dohodnine za leto 2020. V skladu z Zakonom o dohodnini so na seznamu vse nevladne organizacije, ki so pogoje za uvrstitev na seznam izpolnile najkasneje 31. decembra 2019.
Celotna novica...

Vlada je potrdila seznam upravičencev do donacij 0,5 odstotka dohodnine za leto 2020. V skladu z Zakonom o dohodnini so na seznamu vse nevladne organizacije, ki so pogoje za uvrstitev na seznam izpolnile najkasneje 31. decembra 2019.

Nevladne organizacije ste na seznam upravičencev do donacij uvrščene glede na podatke iz javne evidence nevladnih organizacij v javnem interesu. Vsem nevladnim organizacijam, ki izpolnjujete pogoje za uvrstitev, priporočamo, da preverite, ali ste uvrščene na seznam. Če vas na seznam kljub izpolnjevanju pogojev niso uvrstili, o tem obvestite pristojno ministrstvo, saj je to odgovorno za vpis v javno evidenco. Če pri tem potrebujete pomoč, nam sporočite.

Zaradi spremembe Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije rok za objavo seznama upravičencev ni več 31. julij, kot je veljalo do letos, ampak 30. september. Več o tem si lahko preberete na povezavi: https://www.cnvos.si/novice/2581/znane-so-donacije-05-dohodnine-za-leto-2019-seznam-upravicencev-za-2020-bo-objavljen-do-konca-septembra/

(30.9.2020) Skupno poročilo o prostovoljstvu v RS za leto 2019

V letošnjem se je ob izbruhu epidemije koronavirusaustavilo javno življenje, naš vsakdan je bil postavljen na glavo. Ljudje smo se znašli pred številnimi izzivi –delo od doma, šolanje na daljavo, različni omejevalni ukrepi, vse to je po novem krojilo naše življenje. Ob epidemiji je bilo za pomoč prebivalkamin prebivalcemvsak dan aktiviranih na tisoče ljudi, katerih nepogrešljiv del so predstavljali ravno prostovoljci. V krizni situaciji se je ponovno izkazalo, kako pomembno je, da imamo organizirano in kakovostno prostovoljstvo, ki se lahko hitro odzovev različnih družbenih okoljih.
Celotna novica...

V letošnjem se je ob izbruhu epidemije koronavirusaustavilo javno življenje, naš vsakdan je bil postavljen na glavo. Ljudje smo se znašli pred številnimi izzivi –delo od doma, šolanje na daljavo, različni omejevalni ukrepi, vse to je po novem krojilo naše življenje. Ob epidemiji je bilo za pomoč prebivalkamin prebivalcemvsak dan aktiviranih na tisoče ljudi, katerih nepogrešljiv del so predstavljali ravno prostovoljci. V krizni situaciji se je ponovno izkazalo, kako pomembno je, da imamo organizirano in kakovostno prostovoljstvo, ki se lahko hitro odzovev različnih družbenih okoljih.

Analiza podatkov, ki so jih zagotovile prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, vpisane v vpisnik – v letu 2019 je oddalo poročilo o prostovoljskem delu v skladu z Zakonom o prostovoljstvu1.986 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom (1822 v letu 2018, 1650 v letu 2017, 1378 v letu 2016, 1037 v letu 2015, 744 v letu 2014, 494 v letu 2013, 414 v letu 2012 in 225 v letu 2011), od tega je oddalo poročilo 1.778 prostovoljskih organizacij (1660 v letu 2018, 1499 v letu 2017 in 1307 v letu 2016) in 208 organizacij s prostovoljskim programom (162 v letu 2018, 151 v letu 2017 in 71 v letu 2016) – je pokazala, da je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, 284.131 (244.304 v letu 2018, 291.214 v letu 2017, 307.262  v letu 2016, 96. 822 v letu 2015, 84.206v letu 2014, 46.903 v letu 2013, 54.137 v letu 2012, 27.014 v letu 2011), opravili pa so 11.612.792ur prostovoljskega dela (9.903.798 ur v letu 2018, 9.466.281 ur v letu 2017,10.729.514 ur v letu 2016, 10.878.360 ur v letu 2015, 10.056.740 ur v letu 2014, 6.161.795 ur v letu 2013, 5.538.795 ur v letu 2012, 4.296.348 ur v letu 2011).

V organizacijah s prostovoljskim programom je bilo v letu 2019 skupno število prostovoljcev 12.892, medtem ko je bilo v letu 2018 skupno število prostovoljcev v organizacijah s prostovoljskim programom 10.154. Iz podatkov je razvidno, da je naraslo število prostovoljcev v organizacijah s prostovoljskim programom (javnih zavodih). Iz zbirnih podatkov za leto 2019 izhaja, da se je v lanskem letu v vpisnik vpisalo kar 46 javnih zavodov, posledično je tudi prostovoljcev in prostovoljskih ur v organizacijah s prostovoljskim programom več. V okviru prostovoljskih organizacij je bilo v letu 2019 opravljenih 11.334.490 ur prostovoljskega dela, medtem ko je bilo v organizacijah s prostovoljskim programom, ki so vpisane v vpisnik, opravljenih  278.302 prostovoljskih ur (196.082ur v letu 2018). Iz zbirnih podatkov je tako razvidno, da je tudi število  opravljenih prostovoljskih ur v organizacijah s prostovoljskim programom naraslo. Iz analize podatkov za leto 2019 je razvidno, da je skupno število prostovoljcev, torej prostovoljcev v prostovoljskih organizacijah in organizacijah s prostovoljskim programom, naraslo, povečalo pa se je tudi število opravljenih prostovoljskih ur.

(21.9.2020) Novi ukrepi za preprečevanje širjenja okužb

Od sobote so v veljavi nova pravila za uporabo zaščitnih mask ali druge ustrezne zaščite ustnega in nosnega predela na obrazu na javnih krajih oziroma prostorih. Če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj dva metra, je obvezna uporaba mask tudi na prostem.
Celotna novica...

Od sobote so v veljavi nova pravila za uporabo zaščitnih mask ali druge ustrezne zaščite ustnega in nosnega predela na obrazu na javnih krajih oziroma prostorih. Če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj dva metra, je obvezna uporaba mask tudi na prostem.

Vlada je z novim Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določila, da je uporaba zaščitne maske ali druge ustrezne zaščite ustnega in nosnega predela na obrazu na javnih krajih oziroma prostorih obvezna.

Izjema velja za organizirane športne vadbe in za vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Mask ni treba nositi učencem do 6. razreda osnovne šole, učencem od 7. razreda osnovne šole dalje in dijakom srednjih šol pa ne, če je v razredu mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra.

Izjema velja tudi ob komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami, kjer se zaščita lahko opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 2 metra ali se uporabi vizir ali steklena pregrada.

Ravno tako je povsod obvezno razkuževanje rok, razkužilo mora zagotoviti izvajalec dejavnosti v zaprtem prostoru, in sicer ob vhodu v prostor. 

Uporaba mask oziroma zaščite je po novem obvezna tudi pri gibanju na prostem, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra.

Ukrepi veljajo za 14 dni, po tem obdobju pa jih bo Vlada ponovno preučila in se odločila, ali se še naprej uporabljajo, ali se spremenijo.

(18.9.2020) Javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2020

Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega dela. Državna priznanja se podeljujejo z namenom javnega priznavanja in zahvale za izjemne dosežke v mladinskem sektorju.
Celotna novica...

Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega dela. Državna priznanja se podeljujejo z namenom javnega priznavanja in zahvale za izjemne dosežke v mladinskem sektorju.

Cilji podeljevanja državnega priznanja v mladinskem sektorju so:
- pospeševati zavedanje o pomenu mladinske politike za mlade in še posebej zavedanja o prispevku, ki ga imajo organizacije in/ali posamezniki v mladinskem sektorju za ekonomski in družbeni razvoj;
- pospeševati družbeno priznanje mladinskega dela za ekonomski in družbeni razvoj, še posebej številnih neformalnih in priložnostnih učnih aktivnosti;
- priznati organizacijam in posameznikom dosežke na področju mladinske politike in mladinskega dela;
- promovirati primere dobrih praks in strategij ter programe za kakovostno delo v mladinskem sektorju.

Pri tem med področja mladinskega sektorja štejejo vsa področja, ki jih opredeljuje ZJIMS: 
- avtonomija mladih;
- neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih;
- dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih;
- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi;
- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih;
- mobilnost mladih in mednarodno povezovanje;
- zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih;
- dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
- sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

 

(10.9.2020) PO-stoj-na živi ulici in tržnica NVO 2020

Tudi letos nam je kljub ukrepom uspelo speljati Tržnico nevladnih organizacij, na kateri se je predstavilo 45 društev, zavodov in drugih organizacij naše regije.
Celotna novica...

Tudi letos nam je kljub ukrepom uspelo speljati Tržnico nevladnih organizacij, na kateri se je predstavilo 45 društev, zavodov in drugih organizacij naše regije.

Ob zaključku Festivala Zmaj 'ma mlade se je na tržnici nevladnih organizacij obiskovalcem predstavilo 45 organizacij, ki v občini Postojna in širši regiji delujejo na različnih področjih, od športnih, kulturnih, humanitarnih, okoljevarstvenih ...

Kaj vse počnejo nevladniki in kako z vloženim prostovoljnim delom dvigujejo kvaliteto življenja v lokalnem okolju in širše, so letos pokazali na prizorišču za Ljudsko univerzo in na Prešernovi cesti. Predstavila so se športna in kulturna društva, organizacije, ki z ozaveščanjem in različnimi aktivnostmi skrbijo za zdrav in aktiven način življenja in spoštljiv odnos do okolja. Manjkali niso niti ponudniki storitev in izdelkov domače obrti.

Letos se obiskovalci žal niso mogli udeležiti igranja različnih športov, niti preizkusiti raznih rekvizitov. Tudi delavnice so manjkale, saj ob tem ni mogoče zagotoviti razdalje in ugoditi vsem zahtevam in priporočilom, ki so letos krojile poletne dogodke. Smo pa lahko ob dobri kavi poklepetali in se še bolj povezali med seboj. Mogoče pa kljub okrnjenemu programu dogodek prinese večjo povezanost in sodelovanje pri različnih projektih v prihodnosti.

Obiskovalci so nedvomno začutili sporočilo, da sta sodelovanje in povezanost najboljša načina za premagovanje ovir in tudi za preživljanje prostega časa.

(7.9.2020) Od 10.9.2020 lahko oddate zahtevek za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas

Nevladne organizacije, ki ste svojim zaposlenim odredile delo s skrajšanim delovnim časom, boste lahko od 10. septembra oddale prva zahtevka za izplačilo subvencije.
Celotna novica...

Nevladne organizacije, ki ste svojim zaposlenim odredile delo s skrajšanim delovnim časom, boste lahko od 10. septembra oddale prva zahtevka za izplačilo subvencije.

Zahtevek lahko oddajo le tiste nevladne organizacije, ki so že podpisale pogodbo o dodelitvi subvencije z Zavodom RS za zaposlovanje (na podlagi  izdanega sklepa o pravici do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa).

Predložitev zahtevkov za junij in julij bo možna na portalu za delodajalce predvidoma od 10. septembra od 12. ure dalje.

Zavod RS za zaposlovanje bo vaš zahtevek potrdil le v primeru, da ste pri FURS-u oddali tudi obrazce iREK za posamezen mesec za vse tiste zaposlene, za katere želite uveljavljati subvencijo.

Več o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom si lahko preberete na https://www.cnvos.si/novice/2540/delno-subvencioniranje-skrajsanja-polnega-delovnega-casa/

 

(14.7.2020) Zavod Sopotniki v Pivki išče nove prostovoljce

Sopotniki Pivka iščejo prostovoljce za pomoč pri prevozih starejših po opravkih!
Celotna novica...

Sopotniki Pivka iščejo prostovoljce za pomoč pri prevozih starejših po opravkih!

Prostovoljci Zavoda Sopotniki so srčni ljudje, ki so pripravljeni pomagati sočloveku, sploh pa starejšim. Vedno opozarjajo na to, kako težko je starejšim po vaseh, saj morajo po vse kar potrebujejo, v bližnje mesto, tudi po malenkosti, ki so ostalim samoumevne in na dosegu rok. V teh še posebej težkih časi za starejše, so pri Zavodu Sopotniki z varnostnimi ukrepi naredili vse kar se je dalo, da so zaščitili tako naše voznike- prostovoljce, kot tudi uporabnike. Prostovoljci pravijo, da so maske trenutna realnost, ki jo je treba sprejeti in da se že počutijo, kot da nimajo ničesar na obrazu.

Lepo je biti Človek človeku Sopotnik v sodelovanju z Občina Pivka in CSD Primorsko- Notranjska -enota Postojna.

(29.6.2020) V dejanski register lastnikov ne bo več potrebno vpisovati zakonitih zastopnikov

V Uradnem listu RS je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B). Med drugim za nevladne organizacije prinaša prenehanje obveznosti vpisa podatkov zakonitih zastopnikov v register dejanskih lastnikov pri AJPES. Na CNVOS so skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije in nekaterimi drugimi nevladnimi organizacijami že v postopku priprave sprememb zakona leta 2018 predlagali, da se za društva uvede samodejni prenos podatkov zakonitih zastopnikov iz Poslovnega registra Slovenije v register dejanskih lastnikov.
Celotna novica...

V Uradnem listu RS je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B). Med drugim za nevladne organizacije prinaša prenehanje obveznosti vpisa podatkov zakonitih zastopnikov v register dejanskih lastnikov pri AJPES. Na CNVOS so skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije in nekaterimi drugimi nevladnimi organizacijami že v postopku priprave sprememb zakona leta 2018 predlagali, da se za društva uvede samodejni prenos podatkov zakonitih zastopnikov iz Poslovnega registra Slovenije v register dejanskih lastnikov.

Register dejanskih lastnikov je javna evidenca, ki se vodi pri AJPES in v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur in preprečevanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Z začetkom veljavnosti samodejnega prenosa podatkov bo administrativno breme vpisa za nevladne organizacije odpravljeno. Ohranja pa se obveznost samostojnega popravka podatkov v registru, če na primer nevladna organizacija ugotovi, da vpis ne ustreza opredelitvi dejanskega lastnika.  

Prenehanje obveznosti vpisa pa še ne bo veljala z uveljavitvijo novele, ampak je vezana na  vzpostavitev informacijske rešitve za samodejni vpis v register dejanskih lastnikov. Do takrat morate nevladne organizacije še vedno same vpisovati podatke o zakonitih zastopnikih v register dejanskih lastnikov, in sicer v roku osem dni od vpisa v Poslovni register Slovenije oziroma nastanka spremembe.

Država ima sedaj leto dni časa, da takšno informacijsko rešitev vzpostavi.

(29.5.2020) LE ŠE NEKAJ DNI DO POTEKA ROKOV ZA ODDAJO POROČIL

Vsa društva morajo svoja letna poročila oddati do 1. junija 2020. Rok je bil podaljšan zaradi razglašene epidemije. Prav tako je 1. junij skrajni rok za oddajo davčnega obračuna na FURS. Do 8. junija pa morajo NVO v javnem interesu predložiti poročila.
Celotna novica...

Vsa društva morajo svoja letna poročila oddati do 1. junija 2020. Rok je bil podaljšan zaradi razglašene epidemije. Prav tako je 1. junij skrajni rok za oddajo davčnega obračuna na FURS. Do 8. junija pa morajo NVO v javnem interesu predložiti poročila.

 

Če letna poročila in davčne obračune oddate v predvidenih rokih, se izognete finančnim kaznim. Če davčnega obračuna ne oddate v roku, je predpisana globa za prekršek od 1.200 do 15.000 evrov za NVO in od 600 do 4.000 evrov za odgovorno osebo (zastopnika) NVO. Za društva, ki ne oddajo letnega poročila, je predpisana kazen 420 evrov za društvo in 125 evrov za odgovorno osebo (zastopnika).

Nevladne organizacije v javnem interesu morajo na vsaki dve leti do 31. marca na pristojno ministrstvo predložiti poročilo o svojem delu za pretekli dve leti in dvoletni program bodočega delovanja.  Če zaradi razglašene epidemije tega še niste naredili, imate za to še čas, a le do 8. junija 2020.

(18.5.2020) Epidemija je preklicana – kaj to pomeni za NVO?

Vlada RS je na dopisni seji 14. 5. 2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020. To pomeni, da se spreminja tudi veljavnost interventnih ukrepov. A ukrepi, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP), se ob njihovi strokovni utemeljenosti še naprej uporabljajo. Tako je na dan 18. 5. 2020 med drugim še vedno omejeno zbiranje ljudi na javnih krajih in mestih in sicer, če se zbira več kot 50 ljudi in ni mogoče zagotoviti higienskih ukrepov.
Celotna novica...

Vlada RS je na dopisni seji 14. 5. 2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020. To pomeni, da se spreminja tudi veljavnost interventnih ukrepov. A ukrepi, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP), se ob njihovi strokovni utemeljenosti še naprej uporabljajo. Tako je na dan 18. 5. 2020 med drugim še vedno omejeno zbiranje ljudi na javnih krajih in mestih in sicer, če se zbira več kot 50 ljudi in ni mogoče zagotoviti higienskih ukrepov.

OPROSTITEV SOCIALNIH PRISPEVKOV, POVRAČILO NADOMESTIL PLAČ IN DRUGI UKREPI

Interventni ukrepi, določeni v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), bodo veljali le do 31. maja 2020.

Preklic epidemije torej ne pomeni, da ukrepi v maju ne veljajo več. V maju 2020 ste tako nevladne organizacije še vedno upravičene do:

 • oprostitve plačila vseh socialnih prispevkov za delavce, ki ste jih oziroma jih še boste za obdobje do konca maja 2020 napotili na čakanje na delo doma oziroma so odsotni zaradi višje sile. Ukrep boste lahko uveljavljali v mesecu juniju na podlagi REK-1 1004 pri obračunu plače za mesec maj;
 • povračilo izplačila nadomestila plače za delavce, ki ste jih že napotili na čakanje na delo doma oziroma so odsotni zaradi višje sile. Na podlagi sklepa ZRSZ boste zadnje izplačilo prejeli za povračila nadomestila plače za mesec maj v juliju;
 • povračilo izplačila nadomestila plače za delavce, ki jih boste še v mesecu maju napotili na čakanje na delo doma oziroma so odsotni zaradi višje sile (gre za opravičeno odsotnost z dela do 31. maja 2020). Vlogo za povračilo morate na ZRSZ oddati v osmih dneh od napotitve oziroma dneva opravičene odsotnosti zaradi višje sile;
 • oprostitve plačila prispevkov pokojninskega in invalidskega zavarovanja za vse delavce, ki delajo. Ukrep boste uveljavljali v mesecu juniju na podlagi REK-1 1002 pri obračunu plače za mesec maj;
 • zgoraj opisanih ukrepov državne pomoči ne glede na upad prihodkov, če ste organizacija s statusom invalidske ali humanitarne organizacije;
 • povračila izplačanega kriznega dodatka za invalide, ki delajo v času epidemije, če gre za NVO, ki je invalidsko podjetje ali zaposlitveni center. Vlogo je potrebno vložiti pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije;
 • izplačila kriznega dodatka iz naslova sredstev in oprostitev za invalide, če gre za NVO, ki je invalidsko podjetje ali zaposlitveni center;
 • povračila nadomestila za bolniški stalež delavca za odsotnost z dela do 31. maja 2020;
 • do povračila 85 % zneska, kot ga dobijo javni vrtci v občini za vsakega vpisanega otroka, če gre za NVO, ki je zasebni vrtec;
 • državnega povračila nadomestila plače za mesec maj, če gre za NVO, ki je izvajalka javne službe;
 • izplačila javnih sredstev v 8-dnevnem roku;
 • oprostitve plačila akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za mesec maj.

Prav tako pa velja tudi, da  morate vsem delavcem, ki v mesecu maju delajo, z junijsko plačo izplačati krizni dodatek.

Družbenik v zavodu, ki je kot direktor zavarovan na podlagi 040,  lahko tudi v mesecu maju vloži vlogo za mesečni temeljni dohodek v višini 700 evrov – izjavo je treba vložiti pri FURS do 31. maja 2020. Prav tako lahko za mesec maj še vedno uveljavljate oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost.

Ostali ukrepi, pa bodo glede na dejstvo, da v skladu z ZIUZEOP veljajo še določeno časovno obdobje, v veljavi toliko časa, kolikor za posamezen ukrep določa ZIUZEOP.

 

OPROSTITEV NAJEMNIN

Ker je bila epidemija preklicana 14. maja 2020, vendar je sam Odlok o preklicu epidemije nejasen in se uporablja od 31. maja dalje, menimo, da lahko na podlagi Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE)   tiste  nevladne organizacije, ki imate v najemu državne ali občinske poslovne prostore in zaradi državnih ukrepov zaradi epidemije ne morete izvajati gospodarske (pridobitne) dejavnosti ali jo izvajate bistveno težje (npr. zaradi prepovedi združevanja, zaradi prepovedi opravljanja dejavnosti),  državo ali občino zaprosite za oprostitev plačila najemnine za obdobje od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

 

TEK ROKOV V SODNIH IN UPRAVNIH POSTOPKIH

Na podlagi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in pojasnila Ministrstva za pravosodje roki v sodnih in upravnih postopkih zaradi preklica epidemije tečejo od 31. 5. 2020 dalje.

Tako morajo nevladne organizacije v javnem interesu do 8. junija 2020 predložiti poročila o delu in poročila o porabi sredstev in programov za pretekli dve leti in program bodočega delovanja za prihodnje dve leti (če bi morala nevladna organizacija to obveznost izpolniti do 31. 3. 2020).

Ne glede na preklic epidemije pa morate nevladne organizacije letna poročila za leto 2019 na AJPES predložiti do 31. maja 2020.

Prav tako je do 1. junija 2020 pri FURS potrebno predložiti davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019.

 

Kaj pa po 1. juniju 2020?

Nevladne organizacije lahko še vedno zaprosite za odlog plačil obrokov kredita, ki so zapadli ali bodo zapadli. Več.

Nevladne organizacije ste po določilih Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) še vedno upravičene do povračila izplačila  nadomestila plače delavcu, ki mu je bila odrejena karantena. Več.

Tiste nevladne organizacije, ki opravljate gospodarsko (pridobitno) dejavnost, lahko še vedno zaprosite za kredit pri banki in dobite državno poroštvo. Pogoje za poroštvo določa zakon (višina kredita, trajanje in mnogi drugi). Država bo poroštveno obveznost ob upoštevanju pogojev prevzemala za kredite, sklenjene do 31. decembra 2020.

Glede na določila Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa lahko nevladne organizacije še vedno napotite delavce na čakanje na delo doma (138. člen ZDR-1). Delavec ima pravico do nadomestila plače v višini njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.

Prav tako je lahko delavec opravičeno odsoten z dela zaradi višje sile. A mu glede na določbe ZDR-1  pripada nadomestilo plače v višini polovice njegove plače, a ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače (658,41 evrov).

 

(18.5.2020) ACF Slovenija: Objavljen je posnetek informativne spletne delavnice za Javni poziv za mikro projekte

Prvi junij bo kmalu tu, z njim pa tudi možnost, da se prijavite na poziv ACF Slovenija za mikro projekte oz. hitre odzive. S prijavo lahko hitro pridobite sredstva za nujno zagovorniško, pravno, komunikacijsko ali drugo akcijo.
Celotna novica...

Prvi junij bo kmalu tu, z njim pa tudi možnost, da se prijavite na poziv ACF Slovenija za mikro projekte oz. hitre odzive. S prijavo lahko hitro pridobite sredstva za nujno zagovorniško, pravno, komunikacijsko ali drugo akcijo.

V pomoč potencialnim prijaviteljem, pripravljajo in posodabljajo vprašanja in odgovore na spletni strani ACF Slovenija. Za bolj podrobne informacije o tem, kakšni projekti so primerni za ta poziv, pa si lahko ogledate posnetek informativne delavnice za prijavitelje, ki je potekala v četrtek, 14. 5. ob 10. uri. Posnetek delavnice je opremljen tudi s podnapisi za gluhe in naglušne.

(11.5.2020) Izplačila povračil nadomestil le na podlagi podatkov na obrazcu REK-1

11. maj 2020 je prvi rok za povračilo izplačil nadomestil, ki ste jih izplačali delavcem, ki ste jih napotili na čakanje na delo doma oziroma so bili odsotni zaradi višje sile (zaradi zaprtja šol in vrtcev, ustavitve javnega prometa ali zaprtja mej). Gre za prva povračila izplačanih nadomestil, in sicer za mesec marec.
Celotna novica...

11. maj 2020 je prvi rok za povračilo izplačil nadomestil, ki ste jih izplačali delavcem, ki ste jih napotili na čakanje na delo doma oziroma so bili odsotni zaradi višje sile (zaradi zaprtja šol in vrtcev, ustavitve javnega prometa ali zaprtja mej). Gre za prva povračila izplačanih nadomestil, in sicer za mesec marec.

Ker se bodo pri povračilu izplačil nadomestil upoštevali le podatki, ki ste jih navedli na oddanih REK-1 obrazcih z vrsto dohodka 1004 - Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije je pomembno, da ste oddali REK-1 obrazce s pravilnimi podatki.

Če boste ugotovili, da niste oddali pravega REK-1 obrazca oziroma ste ga oddali z napačnimi podatki – brez upoštevanja pripadajočih oprostitev – bodo na Zavodu RS za zaposlovanje popravke obrazcev lahko upoštevali šele pri naslednjem izplačilu v juniju. Pri tem je potrebno popravek obrazca narediti do 29. 5. 2020, ko bo Zavod RS za zaposlovanje znova preverjal podatke za povračilo.

(5.5.2020) Delavnica na daljavo za pridobitev znaka kakovosti v programu Evropska solidarnostna enota

Nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota organizira delavnico za pridobitev znaka kakovosti v programu Evropska solidarnostna enota, ki bo potekala na daljavo in bo razdeljena na tri dele. Prvi del boste ob potrditvi prijave dobili na kontaktni e-naslov, naveden v prijavnem obrazcu, in bo v obliki video predstavitve. Drugi in tretji del bosta potekala v okolju Zoom v torek, 19. 5. 2020, med 9.15 in 11.30 uro ter četrtek, 21. 5. 2020, prav tako med 9.15 in 11.30. Med drugim in tretjim delom je predvidena tudi individualna aktivnost.
Celotna novica...

Nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota organizira delavnico za pridobitev znaka kakovosti v programu Evropska solidarnostna enota, ki bo potekala na daljavo in bo razdeljena na tri dele. Prvi del boste ob potrditvi prijave dobili na kontaktni e-naslov, naveden v prijavnem obrazcu, in bo v obliki video predstavitve. Drugi in tretji del bosta potekala v okolju Zoom v torek, 19. 5. 2020, med 9.15 in 11.30 uro ter četrtek, 21. 5. 2020, prav tako med 9.15 in 11.30. Med drugim in tretjim delom je predvidena tudi individualna aktivnost.

Namen delavnice je omogočiti organizacijam, da podrobneje spoznajo program Evropska solidarnostna enota (ESE) ter da se kakovostno pripravijo na izpolnjevanje vloge za pridobitev znaka kakovosti. Hkrati želi Nacionalna agencija spodbuditi večje poznavanje in višjo kakovost projektov ESE, tako na področju prostovoljstva kot pripravništev in zaposlitev.

Na delavnico posebej vabimo predstavnike javnih in zasebnih pravnih subjektov (organizacij, zavodov, podjetij ali institucij), ki jih zanima več informacij o programu Evropska solidarnostna enota in pridobitev znaka kakovosti. Vabimo tudi predstavnike organizacij z obstoječim znakom kakovosti za prostovoljstvo, ki pa želijo v kratkem pridobiti znak kakovosti za pripravništva in zaposlitve.

Delavnica je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del obsega predstavitev programa in elementov kakovosti, praktični del pa pogovor z gostom, predstavnikom dobre prakse, delo v manjših skupinah ter podrobnejši pregled vloge za pridobitev znaka kakovosti.

Pogoj za udeležbo na 2. delu je udeležba na 1. delu. Med obema deloma je predvidena individualna aktivnost.

Prijave so možne do srede 13. maja na povezavi https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Delavnica_ZK

(16.4.2020) OBČINSKI JAVNI RAZPISI V ČASU KORONAVIRUSA

Trenutna situacija vpliva marsikaj, na delovanje nevladnih organizacij, na izvajanje programov in projektov in s tem tudi na prilagoditve ali odpovedi dogodkov, ki smo/ste jih prijavljali na občinske razpise. Ker nas sprašujete, kako bodo te spremembe in prilagoditve vplivale na občinske razpise, smo se obrnili na občine v naši regiji.
Celotna novica...

Trenutna situacija vpliva marsikaj, na delovanje nevladnih organizacij, na izvajanje programov in projektov in s tem tudi na prilagoditve ali odpovedi dogodkov, ki smo/ste jih prijavljali na občinske razpise. Ker nas sprašujete, kako bodo te spremembe in prilagoditve vplivale na občinske razpise, smo se obrnili na občine v naši regiji.

Občina Postojna 

Trem javnim razpisom je rok za prijavo potekel pred 15. 3. 2020. Javnemu razpisu za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov in objektov kulturne dediščine v občini Postojna, so rok podaljšali do 30. 4. 2020.

Na Občini Postojna so se odločili, da nadaljujejo z razpisnimi postopki in vloge ocenijo ter v najkrajšem možnem času pripravijo odločbe oz. sklepe o višini sofinanciranja. Ker je pri tem potrebno način ocenjevanja ustrezno prilagoditi trenutnim razmeram - vloge ocenjuje komisija, ki se ne more sestajati in zato ocenjujejo na daljavo ali izmenično pregledujejo vloge v fizični obliki, brez srečanja članov – bodo najverjetneje postopki trajali nekoliko dlje. Športna društva so že prejela odločbe o višini sofinanciranja (ta razpis je bil namreč objavljen prvi), v teh dneh boste prejeli tudi vloge za prijavljene kulturne projekte.

Organizacije, ki so upravičene do sofinanciranja s strani Občine Postojna, bodo večji del sredstev prejele šele po dejanski izvedbi programov, in sicer na podlagi poročil, ki jih morajo predložiti k zahtevku za izplačilo. Če bo obseg izvedenega programa manjši od prijavljenega, bo to razvidno iz poročila, delež sofinanciranja pa bo sorazmerno nižji. Programi oz. projekti (predvsem prireditve), ki ne bodo izvedeni v letošnjem letu, ne bodo sofinancirani.

Na Občini Postojna sporočajo, da prijaviteljem ni treba sporočati sprememb glede datuma prijavljene prireditve oz. projekta, v kolikor bo ta izveden letos, zahtevek in poročilo pa morajo predložiti v 30 dneh od izvedbe projekta (v kolikor pa bi bil projekt načrtovan v decembru, morajo prijavitelji vložiti pisno prošnjo za podaljšanje roka za dostavo poročila). Če pa prijavitelj projekt oz. prireditev povsem odpove ali pa prestavi na naslednje leto, mora to čim prej sporočiti Občini Postojna, kontakt je gospa Martina Ivanović, telefonska številka: 05 7280 723, elektronski naslov: martina.ivanovic@postojna.si

Občina Pivka

Štirje razpisi za dodelitve sredstev nevladnim organizacijam so se do polovice meseca marca že iztekli in so jih normalno obravnavali in zaključili pred razglasitvijo pandemije. Rok za prijavo na razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter drugih programov v občini Pivka bi se moral izteči 8. aprila, rok so podaljšali do 20. aprila. Za razpise, katerih roki so se iztekli, na Občini Pivka sporočajo, da so določbe že izdali. Glede datuma izvedenih dogodkov bodo prilagodljivi in če bodo projekti namesto spomladi izvedeni v jeseni, bodo nevladne organizacije ravno tako prejela sredstva. Glede sprememb datumov izvajanja projektov in za vse ostale informacije se lahko NVO-ji obrnejo na gospo Jano Knafelc Strle na telefonsko številko: 05 721 01 00 ali na elektronski naslov: jana.strle@pivka.si. Občina društvom nudi objave o dogodkih na svoji spletni strani in regionalnem radiu, zato je dobro, da jih organizacije glede sprememb datumov dogodkov obvestijo.

Občina Loška Dolina

Roke javnih razpisov so na Občini Loška Dolina zaradi izrednih ukrepov podaljšali do 15. 04. 2020. Predvidevajo, da bo ocenjevanje vlog in izdajanje odločb potekalo normalno in v predvidenem času. V kolikor organizacije ne bi mogle izpeljati prijavljenih programov in projektov, naj kontaktirajo gospo Danico Zrim, telefonska številka: 01 7050 679, elektronski naslov: danica.zrim@loskadolina.si. Pri prijavljenih projektih ni treba posebej sporočati datumskih sprememb, saj se sredstva dodelijo na podlagi izvedenega projekta. Pri prijavljenih programih pa prosijo, da jim spremembe in način izvedbe sporočite.

Občina Cerknica 

Dvema javnima razpisoma je Občina Cerknica podaljšala rok prijave do 4. maja 2020. Ostali razpisi so bili pred 15. marcem že zaključeni ali v fazi ocenjevanja in dopolnjevanja. Za zadnja dva razpisa bodo odločbe izdane, ko bo ponovno možno vročanje poštnih pošiljk, kar pa, kot pravijo na Občini, glede na področje razpisov ne bo ovira za realizacijo do konca leta 2020. Glede morebitnih sprememb na posameznem programu ali projektu se boste dogovorili s posameznim skrbnikom razpisa. Pogoj za sofinanciranje projektov je izveden projekt v tekočem letu, kar prijavitelj dokazuje s predložitvijo poročila in dokazil o nastalih in plačanih stroških. Če nevladna organizacija projekta, za katera so ji bila dodeljena sredstva, iz kakršnega koli vzroka  ne  more realizirati, lahko poda izjavo o odstopu oz. nezmožnosti izvedbe.

Občina Bloke 

V občini Bloke so vse razpise zaključili pred 15. marcem zato bodo vse aktivnosti v zvezi z javnimi razpisi potekale po načrtu. Kontaktna oseba za vse informacije glede javnih razpisov je gospa Jožica Anzeljc, telefonska številk: 01/709 89 18, elektronski naslov: joza.anzeljc@bloke.si.

Z Občine Ilirska Bistrica še nismo dobili odgovorov na naša vprašanja. Ko bomo pojasnila prejeli tudi od tam, sporočimo.

Seveda pa smo za dodatna vprašanja dosegljivi tudi na Boreu. Pišete nam lahko na naše elektronske naslove: tatjana.rant@boreo.si, samo@boreo.si in tina@boreo.si ali nas pokličete: 041 982 781 (Tatjana).

(6.4.2020) PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO POROČILA O DELU ZA NVO V JAVNEM INTERESU

Nevladne organizacijE obveščamo, da je podaljšan tudi rok za oddajo poročila o delu, ki ga NVO v javnem interesu sicer oddajo ministrstvu do konca meseca marca.
Celotna novica...

Nevladne organizacijE obveščamo, da je podaljšan tudi rok za oddajo poročila o delu, ki ga NVO v javnem interesu sicer oddajo ministrstvu do konca meseca marca.

NVO, ki imajo z odločbo pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu, morajo na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah ministrstvu, ki jim je status podelilo, vsake dve leti poročati o svojem delu. Rok za poročanje je 31. marec za pretekli dve leti.

Ta rok je bil na podlagi interventnega zakona (Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) podaljšan, in sicer tako, da lahko poročilo o delu, skupaj s poročilom o porabi sredstev in programom bodočega delovanja (vse za dve leti) oddate vse do razglasitve konca epidemije in še osem dni po tem. O razglasitvi konca epidemije odloči vlada s sklepom, o čemer vas bomo še obveščali.

O podaljšanju roka je vsa ministrstva opozorilo tudi Ministrstvo za javno upravo.

(6.4.2020) ZBIRAMO PREDLOGE GLEDE NOVEGA, DODATNEGA ZAKONSKEGA ANTI-KORONA PAKETA

Vlada do srede (8. april) do polnoči zbira predloge glede novega zakonskega paketa. Z njim naj bi popravili napake prejšnji teden sprejetega Mega zakona in vpeljali ukrepe, ki bodo pomagali zagnati gospodarstvo in življenje nasploh po koncu epidemije.
Celotna novica...

Vlada do srede (8. april) do polnoči zbira predloge glede novega zakonskega paketa. Z njim naj bi popravili napake prejšnji teden sprejetega Mega zakona in vpeljali ukrepe, ki bodo pomagali zagnati gospodarstvo in življenje nasploh po koncu epidemije.

Predloge nevladnih organizacij zbira delovna skupina pod vodstvom državnega sekretarja Vinka Gorenaka na naslovu: vinko.gorenak@sds.si.
Če imate tudi sami kakšne predloge, nam jih prosim do konca jutrišnjega dne (tj. torka) posredujte na info@boreo.si, pa bomo mi zbrali predloge in jih skupaj posredovali dalje.

(5.4.2020) Pomoč države nevladnim organizacijam z delavci, ki dela ne opravljajo zaradi varstva otroka in drugih razlogov višje sile

Državni zbor je 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Ta ureja tudi možnost državnega povračila nadomestil plač zaposlenim v nevladnih organizacijah (NVO), ki so bili od 13. marca 2020 zaradi epidemije upravičeno odsotni z dela zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami. Za takšne delavce zakon določa tudi oprostitev plačila obveznih prispevkov. Zakon bo predvidoma začel veljati 11. aprila 2020.
Celotna novica...

Državni zbor je 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Ta ureja tudi možnost državnega povračila nadomestil plač zaposlenim v nevladnih organizacijah (NVO), ki so bili od 13. marca 2020 zaradi epidemije upravičeno odsotni z dela zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami. Za takšne delavce zakon določa tudi oprostitev plačila obveznih prispevkov. Zakon bo predvidoma začel veljati 11. aprila 2020.

 

Povračilo nadomestila plač in oprostitev obveznih prispevkov za delavce, ki ne delajo zaradi varstva otrok ali drugih razlogov t.i. višje sile

Sprejeti zakon (ZIUZEOP) predvideva državno povračilo nadomestil plač vsem tistim zaposlenim delavcem,  ki dela ne opravljajo zaradi višje sile, ki je posledica:

 • varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov (npr. nezmožnost zagotovite varstva kako drugače) ali
 • nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali
 •   zaprtja mej s sosednjimi državam

in ste jim zaradi utemeljenosti teh razlogov v njihovem konkretnem primeru tudi opravičili odsotnost. ZIUZEOP omogoča, da vam država povrne nadomestila plač tem delavcem, istočasno pa ste za te delavce tudi oproščeni plačila obveznih prispevkov.

Pogoji za pridobitev pravice do povračila nadomestila

Pogojev, da pridobite pravico do povračila nadomestila je več in jih v nadaljevanju zaradi večje preglednosti obravnavano ločeno. Razdelili smo jih v tri skupine:
(1)  upravičena odsotnost delavca in  višina nadomestila
(2) Pogoji glede upada prihodkov
(3) izpolnjevanje davčnih obveznosti

Več podatkov o pogojih za pridobitev pravice do povračila nadomestila v oviru posamezne skupine si lahko preberete na zgornji povezavi.


Višina in trajanje pravice do povračila nadomestila

Delavcu, ki od 13. marca 2020 dalje ne dela zaradi višje sile (torej je na primer ostal doma zaradi varstva otrok) pripada po ZIUZEOP nadomestilo plače v višini 80 % povprečne delavčeve mesečne plače zadnjih treh mesecev. Če delavec v zadnjih treh mesecih ni prejemal plače, temveč nadomestilo plače, mu pripada nadomestilo v višini 80 % osnove, od katere je bilo obračunano nadomestilo. Če delavec v zadnjih treh mesecih ni prejel niti ene mesečne plače, niti nadomestila,  mu pripada nadomestilo plače v višini 80 % osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi.  Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal. V vsakem primeru nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače (940,58 evrov bruto). 

Država povrne izplačano nadomestilo plače, ki ga izplačate delavcu za dejansko upravičeno odsotnost z dela zaradi višje sile  med 13. marcem in 31. majem 2020, z možnostjo podaljšanja do 30. junija 2020, če epidemija do 15. maja ne bo preklicana. Najvišje možno povračilo je enako povprečni mesečni plači v državi za 2019, preračunane na mesec (1.753,57 EUR). Če torej izplačate nadomestilo plače nad tem zneskom,  vam država povrne samo tolikšen znesek, razliko nad tem zneskom pa krijete sami.

Pomembno!  Najvišje povračilo, ki ga država povrne je tako 1.753,57 evrov bruto. Če delavcu pripada višje nadomestilo (če je 80 % plače več kot to), razliko krijete sami.

Glede na zakonsko dikcijo, da država povrne nadomestilo »v višini izplačanega nadomestila« ni povsem jasno, ali to zajema samo neto plačilo delavcu na njegov TRR ali pa morda tudi akontacijo dohodnine, ki jo delodajalec ne nakaže delavcu, pač pa jo za delavca obračuna in izplača FURS-u.  Obseg nadomestila, ki ga povrne država, se bo tako v prihodnje verjetno še podrobneje pojasnil.

Oprostitev plačila obveznih prispevkov

Če ste upravičeni do povračila nadomestil plač za čas odsotnosti delavca z dela zaradi višje sile, ste za takšnega delavca oproščeni tudi plačila obveznih prispevkov za vsa socialna zavarovanja. Oprostitev velja za ves čas odsotnosti med 13. marcem in 31. majem 2020 z možnostjo podaljšanja na junij 2020, če epidemija do 15. maja ne bo preklicana.

Oprostitev velja samo za obvezne prispevke, ki so obračunani največ od povprečne mesečne plače v državi za 2019, preračunane na mesec (1.753,57 EUR). Če izplačate  nadomestilo plače nad tem zneskom, ste oproščeni plačila prispevkov samo od takšnega zneska, prispevke od razlike nad tem zneskom pa krijete sami.

Prispevke do omenjenega zneska plača država, zato imajo delavci iz obveznih zavarovanj vse pravice (teče jim pokojninska doba, so zdravstveno zavarovani itd.). Morate pa še vedno poskrbeti za njihov obračun (oddati na FURS obrazec REK-1).

Vloga za pridobitev pravice do povračila nadomestila

Pravica do povračila nadomestila za delavce, ki ne delajo zaradi višje sile ni avtomatična, pač pa je potrebno zanjo zaprositi. Vlogo se vloži v elektronski obliki na Portalu za delodajalce pri  Zavodu RS za zaposlovanje in sicer v osmih dneh, odkar je  delavec upravičeno odsoten z dela zaradi varovanja otrok, nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prometa ali zaprtja mej s sosednjimi državami. Skrajni rok je 31. maj 2020.

Če je delavec odsoten že pred uveljavitvijo interventnega zakona (to je pred 11. aprilom 2020, ko naj bi  ZIUZEOP predvidoma pričel veljati), morate vlogo vložiti v osmih dneh od uveljavitve zakona.

Dokler zakon ne velja, vlaganje vlog še ni možno. Na portalu Zavoda RS za zaposlovanje je sicer že sedaj možno vložiti »Vlogo za uveljavitev povračila nadomestila plače delavcem na čakanju na delo ali z odrejeno karanteno«, vendar gre za vlogo na podlagi Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, po katerem pa nevladne organizacije nismo upravičene do povračila nadomestil za čakanje.

Pomembno!  Če je torej delavec že odsoten od dela zaradi višje sile (varstva otrok itd.), morate vlogo za povračilo nadomestila plače vložiti najkasneje v osmih dneh od uveljavitve zakona (ta datum v tem trenutku še ni točno znan, pričakuje pa se okoli 11. aprila!). Vloga se bo oddala v elektronski obliki pri Zavodu RS za zaposlovanje. Zaradi morebitne preobremenjenosti strežnikov priporočamo, da se ne čaka na zadnji dan roka.

Ob oddaji vloge bodite pozorni, da izpolnjujete vse pogoje za povračilo nadomestila po ZIUZEOP, torej tudi, da je odsotni delavec upravičen do 80 % povprečne delavčeve mesečne plače zadnjih treh mesecev (in ne 50 %, kot določa Zakon o delovnih razmerjih) od 13. marca 2020 dalje.

Vlogi je potrebno priložiti:

 •  izjavo, da delavci dela ne opravljajo zaradi višje sile, ki je posledica zaprtja vrtcev in šol IN drugih objektivnih razlogov (npr. nezmožnost zagotovite varstva kako drugače) ali nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami in zato prejemajo nadomestilo plače,
 • dokazila delavcev o upravičeni odsotnosti (npr. da glede na kraj, iz katerega se je vozil na delo, ni na delo več možno priti z javnim prevozom, sam pa nima lastnega avtomobila oziroma vozniškega izpita; izjavo starša, da ne more zagotoviti ustreznega varstva za svojega otroka in drugi starš zaradi svojih delovnih obveznosti ne more varovati otroka …) in
 • podatek o deležu sofinanciranja iz državnega proračuna v letu 2019, če NVO uveljavlja pravico do povračila nadomestila za delavca, katerega zaposlitev je že sofinanciranja iz proračuna v okviru posebnega programa. Sem sodijo npr. programi javnih del, zaposlitve v okviru aktivne politike zaposlovanja in podobnih ukrepov Zavoda RS za zaposlovanje, ne pa sofinanciranje plač v okviru javnih razpisov ministrstev ali občin za izvajanje dejavnosti NVO.

Pomembno! Za pravilnost izjave o razlogih za odsotnost delavca zaradi višje sile kazensko in materialno odgovarjate. Zato vam svetujemo, da od delavcev zberete izjave in dokazila, ki utemeljujejo njihovo upravičeno odsotnost in ste pri tem dosledni. Lastno izjavo delavca o nezmožnosti opravljanja dela za vašo NVO lahko izdelate na tej povezavi:

https://www.cnvos.si/e-pravnik/delo-v-casu-epidemije/izjava-delavca-o-nezmoznosti-opravljanja-dela/

Povračilo sredstev po oddaji vloge

Po prejemu pravice do povračila nadomestila ima Zavod RS za zaposlovanje osem dni časa, da odloči o vlogi in o tem izda sklep. Zavod v sklepu določi:

 • osnovo za izračun nadomestil plače,
 • način izračuna povračila nadomestil plače,
 • višino povračila nadomestil plače,
 • vsebino zahtevkov za povračilo nadomestil plače in njihovih prilog,
 • razloge za zavrnitev zahtevka za povračilo,
 • rok za izplačilo,
 • obdobje vračanja sredstev,
 • spremljanje in poročanje NVO in
 • sankcije za kršitev pogodbe ter nadzor nad njenim izvajanjem.

Točne obveznosti NVO glede vsebine zahtevkov se torej lahko določijo tudi s sklepom Zavoda RS za zaposlovanje in lahko zajemajo npr. kopije pogodb o zaposlitvi, dokazila o prejetju, dokazila o obračunanih davkih in prispevkih, dokazila o nakazilu nadomestila na TRR delavca itd.

Po pravnomočnosti sklepa o pravici do povračila nadomestila država izplača povračilo 10. dan v mesecu, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače (če tako nadomestilo plače za mesec marec  izplačate delavcu  v aprilu, prejmete povračilo s strani države 10. maja).

Obveznosti NVO po pridobitvi  pravice do povračila nadomestila

V času upravičenosti do povračila nadomestil ste dolžni odsotnemu delavcu izplačevati nadomestilo plače za čas nezmožnosti za delo, kot jih določa ZIUZEOP (torej 80 % povprečne delavčeve mesečne plače zadnjih treh mesecev, a ne manj kot je minimalna plača).

Če delavcu preneha upravičenost do  odsotnosti z dela zaradi višje sile (npr. pridobi možnost varstva otrok, znova je vzpostavljen javni potniški promet), morate o tem takoj obvestiti Zavod RS za zaposlovanje.

Po potrebi boste morali Zavodu RS za zaposlovanje omogočiti administrativni in finančni nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti in tudi omogočiti pregled v svojih prostorih. V slednjem primeru morate omogočiti tudi vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi s prejetimi sredstvi in izpolnjevanjem svojih obveznosti.

Na zahtevo Zavoda RS za zaposlovanje pa morate posredovati  tudi pisna dokazila in listine iz katerih bo  razviden način uveljavljanja pravic po tem ZIUZEOP.

Delavci, ki ne delajo zaradi višje sile in zbolijo ali pa želijo koristiti pravice starševskega varstva

Če gre delavec medtem, ko ne dela zaradi višje sile (npr. med varstvom svojega otroka), na bolniško ali pridobi pravico do odsotnosti z dela na podlagi pravic iz pokojninskega ali invalidskega zavarovanja ali starševskega varstva (npr. v primeru koriščenja očetovskega dopusta) se mu v tem času nadomestilo za odsotnost z dela zaradi višje sile ne izplačuje. Takšno drugo nadomestilo na podlagi ZIUZEOP ni povrnjeno, lahko pa je na podlagi druge zakonodaje s področja invalidskega, zdravstvenega, starševskega varstva, itd.

ZIUZEOP pa določa, da država krije nadomestilo delavca na bolniški zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, že od prvega dne njegove odsotnosti in ne šele od 30 dne. Za  delavce, ki imajo na dan uveljavitve ZIUZEOP  (predvidoma 11. aprila 2020) že pravico do  bolniške odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, krije njihovo nadomestilo plače država od 13. marca dalje. Za delavce, ki so ali bodo na bolniško nastopili med 13. marcem in 31. majem krije država bolniško nadomestilo od prvega dne bolniške.

(5.4.2020) Pomoč države za NVO z delavci na čakanju

Sprejeti zakon (ZIUZEOP) predvideva državno povračilo nadomestil plač vsem tistim delavcem, ki jim NVO kot delodajalci zaradi epidemije ne morete zagotavljati dela (npr. ker ne morete opravljati svoje dejavnosti zaradi vladnih prepovedi zbiranja ali opravljanja dejavnosti, ker ne morete opravljati svojih dejavnosti v šolah in vrtcih, itd.) in ste jih zaradi tega tudi napotili na čakanje na delo na domu. ZIUZEOP omogoča, da vam država povrne nadomestila plač delavcem na čakanju, istočasno pa ste za te delavce tudi oproščeni plačila obveznih prispevkov.
Celotna novica...

Sprejeti zakon (ZIUZEOP) predvideva državno povračilo nadomestil plač vsem tistim delavcem, ki jim NVO kot delodajalci zaradi epidemije ne morete zagotavljati dela (npr. ker ne morete opravljati svoje dejavnosti zaradi vladnih prepovedi zbiranja ali opravljanja dejavnosti, ker ne morete opravljati svojih dejavnosti v šolah in vrtcih, itd.) in ste jih zaradi tega tudi napotili na čakanje na delo na domu. ZIUZEOP omogoča, da vam država povrne nadomestila plač delavcem na čakanju, istočasno pa ste za te delavce tudi oproščeni plačila obveznih prispevkov.

Pogoji za pridobitev pravice do povračila nadomestila

Pogojev za pridobitev pravice do povračila nadomestila je več in jih v nadaljevanju zaradi večje preglednosti obravnavano ločeno. Razdelili smo jih v tri skupine:

(1) pravilna odreditev čakanja na delo od doma,

(2) pogoji glede upada prihodkov in

(3) izpolnjevanje davčnih obveznosti.

Več o pogojih za posamezno skupino si lahko preberete na zgornji povezavi.


Višina in trajanje pravice do povračila nadomestila

Delavcu, ki je na čakanju na domu od 13. marca 2020 dalje, po ZIUZEOP pripada nadomestilo plače v višini 80 % povprečne delavčeve mesečne plače zadnjih treh mesecev. Če delavec v zadnjih treh mesecih ni prejemal plače, temveč nadomestilo plače, mu pripada nadomestilo v višini 80 % osnove, od katere je bilo obračunano nadomestilo. Če delavec v zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, niti nadomestila,  mu pripada nadomestilo plače v višini 80 % osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi.  Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal. V vsakem primeru nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače (940,58 evrov bruto). 

Država povrne izplačano nadomestilo plače, ki ga NVO izplača delavcu za dejansko čakanje med 13. marcem in 31. majem 2020, z možnostjo podaljšanja do 30. junija 2020, če epidemija do 15. maja ne bo preklicana. Najvišje možno povračilo je enako povprečni mesečni plači v državi za 2019, preračunane na mesec (1.753,57 EUR). Če torej izplačate nadomestilo plače nad tem zneskom, država povrne samo tolikšen znesek, NVO pa razliko nad tem zneskom krije sama.

Pomembno!  Najvišje povračilo, ki ga država povrne, je tako 1.753,57 evrov bruto. Če delavcu pripada višje nadomestilo (če je 80 % plače več kot to), razliko krijete sami.

Glede na zakonsko dikcijo, da država povrne nadomestilo »v višini izplačanega nadomestila« ni povsem jasno, ali to zajema samo neto plačilo delavcu na njegov TRR ali pa morda tudi akontacijo dohodnine, ki jo delodajalec ne nakaže delavcu, pač pa jo za delavca obračuna in izplača FURS-u.  Obseg nadomestila, ki ga povrne država, se bo v prihodnje verjetno še podrobneje pojasnil.

Oprostitev plačila obveznih prispevkov

Če ste upravičeni do povračila nadomestil plač za čas čakanja delavca od doma, ste za takšnega delavca oproščeni tudi plačila obveznih prispevkov za vsa socialna zavarovanja. Oprostitev velja za ves čas čakanja med 13. marcem in 31. majem 2020, z možnostjo podaljšanja do 30.  junija 2020, če epidemija do 15. maja ne bo preklicana.

Oprostitev velja samo za obvezne prispevke, ki so obračunani največ od povprečne mesečne plače v državi za 2019, preračunane na mesec (1.753,57 EUR). Če torej izplačate nadomestilo plače nad tem zneskom, ste oproščeni plačila prispevkov samo od takšnega zneska, prispevke od razlike nad tem zneskom pa krijete sami.

Prispevke do omenjenega zneska plača država, zato imajo delavci iz obveznih zavarovanj vse pravice (teče jim pokojninska doba, so zdravstveno zavarovani itd.). Mora pa NVO še vedno poskrbeti za njihov obračun (oddati na FURS obrazec REK-1).

Vloga za pridobitev pravice do povračila nadomestila

Pravica do povračila nadomestila za čakanje na domu ni avtomatična, pač pa je potrebno zanjo zaprositi. Vlogo se vloži v elektronski obliki na Portalu za delodajalce pri Zavodu RS za zaposlovanje in sicer v osmih dneh, odkar je bil delavec napoten na čakanje na delo doma. Skrajni rok je 31. maj 2020.

Če ste delavca napotili na čakanje že pred uveljavitvijo interventnega zakona (to je, preden bo ZIUZEOP objavljen v Uradnem listu in preden bo sploh začel veljati), morate vlogo vložiti v osmih dneh od uveljavitve zakona.

Dokler zakon ne velja, vlaganje vlog še ni možno. Na portalu Zavoda RS za zaposlovanje je sicer že sedaj možno vložiti »Vlogo za uveljavitev povračila nadomestila plače delavcem na čakanju na delo ali z odrejeno karanteno«, vendar gre za vlogo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, po katerem pa nevladne organizacije nismo upravičene do povračila nadomestil za čakanje.

Pomembno!  Če ste torej delavcu že odredili čakanje na delo na domu, morate vlogo za povračilo nadomestila plače vložiti najkasneje v osmih dneh od uveljavitve zakona (ta datum v tem trenutku še ni točno znan, pričakuje pa se okoli 11. aprila!). Vloga se bo oddala v elektronski obliki  pri Zavodu RS za zaposlovanje. Zaradi morebitne preobremenjenosti strežnikov priporočamo, da se ne čaka na zadnji dan roka.

Ob oddaji vloge bodite pozorni, da izpolnjujete vse pogoje za povračilo nadomestila po ZIUZEOP, torej tudi, da je delavec na čakanju upravičen do nadomestila najmanj v višini minimalne plače od 13. marca 2020 dalje.

Vlogi je potrebno priložiti:

 • dokazilo o napotitvi delavca na začasno čakanje na delo na domu: to je lahko odredba o napotitvi na čakanje, ki mora biti skladna z ZIUZEOP (več o tem zgoraj); predlagamo, da NVO pridobi tudi dokazila, da je delavec odredbo prejel (npr. s podpisom delavca o prejemu na dnu odredbe, s kopijo el. sporočila delavca, da je odredbo prejel, s posebno izjavo delavca) in
 • podatek o deležu sofinanciranja iz državnega proračuna v letu 2019, če NVO uveljavlja pravico do povračila nadomestila za delavca, katerega zaposlitev je že sofinancirana iz proračuna v okviru posebnega programa. Sem sodijo npr. programi javnih del, zaposlitve v okviru aktivne politike zaposlovanja in podobnih ukrepov Zavoda RS za zaposlovanje, ne pa sofinanciranje plač v okviru javnih razpisov ministrstev ali občin za izvajanje dejavnosti NVO.

ZIUZEOP kot obvezno prilogo k vlogi navaja tudi posebno izjavo, za pravilnost katere delodajalec kazensko in materialno odgovarja, vendar pa iz zakona zaradi nedoslednega sklicevanja med členi ni jasno razvidno, za kakšno izjavo sploh gre. Vsebina te izjave  bo zato v prihodnje verjetno še podrobneje pojasnjena, gre pa verjetno za izjavo o izpolnjevanju pogojev glede prihodkov (da torej delodajalec s kazensko in materialno odgovornostjo podaja oceno (!) o svojih predvidenih prihodkih v 2020. Do odgovornosti bi verjetno prišlo, če bi bila ocena očitno napačna glede na znane podatke in okoliščine in bi delodajalec torej namenoma (naklepno) podal lažno izjavo z namenom pridobitve pravice do nadomestila.

Povračilo sredstev po oddaji vloge

Po prejemu pravice do povračila nadomestila ima Zavod RS za zaposlovanje na podlagi zakona osem dni časa, da odloči o vlogi in o tem izda sklep. Zavod v sklepu določi:

 • osnovo za izračun nadomestil plače,
 • način izračuna povračila nadomestil plače,
 • višino povračila nadomestil plače,
 • vsebino zahtevkov za povračilo nadomestil plače in njihovih prilog,
 • razloge za zavrnitev zahtevka za povračilo,
 • rok za izplačilo,
 • obdobje vračanja sredstev,
 • spremljanje in poročanje NVO in
 • sankcije za kršitev pogodbe ter nadzor nad njenim izvajanjem.

Točne obveznosti NVO glede vsebine zahtevkov se torej lahko določijo tudi s sklepom Zavoda RS za zaposlovanje in lahko zajemajo npr. kopije pogodb o zaposlitvi, kopije odredb o čakanju, dokazila o prejetju, dokazila o obračunanih davkih in prispevkih, dokazila o nakazilu nadomestila na TRR delavca.

Po pravnomočnosti sklepa o pravici do povračila nadomestila država izplača povračilo 10. dan v mesecu, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače (če tako nadomestilo plače za mesec marec  izplačate delavcu  v aprilu, prejmete povračilo s strani države 10. maja).

Obveznosti NVO po pridobitvi  pravice do povračila nadomestila

V času upravičenosti do povračila nadomestil ste seveda dolžni delavcu na čakanju izplačevati nadomestila za čas čakanja, kot jih določa ZIUZEOP (torej 80 % povprečne delavčeve mesečne plače zadnjih treh mesecev, a ne manj kot je minimalna plača).

Nadalje NVO v tem obdobju ne sme delavcem, ki niso na čakanju, odrejati nadur, če se lahko delo opravi z delavci, ki so na začasnem čakanju na domu.

Če NVO delavca, ki mu je bilo odrejeno čakanje, pozove začasno nazaj na delo (največ za sedem zaporednih dni v tekočem mesec) mora o tem predhodno obvestiti Zavod RS za zaposlovanje. Prav tako ga mora obvestiti, če delavcu dokončno prekine čakanje in se torej delavec vrne na delo.

Po potrebi boste morali Zavodu RS za zaposlovanje omogočiti administrativni in finančni nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti in tudi omogočiti pregled v svojih prostorih. V tem primeru morate omogočiti tudi vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi s prejetimi sredstvi in izpolnjevanjem svojih obveznosti.

Na zahtevo Zavoda RS za zaposlovanje morate posredovati tudi pisna dokazila in listine, iz katerih bo  razviden način uveljavljanja pravic po tem ZIUZEOP.

Delavci na čakanju, ki zbolijo ali pa želijo koristiti pravice starševskega varstva

Če gre delavec med čakanjem na bolniško ali pridobi pravico do odsotnosti z dela na podlagi pravic iz pokojninskega ali invalidskega zavarovanja ali zaradi starševskega varstva (v primeru koriščenja na primer očetovskega dopusta), se mu v tem času nadomestilo za čakanje ne izplačuje. Takšno drugo nadomestilo na podlagi ZIUZEOP ni povrnjeno, lahko pa je na podlagi druge zakonodaje s področja invalidskega, zdravstvenega, starševskega varstva itd.

ZIUZEOP pa določa, da za delavce, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona (predvidoma 11. aprila 2020) že pravico do bolniške odsotnosti ali poškodbe zaradi bolezni ali poškodbe izven dela oziroma jo bodo še pridobili do 31. maja 2020, pravico do nadomestila zaradi bolniške odsotnosti zaradi bolezni  ali poškodbe v svoje breme ali breme nevladne organizacije že od prvega dne krije država. Za povračilo tega nadomestila boste morali vlogo za povračilo oddati na Zavod RS za zdravstveno zavarovanje do 30. 9. 2020.

(5.4.2020) Bolniške v času epidemije krije država

Sprejeti zakon (ZIUZEOP) kot ukrep blaženja posledic epidemije in nižanja stroškov delodajalcev določa tudi posebna pravila glede kritja bolniških nadomestil zaposlenim delavcem. Določeno je, da ste za delavca, ki je nezmožen za delo iz zdravstvenih razlogov (je torej na bolniški), upravičeni do povračila nadomestila plače že od prvega dne njegove bolniške in ne šele od 30. dne dalje, kot to sicer velja.
Celotna novica...

Sprejeti zakon (ZIUZEOP) kot ukrep blaženja posledic epidemije in nižanja stroškov delodajalcev določa tudi posebna pravila glede kritja bolniških nadomestil zaposlenim delavcem. Določeno je, da ste za delavca, ki je nezmožen za delo iz zdravstvenih razlogov (je torej na bolniški), upravičeni do povračila nadomestila plače že od prvega dne njegove bolniške in ne šele od 30. dne dalje, kot to sicer velja.

Država pri tem povrne nadomestila za bolniški stalež:

 • če je delavec nastopil bolniški stalež pred uveljavitvijo ZIUZEOP (to bo predvidoma 11. aprila 2020), država povrne njegovo nadomestilo za nazaj, od 13. marca 2020 dalje, če je delavec na dan uveljavitve zakona še vedno v bolniškem staležu. Če je delavec na bolniškem staležu od 10. marca do 1. aprila ali od 14. marca do 20. marca, država nadomestila ne krije
 • če delavec nastopil bolniški stalež po uveljavitvi ZIUZEOP, država povrne njegovo nadomestilo od prvega dne bolniške odsotnosti.

V obeh primerih država krije nadomestilo do razglasitve prenehanja epidemije (kar s sklepom ugotovi vlada), a najdlje do 31. maja 2020. Če epidemija do 15. maja ne bo preklicana velja ugodnost do konca junija 2020.

Do povračila nadomestila plače že od prvega dne ste upravičeni samo  za delavce, katerih bolniška odsotnost ni povezana z delom (za npr. bolezen, poškodbo izven dela). Če je torej delavec na bolniški zaradi poškodbe pri delu, refundacija nadomestila ni možna.

Pri tem ni posebnega pogoja, da je bolniška odsotnost delavca povezana z virusom COVID-19, pač pa zajema kakršno koli bolniško odsotnost (torej tudi npr. zaradi zloma roke ali noge).

Nadomestilo za bolniško odsotnost delavcu morate še vedno obračunati in izplačati sami, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS pa vam bo nadomestilo refundiral na podlagi zahteve. Zahtevo za refundacijo morate posredovati zavodu najkasneje do 30. septembra 2020, sicer pravico do refundacije izgubite.

Je pa ZIUZEOP rok za refundacijo nadomestila s strani zavoda podaljšal in sicer zavod povrne izplačano nadomestilo v roku 60 dni od prejete zahteve (in ne več 30 dni kot doslej).

Zavod za zdravstveno varstvo refundira nadomestilo v višini, kot ste jih obračunali in izplačali delavcu na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), kar pomeni 80 % plače delavca v preteklem mesecu.

Opisana pomoč države se ne nanaša na primere, ko je delavcu odrejena karantena.

(5.4.2020) Obvezni krizni dodatek za zaposlene v NVO in oprostitev prispevkov

Sprejeti Zakon (ZIUZEOP) poleg namenitve sredstev za delodajalce, ki so delavce napotili na čakanje, določa tudi ukrepe za vse zasebne delodajalce, in torej tudi za NVO, pri katerih delavci delo opravljajo tudi v času epidemije. Tako je določeno, da ste za te delavce v aprilu in maju 2020 oproščeni plačila obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Oprostitev se nanaša tako na prispevke NVO kot delodajalca (8,85 %) kot tudi na prispevke delavca (15,50 %). Tako v primeru minimalne plače prihranek znaša nekaj manj kot 250 evrov.
Celotna novica...

Sprejeti Zakon (ZIUZEOP) poleg namenitve sredstev za delodajalce, ki so delavce napotili na čakanje, določa tudi ukrepe za vse zasebne delodajalce, in torej tudi za NVO, pri katerih delavci delo opravljajo tudi v času epidemije. Tako je določeno, da ste za te delavce v aprilu in maju 2020 oproščeni plačila obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Oprostitev se nanaša tako na prispevke NVO kot delodajalca (8,85 %) kot tudi na prispevke delavca (15,50 %). Tako v primeru minimalne plače prihranek znaša nekaj manj kot 250 evrov.

Prispevke v tem primeru plača država, zato imajo delavci iz tega zavarovanja vse pravice (teče jim pokojninska doba, so invalidsko zavarovani itd.). Morate pa še vedno poskrbeti za njihov obračun (oddati na FURS obrazec REK-1).

Ob tem pa morate vsem zaposlenim delavcem, ki delajo, v aprilu in maju 2020 izplačati t.i. mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov neto. Obveznost izplačila ne velja za delavca, katerega zadnja izplačana bruto plača je presegala trikratnik minimalne plače (2.821,74 evrov bruto).

Namen zakonodajalca je torej, da se prihranjena sredstva iz naslova oprostitve plačila pokojninskega in invalidskega zavarovanja namenijo v določenem delu delavcu, ki dela v času epidemije. Omenjeni krizni dodatek je zato tudi oproščen plačila prispevkov in davkov.

ZIUZEOP pri tem ne določa  nobenih posebnih dodatnih pogojev za izplačilo kriznega dodatka, kot npr. da mora biti delavec v tem času nadpovprečno izpostavljen tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjen zaradi obvladovanja epidemije. Namenjen je vsem, ki delajo.

ZIUZEOP ne določa nič glede višine kriznega dodatka, če je delavec zaposlen krajši delovni čas. Menino, da je v tem primeru potrebno uporabiti splošna pravila Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določajo, da ima takšen delavec sorazmerne pravice glede na obseg opravljanja dela (če je zaposlen za polovični delovni čas, prejme krizni dodatek v višini 100 evrov). Napisano pa ne velja za delavce, ki opravljajo delo v krajšem delovnem času na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (npr. invalidi), predpisi o zdravstvenem zavarovanju (delavci na bolniški, ki delajo samo del časa) ali predpisi o starševskem dopustu (starši, ki delajo krajši čas zaradi starševstva). Takšnim delavcem se prizna polni dodatek v višini 200 evrov.

(1.4.2020) Podporno okolje za NVO - ureditev dela na domu

V zvezi s situacijo povezano z opravljanjem dela v času epidemije, bi vas rada opomnili, da ob poplavi zadev ne pozabite, da ste organizacije kot delodajalci tudi v izrednih razmerah dolžni upoštevati delovnopravno zakonodajo ter urediti vprašanja primernosti delovnega mesta, delovnega časa, zagotavljanja delovnih sredstev, varstva poslovnih skrivnosti ipd. Zato vam svetujemo, da v svojih internih aktih oziroma pogodbah o zaposlitvi preverite, ali vam le-ti dovoljujejo/omogočajo opravljanje dela na način kot ste ga za svoje zaposlene predvideli za naslednje mesece - v večini primerov gre za delo na domu.
Celotna novica...

V zvezi s situacijo povezano z opravljanjem dela v času epidemije, bi vas rada opomnili, da ob poplavi zadev ne pozabite, da ste organizacije kot delodajalci tudi v izrednih razmerah dolžni upoštevati delovnopravno zakonodajo ter urediti vprašanja primernosti delovnega mesta, delovnega časa, zagotavljanja delovnih sredstev, varstva poslovnih skrivnosti ipd. Zato vam svetujemo, da v svojih internih aktih oziroma pogodbah o zaposlitvi preverite, ali vam le-ti dovoljujejo/omogočajo opravljanje dela na način kot ste ga za svoje zaposlene predvideli za naslednje mesece - v večini primerov gre za delo na domu.

Če dela na domu  že prej niste opredelili v pogodbah o zaposlitvi, vam odreditev začasnega opravljanja dela na domu v izjemnih okoliščinah omogoča 169. člen Zakona o delovnih razmerjih. V primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, se lahko kraj opravljanja dela, določen s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremeni tudi brez soglasja delavca. Obveznost opravljanja dela od doma torej lahko traja le začasno, dokler trajajo izjemne okoliščine in je sprememba kraja opravljanja dela nujna in potrebna. Tudi v tem primeru pa je delodajalec dolžan urediti vprašanja primernosti delovnega mesta, delovnega čas, zagotavljanja delovnih sredstev, varstva poslovnih skrivnosti ipd. Prav tako mora delodajalec o opravljanju dela na domu, ko je to mogoče, obvestiti inšpektorat za delo.

V primeru opravljanja dela na domu je delavec upravičen do celotne plače in povrnitvi stroškov za prehrano med delom ter morebitnih dogovorjenih nadomestil za uporabo delovnih in materialnih sredstev. Do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela pa delavec ni upravičen, saj ta strošek za dni, ko opravlja delo na domu, ne nastane.

Zato vam svetujemo, da preverite, ali imate zagotovljeno pravno podlago za opravljanje trenutnega načina dela oz. da to v nasprotnem primeru čim prej uredite.

V pomoč vam pošiljamo še povezavo do Inšpektorata za delo, kjer boste našli podrobnejše obrazložitve ter odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.

(30.3.2020) DIGITALNE REŠITVE ZA DELO NA DALJAVO

Ker so ukrepi omejitve gibanja prizadeli tudi številne nevladne organizacije in posegli v naše običajne postopke dela, vam spodaj navajamo nekaj digitalnih rešitev, ki vam lahko v teh časih olajšajo delo. Seznam nikakor ni popoln, saj je na trgu možnosti enostavno preveč. Izpostavili smo nekatere najbolj razširjene, pri tem pa si pomagali z obstoječimi članki in viri drugih nevladnih organizacij.
Celotna novica...

Ker so ukrepi omejitve gibanja prizadeli tudi številne nevladne organizacije in posegli v naše običajne postopke dela, vam spodaj navajamo nekaj digitalnih rešitev, ki vam lahko v teh časih olajšajo delo. Seznam nikakor ni popoln, saj je na trgu možnosti enostavno preveč. Izpostavili smo nekatere najbolj razširjene, pri tem pa si pomagali z obstoječimi članki in viri drugih nevladnih organizacij.

O tem, kako lahko pošiljate množična SMS sporočila, opravljate konferenčne klice, vzpostavite Viber skupine in delite Google dokument je v članku »Možnost uporabe preprostih mobilnih in digitalnih orodij za sodelovanje« pisalo Središče Stičišče. Članek si lahko preberete tukaj, vključuje pa tudi praktičen prikaz uporabe teh orodij.

Videokonference

V tem času široko uporabljena metoda za izpeljavo sestankov na daljavo. Nekatere od možnosti za opravljanje videokonferenc (Zoom, Skype, Cisco Webex, Jitsi Meet, Google Hangouts) so predstavljene tukaj.

Facebook zaprte skupine

Tudi spletno omrežje Facebook lahko izkoristite za vaše delo. Ustvarite lahko zaprte skupine, kjer si lahko s člani, sodelavci ali prostovoljci izmenjujete informacije. A vseeno previdno – Facebook ni prostor za izmenjavo zaupnih dokumentov in podatkov, lahko pa je dober način za izmenjavo idej, kako proslaviti vašo obletnico delovanja!

Platforme za skupinsko delo

Na tržišču obstaja veliko rešitev, ki omogočajo skupinsko delo na daljavo. Mreža za vključujočo informacijsko družbo je pripravila članek, v katerem podrobneje predstavlja platformo NextCloud. V shemi TechSoup Slovenija, ki nevladnim organizacijam omogoča cenejšo licenčno opremo pa med drugim najdemo Slack, Microsoftove storitve v oblaku (Microsoft for Nonprofits), Googlov G-Suite ( G-Suite) ter Workplace by Facebook.

Programska in računalniška oprema

A včasih se zalomi že čisto na začetku. Brez delujočega računalnika z osnovno programsko opremo nam nobena spletna rešitev nič ne koristi. 

Prosta programska oprema, ki je brezplačna in lahko nadomesti uporabo licenčne opreme (npr. Microsoft Office) je objavljena v članku, ki ga je pripravila mreža za vključujočo informacijsko družbo in ga lahko najdete tu.

Nekoliko daljši seznam prosto dostopne brezplačne opreme je objavljen tudi na spletni strani društva Lugos. 

Posebno ponudbo ugodnejše licenčne opreme za NVO lahko poiščete na spletni strani TechSoup Slovenija, ki nudi pomoč in podporo pri pridobivanju donacij in popustov licenčne programske opreme, storitev v oblaku in drugih storitev. Seznam vseh produktov, ki jih omogočajo, je objavljen tu.

Brezplačno računalniško opremo (prenosniki, osebni računalniki, tiskalniki) lahko dobite prek Društva za trajnostni razvoj Duh časa, ki sprejema rabljeno računalniško opremo in jo usposobi za ponovno uporabo. Računalnike tako poklanjajo naprej socialno ogroženim posameznikom in tudi nevladnim organizacijam. Več informacij je objavljenih na njihovi spletni strani.

Cenejšo računalniško opremo za nevladne organizacije pa znotraj svoje sheme ponuja tudi TechSoup Slovenija. Podrobnosti so objavljene na njihovi spletni strani. 

(26.3.2020) POZIV ZA ORGANIZACIJE: IZOBRAŽEVANJE NA DELU

V sklopu projekta Social Innovators so partnerji iz različnih evropskih držav razvili model izobraževanja na delu v nevladnih organizacijah in organizacijah za mlade, s katerim želijo opolnomočiti bodoče delavce* s kompetencami za delo v nevladnem sektorju ter iskalcem prve zaposlitve ponuditi konkretna znanja in veščine specifičnih delovnih mest ter spoznavanje dela v nevladnih organizacijah.
Celotna novica...

V sklopu projekta Social Innovators so partnerji iz različnih evropskih držav razvili model izobraževanja na delu v nevladnih organizacijah in organizacijah za mlade, s katerim želijo opolnomočiti bodoče delavce* s kompetencami za delo v nevladnem sektorju ter iskalcem prve zaposlitve ponuditi konkretna znanja in veščine specifičnih delovnih mest ter spoznavanje dela v nevladnih organizacijah.

ZAKAJ IZOBRAŽEVANJE NA DELU V NVO-JIH?V sklopu projekta smo izvedli raziskavo med 85 različnimi organizacijami iz Bolgarije, Hrvaške in Slovenije, ki je pokazala, da obstaja velika potreba po ustvarjanju novih delovnih  mest,  da  bi  lahko  organizacije  ohranjale  svoje  poslanstvo  ter  nadgrajevale svoje delo.Na  drugi  stranipa  je  delo  nevladnih  organizacij  dragoceno  za  mlade,  saj  z  delom  v slednjih  pridobijo  naslednje  kompetence,  ki  so  hkrati  tudi  zelo  iskane  pri  bodočih zaposlovalcih:želja po učenju,skupinsko delo,pisna komunikacija,kritično mišljenje,reševanje problemov.Organizacije imate s tem pozivom torej priložnost, da mladim ponudite izobraževanje na delu in jim predstavite svoje iniciative in programe, ki naslavljajo družbene izzive v Evropi danes. 1Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Inovativni model izobraževanja na delu, ki smo ga zasnovali, simultano naslavlja izzive brezposelnosti mladihin nizko zaposlenost v nevladnem sektorju. Prepoznali smo vrzel človeških virov in zamujenih priložnosti za večji doprinos k družbeni transformaciji, kar poskušamo skozi izobraževanje na delu nasloviti. Izobraževanje na delu za mlade bo omogočilo priložnost za učenje z mentorjem, ki bo mlade peljal skozi proces in evalvacijo kakovosti dela ter izobraževanja na delu.KAJ VKLJUČUJE PROGRAM IZOBRAŽEVANJA NA DELU?Program je sestavljen iz štirih aktivnosti: spoznavanje nevladnega sektorja,opazovanje z udeležbo,testiraj svoje kompetence,naredi samin bo potekal v dolžini 80 ur.Predvidena je finančna kompenzacija za mentorja v višini 250 eurna izobraževanje na delu, v kolikor gre za ranljive ciljne skupine mladih pa 400 eur.KDO LAHKO SODELUJE?nevladne organizacije (društva, zavodi, socialna podjetja),javni zavodi (mladinski centri ipd.),start up-i na področju družbenih inovacij.Ena organizacija oz. druga oblika entitete lahko prijavi več mest za izobraževanje na delovnem mestu in zadolži več mentorjev.SE UDELEŽENCI PRIJAVLJAJO NA SPECIFIČNE POZICIJE ZA DELO  ALI  ZA SPLOŠNO DELO V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH?Udeleženci bodo imeli priložnost za opravljanje izobraževanja na delu na terenu in bodo pridobili različne možnosti za pridobitev znanja in veščin v vaši organizaciji. Predlagamo nekaj možnosti za različne usmeritve, glede na tip izobraževanja, ki ga lahko ponudite: projektni sodelavec,administrator, komunikator, zagovornik,
koordinator programa,trener/izobraževalec.KAJ JE ODGOVORNOST MENTORJA? Želimo si, da vsaka organizacija izbere mentorja oz. več njih (maksimalno 5)za izobraževanjena delu. Mentor naj bo eden izmed zaposlenih v organizaciji oz. aktiven član organizacije. Mentorstvo definiramo kot učenje in razvoj partnerstva med tistim, ki ima izkušnje in tistim, ki se želi učiti.Odgovornosti  mentorja  vključujejo  udeležbo na   dvodnevnem   treningu (datum treninga bo zaradi trenutnih razmer sporočen naknadno in dogovorjen skupaj z vami)in razvoj programa izobraževanja na terenu,  ki  bo  prilagojen  na  potrebe  in  vire organizacije ter potreb udeležencev prakse. Z vsakim udeležencem bo podpisan razvojni načrt, izvedla pa se bo tudi evalvacija po koncu  izobraževanja  na  delu.  Udeleženci  bodo  delili  svoje  izkušnje  in  primere  ter kakšno podporo so pridobili.Na izvedbo izobraževanja na delu se lahko prijavite na  spletnem  obrazcu.Rok  za prijavo je 24. april 2020.Za dodatne informacije smo navoljo nainfo@pina.siali +386 40 697 325 (Maja Drobne, PiNA).

(24.3.2020) Interventni (ekonomski) ukrepi za nevladne organizacije

Ne samo večina ekonomistov, ampak tudi večina držav si je zdaj že enotnih, da je najučinkovitejši ukrep zoper ekonomsko škodo, ki jo povzroča aktualna epidemija, ta, da država vsem prizadetim subjektom kompenzira izpad neto prihodka. Pri tem država ne sme pozabiti na nikogar, še najmanj na ekonomsko v tem trenutku najbolj prizadete – samozaposlene. Nič manj pa seveda niti na nevladne organizacije.
Celotna novica...

Ne samo večina ekonomistov, ampak tudi večina držav si je zdaj že enotnih, da je najučinkovitejši ukrep zoper ekonomsko škodo, ki jo povzroča aktualna epidemija, ta, da država vsem prizadetim subjektom kompenzira izpad neto prihodka. Pri tem država ne sme pozabiti na nikogar, še najmanj na ekonomsko v tem trenutku najbolj prizadete – samozaposlene. Nič manj pa seveda niti na nevladne organizacije.

Mnoge nevladne organizacije je epidemija »poslovno« prizadela podobno kot podjetja. Odpadle so vse športne in kulturne aktivnosti, zaprli so se zasebni vrtci, šole, prenehalo se je izvajanje prevozov za invalide itd. V zadnjih dneh smo večkrat slišali, da naj bi jim bilo vseeno lažje, ker so jim izpadli samo tržni prihodki (vadnine, vstopnine, plačila vrtcev itd.), na javne subvencije pa še vedno lahko računajo. To žal le deloma drži. Namreč, država (ob sedanjih pravilih) seveda ne bo poravnala subvencij za neizvedene aktivnosti in programe, še večja težava pa je, da so bili z zamrznitvijo izvrševanja proračuna ustavljeni razpisi: šport, kultura, deloma zdravje in sociala tako na primer za letos zaenkrat sploh še nimajo predvidenih subvencij programov in projektov, ker so bili razpisi šele v teku ali pred objavo, zdaj pa so zaustavljeni. V teh sektorjih so tako ostali brez skoraj vseh prihodkov (z izjemo donatorskih, pa tudi glede tega sporočajo, da so že napovedani rezi).

(24.3.2020) Poziv nevladnim organizacijam

Dragi nevladniki! Znašli smo se v situaciji, ki nas je prisilila k mnogim spremembam in prilagoditvam.
Celotna novica...

Dragi nevladniki! Znašli smo se v situaciji, ki nas je prisilila k mnogim spremembam in prilagoditvam.

Spremeniti smo morali način delovanja, komuniciranja, se prilagoditi na delo od doma ... Situacija je za stresna in za mnoge zelo težka. Prav zato moramo tokrat še bolj stopiti skupaj in si pomagati. Tokrat predvsem z nasveti in informacijami.

Seveda smo vam na Boreu na voljo za svetovanja in razne oblike pomoči pri vašem delovanju. Pišite nam na: tatjana.rant@boreo.si ali nas pokličite na 041 982 781 (Tatjana). Hkrati pa verjamemo, da ste tudi sami polni idej in ste svoje delo uspešno prilagodili. Vabimo vas, da zapišete in nam pošljete uspešne zgodbe prilagajanja na trenutne razmere. Kako ste prilagodili svoje delo, aktivnosti? Kako poteka vaše delo? Sporočite nam vaše dobre prakse spopadanja s trenutno situacijo. Kateri so vaši največji izzivi? Vabimo vas, da nam sporočite tudi vaše ideje, kako bi lahko aktualno situacijo omilili, in ukrepe, ki jih predlagate.

Vaše zgodbe bomo zbrali in jih objavili ter delili v javnosti in med druge organizacije, saj verjamemo, da je dobro delo treba pohvaliti, hkrati pa lahko primeri dobre prakse pomagajo drugim organizacijam, ki so se znašle v težavni situaciji.

Vaše zgodbe pričakujemo do 5. 5. 2020 na e-naslovu: tatjana.rant@boreo.si

(23.3.2020) Znan je predstavnik NVO v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru

Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2020-2025. Za predstavnika je bil imenovan Goran Forbici.
Celotna novica...

Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2020-2025. Za predstavnika je bil imenovan Goran Forbici.

Do roka, objavljenega v javnem pozivu, je prispelo 123 popolnih prijav upravičenih nevladnih organizacij, ki so predlagale kandidate, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Dne 23. 3. 2020 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri je med njimi prišlo do imenovanja predstavnika s soglasjem, in sicer je bil za predstavnika nevladnih organizacij imenovan Goran Forbici.

(23.3.2020) Interventi ukrepi zaradi epidemije COVID-19, ki vplivajo na NVO

V zadnjem tednu je bilo zaradi epidemije Covid-19 sprejetih kar nekaj interventnih ukrepov, ki so pomembni tudi za nevladne organizacije. Za boljšo preglednost smo v tabeli zbrali vse sprejete ukrepe, ki vplivajo na delovanje nevladnih organizacij, in njihove podlage.
Celotna novica...

V zadnjem tednu je bilo zaradi epidemije Covid-19 sprejetih kar nekaj interventnih ukrepov, ki so pomembni tudi za nevladne organizacije. Za boljšo preglednost smo v tabeli zbrali vse sprejete ukrepe, ki vplivajo na delovanje nevladnih organizacij, in njihove podlage.

Ukrep

Podlaga

 • Od marca do maja 2020 so NVO kot odjemalci elektrike, ki so uvrščeni v skupino odjemalcev NN (nizka napetost), oproščene plačila »prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije«. Po oceni vlade naj bi bil strošek za račun za elektriko cca. 20 % nižji.

Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije

 • Možnost odloga plačil obrokov kredita za društva, zavode in ustanove, ki so zapadli ali bodo zapadli od 13. marca 2020 do konca epidemije in še 18 mesecev po tem.

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 • Preložen rok za predložitev davčnega obračuna pri FURS z 31. marca na 31. maj 2020 z možnostjo nadaljnjega podaljšanja v primeru, da epidemija ni preklicana do 15. maja 2020.

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 • Možnost odložitve plačila davčnih obveznosti za dve leti zaradi epidemije.
 • Možnost plačila davčnih obveznosti po obrokih zaradi epidemije v največ 24 obrokih v 24 mesecih.
 • Možnost odloga plačila akontacije davka ali davčnega odtegljaja zaradi epidemije.

V času odloga ali obročnega plačevanja obresti ne tečejo.

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 • Preložen rok za predložitv letnega poročila pri AJPES iz 31. marca na 31. maj 2020 z možnostjo nadaljnjega podaljšanja v primeru, da epidemija ni preklicana do 15. maja 2020.

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 • Roki za uveljavljanje pravic v sodnih postopkih (npr. za vložitev tožb, pritožb, pripravljalnih vlog, odgovorov na tožbe) ne tečejo do sklepa vlade o prenehanju razlogov.

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 • Roki za uveljavljanje pravic v upravnih (npr. za vložitev vlog, pritožb, dopolnitev) in v postopkih in drugih javnopravnih zadevah (npr. v postopkih javnih razpisov) ne tečejo do sklepa vlade o prenehanju razlogov

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 • V upravnih zadevah se pisne vloge lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V teh primerih se dokumenti, ki vplivajo na pravni položaj, vročajo na vložnikov naslov stalnega ali začasnega prebivališča iz registra stalnega prebivalstva.

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 • Roki v prekrškovnih zadevah (npr. za vložitev pritožb) ne tečejo do sklepa vlade o prenehanju razlogov.

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 

(19.3.2020) VSE INFORMACIJE ZA NVO V ČASU KORONAVIRUSA

Na povezavi so zbrane vse informacije za NVO v času koronavirusa
Celotna novica...

Na povezavi so zbrane vse informacije za NVO v času koronavirusa

Trenutne krizne razmere zaradi epidemije koronavirusa mnogim nevladnim organizacijam onemogočajo ali otežujejo normalno delovanje. Na tem mestu so zbrane vse pomembne novice, obvestila in pojasnila v povezavi z delovanjem NVO v času razglašene epidemije. Glede na aktualne razmere sledimo vsem spremembam in prispevke sproti in dosledno dopolnjujemo.

(16.3.2020) Civilna zaščita potrebuje prostovoljce

Na osnovi poziva Civilne zaščite Občine Postojna vabimo in pozivamo društva oziroma člane društev k organiziranim aktivnostim za izvajanje tistih opravil, ki jih je treba v tem času postoriti.
Celotna novica...

Na osnovi poziva Civilne zaščite Občine Postojna vabimo in pozivamo društva oziroma člane društev k organiziranim aktivnostim za izvajanje tistih opravil, ki jih je treba v tem času postoriti.

Prostovoljce potrebujemo za:
•    oskrbo starejših (opravljanje nakupov v trgovini, dostava do vrat ranljivih občanov);
•    pomožna dela v zdravstvu (predvsem študenti medicine in podobnih smeri, pomoč pri opravljanju zdravstvenih storitev);
•    individualno varstvo otrok (na vašem ali njihovem domu).

Prostovoljec je lahko vsakdo, ki:
•    je star med 18 in 40 let;
•    je zdrav, brez bolezenskih znakov in
•    ima veljavni osebni dokument (za identifikacijo na terenu).

Prostovoljec bo za opravljanje svojega dela prejel:
•    odsevni jopič civilne zaščite,
•    masko,
•    rokavice,
•    razkužilo
•    identifikacijsko kartico štaba civilne zaščite.

PRIJAVE
K opravljanju prostovoljskih del se lahko prijavite prek obrazca na naslovu: https://forms.gle/crcEnbFV22qRJu9q7.
S prostovoljcem bo Občinski štab CZ po potrebi vzpostavil stik in ga aktiviral.

Obenem želimo poudariti, da je izjemnega pomena, da se tovrstnih aktivnosti ne lotevate sami, temveč v okviru Civilne zaščite.

Regijsko stičišče nevladnih organizacij PNR BOREO
za: Samo Vesel
GSM: 040 413 315

(13.3.2020) OBVESTILO

Do nadaljnjega tudi naša pisarna zapira vrata.
Celotna novica...

Do nadaljnjega tudi naša pisarna zapira vrata.

Zaradi trenutne situacije glede koronavirusa sporočamo, da do nadaljnjega naša pisarna zapira vrata. Še vedno smo dostopni prek elektronske pošte. Upajmo, da se situacija čimprej umiri in se življenje vrne v normalne tirnice.

Ostanite zdravi!

(19.2.2020) Začel se je postopek izbora predstavnice ali predstavnika NVO v EESO

Začel se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2020-2025. Rok za prijavo je četrtek, 5. marca 2020, do polnoči.
Celotna novica...

Začel se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2020-2025. Rok za prijavo je četrtek, 5. marca 2020, do polnoči.

Razpisujemo postopek izbora ene predstavnice oziroma predstavnika nevladnih organizacij v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2020-2025

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je posvetovalno telo Evropske unije, ki s strokovnimi nasveti pomaga Evropski komisiji, Svetu in Evropskemu parlamentu. Člani ESSO zastopajo različne interese in so razdeljeni v tri skupine: delodajalci, zaposleni in različne interesne skupine. Dosedanjim članom ESSO iz Slovenije se 20. septembra 2020 izteče mandat. Ministrstvo za zunanje zadeve je zato pozvalo CNVOS, da naj do 1. 4. 2020 imenuje novega predstavnika nevladnih organizacij, ki bo član ESSO v obdobju 2020-2025.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).


V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije,  ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

19. 2. 2020 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
5. 3. 2020 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
12. 3. 2020 - rok za dopolnitev prijav
13. 3. 2020 ob 13:00 - seja komisije za pregled prijav
13. 3. 2020 - objava seznama upravičencev in kandidatov
23. 3. 2020 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
23. 3. 2020 - začetek volitev (pogojno)
26. 3. 2020 - zaključek volitev (pogojno)
27. 3. 2020 ob 13:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata v angleškem jeziku, saj se ta za izbranega kandidata posreduje tudi Evropskemu Svetu.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Po novem Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Če želite kot NVO trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

    po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
    po elektronski pošti na: nvo.predstavniki@cnvos.si.

 

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 5. marca 2020 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

(17.2.2020) Bliža se rok za oddajo letnega poročila za zavode, ustanove in druge nepridobitne organizacije

Do 2. marca morajo zavodi, ustanove in druge nepridobitne organizacije oddati letno poročilo na AJPES. Društva morajo letno poročilo oddati do 31. marca. Vse NVO morajo do 31. marca oddati tudi davčni obračun na FURS. Tako letno poročilo kot davčni obračun morajo oddati vse NVO, tudi če v preteklem letu niso bile aktivne.
Celotna novica...

Do 2. marca morajo zavodi, ustanove in druge nepridobitne organizacije oddati letno poročilo na AJPES. Društva morajo letno poročilo oddati do 31. marca. Vse NVO morajo do 31. marca oddati tudi davčni obračun na FURS. Tako letno poročilo kot davčni obračun morajo oddati vse NVO, tudi če v preteklem letu niso bile aktivne.

Če organizacija letnega poročila ne odda, je predpisana globa od 417 do 25.000 EUR. Za prekršek se kaznuje tudi odgovorna oseba (zastopnik), in sicer s kaznijo v višini od 41 do 2.085 evrov. Več informacij lahko najdete v našem vodiču o letnih poročilih za zavode, ustanove in druge nepridobitne organizacije.

Do 31. marca morajo vse pravne osebe poskrbeti tudi za oddajo svojega davčnega obračuna za preteklo leto. Davčni obračun se odda na posebnem obrazcu elektronsko preko eDavkov. Več o tem lahko preberete tukaj.

(29.1.2020) Napoved objave razpisa za sofinanciranje programov/projektov s področja družbenih dejavnosti v Občini Postojni

Občina Postojna bo objavila "Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov s področja družbenih dejavnosti v občini Postojna za leto 2020" 4. 2. 2020 oz. v naslednjem tednu.
Celotna novica...

Občina Postojna bo objavila "Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov s področja družbenih dejavnosti v občini Postojna za leto 2020" 4. 2. 2020 oz. v naslednjem tednu.

(27.1.2020) BOLJŠI IN USPEŠNEJŠI V 2020 – BREZPLAČNO! OBJAVLJEN KOLEDAR LETOŠNJIH IZOBRAŽEVANJ NA CNVOS

Brezplačen vsebinsko razvejan ter hkrati zaokrožen nabor izobraževanj, ki ga vodijo strokovnjaki in zunanji sodelavci, najboljši mojstri svojega dela.
Celotna novica...

Brezplačen vsebinsko razvejan ter hkrati zaokrožen nabor izobraževanj, ki ga vodijo strokovnjaki in zunanji sodelavci, najboljši mojstri svojega dela.

Objavljenih je prvih 9 delavnic z različnih področij, v kratkem pa bodo dodane še tri delavnice s področja zagovorništva, dobrih kampanj ter obvladovanja stresa. Če ponujeni izobraževalni sklopi ne zajamejo vseh vaših potreb, vam ponujajo tudi izobraževanja po meri, ki jih skupaj z vami prilagodijo potrebam vaše organizacije.

(21.1.2020) Kako ustvariti dobro spletno vsebino?

Ustvariti spletno mesto in vstopne strani je enostavno, pritegniti obiskovalce pa malce bolj zapleteno. Prepričljiva spletna vsebina je pomembna, da vaša stran izstopa.
Celotna novica...

Ustvariti spletno mesto in vstopne strani je enostavno, pritegniti obiskovalce pa malce bolj zapleteno. Prepričljiva spletna vsebina je pomembna, da vaša stran izstopa.

1.  Spletna stran naj bo prilagojena vašim deležnikom. Premislite, kaj potrebujejo in iščejo.

2.  Vaša spletna stran naj izraža vaš stil, cilje, sporočila. Prilagojena naj bo vaši celostni grafični podobi.

3.  Spletna stran naj bo aktivna in posodobljena, redno dodajajte nove vsebine. To jo tudi umešča višje med rezultati iskanja.

4.  Prilagodite spletno stran mobilnim napravam – danes ogromno ljudi brska po spletu preko svojih mobilnih naprav in strani, ki temu niso prilagojene, bodo hitro zapustili.

5.  Vsebina naj bo enostavna
Spletni obiskovalci so po navadi v naglici. V kratkem času obiščejo več spletnih strani, da bi našli tisto, kar želijo. Spletne strani hitro preletijo in ocenijo ter gredo na druge odprte zavihke. Če jih na vaši spletni strani pričaka slaba, predolga in preveč zapletena vsebina, jo bodo kmalu zapustili. Zato je pisanje vsebine za spletno stran težko, saj morate z nekaj besedami povedati veliko, hkrati pa morate biti razumljivi. Pišite kratke in preproste stavke in uporabljajte vsem razumljive izraze.


6.  Najprej izpostavite bistvene informacije
Na vrhu spletne strani naj obiskovalca čakajo bistvene informacije, spodaj pa naj sledijo manj pomembne informacije. Pomislite, katere so tiste informacije, ki so ključne za obiskovalca vaše spletne strani in jih izpostavite tudi vizualno (vrh strani, večja pisava, podnaslovi, okvirčki, kratki odstavki …). Na svoji vstopni strani se držite glavnega sporočila, na podstraneh pa podajte podrobnejše informacije.


7.  Opremite jo s primernimi vizualnimi elementi
Uporabite slike, barve in zvok. Primerno izbrani vizualni elementi izboljšajo prvi vtis. Uporabite sodoben dizajn, video, velike slike in privlačne barve, prijazne očem (ne fluorescentne barve, saj jih ne morete dolgo gledati in so moteče). Naj vaša spletna stran ne izgleda, kot da ste jo oblikovali leta 2001 in nikoli več posodobili.


8.  Vsaka podstran naj bo premišljena
Pomembno je, da so poleg vstopne strani tudi vse podstrani vaše spletne strani spisane in oblikovane enako skrbno kot vstopna stran.

(14.1.2020) Vizualno pripovedovanje – kako pritegniti pogled?

Pripovedovanje zgodb je najbolj učinkovit način komunikacije z vašim ciljnim občinstvom. Pri tem pa ne smete pozabiti na moč vizualnih elementov – slik, fotografij, videov, infografik, stripov, gifov in memov.
Celotna novica...

Pripovedovanje zgodb je najbolj učinkovit način komunikacije z vašim ciljnim občinstvom. Pri tem pa ne smete pozabiti na moč vizualnih elementov – slik, fotografij, videov, infografik, stripov, gifov in memov.

ZAKAJ JE VIZUALNO PRIPOVEDOVANJE POMEMBNO?
Povprečni razpon pozornosti človeka je 8 sekund.
60 % obiskovalcev spletnih strani raje pogleda video kot pa začne brati besedilo.
Naši možgani obdelajo vizualno gradivo 60.000-krat hitreje kot tekst.
Ljudje si zapomnijo 10 % vsebine, ki jo slišijo, 20 % vsebine, ki jo preberejo, in kar 80 % vsebine, ki jo vidijo.

POSLEDIČNO, VIZUALNO PRIPOVEDOVANJE

 • olajša razumevanje težjih konceptov,
 • spodbudi hitrejše razumevanje vsebine,
 • omogoči, da vsebina občinstvu bolj ostane v spominu.


RAZLIČNI TIPI VIZUALNEGA GRADIVA, KI GA LAHKO UPORABITE

 • Fotografije
 • Slike, ki jih oblikujete sami (npr. pri objavah na družbenih omrežjih pomembnejše citate izpostavite na sliki, saj objave s sliko pritegnejo veliko več pozornosti in jih uporabniki večkrat delijo naprej)
 • Memi – zabavne slike z napisi, s katerimi lahko nasmejite svoje ciljno občinstvo in pritegnete njihovo pozornost.
 • GIFI – podobno kot memi lahko služijo za vnašanje humorja v vašo zgodbo in so odlični za popestritev objav in zabavanje vašega ciljnega občinstva.
 • Infografike – na hiter in preprost način lahko prikažete zapletene informacije, statistike in zahtevnejše koncepte.
 • Video  – močno orodje za vizualno pripovedovanje, ki ga lahko uporabite na sto in en način: od live videov, izjav uporabnikov, do intervjujev in animacij.
 • Stripi – tekst podkrepljen s privlačnimi slikami preda sporočilo na hiter in zabaven način, ki se vtisne v spomin.


KATERA ORODJA LAHKO UPORABITE ZA USTVARJANJE VIZUALNIH VSEBIN?

 • Canva je preprosto orodje za oblikovanje. Z njim lahko ustvarite slike za platforme družbenih medijev, infografike, brošure, letake ... Izbirate lahko med najrazličnejšimi logotipi, pisavami, ozadji, okviri in mrežami ter naložite svoje slike.
 • Visme je prav tako preprosto orodje za oblikovanje. Z njim lahko ustvarjate prezentacije, infografike in ostala slikovna gradiva.
 • Pixlr je brezplačna spletna platforma za urejanje fotografij.
 • Venngage je tudi orodje za ustvarjanje infografik, brošur, prezentacij in vizualno podkrepljenih poročil.
 • Promo je preprosto orodje za vizualno pripovedovanje z lastno zbirko videov in glasbe, ki jim lahko dodate svoje napise, logo, zgodbo …
 • Facebook Live – ogledi vsebin, ki so predvajane v živo, skokovito naraščajo. FB Live vam omogoča, da hitro in brezplačno ustvarite video vsebino, kateri so naklonjeni tudi FB algoritmi in tako dosežete veliko občinstvo. Uporabite ga za Q&A, intervjuje, utrinke z dogodkov, ipd.
 • Imgflip Meme Generator je spletna stran, kjer lahko ustvarite svoje meme.


Viri:

https://www.clearvoice.com/blog/10-best-tools-visual-storytelling/

https://www.designwizard.com/guest-blogs/video-marketing-statistics 

(9.1.2020) Pomembne informacije za prijavo projektov v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota v letu 2020

Na nacionalni agenciji MOVIT so pripravili zbirko informacije za prijavitelje v programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota v letu 2020. Svetujemo, da si jih pred pripravo projektov ogledate in preberete in upoštevate pri načrtovanju novih projektov v letu 2020.
Celotna novica...

Na nacionalni agenciji MOVIT so pripravili zbirko informacije za prijavitelje v programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota v letu 2020. Svetujemo, da si jih pred pripravo projektov ogledate in preberete in upoštevate pri načrtovanju novih projektov v letu 2020.

1. Sprememba sistema za registracijo organizacij za sodelovanje v programih ESE in E+:MVA

• Prijavitelje obveščamo, da se od leta 2020 v prijavnih obrazcih za prijavo projektov na razpise za zbiranje predlogov v programih Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarna enota ne uporablja več PIC koda, temveč identifikacijska številka organizacije (OID). Vsem organizacijam, ki že imate PIC kodo, je bil avtomatično dodeljen OID, zato ne ustvarjajte nove številke OID (ponovna registracija ni potrebna)! Svojo OID boste našli s pomočjo iskalnika na platformi Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota. Priporočamo vam, da si pri iskanju pomagate z obstoječo PIC kodo in uporabo naprednega iskanje.

• Novi prijavitelji ali prijavitelji, ki ste sodelovali zgolj pri centraliziranih razpisih, si ustvarite nov OID, natančnejša navodila najdete na spletni strani MOVIT-a

2. Vodnika po programu za leto 2020
Na voljo sta Vodnik po programu Erasmus+: Mladi v akciji (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en) in Vodnik programu Evropska solidarnostna enota (http://www.movit.si/fileadmin/movit/6ESE/Razpisna_dokumentacija/Vodnik_ESE_2020_SI.pdf), kjer najdete vse bistvene informacije, zneske in pogoje za prijavo: 

3. Prijavni roki v letu 2020
Prijavni roki obeh programov so sinhronizirani, in sicer bodo v letu 2020 potekali:

• 1. prijavni rok: 5. februar 2020 do 12. ure
• 2. prijavni rok: 30. april 2020 do 12. ure
• 3. prijavni rok: 1. oktober 2020 do 12. ure

Prijavne roke in upravičene datume začetkov projektov za program Erasmus+: Mladi v akciji najdete: http://www.movit.si/http//wwwmovitsi/erasmus-mladi-v-akciji/razpisna-dokumentacija/prijavni-roki/.
Prijavne roke in upravničene datume začetkov projektov za program Evropska solidarnostna enota najdete: http://www.movit.si/ese/razpisnadokumentacija/prijavni-roki-v-letu-2020/

4. Pomembna novost glede registracije organizacij
Od 22. oktobra 2019 dalje morajo organizacije, ki s projekti sodelujejo ali želijo sodelovati v razpisih za zbiranje predlogov v programih Erasmus+: Mladi v akciji ali Evropska solidarnostna enota pri upravljanju informacij o svoji organizaciji uporabljati nov sistem za registracijo. Več informacij o tem je na voljo http://www.movit.si/movit/novice/clanek/spremembe-sistema-za-registracijo-organizacij-za-sodelovanje-v-programih-e-mva-in-ese-1/

5. Vsebinske usmeritve za leto 2020
Posodobili smo vsebinske usmeritve za leto 2020. Za program Erasmus+: Mladi v akciji jih najdete http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/podpora/vsebinske-smernice-za-prijavitelje/, za program Evropska solidarnostna enota pa: http://www.movit.si/ese/podpora-za-prijavitelje/vsebinske-smernice-prijavitelje/

Splošne in specifične vsebinske smernice za posamezni ključni ukrep in aktivnost sicer določata oba vodnika, a nacionalne agencije vsako leto pripravimo vsebinske usmeritve za za prijavitelje glede na pretekle izkušnje z izvajanjem programov. Prijaviteljem toplo priporočamo, da usmeritve smiselno upoštevajo pri pripravi projektov.

6. Razpoložljiva sredstva in razdelitev po rokih v letu 2020
Skupaj bo za financiranje projektov v vseh treh ključnih ukrepih programa Erasmus+: Mladi v akciji v letu 2020 na voljo 2.912.450 EUR (upoštevana so le sredstva, ki so na voljo za projekte). Razdelitev sredstev po posameznih ukrepih je na voljo: http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/razpisna-dokumentacija/razpolozljiva-sredstva/

V okviru programa Evropska solidarnostna enota pa bo v letu 2020 za projekte na voljo skupaj 1.815.551 EUR, razdelitev sredstev po posameznih ukrepih je na voljo tukaj.

7. Podporne aktivnosti za prijavitelje
Prijaviteljem nudimo tehnično in vsebinsko podporo pri pripravi in prijavi projektov, ki je na voljo v naslednjih oblikah:

• Informativni dnevi za prijavitelje
Informativne dneve izvajamo pred vsakim prijavnim rokom. V letu 2020 bodo informativni dnevi potekali:

- 7. 1. 2020 (pred 1. prijavnim rokom),

- 2. 4. 2020 (pred 2. prijavnim rokom) in

- 3. 9. 2020 (pred 3. prijavnim rokom).

 

• Delavnice za prijavitelje Učenje+, Učinek+ in Vključevanje+
Za pomoč pri pripravi projektnih prijav za vas pred vsakim prijavnim rokom organiziramo različne tematske delavnice. Tokrat k že utečenima Učenje+ in Učinek+ dodajamo še Vključevanje+. Več o delavnicah Učenje+ in Učinek+ najdete http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/novice/detajl/clanek/vabilo-na-delavnici-ucenje-in-ucinek-15-januar-2020-ljubljana/, več o novi delavnici Vključevanje+ pa http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/novice/detajl/clanek/vabilo-na-delavnico-vkljucevanje-13-januar-2019-ljubljana/. Delavnice so namenjene tako prijaviteljem v program Erasmus+: Mladi v akciji kot tudi v program Evropska solidarnostna enota.

• Svetovanje pred prijavo projektov
Prijaviteljem nudimo individualno svetovanje po telefonu in preko elektronske pošte. Za prijavitelje, ki v programa prvič prijavljajo projekte, pa nudimo tudi osebno svetovanje v prostorih nacionalne agencije. Več informacij najdete za Erasmus+: Mladi v akciji http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/podpora/svetovanje/ in za Evropsko solidarnostno enoto http://www.movit.si/ese/podpora-za-prijavitelje/

• Pomembne informacije za prijavitelje na spletni strani
Na spletni strani smo zbrali številne pomembne informacije za prijavitelje, od informacij o pomembnih značilnostih programov do zbirke pogostih vprašanj in odgovorov. Za Erasmus+ Mladi v akciji jih poiščite http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/podpora/ za program Evropska solidarnostna enota pa na:http://www.movit.si/ese/podpora-za-prijavitelje/ .

8. Izobraževanja in usposabljanja v tujini
Izobraževanja in usposabljanja v tujini so namenjena spodbujanju izmenjav dobrih praks in mednarodnega sodelovanja ter razvoju kapacitet organizacij ter razvoju nadaljnjih projektov v okviru obeh programov. Nekatera usposabljanja so namenjena izkušenejšim prijaviteljem za dvigovanje kakovosti mednarodnih projektov v okviru programa, nekatera pa so namenjena novim prijaviteljem, ki se nameravajo v bližnji prihodnosti vključiti v program. Več o tem je na voljo na: http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/izobrazevanja-in-usposabljanja/

(9.1.2020) VABILO ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE SVETA OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD POSTOJNA

Objavljeno je vabilo za predlaganje kandidatov za člane sveta območne izpostave JSKD Postojna.
Celotna novica...

Objavljeno je vabilo za predlaganje kandidatov za člane sveta območne izpostave JSKD Postojna.

Več informacij je dostopnih na spletni strani https://www.postojna.si/objava/237296

 

(17.12.2019) Bodite dobrodelni, podarite 0,5 % dohodnine vaši najljubši nevladni organizaciji

Z akcijo 0,5 % promoviramo možnost, ki jo ima vsak, ki plačuje dohodnino v Sloveniji, da lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam.
Celotna novica...

Z akcijo 0,5 % promoviramo možnost, ki jo ima vsak, ki plačuje dohodnino v Sloveniji, da lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam.

Dobrodelnost. Beseda, ki v Sloveniji v zadnjih letih dobiva povsem drugačen pomen. Brez dobrodelnosti bi imeli v Sloveniji še precej več žalostnih zgodb, ki se nas dotaknejo na takšen ali drugačen način. Ali ste vi dobrodelni? Če boste dobrodelni na ta način, se vam ne bo nič poznalo v denarnici.

Vsak davčni zavezanec lahko izbere do največ pet organizacij in s tem pol odstotka svoje dohodnine nameni za njihovo delovanje. Gre za nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, zato z donacijo prispevamo k boljši požarni varnosti, ki nam jo zagotavljajo prostovoljna (nevladniška) gasilska društva, k več paketom pomoči za ljudi, ki živijo v revščini, za več postelj za brezdomce, za počitnice otrok revnih, za lokalni šport in kulturo ...

Vabimo vas, da namenite del dohodnine vaši najljubši nevladni organizaciji!

(10.12.2019) Na obisku mladinskih centrov v Antwerpnu

Erasmus+ študijski obisk mladinskih delavcev in prostovoljcev v Belgiji je med 19. in 26. 11. 2019 v Antwerpnu združil skupino mladih iz Nemčije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Slovenije. Po trije udeleženci, ki smo zastopali posamezno državo, smo se v okviru enotedenske izmenjave seznanili z delovanjem in obiskali več mladinskih centrov in drugih mladinskih organizacij, ki delujejo v mestu.
Celotna novica...

Erasmus+ študijski obisk mladinskih delavcev in prostovoljcev v Belgiji je med 19. in 26. 11. 2019 v Antwerpnu združil skupino mladih iz Nemčije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Slovenije. Po trije udeleženci, ki smo zastopali posamezno državo, smo se v okviru enotedenske izmenjave seznanili z delovanjem in obiskali več mladinskih centrov in drugih mladinskih organizacij, ki delujejo v mestu.

Vsaka od udeleženih organizacij se pri svojem delu osredotoča na drugačne stvari, z drugačnimi cilji, vsem pa je skupno delo z mladimi in za mlade. Med obiskom so bile zelo opazne in poudarjene razlike v višini financiranja posameznih organizacij v Belgiji ali na področju Balkana. Res se standardi močno razlikujejo, vendar smo se vsi strinjali, da se dobre vsebine da delati tudi z manj finančnih sredstev, pomembne so predvsem ideje in volja. Zdi se, da nam včasih primanjkuje le svežih idej. Ogledi belgijskih mladinskih centrov so bili nedvomno paša za oči in vir navdiha za vse nas.
Tudi vzdušje med udeleženci je bilo izjemno in neopisljivo – en članek je res premalo, da bi lahko dobili vpogled v to, koliko pozitivne energije in dobre volje je bilo tam moč doživeti vsak dan. Resda so bile države Balkana skozi vso zgodovino znane kot bolj nemiren del sveta, vendar je bilo na izmenjavi vse to pozabljeno. Nismo bili razdvojeni, pač pa smo se tesno povezali med sabo. Družile so nas tako razlike kot tudi podobnosti naših kultur in jezikov. Tudi nemški udeleženci zaradi jezikovne prepreke niso bili zapostavljeni, temveč smo jih naučili kakšno slovansko besedo ali dve, oni pa so z nami izmenjevali nemško besedišče. Domov smo odšli z ogromno nove motivacije, idej in lepih spominov. In preostane nam še, da te ideje spravimo v realnost.

(28.11.2019) #marnamje Dosežki nevladnih junakov

Slovenske nevladne organizacije smo se lansko leto ob svetovnem dnevu človekovih pravic v velikem številu pridružile vseevropski kampanji #NoDayWithoutUs in s pomočjo ključnika #MarNamJe ljudem pokazale, kaj vse naredimo za njih in kako pomembno je, da nas pri tem podpirajo. Letos pa bomo akcijo še razširili, saj bomo kar teden dni, od 5. do 12. decembra, po vsej Evropski uniji s ponosom predstavljali pomembne dosežke nevladnikov v letu 2019!
Celotna novica...

Slovenske nevladne organizacije smo se lansko leto ob svetovnem dnevu človekovih pravic v velikem številu pridružile vseevropski kampanji #NoDayWithoutUs in s pomočjo ključnika #MarNamJe ljudem pokazale, kaj vse naredimo za njih in kako pomembno je, da nas pri tem podpirajo. Letos pa bomo akcijo še razširili, saj bomo kar teden dni, od 5. do 12. decembra, po vsej Evropski uniji s ponosom predstavljali pomembne dosežke nevladnikov v letu 2019!

Evropska civilna družba bo v akciji Civic Pride ponovno s ponosom izpostavila vrednote, za katere se s skupnimi močmi borimo. V akciji bomo pozvali odločevalce na evropski in nacionalni ravni, naj se zavzamejo za nas in pripoznajo pomembnost našega dela, hkrati pa bomo o našem doprinosu k demokratični in pravični družbi ozaveščali tudi splošno javnost.

V Sloveniji bomo v video obliki ovekovečili vse večje in javno odmevne dosežke nevladnikov, ki so bili opaženi tudi v novinarskih vodah. Naj gre za zmage v boju proti antisocialnim ukrepom, v boju za ohranitev kulturne dediščine ali biotske raznovrstnosti, za nepredstavljivo uspešne donatorske, humanitarne ali zagovorniške akcije, za uspešne nevladniške akcije v vašem lokalnem okolju – vsi dosežki so pomembni!

Spomnite se pomembnih novinarskih prispevkov, kjer so izpostavljene spremembe, ki ste jih letos s svojim trdim delom dosegli – tako na nacionalni kot lokalni ravni. Pošljite nam posnetke zaslona, fotografije ali povezave do novinarskih člankov, kjer so obeleženi vaši ključni dosežki v letu 2019, mi pa jih bomo vključili v skupni video uspehov nevladniških junakov.

Zgodbe, ki jih želimo izpostaviti, niso vaša sodelovanja na raznih konferencah, organizacija posvetov in tiskovnih konferenc, temveč zgodbe, kjer ste dosegli konkretno spremembo v vašem okolju, družbi, zakonodaji  – npr. razveljavitev dela zakona o tujcih, ki dopušča zavračanje tujcev brez individualne obravnave.

Vabimo vas, da svoje prispevke do 29. 11. 2019 pošljete na pr@cnvos.si. Prav tako smo vam na omenjenem e-naslovu na voljo za dodatna vprašanja, pojasnila in smernice. Veselimo se vaših prispevkov!

(11.11.2019) Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat – kje in kako sploh začeti?

Družbena omrežja so postala nepogrešljivo orodje za komuniciranje s ciljno javnostjo, saj nevladnim organizacijam omogočajo, da predstavijo svoje delo in nagovorijo podpornike in donatorje. Predpogoj za uspešno pridobivanje in komuniciranje s sledilci pa je seveda dobro poznavanje družbenih omrežij in ciljnega občinstva, ki ga nevladna organizacija želi nagovoriti.
Celotna novica...

Družbena omrežja so postala nepogrešljivo orodje za komuniciranje s ciljno javnostjo, saj nevladnim organizacijam omogočajo, da predstavijo svoje delo in nagovorijo podpornike in donatorje. Predpogoj za uspešno pridobivanje in komuniciranje s sledilci pa je seveda dobro poznavanje družbenih omrežij in ciljnega občinstva, ki ga nevladna organizacija želi nagovoriti.

Anja Avberšek, strokovnjakinja za družbene medije, vam bo na delavnici na zgoščen in nazoren način predstavila, kako delujejo posamezna družbena omrežja. Med predavanjem se boste dotaknili različnih družbenih omrežij (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat) in spoznali razlike med njimi, saj je ključ za uspeh na posameznem družbenem omrežju poznavanje njegovih specifik. Spoznali boste tudi različne uredniške plane in načine uspešnega komuniciranja s sledilci. V zadnjem delu si boste ogledali še trende, ki bodo zaznamovali to leto in posamične primere dobrih praks.

Komu je delavnica namenjena

Delavnica je namenjena vsem, ki že upravljate družbene medije svoje nevladne organizacije, pa tudi tistim, ki o tem še razmišljate. Predavateljica bo teme delavnice prilagodila znanju in potrebam prijavljenih.

Delavnico bo vodila

Anja Avberšek je svoje izkušnje na področju družbenih omrežij pridobivala v agenciji Pristop, kjer je upravljala družbena omrežja za številne blagovne znamke. Kasneje je prevzela vodenje družbenih omrežij za podjetje Lidl Slovenija, ki je zgradilo eno največjih Facebook skupnosti v Sloveniji, uspešno pa se predstavlja tudi na drugih družbenih omrežjih. Trenutno je zaposlena pri podjetju GenePlanet v vlogi Brand Managerja, kjer snuje marketinške aktivnosti za linijo produktov.

Prijava na izobraževanje

(11.11.2019) Imenovanje predstavnikov prostovoljskih organizacij v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva

Slovenska filantropija poziva članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij in druge prostovoljske organizacije k sodelovanju pri imenovanju štirih (4) predstavnikov prostovoljskih organizacij in štirih (4) njihovih namestnikov v Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.
Celotna novica...

Slovenska filantropija poziva članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij in druge prostovoljske organizacije k sodelovanju pri imenovanju štirih (4) predstavnikov prostovoljskih organizacij in štirih (4) njihovih namestnikov v Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.

Kandidate lahko predlagajo samo nevladne organizacije, ki imajo status prostovoljske organizacije v skladu z 9. členom Zakona o prostovoljstvu (pravne osebe zasebnega prava, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom iz 38. člena tega zakona, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno in katerih osnovna dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva določenega v 2. členu tega zakona in ki zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo ali v katerih se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist).

Vsaka prostovoljska organizacija lahko v postopku predlaga največ enega kandidata. Organizacija lahko ne predlaga nobenega kandidata, kljub temu pa lahko sodeluje v postopku in ima glasovalno pravico, če pride do volitev.
Od predstavnikov pričakujemo aktivno sodelovanje v odboru,  ki ga bodo sestavljali  predstavniki prostovoljskih organizacij in ministrstev ter drugih pomembnih akterjev. Delo odbora vključuje izbor kandidatov in podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.
Postopek izbora predstavnikov prostovoljskih organizacij je poseben postopek v skladu s Poslovnikom postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij, ki ga uporablja Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Zbiranje prijav se zaključi 18. novembra 2019.

Prijave lahko pošljete po pošti ali skenirano po e-pošti na:
Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana

E-naslov: slovenska@filantropija.org.

Za postopek izbora predstavnikov prostovoljskih organizacij v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva velja naslednji rokovnik:

4. 11. 2019: pričetek kandidacijskega roka

18. 11. 2019: konec kandidacijskega roka

19. 11. 2019: pregled prejetih prijav kandidatov/-tk

21. 11. 2019: dopolnitev vlog

22. 11. 2019: objava seznama kandidatov in seznama upravičencev za glasovanje na www.prostovoljstvo.org

28. 11. 2019: predstavitev kandidatov ob 10h na Slovenski filantropiji, Cesta Dolomitskega odreda 11, Ljubljana, kjer se skuša doseči soglasje o predstavnikih in namestnikih

28. 11. 2019: razpis volitev predstavnikov in namestnikov (pogojno, če soglasje ne bo doseženo)

3. 12. 2019: konec volitev (pogojno)   

4. 12. 2019: pregled glasovnic in objava seznama predstavnikov na www.prostovoljstvo.org

 

Prilagamo obrazec za prijavo in Poslovnik postopka izbora predstavnikov prostovoljskih organizacij v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije glede postopka je Nina Lukashevich: nina.lukashevich@filantropija.org,  01 433 40 24 ali 051 389 895.

(10.11.2019) Nevladniški Dedek Mraz

Z nekim jesenskim jutrom je na CNVOS prispelo tudi pismo našega dobrodušnega dedka Mraza. V pismu pravi, da že nestrpno čaka, da tudi letos obdari otroke zaposlenih v nevladnih organizacijah. Na naše presenečenje je bil tako neučakan, da je že kar sam rezerviral Kino Šiška, in sicer v ponedeljek, 16. 12. 2019! Pripeljal bo tudi tolkalca Francija Krevha in harmonikaša Marka Brdnika, ki bosta otroke ob petju in plesu popeljala na edinstveno domišljijsko potovanje okoli sveta!
Celotna novica...

Z nekim jesenskim jutrom je na CNVOS prispelo tudi pismo našega dobrodušnega dedka Mraza. V pismu pravi, da že nestrpno čaka, da tudi letos obdari otroke zaposlenih v nevladnih organizacijah. Na naše presenečenje je bil tako neučakan, da je že kar sam rezerviral Kino Šiška, in sicer v ponedeljek, 16. 12. 2019! Pripeljal bo tudi tolkalca Francija Krevha in harmonikaša Marka Brdnika, ki bosta otroke ob petju in plesu popeljala na edinstveno domišljijsko potovanje okoli sveta!

Vse zainteresirane organizacije prosimo, da se čim prej prijavijo in sporočijo število otrok, spol ter njihovo starost, da zagotovimo darila za prav vse otroke! Darila bodo za vse otroke enotna – prilagojena pa glede na starost in spol. Vsaka organizacija krije stroške daril za otroke svojih zaposlenih. Prispevek za darilo pa je 15 EUR.

Se vidimo 16. decembra v Kinu Šiška!
 

PRIJAVA

(16.10.2019) Objavljen prvi razpis programa »Active Citizens Fund v Sloveniji«

Program Active Citizens Fund je tudi v Sloveniji zaživel. Objavljen pa je tudi razpis sklada, katerega namen je nevladnemu sektorju omogočiti odločno in kreativno naslavljanje aktualnih družbenih problemov in razviti trdna evropska civilnodružbena partnerstva.
Celotna novica...

Program Active Citizens Fund je tudi v Sloveniji zaživel. Objavljen pa je tudi razpis sklada, katerega namen je nevladnemu sektorju omogočiti odločno in kreativno naslavljanje aktualnih družbenih problemov in razviti trdna evropska civilnodružbena partnerstva.

Tina Divjak, vodja zagovorništva na CNVOS, je na otvoritvi programa poudarila, da je ACF v Sloveniji odlična priložnost za razvoj projektov na področjih, ki v Sloveniji sicer skorajda niso financirana – področja demokracije, transparentnosti in strateške litigacije. Hkrati sredstva sklada omogočajo tudi naslavljanje aktualnih družbenih problemov: populizma, lažnih novic, korupcije, kršenja človekovih pravic, podnebnih sprememb itd. S projekti sklada ACF želimo pogumno stopiti izven okvirjev znanega, se inovativno lotiti perečih problemov in ustvariti nove dobre zgodbe, zato smo za navdih na oder povabili tiste organizacije, ki jim je to v preteklosti že uspelo.

Na prvem razpisu sklada je na voljo nekaj več kot 1,5 milijona evrov sredstev na štirih ključnih področjih: demokracija, človekove pravice, vključno z enakostjo spolov, socialna pravičnost in podnebne spremembe. Vse nevladne organizacije, ki imajo sveže in izvirne ideje za projekte na teh področjih, vabimo, da se prijavijo na razpis – sami ali s partnerjem, za katerega ni nujno, da je nevladna organizacija. Rok prijave na razpis je 11. 12. 2019. Več o razpisu najdete na spletni strani programa ACF v Sloveniji.

Da bi organizacijam čim bolj olajšali prijavo na razpis, bodo na CNVOS organizirali dve informativnimi delavnici, na katerih bodo podrobneje razložili, kakšne projekte potrebujemo za uspešno izpolnjevanje ciljev programa. Izvedli bodo tudi sedem delavnic, s katerimi bodo organizacijam pomagali nadgraditi projektne ideje in poiskati projektne partnerje. Prijave na delavnice so že odprte, najdete jih tukaj.

(10.10.2019) 7. seja Otroškega občinskega sveta

V sredo, 9. 10. 2019, smo v Mladinskem centru Postojna gostili udeležence 7. seje Otroškega občinskega sveta Občine Postojna.
Celotna novica...

V sredo, 9. 10. 2019, smo v Mladinskem centru Postojna gostili udeležence 7. seje Otroškega občinskega sveta Občine Postojna.

Seje so se udeležili: lanska otroška županja Tinkara Vatovec, župan Občine Postojna Igor Marentič, predstavniki občinske uprave Občine Postojna in člani šolskih parlamentov postojnskih osnovnih šol in njihovi mentorji.

Člani Otroškega občinskega sveta so soglasno izvolili novo otroško županjo Nino Blažek (OŠ Miroslava Vilharja) in dva otroška podžupana - Terezo Premrl (OŠ Antona Globočnika) in Aleksa Kontlja (OŠ Prestranek). Staro vodstvo Otroškega občinskega sveta (županja Tinkara Vatovec in podžupanji Lara Gašič in Urška Letič) je tako predalo vodenje novim mladim, ki bodo zagotovo dostojno nadaljevali njihovo delo. Seveda jim želimo vse dobro in veliko uspeha pri zagovarjanju otrokovih pravic in dolžnosti ter reševanju mladinske problematike na lokalni ravni.

(26.8.2019) Nacionalna konferenca: Poenostavitve občinskih razpisov

Vabimo vas, da se udeležite nacionalne konference Poenostavitve občinskih razpisov, na kateri bomo predstavili različne možnosti poenostavitev na občinskih javnih razpisih. Na konferenci vam bomo predstavili načine poenostavitev, ki tako financerjem kot upravičencem olajšajo izvajanje aktivnosti in poročanje o rezultatih, hkrati pa omogočajo doseganje boljših rezultatov.
Celotna novica...

Vabimo vas, da se udeležite nacionalne konference Poenostavitve občinskih razpisov, na kateri bomo predstavili različne možnosti poenostavitev na občinskih javnih razpisih. Na konferenci vam bomo predstavili načine poenostavitev, ki tako financerjem kot upravičencem olajšajo izvajanje aktivnosti in poročanje o rezultatih, hkrati pa omogočajo doseganje boljših rezultatov.

Na konferenci bodo predstavljeni raznoliki načini sodelovanja z občani in ustvarjanja spodbudnega okolja za tovrstno sodelovanje, hkrati pa bomo osvetlili tudi več primerov dobrih praks in vam omogočili, da svoje poglede in dileme delite s kolegi iz drugih občin.

Da bi spodbudili razmislek o boljših razpisih in nudili podporo uradnikom, smo že leta 2015 izdali Priročnik o izvajanju občinskih razpisov z dodatkom o uporabi predplačil. Še sveže iz tiskarne pa so Smernice o izvajanju občinskih razpisov, ki na kratek in preprost način razlagajo vse korake razpisnega postopka, hkrati pa posebno pozornost posvečajo uporabi pavšalov in drugih poenostavitev.

O vsem tem boste imeli priložnost razpravljati na prihajajoči konferenci.

Konferenca bo potekala 25. septembra 2019 od 9.30 do 13:30 v Tehnološkem parku, in sicer v konferenčni dvorani B23. Prosimo, da se na konferenco prijavite najkasneje do 20. septembra. Udeležba na konferenci je brezplačna.

Vabljeni župani, občinski uradniki in člani ocenjevalnih komisij, seveda pa tudi vsi ostali, ki vas tema zanima.

Veselimo se druženja z vami!

(26.8.2019) Strokovni dialog v zvezi s pripravo »Javnega razpisa za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2020–2021«

Obveščamo vas, da je na spletnem mestu državne uprave in ministrstva za kulturo objavljeno vabilo na dogodek Strokovni dialog v zvezi s pripravo »Javnega razpisa za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2020–2021«.
Celotna novica...

Obveščamo vas, da je na spletnem mestu državne uprave in ministrstva za kulturo objavljeno vabilo na dogodek Strokovni dialog v zvezi s pripravo »Javnega razpisa za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2020–2021«.

Ministrstvo za kulturo organizira strokovni dialog, s katerim želi pridobiti informacije, ki bodo koristile pri pripravi analize področja za izvedbo javnega razpisa in dokumentacije Javnega razpisa za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2020–2021.

Prosijo, da jim zaradi lažje organizacije dogodka najkasneje do ponedeljka, 2. 9. 2019, do 12. ure potrdite udeležbo na strokovnem dialogu po elektronski pošti na naslov: mateja.bosnjak@gov.si.

(21.8.2019) Na CNVOS-u so zbrali statistične podatke o nevladnem sektorju za leto 2018

CNVOS se lahko pohvali z najbolj obsežno javno dostopno bazo podatkov o nevladnem sektorju v Sloveniji. V njej zbirajo najpomembnejše statistične podatke o več kot 27 tisoč slovenskih nevladnih organizacijah. Vsak mesec osvežijo podatke o številu nevladnih organizacij, enkrat letno, ko Ajpes pripravi zbirne podatke iz letnih poročil, pa osvežimo tudi ostale podatke – med drugim o prihodkih in odhodkih organizacij. Bazo so pravkar posodobili s podatki za leto 2018.
Celotna novica...

CNVOS se lahko pohvali z najbolj obsežno javno dostopno bazo podatkov o nevladnem sektorju v Sloveniji. V njej zbirajo najpomembnejše statistične podatke o več kot 27 tisoč slovenskih nevladnih organizacijah. Vsak mesec osvežijo podatke o številu nevladnih organizacij, enkrat letno, ko Ajpes pripravi zbirne podatke iz letnih poročil, pa osvežimo tudi ostale podatke – med drugim o prihodkih in odhodkih organizacij. Bazo so pravkar posodobili s podatki za leto 2018.

V zavihku https://www.cnvos.si/nvo-sektor-dejstva-stevilke/  predstavljajo najpomembneje statistične podatke o nevladnem sektorju. Posebno pozornost so tudi letos namenili mednarodno primerljivim kazalnikom razvoja nevladnih organizacij, s pomočjo katerih razvoj sektorja spremljamo skozi dolga časovna obdobja.

Njihova analiza kaže, da skupno število zaposlenih v nevladnih organizacijah v zadnjih letih narašča v vseh oblikah nevladnih organizacij. Leta 2017 je bilo skupno število zaposlenih 7.811, lani pa 8.297. Več kot polovica zaposlenih v nevladnih organizacijah je zaposlenih v zavodih, sledijo jim zaposleni v društvih in zaposleni v ustanovah.

Skupni prihodki nevladnih organizacij so v letu 2018 znašali 917,97 milijonov evrov, kar je 44,55 milijonov več kot v letu 2017. Kljub temu, da ima statistično gledano v povprečju vsaka nevladna organizacija nekaj čez 34.400 evrov prihodkov letno, je dejanska razdelitev prihodkov drugačna. Kar 17,36 odstotkov nevladnih organizacij v letu 2018 namreč ni imelo nobenih prihodkov, še dodatnih 34,24 odstotkov pa je imelo prihodke, nižje od 5.000 evrov. Le 10,71 odstotka nevladnih organizacij je imelo več kot 50.000 evrov prihodkov.

Delež javnih sredstev je v zadnjih letih padal vse do 2017, ko je bil po petih letih prvič višji kot leto poprej in je znašal 35,57 odstotkov. Lani se je rast nadaljevala, in sicer je delež znašal 36,29 odstotkov. To je še vedno 3,72 odstotka manj kot v letu 2010. Okrog 64 odstotkov sredstev tako prihaja z drugih virov financiranja, kot so donacije, članarine, prihodki iz prodaje in podobno.

Vir: CNVOS

(21.8.2019) Kmetijska tržnica - priložnost podeželja 2019

V letošnjem septembru Občina Ilirska Bistrica v sodelovanju s TIC Ilirska Bistrica ter podporo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, pripravljamo že tradicionalno Kmetijsko tržnico - priložnost podeželja 2019. Dogodek se bo odvijal 21. in 22. september 2019 na igrišču pred OŠ Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici.
Celotna novica...

V letošnjem septembru Občina Ilirska Bistrica v sodelovanju s TIC Ilirska Bistrica ter podporo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, pripravljamo že tradicionalno Kmetijsko tržnico - priložnost podeželja 2019. Dogodek se bo odvijal 21. in 22. september 2019 na igrišču pred OŠ Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici.

Letošnjo Kmetijsko tržnico organizatorji posvečajo povezovanju kmetijstva in turizma preko gastronomije.  V strokovnem delu želijo strokovni in širši javnosti predstaviti priložnosti in izzive za sektorje kmetijstva, gastronomije in turizma, ki nam jih prinaša naziv Evropska regija gastronomije 2021. Predvsem pa želijo poudariti pomen lokalnih živil, kot priložnost za vrhunsko gastronomijo ob pogoju povezovanja med sektorji. 

V sejemskem delu, ki se bo odvijal pod šotorom in poleg, želijo privabiti raznovrstne ponudnike, ki boste imeli priložnost prestaviti svoje delovane. V prilogi najdete prijavnico in vsa podrobnejša navodila za prijavo na dogodek. Za vse dodatne informacije pa so vam na voljo na spodnjih kontaktih.   

Prijavnica: https://www.ilirska-bistrica.si/obcina/novice/2019080613551122/Kmetijska-tr%C5%BEnica---prilo%C5%BEnost-pode%C5%BEelja-2019/

(21.8.2019) Vabilo na 19. svetovni festival praženega krompirja v Postojni

V soboto, 7. septembra boste prišli na svoj račun, saj se bo v Postojni odvil že 19. svetovni festival praženega krompirja. Na parkirišču pred PTC Primorko bo od 10. ure dalje ob zabavnem, glasbeno-kulturnem dogajanju ves dan dišalo po praženem krompirju, ki ga boste lahko okušali na več kot 99 načinov!
Celotna novica...

V soboto, 7. septembra boste prišli na svoj račun, saj se bo v Postojni odvil že 19. svetovni festival praženega krompirja. Na parkirišču pred PTC Primorko bo od 10. ure dalje ob zabavnem, glasbeno-kulturnem dogajanju ves dan dišalo po praženem krompirju, ki ga boste lahko okušali na več kot 99 načinov!

Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi je s ciljem in namenom ohranjanja tradicije slovenskega podeželja, tradicionalne kulinarike ter prepoznavnosti praženega krompirja doma in v tujini že leta 2001 v Mokronogu organiziralo prvi festival praženega krompirja, ki se ohranja vse do danes.

Na letošnji že 19. izvedbi festivala se bo predstavilo več kot 80 pražilskih ekip iz Slovenije in tujine. Obiskovalci prireditve boste lahko na prodajnih stojnicah kupili  tudi domače točeno pivo, suhomesnate in mesne izdelke iz divjačinskega, govejega ter svinjskega mesa, ekološka žita in oljnice, bučna in olivna olja, glinene posode, idrijske čipke ter številne ostale izdelke in pridelke domače obrti.

Vabljeni torej, da se nam pridružite prvo soboto v septembru in skupaj z nami napolnite Postojno z dišečim vonjem po praženem krompirju, ki se mu nihče ne bo mogel upreti.

Naši kraji ponujajo tudi mnoge lepote, vredne obiska, zato vam podajamo nekaj uporabnih predlogov ogledov turističnih znamenitosti ter aktivnosti, s katerimi si lahko načrtujete čudovit vikend v Postojni ter si še dodatno popestrite dogajanje na dan festivala.

(21.8.2019) Zavod Fractalis išče strokovnega vodjo

FRACTALS, Zavod za družbene inovacije, vabi v svoje vrste. Iščejo strokovnega vodjo! Več na povezavi Zavoda za zaposlovanje. Pogoj strokovni izpit iz socialnega varstva!
Celotna novica...

FRACTALS, Zavod za družbene inovacije, vabi v svoje vrste. Iščejo strokovnega vodjo! Več na povezavi Zavoda za zaposlovanje. Pogoj strokovni izpit iz socialnega varstva!

(6.6.2019) Zelena svetovalnica

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij je preko projekta Zagovorniki okolja začel izvajati Zeleno svetovalnico. To je neodvisna pravna svetovalnica, namenjena dajanju pojasnil in pravnih nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora ter prostorskega načrtovanja, predvsem pa zainteresiranim posameznicam in posameznikom, civilnim iniciativam in nevladnim organizacijam. Naše svetovanje je elektronsko in za uporabnike brezplačno in dolgoročno zasnovano.
Celotna novica...

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij je preko projekta Zagovorniki okolja začel izvajati Zeleno svetovalnico. To je neodvisna pravna svetovalnica, namenjena dajanju pojasnil in pravnih nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora ter prostorskega načrtovanja, predvsem pa zainteresiranim posameznicam in posameznikom, civilnim iniciativam in nevladnim organizacijam. Naše svetovanje je elektronsko in za uporabnike brezplačno in dolgoročno zasnovano.

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij je preko projekta Zagovorniki okolja začel izvajati Zeleno svetovalnico. To je neodvisna pravna svetovalnica, namenjena dajanju pojasnil in pravnih nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora ter prostorskega načrtovanja, predvsem pa zainteresiranim posameznicam in posameznikom, civilnim iniciativam in nevladnim organizacijam. Naše svetovanje je elektronsko in za uporabnike brezplačno in dolgoročno zasnovano.

Ukvarjajo se z okoljskimi in prostorskimi temami kot so: smrad, dim, kurjenje odpadkov v naravi ali pri sosedih, odlaganje odpadkov na nedovoljenih mestih, odlaganje prepovedanih odpadkov, divja odlagališča, moteča javna razsvetljava, iztekanje greznice na sosednje zemljišče, prekomerni hrup, varovanje dreves v lokalnem urbanem območju, smiselnost organizacije civilnih iniciativ in kako se jih ustanovi, kako se vključevati v občinsko prostorsko načrtovanje, pa v državno načrtovanje, kako se lotiti prenove degradiranih območij, kaj pomenijo opozorilni znaki po stanovanjskih območjih in tako dalje. Gre za res konkretne zadeve, ki ljudi motijo in se jih nikakor ne znajo lotit.
Ljudjem tovrstni pravni nasvet veliko pomeni, če sledijo navodilo, pa se v končni fazi izboljša njihova kakovost življenja. Storitev je brezplačna.

(30.5.2019) EZD delavnica: Kako do uspešne prijave

KDAJ: 18. junij 2019 od 9. do 14. ure KJE: CMEPIUS, Ob železnici 30a, Ljubljana KDO: Vsi, ki vas zanima program Evropa za državljane (EZD), razmišljate o prijavi na program oz. imate projektno idejo, ki jo želite razviti.
Celotna novica...

KDAJ: 18. junij 2019 od 9. do 14. ure KJE: CMEPIUS, Ob železnici 30a, Ljubljana KDO: Vsi, ki vas zanima program Evropa za državljane (EZD), razmišljate o prijavi na program oz. imate projektno idejo, ki jo želite razviti.

Vabilo

Ne zamudite izjemne priložnosti in se udeležite delavnice »KAKO DO USPEŠNE PRIJAVE NA RAZPIS PROGRAMA EVROPA ZA DRŽAVLJANE«. V letošnjem letu je 2. september edini rok za prijavo projektov na ukrep projektov civilne družbe. Na ta rok so odprte tudi prijave za ukrepa Pobratenje mest in Mreže mest.

Na delavnici boste spoznali program in razpisno dokumentacijo ter izvedeli, na kaj morate biti pozorni, da bo imela vaša projektna prijava več možnosti za uspeh. Ob spoznavanju z razpisnim obrazcem boste aktivno sodelovali in razvijali vaše projektne ideje. Povabili smo tudi goste, ki nam bodo približali svoje projekte, sofinancirane iz programa EZD.

Na delavnico se lahko prijavite preko spletnega obrazca, do petka, 14. junija 2019.

Vse informacije najdete v priloženem vabilu in naši spletni strani https://www.cmepius.si/kako-do-uspesne-prijave-na-razpis-ezd/.

Vljudno vabljeni, da skupaj pripravimo in razvijemo vašo projektno idejo.

(28.5.2019) YOU4EU: Osvojite 2000 EUR za razvoj inovativnih rešitev

Imate idejo za digitalno orodje, ki bi prispevalo k boljšemu sodelovanju državljanov pri odločanju na lokalni, državni, regionalni ali evropski ravni in izboljšalo komunikacijo med državljani in odločevalci? Ali vaša ideja vsebuje inovativen pristop za reševanje izzivov? Imate v ekipi vsaj enega člana, starejšega od 18 let? Če imate zanimivo idejo, ki bi jo želeli razviti ali dodelati in še ni objavljena, vabljeni k sodelovanju v natečaju!
Celotna novica...

Imate idejo za digitalno orodje, ki bi prispevalo k boljšemu sodelovanju državljanov pri odločanju na lokalni, državni, regionalni ali evropski ravni in izboljšalo komunikacijo med državljani in odločevalci? Ali vaša ideja vsebuje inovativen pristop za reševanje izzivov? Imate v ekipi vsaj enega člana, starejšega od 18 let? Če imate zanimivo idejo, ki bi jo želeli razviti ali dodelati in še ni objavljena, vabljeni k sodelovanju v natečaju!

Rok za prijavo na natečaj je 15. junij 2019.

Kdo se lahko prijavi?
Prijavite se lahko posamezniki ali ekipe, študenti, aktivisti, organizacije, start up podjetja ali civilne iniciative, ki želijo vplivati na boljšo družbo in procese upravljanja, ali še bolje – konzorcij različnih organizacij! Vabimo vas, da razvijete uporabniku prijazne digitalne rešitve, kot so: spletna orodja ali portali, komunikacijska orodja, mobilne aplikacije in podobno.

Kako lahko ideja prispeva vsem?
Državljanom lahko pomaga do večje vključenosti v procese odločanja in tako premosti vrzel med državljani in organi oblasti. Vaša ideja mora prispevati v smeri učinkovitejših procesov upravljanja, večje transparentnosti in krepitve demokracije.

Nagrada – kaj dobite v zameno?
V okviru natečaja je razpisana finančna nagrada v višini 2000 evrov (znesek vključuje stroške transakcij in davke, kar pomeni, da je dejanski znesek, ki ga tekmovalci prejmejo, odvisen od njihove države prebivališča). Če boste uvrščeni v finalni krog natečaja, boste imeli možnost kratke predstavite svoje ideje pred strokovnjaki za tehnologije, vladnimi predstavniki in mednarodnimi neprofitnimi organizacijami na zaključnem dogodku, ki bo septembra 2019 v Zagrebu.

Javno dostopni viri in odprti podatki
Nagrajena digitalna rešitev bo morala biti na voljo kot odprtokodna rešitev, dostopna javnosti. Če rešitev temelji na razpoložljivih odprtokodnih rešitvah in uporablja oziroma spodbuja uporabo odprtih podatkov, je to še dodatna prednost.

Kako se prijavite?
Preprosto! Izpolnite prijavni obrazec na tej povezavi: [SURVEY MONKEY LINK] Prijavo je treba oddati v angleškem jeziku.

Postopek izbora in nadaljnji koraki
Vaše projektne ideje bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: učinek na skupnost, inovativnost, potencial za izvedbo, trajnost in okvir uporabe odprtih podatkov. Ocenjevalna komisija, ki jo bodo sestavljali zunanji strokovnjaki ter predstavniki iz konzorcija organizacij v projektu YOU4EU, bo o najboljših projektnih idejah odločala v dveh krogih natečaja. V kolikor bomo potrebovali dodatne informacije, bomo stopili v stik z vami v drugem krogu izbora.

Po zaključku izbora bo največ pet finalistov (ekip ali posameznikov) povabljenih, da svojo idejo predstavijo na zaključnem dogodku v Zagrebu, ki bo septembra 2019, kjer bo razglašena zmagovalna ideja in podeljena nagrada za razvoj digitalnega orodja.

Projekt YOU4EU
Natečaj je organiziran v okviru projekta »YOU4EU – Sodelovanje državljanov 2.0«, katerega cilje je premik položaja državljanov iz pasivnih akterjev v zagovornike sprememb, ki so opolnomočeni in motivirani za sodelovanje v demokratični družbi na ravni Unije in razumejo svojo vlogo v procesih odločanja. Projekt je podprt s strani programa Evropske unije »Evropa za državljane«.

(17.1.2019) Kako ohraniti status delovanja v Javnem interesu: rok za uskladitev aktov z ZNORG je 31. marec

Bliža se rok za uskladitev ustanovitvenih aktov in delovanja nevladnih organizacij v javnem interesu z Zakonom o nevladnih organizacijah. Društva, zveze društev, zavodi in druge nevladne organizacije (npr. invalidske in humanitarne organizacije), ki so imele status delovanja v javnem interesu, ko je bil sprejet Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) – 14. aprila 2018 –, morajo najkasneje do 31. marca 2019 uskladiti svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg, da bi status obdržale.
Celotna novica...

Bliža se rok za uskladitev ustanovitvenih aktov in delovanja nevladnih organizacij v javnem interesu z Zakonom o nevladnih organizacijah. Društva, zveze društev, zavodi in druge nevladne organizacije (npr. invalidske in humanitarne organizacije), ki so imele status delovanja v javnem interesu, ko je bil sprejet Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) – 14. aprila 2018 –, morajo najkasneje do 31. marca 2019 uskladiti svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg, da bi status obdržale.

Za uskladitev aktov in delovanja morajo poskrbeti tudi nevladne organizacije, za katere zakon določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu – lovske in ribiške družine, gasilska društva, društva, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja itn.

Nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu morajo do konca marca na ministrstvo, ki je pristojno za področje, na katerem delujejo v javnem interesu, posredovati predpisano izjavo, da je njihov ustanovitveni akt in delovanje organizacije usklajeno s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa, da nevladna organizacija deluje v javnem interesu po ZNOrg. Po potrebi je treba te akte uskladiti na zboru članov ali skupščini.

Do istega datuma morajo organizacije ministrstvu posredovati tudi poročilo o delu (kar ni enako letnemu poročilu, ki ga morajo oddati na AJPES) in program bodočega delovanja, na podlagi katerega bodo ministrstva presojala, ali nevladna organizacije še izpolnjuje pogoje za ohranitev statusa v javnem interesu.

 

(17.1.2019) Vabilo na tečaj za lokalne turistične vodnike Zeleni kras

RRA Zeleni kras organizira tečaj za lokalne turistične vodnike na območju destinacije Zeleni kras. Tečaj je pogoj za pridobitev ali obnovitev licence lokalnega turističnega vodnika, ki jo podeljujejo občine Primorsko-notranjske regije.
Celotna novica...

RRA Zeleni kras organizira tečaj za lokalne turistične vodnike na območju destinacije Zeleni kras. Tečaj je pogoj za pridobitev ali obnovitev licence lokalnega turističnega vodnika, ki jo podeljujejo občine Primorsko-notranjske regije.

Tečaj za lokalne turistične vodnike vključuje:

izobraževanje po programu v obsegu 50 ur teoretičnega dela (sejna soba Park vojaške zgodovine Pivka)
10 ur praktičnega dela na terenu (vodena avtobusna ekskurzija - praktične vaje vodenja)
samostojno seminarsko delo (pogoj za teoretični del izpita)
izpit za lokalne turistične vodnike (praktični del izpita)
e-gradivo predavanj
Izpit za vodnike je sestavljen iz seminarske naloge in praktičnega izpita. Pogoja za pristop k praktičnemu delu izpita je 80% prisotnost na predavanjih in izdelava seminarske naloge. Seminarske naloge bo pregledala komisija, ki bo ocenjevala udeležence na praktičnem delu izpita. Po uspešno opravljenem izpitu dobi udeleženec vodniško izkaznico in vpis v register lokalnih turističnih vodnikov.

Vsebina predavanj:

Uvod s predstavitvijo destinacije in poudarki trajnostnega turizma
Zgodovina
Geografija
Botanika
Favna
Vrste in načini vodenja
Nastopanje v javnosti
Bonton in kodeks vodnikov
Tehnika vodenja na avtobusu
Postopek v problematičnih situacijah
Kulinarika Zeleni kras
Uporaba zgodb v turističnem vodenju
Prva pomoč
Zakonodaja
Psihologija za turistične vodnike
Specialna vodenja – pohodništvo
Specialna vodenja – kolesarstvo
Registracija dejavnosti
Seminarska naloga:

Vsak vodnik pripravi predlog vodenja (po lastni izbiri)
Eno ali več dnevni programi
Seminarska naloga mora vključevati vsebinski del in tehnični itinerarij
Praktični izpit:

Vsak udeleženec odvodi 15 minutni odsek itinerarija poti (na avtobusu in terenu)
Vrstni red udeležencev bo določen z žrebom, komisija bo razpored predstavila na avtobusu
Ocenjevali bomo podano vsebino, nastop in ravnanje v morebitnih problematičnih situacijah.

Cena: 110 € + DDV

Prijave: Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do 28.1.2019. Prijavnico dobite na: https://www.pivka.si/objava/170553

(19.12.2018) Evropa za državljane: informativni dnevi in delavnica

V letu 2019 sta prva dva razpisna roka programa Evropa za državljane 1. februarja in 1. marca. Z nizom dogodkov bodo potencialni prijavitelji seznanjeni s programom in pripravo za oddajo kakovostnih projektnih prijav na razpis.
Celotna novica...

V letu 2019 sta prva dva razpisna roka programa Evropa za državljane 1. februarja in 1. marca. Z nizom dogodkov bodo potencialni prijavitelji seznanjeni s programom in pripravo za oddajo kakovostnih projektnih prijav na razpis.

Na informativnem dnevu bodo predstavili program, razpisno dokumentacijo s prijavnico in novosti v letu 2019. Odgovorili bodo na vaša vprašanja in izmenjali izkušnje iz preteklih prijav.

V začetku prihodnjega leta napovedujejo še naslednje dogodke za prijavitelje na razpis EZD.

Informativna dneva:

8. januar 2019, od 10. do 12. ure, Postojna (Boreo, MC Postojna, Vilharjeva ulica 14)
11. januar 2019, od 10. do 12. ure, Brežice (Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22)


Delavnica Kako do uspešne prijave na razpis programa Evropa za državljane?:

10. januar 2019, od 9. do 13. ure, Kranj (Kovačnica, Župančičeva ulica 22)
Delavnica je namenjena predstavnikom upravičenih organizacij (javni organi ali nepridobitne organizacije), ki želijo prijaviti svojo projektno idejo na program EZD. Na delavnici bodo predstavili, na kaj morate biti pozorni, da bo imela vaša projektna prijava več možnosti za uspeh. Spoznali se boste s primeri dobrih praks in razpisno dokumentacijo. Ob spoznavanju z razpisno prijavnico boste aktivno sodelovali in razvijali vaše ideje. Delavnico bo izvajala Barbara Možina, ki je sodelovala pri številnih odobrenih projektih EZD.
Skupinsko svetovanje pred razpisnim rokom:

23. januar 2019, od 9. do 13. ure, Ljubljana (CMEPIUS, Ob železnici 30a, Ljubljana)
Svetovanje bosta izvajali Barbara Možina in Darja Sekula Krstič. Na svetovanje ste vabljeni potencialni prijavitelji z že izdelano projektno idejo in osnutkom prijavnice. V začetku bo predstavljen razpis in prijavnica ter podani ključni nasveti za uspešno projektno prijavo, nato pa bo prostor za vaša vprašanja, pregled konkretnih prijavnic in priporočila za izboljšave.

(18.12.2018) Iščejo se predstavniki NVO za delovno skupino Ministrstva za kulturo

Začel se je postopek izbora petih predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi pri Ministrstvu za kulturo. Rok za prijavo je 10. januar 2019.
Celotna novica...

Začel se je postopek izbora petih predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi pri Ministrstvu za kulturo. Rok za prijavo je 10. januar 2019.

CNVOS je s strani Ministrstva za kulturo prejel poziv k imenovanju 5 predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi, in sicer za obdobje mandata ministra za kulturo. Naloga delovne skupine bo slediti uresničevanju ukrepov iz koalicijske pogodbe za področje nevladnega sektorja 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki delujejo na področju kulture in ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali so predlagale svojega kandidata).


V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. Prijavnico za sodelovanje izpolnite na dnu tega dopisa.


Rokovnik za izvedbo postopka izbora je sledeč:

18. 12. 2018 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
10. 1. 2019 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
11. 1. 2019 ob 10:00 – seja komisije za pregled prijav
15. 1. 2019 – rok za dopolnitev prijav
16. 1. 2019 – objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
21. 1. 2019 ob 10:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
21. 1. 2019 - začetek volitev (pogojno)
24. 1. 2019 - zaključek volitev (pogojno)
25. 1. 2019 ob 11:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno).

Nevladna organizacija, ki se bo prijavila za sodelovanje v postopku, mora v prijavi obvezno izkazati svoje delovanje na področju kulture.  Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavnici obvezno navesti krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference glede poznavanja delovanja NVO v kulturi in s področij kulture. Kandidati, ki bodo izbrani, bodo morali posredovati tudi svoj življenjepis.

Več informacij je dostopnih na: https://www.cnvos.si/novice/2216/postopek-izbora-5-predstavnikov-nvo-v-delovno-skupino-za-trajni-dialog-z-nevladnimi-organizacijami-v-kulturi/

(17.12.2018) #MarNamJe: Slovenija med najbolj vidnimi državami!

Na dan človekovih pravic, 10. decembra, so se slovenske nevladne organizacije pridružile vseevropski kampanji #NoDayWithoutUs in ljudem okoli nas pokazale, kako skrbijo za dobrobit ljudi in okolja, v katerem živimo – ker nam je mar. V kampanji je sodelovalo več kot 10.000 organizacij, prav slovenske pa s(m)o tiste, ki s(m)o močno pripomogle k odmevnosti njenega sporočila!
Celotna novica...

Na dan človekovih pravic, 10. decembra, so se slovenske nevladne organizacije pridružile vseevropski kampanji #NoDayWithoutUs in ljudem okoli nas pokazale, kako skrbijo za dobrobit ljudi in okolja, v katerem živimo – ker nam je mar. V kampanji je sodelovalo več kot 10.000 organizacij, prav slovenske pa s(m)o tiste, ki s(m)o močno pripomogle k odmevnosti njenega sporočila!

V vseevropski kampanji je sodeloval pester nabor nevladnih organizacij, od velikih zvez, do nacionalnih platform nevladnih organizacij, ki združujejo različne sektorje, do zagovorniških organizacij, velikih okoljevarstvenih organizacij in manjših društev, ki skrbijo za lepše življenje ljudi v lokalnih skupnostih. Kampanji se je pridružilo 29 držav – nekateri s spletnimi kampanjami, kot smo to storili v Sloveniji (prispevke sodelujočih organizacij lahko na družbenih omrežjih poiščete s ključnikom #MarNamJe), drugi z akcijami na terenu.

V Srbiji in Italiji so v okviru kampanje #NoDayWithoutUs nevladniki priredili demonstracije proti represivni vladi in velikim infrastrukturnim projektom, v drugih državah so prižigali sveče, na javnih mestih recitirali deklaracijo človekovih pravic, mesta polepili s plakati in organizirali povezovalne dogodke in seminarje. Nekatere organizacije so minuli ponedeljek začasno ugasnile svoje spletne strani, druge, tudi slovenske, smo ustvarile video s kolažem fotografij, ki govorijo o tem, kako vsakodnevno skrbimo za spoštovanje človekovih pravic in boljši svet.

V organizaciji European Civic Forum so vse objave s ključnikom #NoDayWithoutUs zbrali tukaj.

Po njihovih ocenah smo z več kot 1000 objavami na družabnih omrežjih dosegli okrog 2 milijona ljudi; največ v Italiji, Veliki Britaniji in – Sloveniji! 

(16.10.2018) Objavljen nov natečaj Naredimo drugače!

RRA-jev Center za inovativnost in razvoj objavlja natečaj Naredimo drugače! V natečaj vabi osnovnošolce, srednješolce in njihove mentorje k oddaji prispevkov.
Celotna novica...

RRA-jev Center za inovativnost in razvoj objavlja natečaj Naredimo drugače! V natečaj vabi osnovnošolce, srednješolce in njihove mentorje k oddaji prispevkov.

RRA Zeleni kras - Center za inovativnost in razvoj
Vabi osnovnošolce in srednješolce in posameznike Primorsko-notranjske regije k sodelovanju!

Center za inovativnost in razvoj deluje pod okriljem RRA Zeleni kras. Center s svojo vizijo delovanja spodbuja, širi in razvija kulturo inoviranja in razvojno miselnost v javnem in zasebnem, neprofitnem in profitnem sektorju. Letos že četrtič izvajajo tudi natečaj »Naredimo drugače!«, ki so se mu osnovnošolci in srednješolci vedno z veseljem odzvali, z veliko novimi zamislimi.

Tako tudi letos vse zainteresirane vabijo, da naredijo drugače. Ni nujno, da gre za velike spremembe, lahko gre za nekaj povsem vsakdanjega in enostavnega, kar pa lahko naredimo na čisto drugačen način. Razmišljajte
»izven okvirjev«! Omejitev znotraj posameznih tematskih področij ni, prav tako tudi ne v idejah – odprite glave, naredimo drugače!

Želja je pridobiti nove ideje na naslednjih dveh tematskih področjih:

Ekološke inovacije: kaj je tisto, kar lahko izboljšamo ali naredimo drugače in s tem prispevamo k varovanju naravnega okolja?

Družbene inovacije: kaj lahko izboljšamo ali naredimo drugače in s tem prispevamo k reševanju družbenih problemov?

Sodelujejo lahko posamezniki ali skupine šol iz Primorsko-notranjske regije, pripravijo lahko enega ali več del:

• Likovni prispevki: lahko so v poljubni risarski, slikarski ali drugi tehniki (npr. grafični izdelki, stripi itd.).
• Literarni prispevki: omejitev dolžine prostega spisa, proze ali poezije je do 2 tipkani strani A4 formata.
• Fotografski prispevki: fotografije naj bodo reproducirane na fotografski papir ali natisnjene; reprodukcije naj ne bodo večje od formata A4 (210 x 297 mm).
• Tehnični izdelki in druga inovativna orodja: izdelki in orodja naj ne presegajo višine/širine 1m.

Iščemo živahne in hitro opazne prispevke, ki nam bodo po vsebini in obliki odkrili nove poglede na svet in dileme, s katerimi se srečujemo, pa tudi nove rešitve, ki jih mladi vidite kot odgovor na prej omenjene dileme.

Ujemite svoje ideje na papir, fotografijo ali v izdelke, dodajte prijavnico za vsako oddano delo in  vse skupaj pošljite do petka, 17. 5. 2019, do
12.00 ure.

Svoja dela, skupaj s prijavnico in s pripisom »za natečaj Naredimo drugače!« pošljite na naslov RRA Zeleni kras.

Med pravočasno prispelimi izdelki bodo glede na izvirnost, povezanost z razpisno tematiko in sporočilnost izbrali najboljša dela, ki bodo nagrajena.

Več o natečaju in prijavnica na povezavi: http://www.rra-zk.si/materiali/priloge/slo/nateaj-naredimo-drugae-2018_besedilo-in-prijavnica_z.pdf

(15.10.2018) Šola za župane

Prvega dne Šole za župane se je po vsej Sloveniji udeležilo 237 sošolcev iz vrst politike (110) in nevladnih organizacij (127). Tudi v naši regiji je bila Šola zelo dobro obiskana. Zaključek pa je bil na v obeh srečanjih tako v Pivki kot v Cerknici enoten: več dialoga si želimo v vseh občinah po regiji. Šola za župane je eden od dobrih primerov ustvarjanja dialoga med civilno družbo in občinami/ župani.
Celotna novica...

Prvega dne Šole za župane se je po vsej Sloveniji udeležilo 237 sošolcev iz vrst politike (110) in nevladnih organizacij (127). Tudi v naši regiji je bila Šola zelo dobro obiskana. Zaključek pa je bil na v obeh srečanjih tako v Pivki kot v Cerknici enoten: več dialoga si želimo v vseh občinah po regiji. Šola za župane je eden od dobrih primerov ustvarjanja dialoga med civilno družbo in občinami/ župani.

(10.9.2018) Podaj pobudo

Vabimo vas, da nam svoje predloge, pobude, potrebe in ideje za izboljšanje življenja v vaši občini sporočite že pred akcijo, do 26. septembra 2018
Celotna novica...

Vabimo vas, da nam svoje predloge, pobude, potrebe in ideje za izboljšanje življenja v vaši občini sporočite že pred akcijo, do 26. septembra 2018

Šola za župane je vseslovenska akcija, ki jo pripravlja vseh dvanajst regionalnih stičišč nevladnih organizacij po Sloveniji. V okviru akcije bodo stičišča NVO po vsej državi organizirala pogovore med nevladnimi organizacijami in županskimi kandidati na letošnjih lokalnih volitvah.
Akcijo pripravljamo z namenom vključevanja predlogov, pobud in potreb s strani nevladnih organizacij in zainteresirane javnosti v politične programe kandidatov na lokalnih volitvah 2018.


Z akcijo bomo poskušali spodbuditi dialog med politiko in skupnostjo, predvsem pa vsebinske razprave o problematikah, ki jih zaznavajo nevladne organizacije pri svojem delu. Namen akcije je vključevanje prispevkov civilne družbe v programe za vodenje občin v naslednjem mandatu.

Predloge sprejemamo prek spletnega obrazca na povezavi https://www.boreo.si/predlogi.

Na podlagi prejetih vsebin bomo oblikovali tematska izhodišča, ki bodo rdeča nit pogovorov v Šoli za župane.

Več o šoli za župane si lahko preberete na: https://www.boreo.si/aktivnosti/skupne-akcije/nevladne-organizacije-in-lokalne-volitve-2018,

(31.8.2018) NUJNO!!!! Po-stoj na živi ulici in Tržnica nevladnih organizacij 2018

NUJNO OBVESTILO!!!! Cenjene obiskovalce in razstavljalce dogodka PO-stoj na živi ulici in Tržnice NVO 2018 obveščamo, da je dogodek zaradi slabe vremenske napovedi PRESTAVLJEN na nedeljo, 9.9.2018. Vse ostalo ostane isto. Za razumevanje se Vam zahvaljujemo in vas ponovno vabimo k obisku naslednjo nedeljo! Ekipa Boreo
Celotna novica...

NUJNO OBVESTILO!!!! Cenjene obiskovalce in razstavljalce dogodka PO-stoj na živi ulici in Tržnice NVO 2018 obveščamo, da je dogodek zaradi slabe vremenske napovedi PRESTAVLJEN na nedeljo, 9.9.2018. Vse ostalo ostane isto. Za razumevanje se Vam zahvaljujemo in vas ponovno vabimo k obisku naslednjo nedeljo! Ekipa Boreo

(10.8.2018) Nevladne organizacije vključene v proces lokalnih volitev 2018

Pred letošnjimi lokalnimi volitvami bomo regionalna stičišča iz cele Slovenije začele s skupno kampanjo »Šola za župane« za več dialoga med kandidati na lokalnih volitvah in večjo vključenost lokalnih nevladnih organizacij v programe županov. Želimo spodbuditi kandidate za župane, da aktivno vključujejo izzive in probleme lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij v svoje predvolilne programe.
Celotna novica...

Pred letošnjimi lokalnimi volitvami bomo regionalna stičišča iz cele Slovenije začele s skupno kampanjo »Šola za župane« za več dialoga med kandidati na lokalnih volitvah in večjo vključenost lokalnih nevladnih organizacij v programe županov. Želimo spodbuditi kandidate za župane, da aktivno vključujejo izzive in probleme lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij v svoje predvolilne programe.

V ta namen že sedaj zbiramo predloge tem, ki so pereče in bi jih radi uvrstili v predvolilne debate. Pozivamo vse zainteresirane nevladne organizacije, ki delujejo na območju Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Cerknica, Bloke in Loška dolina, da premislijo in predlagajo temo, ki bi jo radi vključili v razpravo in dialog s kandidati za župane. Tema naj bo konkretna.

Po tem, ko bomo dobili nabor tem, ki bi jih nevladne organizacije rade zastopale, vas bomo kontaktirali in skupaj pripravili načrt. Koncept kampanje predstavlja podajanje in izmenjava znanj ter izkušenj.

Za več informacij smo vam na voljo preko e-pošte: ana@boreo.si ali na tel.št. 041 578 131

 

(17.7.2018) Pomagaj očistiti Slovenijo! Iščejo se koordinatorji akcije...

Okoljski izzivi potrebujejo našo takojšnjo pozornost. Zdaj je zadnji čas, da jih naslovimo. 15. septembra 2018 bo tretjič (in zadnjič) v zgodovini Slovenije organizirana nacionalna prostovoljska čistilna akcija.
Celotna novica...

Okoljski izzivi potrebujejo našo takojšnjo pozornost. Zdaj je zadnji čas, da jih naslovimo. 15. septembra 2018 bo tretjič (in zadnjič) v zgodovini Slovenije organizirana nacionalna prostovoljska čistilna akcija.

Ekologi brez meja letos ponovno organizirajo vseslovensko čistilno akcijo Očistimo Slovenijo. Akcija v Sloveniji bo letos prvič del svetovne akcije za čisti in boljši svet - World Cleanup day 2018. Prav zato bo letos potekala jeseni, in sicer na isti dan kot v večini držav sveta. Namen letošnje akcije ni le čiščenje, veliko večji pomen bo na ozaveščanju o boljšem ločenem zbiranju odpadkov ter nenazadnje tudi o preprečevanju nastajanja odpadkov. Pridružite se nam tudi letos in postanite del globalne čistilne akcije. Okoljski izzivi potrebujejo našo takojšnjo pozornost. Zdaj je zadnji čas, da jih naslovimo.

Pri organizaciji in izvedbi akcije potrebujemo pomoč tako posameznikov kakor tudi lokalnih društev, skupnosti, šol in skupin, zato bo vsak par rok zelo dobrodošel. Vsi, ki bi bili radi del čiščenja, ozaveščanja in urejanja ter varovanja našega okolja, lahko vse potrebne informacije najdete na www.ocistimo.si ali naslovite vprašanja, predloge in pobude po elektronski pošti na lokalno@ocistimo.si.

 

(9.7.2018) Poziv za udeležbo na seminarju za mladinske ambasadorje. Rok za prijave se izteče že jutri

ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency) na dve leti organizira usposabljanje za mladinske ambasadorje. Usposabljanje je namenjeno mladim, ki se zavzemajo za pravice mladih, še posebej na področju pravice do popolnih, zanesljivih in točnih informacij. Zadnje usposabljanje je potekalo v Ljubljani v letu 2016, ko se ga je udeležilo 22 mladih iz 12 različnih držav.
Celotna novica...

ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency) na dve leti organizira usposabljanje za mladinske ambasadorje. Usposabljanje je namenjeno mladim, ki se zavzemajo za pravice mladih, še posebej na področju pravice do popolnih, zanesljivih in točnih informacij. Zadnje usposabljanje je potekalo v Ljubljani v letu 2016, ko se ga je udeležilo 22 mladih iz 12 različnih držav.

V letu 2018 odpirajo nov poziv za udeležbo na seminarju, ki bo organiziran v sodelovanju ERYICA in Institut Valencià de la Joventut iz Španije. Seminar bo izveden v okvirzu programa Erasmus+, in sicer med 17. in 22. septembrom 2018 v kraju Alicante, Španija.

Na seminar vabijo udeležence med 18. in 25. letom starosti, ki so motivirani, da javnost obveščajo o medijski in informacijski pismenosti ter o pravici mladih do informacij, lahko komunicirajo v angleškem jeziku in jim ni tuje timsko delo.


Zainteresirani najdete več informacij na spletni strani Zavoda MISSS. Rok za prijave se izteče že jutri, 10. julija!
 

(9.7.2018) Skupna zaključna konferenca: Mladimo prihodnost

Iz Mreže MaMa obveščajo, da bo skupna zaključna konferenca nacionalnih operacij JR AD z naslovom Mladimo prihodnost potekala 13. septembra 2018 na Gospodarskem razstavišču.
Celotna novica...

Iz Mreže MaMa obveščajo, da bo skupna zaključna konferenca nacionalnih operacij JR AD z naslovom Mladimo prihodnost potekala 13. septembra 2018 na Gospodarskem razstavišču.

Ideja za skupno zaključno konferenco je nastala v želji po večji vidnosti  in prepoznavnosti vseh vključenih nacionalnih projektov ter mladinskega sektorja na splošno. Vsi projekti tako ali drugače naslavljajo tematiko aktivnega državljanstva mladih ter pomen mladinskega dela pri krepitvi kompetenc mladih ter s tem povečevanja njihove zaposljivosti.
 

(9.7.2018) Svet Evrope sprejel priporočila državam članicam za zaščito pravic otrok v digitalnem okolju

Svet Evrope je 4. julija sprejel priporočila državam članicam za zaščito pravic otrok v digitalnem okolju.
Celotna novica...

Svet Evrope je 4. julija sprejel priporočila državam članicam za zaščito pravic otrok v digitalnem okolju.

Svet Evrope vladam priporoča, naj pregledajo svojo zakonodajo, politike in prakse in sprejmejo ustrezne ukrepe, ki bodo zagotavljali ustrezno zaščito otrok. Prav tako poudarjajo, da morajo države zagotoviti, da bodo podjetja in drugi ključni deležniki sledili zakonodaji na področju zaščite otrok in ustrezno ukrepali v primeru zlorab.

(5.7.2018) Movit s podpornimi aktivnostmi za prijavitelje v program Evropske solidarnostne enote

Evropski parlament in Svet sta dosegla politični dogovor o predlogu Evropske komisije za samostojen pravni okvir in proračun programa Evropske solidarnostne enote (ESE) do leta 2020. Na Movitu bodo v naslednjih mesecih pripravili podrobne informacije glede izvajanja programa Evropske solidarnostne enote (ESE) v Sloveniji.
Celotna novica...

Evropski parlament in Svet sta dosegla politični dogovor o predlogu Evropske komisije za samostojen pravni okvir in proračun programa Evropske solidarnostne enote (ESE) do leta 2020. Na Movitu bodo v naslednjih mesecih pripravili podrobne informacije glede izvajanja programa Evropske solidarnostne enote (ESE) v Sloveniji.

Informacije bodo objavili na spletni strani www.movit.si/ese ter začeli z izvajanjem podpornih aktivnosti za potencialne prijavitelje v program. Prvi prijavni rok v okviru samostojnega programa bo že v letošnjem letu. Več informacij o podpornih aktivnostih najdete na njihovi spletni strani.

(26.6.2018) Najava nacionalnega srečanja nevladnih organizacij: Gradimo solidarnost

Ste kdaj potrebovali podporo širokega kroga ljudi? Vam včasih manjka podpora ostalih nevladnikov? Morda samo nekdo, ki ti da občutek, da v akciji nisi sam?
Celotna novica...

Ste kdaj potrebovali podporo širokega kroga ljudi? Vam včasih manjka podpora ostalih nevladnikov? Morda samo nekdo, ki ti da občutek, da v akciji nisi sam?

Ker želijo odpreti prostor za razpravo o tem, kako graditi solidarnost med nevladnimi organizacijami in tudi širše, vas vsebinske NVO mreže vabijo, da si rezervirate termin 10. oktobra 2018. Na letnem dogodku konzorcija vsebinskih mrež želijo skozi domače in tuje primere iz prakse predstaviti pomen in vlogo medsektorske solidarnosti, nato pa v delavniškem delu skupaj zasnovati konkretne mehanizme za gradnjo solidarnosti.

Zakaj gradimo solidarnost? Ker je to eden ključnih mehanizmov za izboljšanje položaja in učinkovitosti delovanja nevladnih organizacij. Več informacij o dogajanju bo sledilo v prihajajočih mesecih.

(18.6.2018) Objavljen javni poziv za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti objavilo Javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva.
Celotna novica...

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti objavilo Javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva.

Zakoniti zastopnik mladoletnika brez spremstva je lahko vsakdo, ki izpolnjuje pogoje za skrbnika, določene z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, in ki se je udeležil usposabljanja in je vpisan na seznam zakonitih zastopnikov, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zakoniti zastopnik zastopa mladoletnika brez spremstva v postopku za priznanje mednarodne zaščite in na področjih varovanja zdravja, izobraževanja, varovanja premoženjskih pravic in koristi ter v zvezi z uresničevanjem pravic na področju sprejema, in sicer do izvršljivosti odločitve izdane v postopku mednarodne zaščite.

Usposabljanje kandidatov za zakonite zastopnike traja 40 ur (16 ur teoretičnega dela in 24 ur praktičnega dela) in ga izvaja Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.


Prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in izjavami na ministrstvu zbirajo do 10. julija 2018.

(15.6.2018) Informativna delavnica za potencialne prijavitelje Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije

Vlada je konec maja prerazporedila dodatna sredstva v višini 1 milijona evrov za razvoj nevladnih organizacij.
Celotna novica...

Vlada je konec maja prerazporedila dodatna sredstva v višini 1 milijona evrov za razvoj nevladnih organizacij.

S temi sredstvi se uresničujejo prvi ukrepi iz Strategije razvoja NVO in prostovoljstva, z njimi se bo v Sloveniji vzpostavil prvi celostni mehanizem za zagotavljanje sofinanciranja lastne udeležbe na projektih NVO, ki so bili izbrani na ravni EU. Javni poziv bo Ministrstvo za javno upravo objavilo že ta petek, 15. junija!

Ministrstvo bo poziv podrobneje predstavilo na informativni delavnici za potencialne prijavitelje, ki bo potekala v torek, 19. 6. 2018, od 14.00 do 15.30 na Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, v veliki sejni  dvorani.

Na delavnico se ni potrebno posebej prijaviti.

Gradivo z delavnice in pogosto zastavljena vprašanja bodo objavljeni na tej strani. Dodatna vprašanja lahko zastavite prek gp.mju@gov.si do 10.7. 2018.

 

(15.6.2018) Zaključki in zapis Nacionalnega foruma o globalnem učenju ter vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj

16. maja 2018 je na Brdu pri Kranju potekal Forum o globalnem učenju ter vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj, ki sta ga organizirala Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Evropsko mrežo za globalno učenje – GENE in drugimi partnerji: Zavod RS za šolstvo, Center za evropsko prihodnost, društvo Humanitas, Forum za enakopraven razvoj, Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč SLOGA in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.
Celotna novica...

16. maja 2018 je na Brdu pri Kranju potekal Forum o globalnem učenju ter vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj, ki sta ga organizirala Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Evropsko mrežo za globalno učenje – GENE in drugimi partnerji: Zavod RS za šolstvo, Center za evropsko prihodnost, društvo Humanitas, Forum za enakopraven razvoj, Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč SLOGA in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.

Foruma se je udeležilo okoli 140 udeležencev iz ministrstev, organov v sestavi in vladnih služb, akademske sfere, šol in vrtcev, nevladnih organizacij, mladinskih organizacij in tudi iz podjetij.

Glavni zaključki foruma in povezani dokumenti so sedaj dostopni na portalu tuditi.si.

http://tuditi.si/zakljucki-in-zapis-nacionalnega-foruma-o-globalnem-ucenju-ter-vzgoji-in-izobrazevanju-za-trajnostni-razvoj/

 

 

 

(11.6.2018) Strokovna ekskurzija in okrogla miza - Uspešne zgodbe povečevanja dodane vrednosti in dostopnosti podeželskih proizvodov

Umanotera vas vabi, da na terenu in iz prve roke spoznate dve dobri praksi spodbujanja dostopnosti domačih produktov višje kakovosti, po katerih potrošniki vse bolj povprašujejo. Okrogla miza in strokovna ekskurzija z ogledom in predstavitvijo dobrih praks Mlekarne Planika in Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka.
Celotna novica...

Umanotera vas vabi, da na terenu in iz prve roke spoznate dve dobri praksi spodbujanja dostopnosti domačih produktov višje kakovosti, po katerih potrošniki vse bolj povprašujejo. Okrogla miza in strokovna ekskurzija z ogledom in predstavitvijo dobrih praks Mlekarne Planika in Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka.

Na okrogli mizi v družbi uglednih gostov boste slišali, kako jim je uspelo – spoznali boste faktorje uspeha in večplastne koristi za proizvajalce, potrošnike in celotno lokalno skupnost. Predstavili bodo spodbude in načine, kako dobre prakse prenesti tudi v druga slovenska okolja.

Strokovna ekskurzija je namenjena predstavnikom občin, razvojnih agencij, LASov, zadrug, kmetij, podjetij, javnih ustanov, civilne družbe, interesnih in strokovnih združenj, ostalim zainteresiranim za podeželske skupnostne projekte ter medijem.

Obvezne prijave na prijavnici do zapolnitve mest (v primeru preseganja razpoložljivih mest bo udeležba omogočena po enemu predstavniku na organizacijo). Udeležba, vključno z avtobusnim prevozom in malico, je brezplačna. Dodatne informacije pri Gaji Brecelj na 01 439 4895, gaja@umanotera.org in na spletni strani www.DovoljZaVse.si.

Za skupen prevoz iz Postojne kontaktirajte Majo Modrijan, destilator.info@gmail.com.

(11.6.2018) Preverite, ali ste na novem seznamu upravičencev do donacij 0,5 % dohodnine

Nevladne organizacije obveščamo, da je vlada preteklo sredo potrdila seznam upravičencev do donacij 0,5 % dohodnine za leto 2018. Na njem so v skladu z zakonom o dohodnini tiste nevladne organizacije, ki so pogoje za uvrstitev na seznam izpolnile najpozneje 31. 12. 2017
Celotna novica...

Nevladne organizacije obveščamo, da je vlada preteklo sredo potrdila seznam upravičencev do donacij 0,5 % dohodnine za leto 2018. Na njem so v skladu z zakonom o dohodnini tiste nevladne organizacije, ki so pogoje za uvrstitev na seznam izpolnile najpozneje 31. 12. 2017

Ker je v preteklih letih pri pripravi seznama prihajalo do napak in so nekatere organizacije sprva iz njega pomotoma izpadle, vse nevladne organizacije, ki bi morale biti na seznamu, pozivamo, da preverijo, ali so tudi res na njem.

V primeru, da na seznam pomotoma niso uvrščene, je potrebno obvestiti pristojno ministrstvo, saj je to tisto, ki je ministrstvu za finance poslalo seznam upravičencev, ki delujejo na njegovem področju. Obvestijo lahko tudi CNVOS, ki bo nato urgiral v njihovem imenu.

(9.6.2018) Organiziranje prostovoljstva v skladu z GDPR

Slovenska mreža prostovoljskih organizacij, Slovenska filantropija sporoča kako je z ureditvijo prostovoljstva v skladu s Splošno uredbo evropske unije o varovanju osebnih podatkov. In sicer, da za pridobivanje in obdelavo podatkov prostovoljcev obstaja zakonska podlaga (Zakon o prostovoljstvu)ter ni potrebno pridobivati dodatne privolitve prostovoljcev, če se podatki obdelujejo za namen izvajanja prostovoljskega dela v skladu s sklenjenim dogovorom o prostovoljskem delu. Po Zakonu o prostovoljstvu je obdobje hrambe dogovorov s prostovoljci 10 let (23. člen, 3. odstavek). Ta zakonska obveznost organizacij velja tudi v primeru, če se dogovor prekine.
Celotna novica...

Slovenska mreža prostovoljskih organizacij, Slovenska filantropija sporoča kako je z ureditvijo prostovoljstva v skladu s Splošno uredbo evropske unije o varovanju osebnih podatkov. In sicer, da za pridobivanje in obdelavo podatkov prostovoljcev obstaja zakonska podlaga (Zakon o prostovoljstvu)ter ni potrebno pridobivati dodatne privolitve prostovoljcev, če se podatki obdelujejo za namen izvajanja prostovoljskega dela v skladu s sklenjenim dogovorom o prostovoljskem delu. Po Zakonu o prostovoljstvu je obdobje hrambe dogovorov s prostovoljci 10 let (23. člen, 3. odstavek). Ta zakonska obveznost organizacij velja tudi v primeru, če se dogovor prekine.

V primeru, da prostovoljcem pošiljate dodatna obvestila, vabila na dogodke, e-novice, ki niso povezana s prostovoljskim delom po dogovoru (tudi za objavo fotografij prostovoljca), pa je potrebno pridobiti dodatno soglasje/privolitev prostovoljca.

Na spletni strani  http://www.prostovoljstvo.org/za-organizacije/dokumenti-in-obrazci

je prenovljen obrazec Dogovor o prostovoljskem delu, ki vsebuje dodatno Izjavo/soglasje prostovoljcev za obdelavo njihovih osebnih podatkov. Podpis te izjave je potreben samo v primeru, če boste osebne podatke prostovoljcev uporabljali tudi za druge namene.

Še nekaj relevantnih informacij glede varstva osebnih podatkov prostovoljcev:

-  za obdelavo osebnih podatkov je potrebno imeti zakonsko podlago (privolitev posameznika, zakoniti interes organizacije, zakonsko obveznost organizacije …),

- za obdelavo se šteje tudi hramba podatkov,

- vsaka ločena obdelava zahteva ločeno soglasje (npr. za obveščanje, za prejemanje e-novic, za objavo fotografij …),

- namen uporabe podatkov mora biti jasno opredeljen (npr. objava fotografij v reklamnih obvestilih društva na spletu, v tiskanih medijih, na TV in na plakatih na javnih mestih),

- organizacija mora dokazati, da ima privolitev posameznika (pisna izjava, elektronsko sporočilo …),

- zagotoviti je potrebno sledljivost obdelave podatkov (shranjevanje starih obrazcev prijav …),

- poskrbeti je potrebno za zagotavljanje pravice prostovoljcev do dostopa do podatkov, popravka podatkov, izbrisa podatkov, omejitve uporabe, prenosljivosti podatkov (posredovanje tretji osebi v berljivi obliki).

 

 

(4.6.2018) Festival nevladnih organizacij LUPA 2018 – prijave odprte

Konec poletja si center Ljubljane rezerviramo nevladniki. Tudi letos na CNVOS pripravljamo tradicionalni Festival nevladnih organizacij LUPA. Dan, ko se bomo nevladne organizacije v Ljubljani že sedemnajstič družile in svoje raznolike dejavnosti predstavile tako na stojnicah kot z živim programom, bo letos v četrtek, 13. septembra 2018, med 10. in 18. uro na Prešernovem trgu, Tromostovju in Stritarjevi ulici.
Celotna novica...

Konec poletja si center Ljubljane rezerviramo nevladniki. Tudi letos na CNVOS pripravljamo tradicionalni Festival nevladnih organizacij LUPA. Dan, ko se bomo nevladne organizacije v Ljubljani že sedemnajstič družile in svoje raznolike dejavnosti predstavile tako na stojnicah kot z živim programom, bo letos v četrtek, 13. septembra 2018, med 10. in 18. uro na Prešernovem trgu, Tromostovju in Stritarjevi ulici.

Stojnice, ki si jih praviloma delita dve organizaciji, bodo razporejene po trgu preko Tromostovja in proti Mestni hiši. Odra nova ureditev na Prešernovem trgu ne dovoljuje več, zato bomo živi program, kot smo ga že lani, izvedli med obiskovalci pred Prešernovim spomenikom, delavnice pa pred in med stojnicami, odziv obiskovalcev lani je bil odličen.

Festival LUPA je tradicionalna predstavitev slovenskih nevladnih organizacij. Vsako leto se na stojnicah predstavi okoli 120, z živim programom in na delavnicah pa še preko 30 društev, nevladnih zavodov in ustanov. Program in seznam udeležencev seveda še nista znana, ker sta odvisna od vas, zato se hitro prijavite, ločeno za stojnico in za živi program. Posebej bomo veseli tistih, ki nam boste prijavo poslali do 15. julija in nam tako olajšali organizacijo festivala. Se vidimo 13. septembra od 10. ure dalje na 17. Festivalu LUPA.

(4.6.2018) Kmalu še dodaten milijon za razvoj nevladnih organizacij

Vlada je na dopisni seji prejšnji teden, 30. maja 2018, prerazporedila dodatna sredstva v višini 1 milijona evrov za razvoj nevladnih organizacij. S temi sredstvi se uresničujejo prvi ukrepi iz Strategije razvoja NVO in prostovoljstva, z njimi se bo v Sloveniji vzpostavil prvi celostni mehanizem za zagotavljanje sofinanciranja lastne udeležbe na projektih NVO, ki so bili izbrani na ravni EU. S tem namenom se pripravlja tudi javni poziv, ki bo objavljen še ta mesec. Bodite pozorni!
Celotna novica...

Vlada je na dopisni seji prejšnji teden, 30. maja 2018, prerazporedila dodatna sredstva v višini 1 milijona evrov za razvoj nevladnih organizacij. S temi sredstvi se uresničujejo prvi ukrepi iz Strategije razvoja NVO in prostovoljstva, z njimi se bo v Sloveniji vzpostavil prvi celostni mehanizem za zagotavljanje sofinanciranja lastne udeležbe na projektih NVO, ki so bili izbrani na ravni EU. S tem namenom se pripravlja tudi javni poziv, ki bo objavljen še ta mesec. Bodite pozorni!

Dogovor o dodatnih sredstvih je bil na eni od sej vladnega sveta za NVO sicer sklenjen že lani septembra. Sklenjen je bil dogovor za dodatne 3 milijone evrov za NVO že v letošnjem letu – od tega 2 milijona za zaposlitve, za kar je razpis že zunaj, enega pa za evropske projekte – kot neke vrste uverturo v Sklad za NVO, ki bo od prihodnjega leta za razvojne ideje in projekte NVO letno zagotavljal okoli 5 milijonov evrov.

Ministrstvo za javno upravo je tako s prejemom Zakona o nevladnih organizacijah, ki z naslednjim letom vzpostavlja proračunski sklad, Strategijo razvoja NVO in prostovoljstva in ciljno usmerjenimi javnimi razpisi, vzpostavilo temelje za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva.

(4.6.2018) Nacionalna konferenca nevladnih organizacij – FUN FUNDRAISING

Nacionalna konferenca je tik pred vrati, jutri, 5. junija, se začne zares. Pridružila se nam bosta Danko Radaljac iz hrvaškega Združenja Naš Hajduk in Daniel Pastva, ki je na Češkem koordiniral kampanjo "Dobrodelne opeke". Slovenske prakse bodo predstavili Taja Topolovec iz medija Pod črto, Žiga Vrtačič iz Inštituta Danes je nov dan ter Matej Planko iz Planinske zveze Slovenije. Z nami pa bo tudi donatorka Maja Puppis, ki je Zavodu GT22 odstopila hišo v Mariboru.
Celotna novica...

Nacionalna konferenca je tik pred vrati, jutri, 5. junija, se začne zares. Pridružila se nam bosta Danko Radaljac iz hrvaškega Združenja Naš Hajduk in Daniel Pastva, ki je na Češkem koordiniral kampanjo "Dobrodelne opeke". Slovenske prakse bodo predstavili Taja Topolovec iz medija Pod črto, Žiga Vrtačič iz Inštituta Danes je nov dan ter Matej Planko iz Planinske zveze Slovenije. Z nami pa bo tudi donatorka Maja Puppis, ki je Zavodu GT22 odstopila hišo v Mariboru.

Naciolnalna konferenca v Ljubljani, 5. junij 2018 ob 10:00  / Prodajalna venue, podhod Ajdovščina

Konferenca poteka v okviru projekta ”CNVOS – generator razvitega, učinkovitega, inovativnega in trajnostno naravnanega NVO sektorja”, ki ga financirata Ministstvo za javno upravo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

(28.5.2018) Drugi javni poziv za oblikovanje produktov na področju zagovorništva in novih storitev NVO

V sklopu javnega poziva za oblikovanje produktov na področju zagovorništva in novih storitev je na voljo še 34.700 evrov!
Celotna novica...

V sklopu javnega poziva za oblikovanje produktov na področju zagovorništva in novih storitev je na voljo še 34.700 evrov!

Ponovno vabimo nevladne organizacije, da storitve ali produkte predstavijo in povep, zakaj bo ravno z vašo storitvijo sektor še boljši, še učinkovitejši in še močnejši. Posebej so zaželene tiste storitve ali produkti, ki naslavljajo probleme z različnih vsebinskih področij.

Poziv odprt od 15. 11. 2017 do porabe sredstev!

SREDSTEV NA VOLJO: 34.700 EUR

(22.5.2018) Crowdfunding za nevladnike

Crowdfunding (oz. množično financiranje) je v zadnjih letih postal nadvse popularen način za zbiranje sredstev za zagon najrazličnejših projektov, tudi kar nekaj nevladniških.
Celotna novica...

Crowdfunding (oz. množično financiranje) je v zadnjih letih postal nadvse popularen način za zbiranje sredstev za zagon najrazličnejših projektov, tudi kar nekaj nevladniških.

Delavnico bo vodil Luka Piškorič, eden največjih poznavalcev crowdfundinga pri nas, udeleženci bodo spoznavali, kateri nevladniški projekti so sploh primerni za tovrsten način zbiranja zagonskih sredstev, katero crowdfunding platformo izbrati in kako kar najbolje izkoristiti kampanjo in kje se lahko skrivajo potenacialne pasti. Na delavnici boste lahko spoznali vse ključne vidike priprave in izvedbe uspešne kampanje množičnega financiranja ter začrtali razvoj svoje lastne kampanje.

Delavnica je namenjena tistim nevladnim organizacijam, ki se zbiranja sredstev na tak način še niso lotile, a tudi tistim, ki nekaj izkušenj že imajo, morda doslej niso bili uspešni, ali izkušnje in znanje želijo nagraditi. Na delavnico vabljeni tisti, ki se v svoji organizaciji ukvarjate z marketinškimi dejavnostmi, ste zadolženi za vodenje in financiranje projektov.

Kotizacija (cene vsebujejo DDV): za člane CNVOS - 20 % popusta: 76 €; redna cena: 95 €

 

(16.5.2018) Vabilo na brezplačno usposabljanje za lažje in učinkovito vključevanje priseljencev v lokalno okolje

Kulturno izobraževalno društvo PiNA, v sklopu projekta Središče za medkulturni dialog, z namenom ustvarjanja učinkovitega podpornega okolja za priseljence, organizira tridnevno usposabljanje za lažje in učinkovito vključevanje priseljencev v lokalno okolje, ki bo v E-kavarni PiNA (Kidričeva 43, Koper) od 25. do 27. maja 2018. Tridnevno usposabljanje je namenjeno prostovoljcem/-kam in strokovnim delavcem/-kam, ki nudijo ali želijo nuditi podporo priseljencem oz. tujcem pri vključevanju v družbo. Usposabljanje bo vodil Jaka Kovač, zunanji sodelavec Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva, izvajalec usposabljanj za prostovoljce, vključevanje migrantov, beguncev, nenasilne komunikacije in medkulturnega dialoga.
Celotna novica...

Kulturno izobraževalno društvo PiNA, v sklopu projekta Središče za medkulturni dialog, z namenom ustvarjanja učinkovitega podpornega okolja za priseljence, organizira tridnevno usposabljanje za lažje in učinkovito vključevanje priseljencev v lokalno okolje, ki bo v E-kavarni PiNA (Kidričeva 43, Koper) od 25. do 27. maja 2018. Tridnevno usposabljanje je namenjeno prostovoljcem/-kam in strokovnim delavcem/-kam, ki nudijo ali želijo nuditi podporo priseljencem oz. tujcem pri vključevanju v družbo. Usposabljanje bo vodil Jaka Kovač, zunanji sodelavec Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva, izvajalec usposabljanj za prostovoljce, vključevanje migrantov, beguncev, nenasilne komunikacije in medkulturnega dialoga.

Obravnavane bodo naslednje teme:
• temeljno zakonodajo, ki obravnava ciljne skupine (njihove pravice in terminologija, razumevanje različnih statusov),
• medkulturni dialog – vzpostavljanje stika z ljudmi iz drugih kultur,
• teorijo in veščine nenasilne komunikacije,
• vživljanje v situacijo in potrebe migrantov,
• etične dileme pri delu z migranti,
• integracijo migrantov.

Usposabljanje je brezplačno. 

Zainteresirani/-e izpolnite spletno prijavnico do vključno ponedeljka, 21. maja 2018. Število mest je omejeno, zato priporočamo čim prejšnjo prijavo.

(14.5.2018) Večina nevladnih organizacij na varovanje osebnih podatkov še ni pripravljena

Pri uresničevanju prihajajoče uredbe o varovanju osebnih podatkov v nevladnih organizacijah se veliko dela. Vodja CNVOS-ove pravne službe Matej Verbajs, ugotavlja, da je v resnici največji problem ta, da se nevladne organizacije (zaradi pomanjkanja znanja) niti ne zavedajo, da delajo v nasprotju z novo uredbo. Dodaja še, da ga skrbi, da bo stanje podobno tudi po 25. maju.
Celotna novica...

Pri uresničevanju prihajajoče uredbe o varovanju osebnih podatkov v nevladnih organizacijah se veliko dela. Vodja CNVOS-ove pravne službe Matej Verbajs, ugotavlja, da je v resnici največji problem ta, da se nevladne organizacije (zaradi pomanjkanja znanja) niti ne zavedajo, da delajo v nasprotju z novo uredbo. Dodaja še, da ga skrbi, da bo stanje podobno tudi po 25. maju.

Najjpogostejših težav, ki jih nevladne organizacije še niso odpravile:

1. Zbiranje podatkov na zalogo, to pomeni zbiranje in hrambo podatkov, ki jih organizacija trenutno ne potrebuje, bodo pa morda kdaj v prihodnje prišli prav, na primer davčne številke članov, za katere društvo meni, da lahko pridejo prav, če člani morda nekoč ne bi bili več prostovoljci, pač pa bi se jim izplačala kakšna nagrada za delo, in podobno.

2. Pogodbe s ponudniki IT storitev, oblačnih storitev ali računovodstva in drugimi t. i. pogodbenimi obdelovalci, kjer iz prakse ugotavljamo, da je v teh pogodbah običajno le neka splošna klavzula, da bo pogodbenik obdeloval in zagotavljal varovanje podatkov v skladu z zakonodajo, konkretnih določb, ki jih zahteva nova uredba, pa v pogodbah ni. Tukaj so še posebno pomembni vsebina, trajanje in namen obdelave osebnih podatkov in kategorije posameznikov, o katerih se osebni podatki obdelujejo. Iz prakse ravno tako opažamo, da organizacije ne poskrbijo, da so delavci pogodbenika zavezani k zaupnosti osebnih podatkov, s katerimi delajo, in da nimajo sprejetih ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za varovanje osebnih podatkov.

3. Posredovanje podatkov o članih organizacije tretjim osebam. Še vedno precej nevladnih organizacij svojim financerjem, zvezam ali pogodbenikom posreduje informacije o svojih članih, pri čemer člani tega sploh ne vedo – tega v prihodnje nikakor ne bodo smeli več početi.

(14.5.2018) V javno razpravo danih 8 novih predlogov predpisov, skupaj odprtih 22 javnih razprav

V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih osem novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih dvaindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.
Celotna novica...

V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih osem novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih dvaindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila 

Ministrstvo za infrastrukturo: Uredba o izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika upravljanju s čolni

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport : Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov , Pravilnik o programu Evropske šole Ljubljana 

Ministrstvo za javno upravo: Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o pogojih in načinu prostovoljnega označevanja kmetijskih pridelkov in živil, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin, Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj

Ministrstvo za okolje in prostor: Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem, Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi,
Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu prostorskega prikaza tras planinskih poti
Ministrstvo za zdravje: Pravilnik o usposabljanju in izpitu iz prve pomoči za kandidate za voznike motornih vozil ter pogojih, ki jih mora izpolnjevati druga pooblaščena organizacija v primeru izvajanja usposabljanj iz prve pomoči, Pravilnik o upravnem nadzoru v zdravstvu, Pravilnik o sistemskem nadzoru v zdravstvu, Pravilnik o prometu z zdravili na debelo, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi,
Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, Pravilnik o registru zdravnikov

 

 

 

(7.5.2018) Nacionalna nevladniška konferenca letos na temo fundraisinga

Letošnja nacionalna nevladniška konferenca, ki bo 5. junija v Ljubljani, se bo vrtela okoli najboljših domačih in tujih fundraising projektov in praks. Konferenca se bo odvijala v novem prizorišču za delavnice in konference Prodajalna, ki se nahaja v podhodu Ajdovščina v Ljubljani.
Celotna novica...

Letošnja nacionalna nevladniška konferenca, ki bo 5. junija v Ljubljani, se bo vrtela okoli najboljših domačih in tujih fundraising projektov in praks. Konferenca se bo odvijala v novem prizorišču za delavnice in konference Prodajalna, ki se nahaja v podhodu Ajdovščina v Ljubljani.

Med drugim boste na koferenci spoznali, kako na Pod črto vsako leto z donacijami zberejo prek 20.000 EUR, zakaj so na Danes je nov dan razvili karte Politični parket in kako se na Planinski zvezi Slovenije trudijo pustiti markanten vtis.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Potrebna je prijava na konferenco, prijave so že mogoče, zaprli pa jih bomo 25. maja. Če bo prijav več, kot je kapaciteta prizorišča, bomo upoštevali načelo iz vsake organizacije en udeleženec.

(23.3.2018) Sprejet Zakon o nevladnih organizacijah

Parlament je sprejel Zakon o nevladnih organizacijah. V veljavo bo predvidoma stopil sredi aprila.
Celotna novica...

Parlament je sprejel Zakon o nevladnih organizacijah. V veljavo bo predvidoma stopil sredi aprila.

Kaj prinaša?

Jasno definicijo, koga lahko štejemo za nevladno organizacijo in koga ne,
   -  vzpostavitev posebnega proračunskega sklada za razvoj NVO, kamor se avtomatsko steka ne(u)porabljeni del dohodninskih donacij (trenutno gre za cca. 5 mio evrov letno),
   - vsem nevladnim organizacijam ne glede na področje njihovega delovanja omogoča pridobitev statusa delovanja v javnem interesu (to možnost so doslej imela samo društva),
  -  nevladne organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu, po novem poročajo ministrstvu vsako dve leti in ne več letno,
  -  poenostavitev poročanja nevladnih organizacij, ki imajo status delovanja v javnem interesu, tako da jim ne bo potrebno pošiljati več obsežnih poročil s prilogami, temveč samo dokazila o doseganju predpisanih dosežkov,
  -  nevladne organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu, imajo prednost na javnih razpisih iz državnega proračuna,
   - enotno (spletno dostopno) evidenco vseh nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu,
  -  pravno podlago za javne razpise, namenjene razvoju in podpori nevladnih organizacij,
  -  jasno zakonska opredelitev horizontalnih mrež, regionalnih stičišč in vsebinskih mrež, kar pomeni tudi določeno priznanje pomembnosti njihovega položaja pri razvoju NVO,
  -  nalaga vladi, redno pripravo strategij razvoja NVO in programov razvojnih ukrepov.

 

(22.3.2018) LIFE kmetovanje – okoljsko vzdržno kmetijstvo

Mednarodna konferenca za mreženje bo namenjena predstavitvi priložnosti, ki jih prinaša program LIFE kmetijstvu, in spodbujanju reševanja aktualnih okoljskih problemov s podporo LIFE projektov. Program bo omogočal vrsto priložnosti za spoznavanje in sodelovanje ter ustvarjanje novih mednarodnih partnerstev za prihodnje LIFE projekte.
Celotna novica...

Mednarodna konferenca za mreženje bo namenjena predstavitvi priložnosti, ki jih prinaša program LIFE kmetijstvu, in spodbujanju reševanja aktualnih okoljskih problemov s podporo LIFE projektov. Program bo omogočal vrsto priložnosti za spoznavanje in sodelovanje ter ustvarjanje novih mednarodnih partnerstev za prihodnje LIFE projekte.

Kmetijstvo je sektor, ki smo ga na Ministrstvo za okolje in prostor prepoznal kot sektor s potencialom za razvoj novih slovenskih LIFE projektov. V Sloveniji smo sicer že zbrali nekaj primerov dobre prakse, vendar se želimo pridružiti državam članicam, ki uspešno črpajo LIFE sredstva tudi za reševanje okoljskih izzivov v kmetijstvu. Konferenca bo tako namenjena predstavitvi priložnosti, ki jih prinaša program LIFE kmetijstvu, in spodbujanju reševanja aktualnih okoljskih problemov skozi LIFE projekte. Program bo omogočal vrsto priložnosti za spoznavanje in sodelovanje ter ustvarjanje novih mednarodnih partnerstev za prihodnje LIFE projekte.

(19.3.2018) Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018

Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavlja razpis, katerega cilj je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot. Vrednost razpisa je 1.700.000,00 €. Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko društvo neposredno ali pristojna gasilska zveza v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena.
Celotna novica...

Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavlja razpis, katerega cilj je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot. Vrednost razpisa je 1.700.000,00 €. Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko društvo neposredno ali pristojna gasilska zveza v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena.

Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018.

(19.3.2018) EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in vladavine prava v Senegalu

EuropeAid razpisuje javni razpis v vrednosti 2.100.000 EUR (sklop 1: 300 000 EUR, sklop 2: 800 000 EUR, sklop 3: 400 000 EUR, sklop 4: 600 000 EUR). V okviru vsakega sklopa bo podprt en projekt, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov. Trajanje projekta je od 18 do 36 mesecev.
Celotna novica...

EuropeAid razpisuje javni razpis v vrednosti 2.100.000 EUR (sklop 1: 300 000 EUR, sklop 2: 800 000 EUR, sklop 3: 400 000 EUR, sklop 4: 600 000 EUR). V okviru vsakega sklopa bo podprt en projekt, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov. Trajanje projekta je od 18 do 36 mesecev.

V okviru instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice je objavljen javni razpis, namenjen izboljšanju dostopa do sodnega varstva, s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva (sklop 1), izboljšanju razmer v zaporih (sklop 2), boju proti korupciji in preprečevanju pranja denarja (sklop 3) ter ozaveščanju o pravicah in varstvu otrok (sklop 4) v Senegalu.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU, držav EEA ter Senegala. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

(19.3.2018) Zdaj gre zares: pravočasno poskrbite za varstvo osebnih podatkov

Bliže se 25. maj, ko bo pričela veljati nova evropska uredba o varstvu osebnih podatkov. Slovenija do takrat očitno ne bo še imela novega zakona o varstvu osebnih podatkov, zato moramo nevladne organizacije poskrbeti za ustrezno varstvo osebnih podatkov neposredno na podlagi uredbe. Preveriti je potrebno, ali imamo ustrezne pravne podlage za podatke, ki jih obdelujemo o svojih članih ali uporabnikih, in ali smo jih o tem ustrezno obvestili. Na slednje je društva opozoril tudi informacijski pooblaščenec.
Celotna novica...

Bliže se 25. maj, ko bo pričela veljati nova evropska uredba o varstvu osebnih podatkov. Slovenija do takrat očitno ne bo še imela novega zakona o varstvu osebnih podatkov, zato moramo nevladne organizacije poskrbeti za ustrezno varstvo osebnih podatkov neposredno na podlagi uredbe. Preveriti je potrebno, ali imamo ustrezne pravne podlage za podatke, ki jih obdelujemo o svojih članih ali uporabnikih, in ali smo jih o tem ustrezno obvestili. Na slednje je društva opozoril tudi informacijski pooblaščenec.

Nevladne organizacije moramo biti pozorne predvsem na sledeče:

    Ali imamo za vsako (čisto vsako!) obdelavo osebnih podatkov ustrezno pravno podlago? Takšno podlago moramo imeti pred samo obdelavo podatkov, torej preden nek podatek uporabimo – ga npr. vpišemo v svojo bazo, uporabimo za pošiljanje obvestila ali objavimo sliko uporabnika na spletu itd.
    Vsa pretekla soglasja članov in uporabnikov o obdelavi njihovih osebnih podatkov je potrebno ponovno preveriti, če so še ustrezna. Četudi je torej oseba nevladni organizaciji soglasje za obdelavo svojih podatkov nekoč že podala, mora biti to soglasje skladno z novo uredbo. Če temu ni tako, je soglasje potrebno pridobiti na novo. Razne splošne privolitve, da se oseba »strinja s statuti ali akti organizacije«, po novem ne bodo več zadoščale in jih je zato potrebno pridobiti na novo.
    Ali so naši člani in uporabniki o obdelavi svojih podatkov ustrezno obveščeni? Ne zadošča samo, da imamo ustrezno podlago za obdelavo podatkov (npr. soglasje uporabnika programa organizacije), temveč mora biti oseba, katere podatke imamo, tudi ustrezno obveščena o tem, kaj se z njenimi podatki dogaja.
    Ali je obseg osebnih podatkov, s katerimi razpolagamo, sorazmeren in ustrezen? Podatkov ne smemo več obdelovati v večjem obsegu, kot je to potrebno za doseganje namena, za katere so bili zbrani. Zato razna zbiranja podatkov npr. o EMŠO številkah, davčnih številkah, kraju rojstva, poklicu članov v društvih ipd. ne bo več dovoljena zgolj »za potrebe delovanja društva« oz. na zalogo. Za takšne dodatne podatke bo potrebno zagotoviti drugo podlago ali pa podatke izbrisati.
    Ali imamo ustrezne evidence o tem, katere osebne podatke imamo? Uredba določa obveznost vodenja kataloga zbirk osebnih podatkov, kot jo ima že veljavni slovenski zakon.
    Ali imamo ustrezne pogodbe z zunanjimi obdelovalci osebnih podatkov (računovodski servis, računalniška podjetja ...)? Po novem bodo tovrstne pogodbe morale imeti več varovalk.
    Ali potrebujemo posebnega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov?
 

(14.3.2018) Podprite Zakon o NVO

Naslednji teden bodo poslanke in poslanci v državnem zboru obravnavali predlog Zakona o nevladnih organizacijah. Zakon, med ostalim, prinaša tudi ustanovitev sklada za NVO iz nerazporejene dohodnine. Vabimo vas, da v imenu vaše nevladne organizacije tudi vi podpišete dopis, ki bo v ponedeljek s strani CNVOS naslovljen na vse poslance in poslanke.
Celotna novica...

Naslednji teden bodo poslanke in poslanci v državnem zboru obravnavali predlog Zakona o nevladnih organizacijah. Zakon, med ostalim, prinaša tudi ustanovitev sklada za NVO iz nerazporejene dohodnine. Vabimo vas, da v imenu vaše nevladne organizacije tudi vi podpišete dopis, ki bo v ponedeljek s strani CNVOS naslovljen na vse poslance in poslanke.


Ne glede na odstop predsednika vlade, pričakujemo, da bo Državni zbor sprejel Zakon (http://imss.dz-rs.si/imis/56c16f2dee90a4bbb6b8.pdf), kljub temu pa želimo poslance in poslanke osebno nagovoriti, da s svojo podporo in glasom k temu prispevajo.

Vabimo vas, da v imenu vaše nevladne organizacije tudi vi podpišete dopis, ki bo v ponedeljek s strani CNVOS naslovljen na vse poslance in poslanke. Zadošča, da na elektronski naslov info@boreo.si do nedelje, 17. 3. do 20.00, sporočite, da vaša organizacija podpira spodnji dopis:Spoštovane poslanke, poslanci!
Naslednji teden boste na marčevski seji obravnavali predlog Zakona o nevladnih organizacijah. Njegov sprejem v nevladnih in prostovoljskih organizacijah z nestrpnostjo pričakujemo, saj se z njim zaključuje naše desetletje dolgo prizadevanje, da se s sistemskim zakonom končno poenotijo in regulirajo zadeve, ki jih je do sedaj neenotno in večkrat celo nasprotujoče urejalo več kot 20 zakonov. Zakon hkrati prinaša nekaj temeljnih razvojnih in podpornih ukrepov, ki nam bodo olajšali naša prizadevanja za otroke, starejše, socialno ogrožene …

Dobre rešitve so plod triletnega širokega usklajevanja, zato vam bomo hvaležni, če zakon, ki ima z dopolnili, sprejetimi na seji matičnega delovnega telesa, našo polno podporo, tudi sami podprete.
S spoštovanjem,

PODPISNIKI

(22.2.2018) Sopotniki iščejo prostovoljce

S 1.03.2018 Sopotniki začenjajo svojo pot tudi v Postojni. Iščejo zaupanja vredne prostovoljce, ki se bodo pridružili zanesljivi ekipi Sopotnikov ter s tem omogočili lažji dostop starejšim v mesto.
Celotna novica...

S 1.03.2018 Sopotniki začenjajo svojo pot tudi v Postojni. Iščejo zaupanja vredne prostovoljce, ki se bodo pridružili zanesljivi ekipi Sopotnikov ter s tem omogočili lažji dostop starejšim v mesto.

Osnovna načela Sopotnikov

 •    starostnikom nudimo brezplačne prevoze do želene lokacije in nazaj v namenskem osebnem vozilu
 •    starostnike spodbujamo k aktivnosti – zakaj bi čakali na pomoč drugih, če se po opravkih lahko odpravijo sami
 •     sodelujemo – poleg prevoza starostnikom nudimo tudi druženje ob vožnji in pomoč pri opravkih (pomoč pri prenašanju težjih stvari, spremstvo)
 •     povezujemo – ljudem, ki živijo izven mestnih središč in večjih krajev, omogočamo obisk kulturnih prireditev, razstav, prijateljev v mestu, tako da zaradi lokacije bivanja niso izključeni iz kulturnega dogajanja in družabnega življenja
 •     spreminjamo stanje, kjer pomoč starejšim zagotavljajo samo družinski člani – krepimo medsebojno povezovanje, zaupanje in sodelovanje
   

(22.2.2018) Združimo se! - uvodno srečanje za usposabljanja

Uvodno srečanje teoretičnih in praktičnih usposabljanj za nezaposlene mlade o delavskih pravicah, participatorni ekonomiji in zadružništvu - Združimo se!
Celotna novica...

Uvodno srečanje teoretičnih in praktičnih usposabljanj za nezaposlene mlade o delavskih pravicah, participatorni ekonomiji in zadružništvu - Združimo se!

Si nezaposlen_a in star_a do 29 let?
Bi rad_a zvedel_a več o svojih pravicah iz delovnega prava?
Te zanima pomen boja za delavske pravice?
Si želiš trajnostne oblike zaposlitve?
Si želiš svoje dejavno in samostojno mesto v družbi?
Bi rad_a izvedel_a kako ustanoviti svoje demokratično podjetje, ki bo odgovarjalo na potrebe lokalne skupnosti?

Ne meči se v svet samostojnega podjetništva, start upov in nedostojnega dela, pač pa z vsaj tremi somišljenicami_ki ustanovi kooperativo (prevajalsko, gostinsko, oblikovalsko, arhitekturno, pivovarsko, producentsko…), ki ti bo nudila socialno varnost in temeljila na odgovornosti, zaupanju, solidarnosti in odprtosti za potrebe zaposlenih in lokalne skupnosti.

(12.2.2018) Vabimo vas v izbor NVO s potencialom

Regijsko stičišče BOREO vabi nevladne organizacije k prijavi v program "NVO s potencialom", z namenom, da se nam pridružite pri reševanju izzivov in zadovoljevanju potreb v lokalnem okolju. Na osnovi prijav in meril bomo izmed vseh prijavljenih izbrali 10 organizacij za poglobljeno sodelovanje in delo.
Celotna novica...

Regijsko stičišče BOREO vabi nevladne organizacije k prijavi v program "NVO s potencialom", z namenom, da se nam pridružite pri reševanju izzivov in zadovoljevanju potreb v lokalnem okolju. Na osnovi prijav in meril bomo izmed vseh prijavljenih izbrali 10 organizacij za poglobljeno sodelovanje in delo.

(7.2.2018) Mi smo proti! Sodelovanje z javnostjo pri urejanju prometa

Sodelovanje z javnostjo je lahko za občinsko upravo in njene uslužbence veliko breme. Lahko pa tudi olajša vaše delo, izboljša rešitve in vas poveže s skupnostjo prebivalcev.
Celotna novica...

Sodelovanje z javnostjo je lahko za občinsko upravo in njene uslužbence veliko breme. Lahko pa tudi olajša vaše delo, izboljša rešitve in vas poveže s skupnostjo prebivalcev.

IPOP vas vabi na pogovor o različnih zadregah in težavah, ki spremljajo sodelovanje z javnostjo pri urejanju prometa in o možnostih za to, da sodelovanje kljub vsemu dobro steče in da postane tudi uspešno. Razpravljali bomo o tem, kako breme sodelovanja z javnostjo obrniti v korist obojih – občine in prebivalcev.

Dogodek je namenjen predvsem predstavnikom občin in javnih služb, ki se pri svojem delu srečujejo z vedno glasnejšimi zahtevami po vključevanju javnosti v procese odločanja. Namen organizatorja je spodbuditi sproščen pogovor in ustvarjalno izmenjavo mnenj ter s tem razviti zaupanje udeležencev v možnosti, ki jih prinaša sodelovanje z javnostjo pri urejanju prometa. Predstavljene bodo tudi različne metode sodelovanja z javnostjo ter praktični primeri iz slovenskih občin.*

*Udeleženci bodo med drugim prejeli tudi Z – Priročnik za boljše in lažje sodelovanje z javnostjo pri urejanju prostora, v katerem so praktični napotki za izvedbo procesa sodelovanja z javnostjo in Mesta mestom: Katalog URBACT dobrih praks za trajnostni urbani razvoj.

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 9. 2. 2018 s prijavo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVnlHNP32mnzPPqP-XYwRKRtBge0gE3uPUFokbA1U2KrpcaA/viewform

*Udeleženci bodo med drugim prejeli tudi Z – Priročnik za boljše in lažje sodelovanje z javnostjo pri urejanju prostora, v katerem so praktični napotki za izvedbo procesa sodelovanja z javnostjo in Mesta mestom: Katalog URBACT dobrih praks za trajnostni urbani razvoj.

V naslednjih tednih bosta podobna dogodka potekala še v Kopru in Novem mestu. Več kmalu.

(12.1.2018) Objavljen je razpis programa Evropa za državljane za leto 2018

Obveščamo vas, da je Izvajalska agencija objavila razpis za zbiranje predlogov programa Evropa za državljane, ki je objavljen na njihovi spletni strani. Razpis za zbiranje predlogov zajema naslednje sklope in ukrepe programa:
Celotna novica...

Obveščamo vas, da je Izvajalska agencija objavila razpis za zbiranje predlogov programa Evropa za državljane, ki je objavljen na njihovi spletni strani. Razpis za zbiranje predlogov zajema naslednje sklope in ukrepe programa:

Sklop 1: Evropski zgodovinski spomin (rok 1. 3. 2018)
Sklop 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba (rok 1. 3. 2018)
– Pobratenje mest
– Mreže mest
– Projekti civilne družbe

Za oba sklopa je rok za oddajo prijav 1. marec 2018 (do 12. ure), za ukrepa pobratenje mest in mreže mest pa tudi 3. 9. 2018.

Za lažjo in boljšo prijavo na razpis pa vas vabimo na regijske predstavitve programa, ki jih bomo izvedli:

• 16. januarja 2018 v Postojni (GZS, Območna zbornica Postojna, Cankarjeva ulica 6, 6230 Postojna)
• 19. januarja 2018 v Kranju (Kovačnica, Župančičeva ulica 22, 4000 Kranj)
• 24. januarja 2018 v Krškem (Grad Rajhenburg, Cesta izgnancev 3, 8280 Brestanica)
• 26. januarja 2018 v Velenju (Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje)

Predstavitev je namenjena vsem potencialnim prijaviteljem projektov na program Evropa za državljane, ki se želijo seznaniti s podrobnostmi programa. Na dogodkih vam bomo predstavili pravila in pogoje za sodelovanje v obeh sklopih programa, novosti za leto 2018 in vam odgovorili na vaša konkretna vprašanja.
Zaradi omejenega števila mest, vas vljudno prosimo, da se na izbrano lokacijo čim prej prijavite prek spletnega obrazca!
Vse predstavitve se bodo pričele ob 10. uri in bodo trajale predvidoma 2 uri.

(8.1.2018) Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2017

Predmet javnega poziva je uveljavitev pravice do predlaganja kandidatk/kandidatov (v nadaljevanju: kandidat) za Nagrado oziroma Priznanje Republike Slovenije na področju prostovoljstva za leto 2017 kot najvišji državni priznanji za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke (v nadaljnjem besedilu: prostovoljec) in prostovoljske organizacije.
Celotna novica...

Predmet javnega poziva je uveljavitev pravice do predlaganja kandidatk/kandidatov (v nadaljevanju: kandidat) za Nagrado oziroma Priznanje Republike Slovenije na področju prostovoljstva za leto 2017 kot najvišji državni priznanji za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke (v nadaljnjem besedilu: prostovoljec) in prostovoljske organizacije.

Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke (v nadaljnjem besedilu: prostovoljec) in prostovoljske organizacije.

Za prostovoljsko delo se šteje delo, ki je kot tako opredeljeno v Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS št. 10/11 in 16/11 – popr. in 82/15, v nadaljnjem besedilu: ZProst).

Kot prostovoljska organizacija se šteje nevladna organizacija ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom v skladu z ZProst.

Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republike Slovenije ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva.

Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli organizaciji, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let.

Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

Z javnim pozivom so objavljeni pogoji za sodelovanje, merila za izbor kandidatov, način in roki za oddajo predlogov ter rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega poziva.

(13.12.2017) Vpis v Register dejanskih lastnikov - obveznost tudi za NVO

Novembra 2016 je stopil v veljavo Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16), ki z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma nalaga poslovnim subjektom ugotovitev in vodenje evidence dejanskih lastnikov ter obveznost vpisa v Register dejanskih lastnikov (RDL), ki ga bo vzpostavil in vodil Ajpes. Obveznost vpisa velja tudi za nevladni sektor, torej za društva, zavode, ustanove, zadruge itn.
Celotna novica...

Novembra 2016 je stopil v veljavo Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16), ki z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma nalaga poslovnim subjektom ugotovitev in vodenje evidence dejanskih lastnikov ter obveznost vpisa v Register dejanskih lastnikov (RDL), ki ga bo vzpostavil in vodil Ajpes. Obveznost vpisa velja tudi za nevladni sektor, torej za društva, zavode, ustanove, zadruge itn.

V skladu z zakonom morajo podatke o dejanskih lastnikih zagotoviti vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, in sicer:
− gospodarske družbe,
− zadruge,
− društva,
− zavodi,
− politične stranke,
− sindikati,
− verske skupnosti in
− tuji skladi, ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava.

Poslovni subjekti, ki jim ni potrebno urediti podatke o dejanski lastnikih so:
− samostojnim podjetnikom posameznikom(s.p.-ji),
− posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebni športni delavci, zasebni zdravstveni delavci, zasebni zdravniki, odvetniki, notarji, samostojni novinarji, samozaposleni v kulturi, ribiči itd.),
− enoosebnim družbam z omejeno odgovornostjo (enoosebne družbe, kjer je fizična oseba lastnik in direktor družbe),
− neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom.

Dejanski lastnik društva, zavoda, politične stranke, sindikata, verske skupnosti ali drugega poslovnega subjekta, v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu, je glede na zakon vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt (npr. predsednik društva, direktor zavoda, ustanovitelj/skrbnik/zastopnik ustanove...).

Poslovni subjekti morajo najpozneje do 19. januarja 2018 vzpostaviti evidenco o svojih dejanskih lastnikih in vpisati podatke o dejanskih lastnikih v RDL. Vpis bo mogoč od 11. decembra 2017 naprej.

Vpis dejanskega lastnika, spremembo podatkov ali izbris dejanskega lastnika v/iz RDL opravi zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba (npr. računovodstvo) preko spletne aplikacije (povezava). Zastopnik mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e–pooblastil Ajpes.

Kaj je potrebno narediti?

1. Vzpostaviti evidenco dejanskih lastnikov (16. odst. 137. člena ZPPDFT-1)
Oblikovati dokument evidence dejanskih lastnikov, v katerem so zapisani podatki o dejanskem lastniku poslovnega subjekta:
− osebno ime,
− naslov stalnega in začasnega prebivališča,
− datum rojstva,
− državljanstvo in
− višina lastniškega deleža ali drug način nadzora.

2. Vpis podatkov v register dejanskih lastnikov pri Ajpes-u.
Na spletnem portalu na zgoraj opisan način vpisati v RDL naslednje podatke:
− podatki o poslovnem subjektu,
− podatki o dejanskem lastniku in
− podatki o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.

Globe za neupoštevanje zgoraj napisanih obveznosti organizacije so zelo visoke (od 6.000,00 EUR do 60.000,00 EUR za pravne osebe in od 400,00 EUR do 2.000,00 EUR za odgovorne osebe), zato predlagamo vsem zavezanim poslovnim subjektom, da zadeve do datuma tudi uredijo.

(5.12.2017) Z resorji o javnih razpisih za ciljno, učinkovito ter transparentno financiranje nevladnih organizacij

Služba za nevladne organizacije Ministrstva za javno upravo je v 21. novembra 2017 na Brdu pri Kranju organizirala konferenco Javni razpisi za ciljno, učinkovito ter transparentno financiranje nevladnih organizacij.
Celotna novica...

Služba za nevladne organizacije Ministrstva za javno upravo je v 21. novembra 2017 na Brdu pri Kranju organizirala konferenco Javni razpisi za ciljno, učinkovito ter transparentno financiranje nevladnih organizacij.

Namen konference je prispevati k dvigu kakovosti javnih razpisov za nevladne organizacije, ki so usmerjeni v doseganje konkretnih rezultatov tako za razpisovalce kot upravičence. Gre za uvodni medresorski dogodek in temelj za nadaljnja srečanja razpisovalcev in skrbnikov pogodb nevladnih organizacij.

Konferenco je otvoril državni sekretar dr. Nejc Brezovar, ki je poudaril, da morajo biti javni razpisi ciljno naravnani, pri čemer morajo izhajati iz ciljev javnih politik na posameznih področjih. Realizacijo rezultatov in ciljev  je potrebno dosledno evalvirati z namenom prihodnjih izboljšav. Le tako bo mogoče zagotoviti, da bodo državne investicije v nevladni sektor zares krepile tiste njegove aktivnosti in programe, ki so kakovostni in imajo trajnostni potencial, ker uspešno odgovarjajo na realne potrebe družbenega okolja.

Vir: MJU

(17.10.2017) OBVESTILO!!!

Obveščamo vas, da strokovna ekskurzija na Koroško zaradi objektivnih razlogov jutri, 18.10.2017 ODPADE! Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
Celotna novica...

Obveščamo vas, da strokovna ekskurzija na Koroško zaradi objektivnih razlogov jutri, 18.10.2017 ODPADE! Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

(11.10.2017) Čez planke na Koroško

Pozdravljeni, na povabilo kolegov iz koroškega Regijskega stičišča za nevladne organizacije Korociv, Vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na strokovni ekskurziji po prelepi Koroški, kjer si bomo lahko ogledali primere dobrih praks s področja sociale, krožnega gospodarstva, turizma, socialnega podjetništva, nevladnih organizacij...), za katere menimo, da lahko vzpostavimo tudi morebitne možnosti za sodelovanje na različnih projektih. Strokovna ekskurzija bo 18.10.2017 z odhodom ob 7. uri zjutraj
Celotna novica...

Pozdravljeni, na povabilo kolegov iz koroškega Regijskega stičišča za nevladne organizacije Korociv, Vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na strokovni ekskurziji po prelepi Koroški, kjer si bomo lahko ogledali primere dobrih praks s področja sociale, krožnega gospodarstva, turizma, socialnega podjetništva, nevladnih organizacij...), za katere menimo, da lahko vzpostavimo tudi morebitne možnosti za sodelovanje na različnih projektih. Strokovna ekskurzija bo 18.10.2017 z odhodom ob 7. uri zjutraj

Vabilo na delovni obisk »Čez planke« na Koroško

Koroška obsega območje treh dolin – Mežiške, Dravske in Mislinjske ter treh pogorij – Pohorja, Karavank in Savinjskih Alp, ki dajejo pokrajini pečat samosvoje prvobitnosti in čvrstosti. Ponaša se z enkratno naravno in kulturno krajino in ljudmi.  Je pa tudi ena najstarejših slovenskih industrijskih regij. Danes skušamo rezultate dela knapov, pavrov, oglarjev, flosarjev, tesarjev in kovačev vtkati v kar najbolj pristen in živ prikaz te naše pomembne dediščine.

Ker je sodelovanje in povezovanje dandanes ključnega pomena za boljše delovanje organizacij in dobrobit lokalnega prebivalstva smo za vas pripravili ogled nekaterih od mnogih primerov dobrih praks, na katere smo ponosni.  Zato vas vljudno vabimo, da se nam pridružite

v sredo, 18.10.2017  od 10.30 ure dalje

in nam dovolite, da vam predstavimo košček naše lepe regije, ki ga bomo oplemenitili s prikazom primera dobrih praks s področja ekologije, turizma, mladinskih dejavnosti, medgeneracijskega sodelovanja in socialnega podjetništva, ter krožnega gospodarstva.

Vsi, ki se vam zdijo tematike privlačne in iščete bodoče partnerje, hkrati pa združite prijetno s koristnim, vas vabimo, da se prijavite najkasneje do 16.10.2017 naši kolegici na Boreu:   Ani Širca, 041 578 131, ali po e-pošti: ana@boreo.si.


Veselimo se srečanja z vami.

Do snidenja, Vas lepo pozdravljamo.

Ekipa Korociv


Se vidimo na Koroškem!
 

(25.9.2017) Časopis nevladna tudi v e-obliki

Časopis Nevladna, ki jo kreirajo kolegi iz stičišča v Podravju, si lahko sedaj preberete tudi v elektronski obliki.
Celotna novica...

Časopis Nevladna, ki jo kreirajo kolegi iz stičišča v Podravju, si lahko sedaj preberete tudi v elektronski obliki.

https://issuu.com/nevladna1/docs/nevladna_2017_september-web

(22.9.2017) Na RRA Zeleni kras začenjajo z novo serijo podjetniških delavnic

RRA Zeleni kras v sodelovanju z Občino Pivka vabi k udeležbi na podjetniške delavnice, ki jih bomo izvedli v jesensko-zimskem času.
Celotna novica...

RRA Zeleni kras v sodelovanju z Občino Pivka vabi k udeležbi na podjetniške delavnice, ki jih bomo izvedli v jesensko-zimskem času.

RRA Zeleni kras v sodelovanju z Občino Pivka vabi k udeležbi na podjetniške delavnice, ki jih bomo izvedli v jesensko-zimskem času. Vse delavnice bodo izvedene v Multimedijskem centru v Krpanovem domu, Prečna ulica 1, Pivka.

Delavnice so namenjene tako podjetnikom kot tistim, ki se za podjetništvo šele zanimajo, zainteresirani se lahko udeležijo posameznih delavnic ali celotne serije. Obvezne so predhodne prijave!

Termin   
27.09.17, 8.30 - 11.30 Moja ideja - dobra poslovna ideja?
11.10.17, 8.30 - 11.30 Registracija dejavnosti in finančno računovodski vidik podjetništva
12.10.17, 8.30 - 11.30 Predvidimo stroške in izračunajmo dobiček!
24.10.17, 8.30 - 11.30 Kako do kupcev?
08.11.17, 8.30 - 11.30 Kako predstaviti svojo idejo?
15.11.17, 8.30 - 10.30 Elementi ponudbe
22.11.17, 8.30 - 10.30 Davčno-finančne novosti za podjetnike
29.11.17, 8.30 - 11.30 Socialna omrežja za poslovno rabo: LinkedIn
06.12.17, 8.30 - 10.30 Aktualni viri financiranja
09.01.18, 8.30 - 11.30 Priprava projektnih vlog


Delavnice izvajajo svetovalci RRA Zeleni kras, ob delavnicah vam nudimo tudi dodatne storitve: svetovanja, priprava vlog in poslovnih načrtov. Za prijavo na delavnice, dodatne informacije ali naročanje na svetovanje nas kontaktirajte na: Jana Nadoh Bergoč, jana@rra-zk.si, 05 721 22 48.

(21.9.2017) S štipendijo do pravih kadrov

Regijska štipendijska shema (RŠS) Primorsko-notranjske regije deluje od leta 2004. Vzpostavljena je bila z namenom oblikovanja nove finančne sheme v regiji ter z namenom izboljšanja stanja na področju izobraževanja in zaposlovanja visoko izobraženega kadra v regiji. RŠS je v regiji kot finančni mehanizem izredno dobro zaživela in predstavlja dobro prakso.
Celotna novica...

Regijska štipendijska shema (RŠS) Primorsko-notranjske regije deluje od leta 2004. Vzpostavljena je bila z namenom oblikovanja nove finančne sheme v regiji ter z namenom izboljšanja stanja na področju izobraževanja in zaposlovanja visoko izobraženega kadra v regiji. RŠS je v regiji kot finančni mehanizem izredno dobro zaživela in predstavlja dobro prakso.

Na dogodku bodo sodelovala podjetja:
- Fluidmaster d.o.o.
- Sitor stiskalnice d.o.o. (ne bodo sodelovali na B2B)
- Oro met d.o.o. (ne bodo sodelovali na B2B)
- EBM PAPST d.o.o.
- Kovinoplastika Lož d.d.
- Kolektor ATP
- Pivka perutninarstvo d.d. (smeri: živilstvo, mesar,…)
- Postojnska jama d.d. (smeri: kuhar, natakar, vodiči,…)

Prijave sprejemajo do 20.9.2017 na e-naslov: Tadeja@rra-zk.si

(19.9.2017) Manj je več

Zaživela je spletna platforma ‘Manj je več’, ki spodbuja ponovno uporabo predmetov in promovira koncept Zero Waste na ravni gospodinjstev. Razvili so jo v Društvu Ekologi brez meja, informacije so na voljo brez registracije ali plačila, prispeva pa jih lahko vsak.
Celotna novica...

Zaživela je spletna platforma ‘Manj je več’, ki spodbuja ponovno uporabo predmetov in promovira koncept Zero Waste na ravni gospodinjstev. Razvili so jo v Društvu Ekologi brez meja, informacije so na voljo brez registracije ali plačila, prispeva pa jih lahko vsak.

‘Manj je več’ je koncept, ki zagovarja več kakovosti, več prihrankov in manj odpadkov. S popravilom, izmenjavo ali izposojo predmetov se izognemo nakupu novega izdelka in s tem predmetom podarimo novo življenje. Ko pa nakupa nove stvari ne moremo preprečiti, izberimo tiste izdelke s čim manj embalaže. Po hierarhiji ravnanja z odpadki ima namreč prednost pred vsakim recikliranjem ponovna uporaba, ki pomeni prihranek naravnih virov in denarja. Obenem platforma podpira lokalno gospodarstvo in delovna mesta predvsem umirajočih poklicev. Primarni namen vseh teh orodij je, da nam pomagajo pri vsakodnevnih, do okolja in soljudi bolj odgovornih odločitvah.

Ekologi brez meja vabijo k aktivni uporabi spletne strani, ne le brskanju, ampak tudi sodelovanju z vnosom dogodkov, mojstrov in trgovin.

(19.9.2017) Vabilo na usposabljanje »Kako pripraviti dobro senčno poročilo?«

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij organizira dvodnevno usposabljanje o pripravi senčnih poročil za poročanje po mednarodnih konvencijah, ki bo potekalo 21. in 22. septembra 2017 v prostorih platforme SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana, 2. nadstropje).
Celotna novica...

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij organizira dvodnevno usposabljanje o pripravi senčnih poročil za poročanje po mednarodnih konvencijah, ki bo potekalo 21. in 22. septembra 2017 v prostorih platforme SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana, 2. nadstropje).

Države imajo primarno odgovornost izpolnjevati svoje obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb, katerih pogodbenice so. O uresničevanju pogodbenih obveznosti poročajo pogodbenim organom, tj. odborom neodvisnih strokovnjakov, ki spremljajo izvajanje mednarodnih pogodb o človekovih pravicah. Ob poročilu države lahko nevladne organizacije pripravijo t. i. senčno oz. alternativno poročilo, da izpostavijo vprašanja, ki jih vlada v poročilu ni ustrezno naslovila. Senčna poročila so pomembno orodje, s katerimi nevladne organizacije dopolnijo periodična vladna poročila. Nevladne organizacije igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju zanesljivih in neodvisnih informacij odborom mednarodnih pogodb o človekovih pravicah, ki so morda lahko v uradnih poročilih spregledane.

Na usposabljanju bodo udeleženci pridobili znanje, ki je skupaj z zadostnimi viri potrebno za prepoznanje in analizo relevantnih vprašanj ter pripravo jedrnatega, skladnega senčnega poročila na vključujoč način.

Ker bo Slovenija predvidoma naslednje leto poročala Odboru za otrokove pravice, se bo zadnji del usposabljanja osredotočil za poročanje temu odboru kot študijo primera. Udeleženci bodo pripravili načrt za pripravo senčnega poročila za Odbor za otrokove pravice.

Usposabljanje bo izvedel Marc Limon, izvršni direktor Universal Rights Group (URG). URG je neodvisen think-tank, ki se ukvarja z analizo in krepitvijo globalne politike človekovih pravic. Njihov cilj je približati mednarodni sistem človekovih pravic oblikovalcem politik in drugim deležnikom – vključno z žrtvami kršitev človekovih pravic ter zagovorniki človekovih pravic – na regionalni, nacionalni in lokalni ravni.

Usposabljanje je namenjeno predstavnikom nevladnih organizacij. Prosimo, da udeležbo potrdite preko spletnega obrazca do 20. septembra 2017. Mesta so omejena. Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku.

(19.9.2017) Javni razpis 2018-2020 – obvestilo nevladnim organizacijam o seznamu zainteresiranih podjetij za sodelovanje z nevladnimi organizacijami

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije bo v začetku oktobra 2017 objavilo javni razpis za izvajanje triletnih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih bodo izvajale slovenske nevladne organizacije. V okviru javnega razpisa bo ministrstvo razpisalo razvojni projekt na področju boja proti podnebnim spremembam, ki se bo izvajal v Podsaharski Afriki, v eni od najmanj razvitih držav.
Celotna novica...

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije bo v začetku oktobra 2017 objavilo javni razpis za izvajanje triletnih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih bodo izvajale slovenske nevladne organizacije. V okviru javnega razpisa bo ministrstvo razpisalo razvojni projekt na področju boja proti podnebnim spremembam, ki se bo izvajal v Podsaharski Afriki, v eni od najmanj razvitih držav.

Z razpisom bodo prvič letos spodbudili nevladne organizacije, da prijavijo projekt skupaj s partnerjem iz zasebnega ali javnega sektorja. Ministrstvo z razpisom podpira izvajanje projektov nevladnih organizacij, hkrati pa odpira priložnost tudi podjetjem, da se glede na svoj poslovni interes vključijo v projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Da bi se nevladne organizacije lahko v čim zgodnejši fazi povezale s podjetij, v nadaljevanju objavljajo seznam podjetij, ki so potencialno zainteresirana za sodelovanje z nevladnimi organizaciji. Nevladne organizacije se lahko po lastni presoji povežejo s podjetji in dogovorijo za morebitno sodelovanje pri pripravi projekta.

V sredini oktobra 2017 bodo organizirali delavnico za zainteresirane prijavitelje na javni razpis, na katero bodo povabili tudi podjetja. Delavnica bo dodatna priložnost za dvostranske pogovore in dogovore o morebitnih partnerstvih med nevladnimi organizacijami in podjetji.

http://www.mzz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/6/38886/

(18.9.2017) Poziv za predlaganje kandidata za predstavnika NVO v odboru Zero Waste v Občini Postojna

Občina Postojna v letošnjem letu vzpostavlja odbor Zero Waste, katerega naloga je je snovanje strategije Zero Waste koncepta in pregled nad transparentnostjo celotnega postopka pristopa k zavezi ZW ter uvajanja ukrepov ZW. Na na osnovi poziva Občine Postojna za imenovanje enega (1) predstavnika NVO v odboru Zero Waste, vas vabimo k oddaji kandidatur za odbor Zero Waste.
Celotna novica...

Občina Postojna v letošnjem letu vzpostavlja odbor Zero Waste, katerega naloga je je snovanje strategije Zero Waste koncepta in pregled nad transparentnostjo celotnega postopka pristopa k zavezi ZW ter uvajanja ukrepov ZW. Na na osnovi poziva Občine Postojna za imenovanje enega (1) predstavnika NVO v odboru Zero Waste, vas vabimo k oddaji kandidatur za odbor Zero Waste.

(18.9.2017) Svet Vlade za NVO podpira predlog novele in strategijo NVO

Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij je na današnji seji podprl predlagano novelo Zakona o nevladnih organizacijah in Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva.
Celotna novica...

Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij je na današnji seji podprl predlagano novelo Zakona o nevladnih organizacijah in Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva.

Zakon o nevladnih organizacijah in Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva predstavljata strateški premik v grajenju partnerskega odnosa med javnim in NVO sektorjem. Ta vlada je k izzivu pristopila celovito, ter ob najširšem naboru deležnikov in v partnerskem odnosu z nevladnimi organizacijami pripravila predloga obeh dokumentov.

V zvezi s tem sta bila danes na Svetu Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij sprejeta dva pomembna sklepa:

1. sklep: Svet podpira besedilo Zakona o nevladnih organizacijah. Hkrati predlaga Ministrstvu za javno upravo, da s Službo Vlade za zakonodajo uskladi besedilo prehodne določbe na način, da bo možna realizacija 27. člena že v letu 2018 (sredstva za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij).

2. sklep: Svet podpira Strategijo za razvoj NVO in prostovoljstva z ukrepi, ki dovolj celostno pokrivajo razvoj NVO in prostovoljstva. Hkrati se za partnerski pristop pri oblikovanju Strategije in vloženo delo zahvaljuje Službi za nevladne organizacije, Ministrstvu za javno upravo, državnima sekretarjema dr. Andreji Črnak Meglič in dr. Nejcu Brezovarju, strokovnim sodelavcem vključenih resorjev in nevladnim organizacijam, ki so sodelovale.

Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij sestavlja 23 članov, in sicer enajst predstavnikov ministrstev in vladnih služb, enajst predstavnikov nevladnih organizacij in en strokovnjak s področja civilne družbe. Predsednik Sveta je predstavnik nevladnih organizacij.

 

Vir: MJU

(15.9.2017) S štipendijo do pravih kadrov

Regijska štipendijska shema je bila vzpostavljena z namenom oblikovanja nove finančne sheme v regiji ter z namenom izboljšanja stanja na področju izobraževanja in zaposlovanja visoko izobraženega kadra v regiji. RŠS je v regiji kot finančni mehanizem izredno dobro zaživela in predstavlja dobro prakso. Vse informacije in prijave dobite pri Tadeji Pecman Penko
Celotna novica...

Regijska štipendijska shema je bila vzpostavljena z namenom oblikovanja nove finančne sheme v regiji ter z namenom izboljšanja stanja na področju izobraževanja in zaposlovanja visoko izobraženega kadra v regiji. RŠS je v regiji kot finančni mehanizem izredno dobro zaživela in predstavlja dobro prakso. Vse informacije in prijave dobite pri Tadeji Pecman Penko

(12.9.2017) Partnerstvo za spremembe

Partnerstvo za spremembe, inovativna platforma sodelovanja med zaposlenimi v slovenskem javnem in zasebnem sektorju (www.partnerstvozaspremembe.si), se nadaljuje v 4. krog in odpira svoja vrata kar najširšemu krogu družbe.
Celotna novica...

Partnerstvo za spremembe, inovativna platforma sodelovanja med zaposlenimi v slovenskem javnem in zasebnem sektorju (www.partnerstvozaspremembe.si), se nadaljuje v 4. krog in odpira svoja vrata kar najširšemu krogu družbe.

Ministrstvo za javno upravo priložnost za sodelovanje ponuja vsem, ki prepoznavajo pomen odgovornosti, inovativnosti in sodelovanja. Tokrat iščejo izzive, katerih rešitev bi povečala kakovost življenja in izboljšala poslovno okolje v Sloveniji.
Resnično si želijo, da bi se jim pridružili tudi vi. Prepričani smo, da bodo domišljene rešitve prinesle nove priložnosti. Vsi skupaj se bomo učili sodelovati na drzen in igriv način ter ob tem nizali pozitivne učinke za Slovenijo. Zato si želijo, da bi se pri reševanju izzivov povezalo čim več ljudi, saj lahko meje premikamo le skupaj.
Upamo, da boste sprejeli izziv in se nam pridružili, saj bomo tako skupaj krepili Partnerstvo za spremembe in dokazali moč sodelovanja. 

(11.9.2017) V sredo vabljeni na Festival nevladnih organizacij Lupa

Na eno od sred sredi septembra Ljubljana postane tudi nevladniška prestolnica. Tako bo tudi letos. Na CNVOS že šestnajstič pripravljamo vseslovenski Festival nevladnih organizacij Lupa. Dan, ko se bomo nevladne organizacije v Ljubljani družile in svoje raznolike dejavnosti predstavljale tako na stojnicah kot s pestrim spremljevalnim programom, bo letos v sredo, 13. septembra, med 10. in 18. uro na Prešernovem trgu, Tromostovju in Stritarjevi ulici.
Celotna novica...

Na eno od sred sredi septembra Ljubljana postane tudi nevladniška prestolnica. Tako bo tudi letos. Na CNVOS že šestnajstič pripravljamo vseslovenski Festival nevladnih organizacij Lupa. Dan, ko se bomo nevladne organizacije v Ljubljani družile in svoje raznolike dejavnosti predstavljale tako na stojnicah kot s pestrim spremljevalnim programom, bo letos v sredo, 13. septembra, med 10. in 18. uro na Prešernovem trgu, Tromostovju in Stritarjevi ulici.

Po lanskem izletu na Breg se Lupa vrača na Prešernov trg. Stojnice, na katerih se bo predstavilo prek 120 nevladnih organizacij, bodo razporejene po trgu preko Tromostovja in proti Mestni hiši, plesni in glasbeni nastopi ter delavnice pa bodo potekale med obiskovalci tako pred Prešernovim spomenikom kot pred in med stojnicami.

Z vremenom kaže dobro, dobro in prijetno vzdušje pa je tako ali tako samoumevno, zato verjamemo, da se v sredo vidimo na Lupi.

Ekipa CNVOS

(7.9.2017) Prvi rezultati spremljanja vključevanja NVO v izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

CNVOS objavlja prve rezultate spremljanja izvajanja programa Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Več kot 250 nevladnih organizacij z območja 34 slovenskih LAS (lokalnih akcijskih skupin) nam je opisalo svoje izkušnje z vključevanjem v partnerstvo LAS, sprejemanjem strategij lokalnega razvoja ter prijavljanjem na javne razpise LAS.
Celotna novica...

CNVOS objavlja prve rezultate spremljanja izvajanja programa Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Več kot 250 nevladnih organizacij z območja 34 slovenskih LAS (lokalnih akcijskih skupin) nam je opisalo svoje izkušnje z vključevanjem v partnerstvo LAS, sprejemanjem strategij lokalnega razvoja ter prijavljanjem na javne razpise LAS.

V prvem vmesnem poročilu, kjer so nam odzive več kot 250 nevladnih organizacij z območja 34 slovenskih LAS pomagala zbrati regionalna stičišča NVO in Društvo za razvoj slovenskega podeželja, so predstavljeni pogledi in izkušnje nevladnih organizacij z izvajanjem Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Gre (samo) za prvi korak analize. V poročilu so na kratko predstavljena stališča NVO o učinkovitosti različnih vidikov programa: od začetnih procesov sestavljanja lokalnih partnerstev, organizacije LAS in procesov sprejemanja strategij lokalnega razvoja, do izvajanja javnih razpisov LAS za sofinanciranje projektov oziroma operacij v okviru programA.

Pridobljeni odzivi kažejo, da so dosedanje izkušnje NVO različne. Nekatere vidike programa pretežno ocenjujejo kot uspešne oziroma ustrezne (npr. organizacijo LAS, delo vodilnega partnerja, primernost njihove vloge v projektih), medtem ko nekatere druge ocenjujejo za bolj problematične (npr. razpisne zahteve, kompleksnost postopkov, (ne)možnost vplivanja na odločitve v LAS, zahteve po velikih finančnih kapacitetah ipd.). O nekaterih, kot so zastopanost interesov NVO v LAS in ustreznost obveščanja ter promocije različnih aktivnosti LAS, pa je prevladujoče mnenje, da so delno ustrezni. 

Predstavitev stališč NVO o njihovem vključevanju v izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. 

 http://www.cnvos.si/UserFiles/File/NOVICE/REZULTATI%20SPREMLJANJA%20VKLJUCEVANJA%20NVO%20V%20CLLD.pdf

(6.9.2017) Priložnost zame - Priložnost za zaposlovanje v nevladnih organizacijah

Priložnost zame v nevladnih organizacijah, ki omogoča subvencionirano zaposlitev 130 brezposelnih z najmanj visokošolsko izobrazbo iz vse Slovenije.
Celotna novica...

Priložnost zame v nevladnih organizacijah, ki omogoča subvencionirano zaposlitev 130 brezposelnih z najmanj visokošolsko izobrazbo iz vse Slovenije.

S programom izboljšujemo zaposlitvene možnosti oseb, ki so brezposelne najmanj 6 mesecev in imajo najmanj visokošolsko izobrazbo, pa na tej ravni in smeri izobrazbe še nimajo delovnih izkušenj, pridobljenih v okviru delovnega razmerja. Načrtovana je vključitev 130 brezposelnih v subvencionirano zaposlitev, ki se lahko izvaja tudi v obliki pripravništva, če je tako predvideno na podlagi področne zakonodaje.


Ponudbo na javno povabilo lahko oddajo delodajalci iz vse Slovenije. Lahko so pravne ali fizične osebe, vendar morajo poslovati v sektorju nepridobitnih institucij (S.15 po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev – SKIS) in biti vsaj eno leto vpisani v Poslovni register Slovenije kot društvo, ustanova, zavod, zadruga, zbornica, mladinski svet ali kot humanitarna organizacija ter izpolnjevati še vse druge pogoje za prijavo.


Nevladne organizacije predložijo ponudbo za subvencionirano zaposlitev v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirajo. Povabilo je odprto od 16. 8. 2017 od 10.00 do porabe sredstev, najkasneje do 30. 4. 2018 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za oddajo ponudb.


Na javnem povabilu lahko pridobijo subvencijo v višini:
7.250 EUR za zaposlitev osebe iz ciljne skupine, ki je bila pred tem brezposelna od 6 do 12 mesecev ali
9.250 EUR za zaposlitev osebe iz ciljne skupine, ki je bila pred tem brezposelna več kot 12 mesecev.
Obdobje subvencionirane zaposlitve traja neprekinjeno najmanj 15 mesecev  in vključuje trimesečno poskusno delo. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za polni delovni čas. Pri zaposlitvi invalida za krajši delovni čas se izplača sorazmerno nižja subvencija.


Nevladne organizacije, ki želijo pridobiti subvencijo za zaposlitev, morajo pri nas najprej objaviti prosto delovno mesto. Nato sledijo predpisanemu postopku izbora kandidatov izmed napotenih brezposelnih. Po zaključenem postopku izbora, ko že imajo izbrane kandidate, oddajo ponudbo na javno povabilo. Predložijo lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih.


Brezposelni lahko dobijo več informacij o možnosti vključitve v program pri osebnih svetovalcih na uradih za delo.

(6.9.2017) Izšle so "Smernice za vključevanje občanov in drugih zainiteresiranih skupin v procese odločanja v občini"

Delovna skupina s predstavniki Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za javno upravo, CNVOS-a in regionalnih stičišč nevladnih organizacij je pripravilan "Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini", ki občinam nudijo orodje za učinkovitejše vključevanje občanov pri sprejemanju vseh pomembnejših odločitev v občini.
Celotna novica...

Delovna skupina s predstavniki Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za javno upravo, CNVOS-a in regionalnih stičišč nevladnih organizacij je pripravilan "Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini", ki občinam nudijo orodje za učinkovitejše vključevanje občanov pri sprejemanju vseh pomembnejših odločitev v občini.

V pripravo smernic, ki vsebujejo vse ključne korake vključevanja javnosti ter različne nasvete in navodila, kako izboljšati vključevanje javnosti tako, da v največji možni meri prispeva k boljšim politikam občine ter njenemu hitrejšemu razvoju, so bili upoštevani tudi nekateri prispevki občin in drugih zainteresiranih oseb, ki so podale svoje pripombe k smernicam v javni razpravi v mesecu maju.

Smernice najdete na: http://www.cnvos.si/UserFiles/File/Aktualno_CNVOS/Smernice%20vkljucevanja%20obcanov%20in%20drugih%20zainteresiranih%20skupin%20v%20procese%20odlocanja%20v%20obcini.pdf

 

Vir: CNVOS

(6.9.2017) Javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnega priznanja v mladinskem sektorju za leto 2017

Urad RS za mladino je objavil javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju v letu 2017.
Celotna novica...

Urad RS za mladino je objavil javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju v letu 2017.

Urad RS za mladino je objavil javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju v letu 2017. Rok za prijavo je 18. oktober 2017.

Državno priznanje je najvišje priznanje Republike Slovenije v mladinskem sektorju, s katerim želimo povečati prepoznavanje pomena mladinske politike, mladinskega dela in vloge organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju, za družbeni in ekonomski razvoj.

Podeljujejo se tri vrste priznanj. Dve vrsti priznanj se podeljujeta organizacijam ali posameznikom, le priznanje za kakovostno delo na področju mladinskega dela v daljšem časovnem obdobju se podeljuje samo posameznikom.  Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič bo v okviru letnega posveta mladinskega sektorja konec leta razglasila letošnje prejemnike državnih priznanj v mladinskem sektorju.

Predloge za priznanja lahko posredujejo fizične in pravne osebe, razpisna dokumentacija in obrazec za predlog sta na voljo v priloženih datotekah.

Objava v Uradnem listu RS, št. 47/2017 z dne 1.9.2017.

(24.8.2017) Živa knjižnica Postojna bo kmalu obiskala Postojno!

V torek, 29.8. bomo v parku pri pošti od 17 ure naprej gostili zanimive "knjige", ki bodo delile z nami svoje zgodbe.
Celotna novica...

V torek, 29.8. bomo v parku pri pošti od 17 ure naprej gostili zanimive "knjige", ki bodo delile z nami svoje zgodbe.

Bi radi v živo srečali ljudi, ki so se zdravili zaradi raka, alkoholizma, depresije, motenj hranjenja, invalidnosti in slišali njihove resnične zgodbe?
Bi radi kot sočloveka spoznali mladega migranta ali nasilneža, ki se je rehabilitiral?

Stopite z nami v Živo knjižnico, v torek, 29. 8. ob 17h, v Postojnski park, kjer stopajo bralci v razmerja z živimi knjigami skozi pogovor o stereotipih in predsodkih družbe.

(7.6.2017) Delavnica za prijavitelje in spoznavanje partnerjev za program Interreg V-A Slovenija-Hrvaška

Vse zainteresirane prijavitelje vabimo, da se 13.6.2017 udeležijo informativne delavnice v Postojni in se nam naslednji dan, 14.6.2017 v Puli pridružijo na dogodku, kjer bodo predstavljene dobre prakse in potencialni hrvaški partnerji.
Celotna novica...

Vse zainteresirane prijavitelje vabimo, da se 13.6.2017 udeležijo informativne delavnice v Postojni in se nam naslednji dan, 14.6.2017 v Puli pridružijo na dogodku, kjer bodo predstavljene dobre prakse in potencialni hrvaški partnerji.

Skupni sekretariat programa Slovenija – Hrvaška bo organiziral 13.6.2017 v Postojni informativno delavnico za prijavitelje, ki bo pokrivala naslednje teme:

 •     predstavitev odprtega javnega razpisa ter razpisne dokumentacije,
 •     upravičenost izdatkov,
 •     elektronski sistem za spremljanje – eMS,
 •     najpogostejše napake in kako pripraviti dober projekt.

Prijave so možne tukaj.
Vabilo na delavnico - Postojna

Naslednji dan v sredo 14.6.2017 pa Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije Boreo, Iskra – Stičišče NVO Istre in Krasa in Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva vabimo na srečanje z mreženjem

Pomen čezsektorskega sodelovanja za razvoj (brez)mejnih regij
ki bo v Puli, v družabnem prostoru Socialnega centra Rojc (Gajeva 3)

Na srečanju bodo predstavljene dobre prakse čezsektorskega sodelovanja na programu Interreg SLO-HR in možnosti sodelovanja na čezmejnih programih.

Za udeležence iz Slovenije organiziramo brezplačen avtobusni prevoz iz Postojne in Kopra. Prijave na dogodek in za avtobus sprejemamo najkasneje do ponedeljka, 12. junija, preko spletnega obrazca

PROGRAM:

10.00–10.30   Registracija udeležencev
10.30–10.35   Uvod in predstavitev dneva
10.35–11.00   Predstavitev programa INTERREG SLO-HR
11.00–12.00   Primeri dobrih praks uspešnih čezmejnih projektov in vprašanja
12.00–12.30   Odmor
12.30–13.00   Predstavitev skupine za iskanje partnerstev z NVO
13.00–14.30   Mreženje
 

(1.6.2017) Brezplačna delavnica NVO komuniciranja

3-dnevna brezplačna delavnica učinkovitega nevladniškega komuniciranja se bo vrtela okoli dobrih nevladniških zgodb. Udeleženci bodo spoznavali, zakaj je dobro in koristno dejavnost, programe, projekte, pripovedovati skozi zgodbe, in to tako medijem, donatorjem kot širši javnosti.
Celotna novica...

3-dnevna brezplačna delavnica učinkovitega nevladniškega komuniciranja se bo vrtela okoli dobrih nevladniških zgodb. Udeleženci bodo spoznavali, zakaj je dobro in koristno dejavnost, programe, projekte, pripovedovati skozi zgodbe, in to tako medijem, donatorjem kot širši javnosti.

Delavnice bo vodil Uroš Bonšek, vodja komuniciranja na CNVOS, na delavnicah pa se mu bodo pridružile urednica rtvslo.si (MMC) Kaja Jakopič, strokovnjakinja za družbena omrežja Živa Jalovec in CNVOS-ova projektna svetovalka Veronika Vodlan

Delavnica je namenjena nevladnikom, ki se v svoji organizaciji ukvarjajo (tudi) s komuniciranjem. Po koncu delavnice bodo udeleženci svojo dejavnost, programe, projekte znali uspešno in učinkovito komunicirati. Če bo prijav več kot 15, si pridružujemo pravico do izbora - na podlagi navedenih referenc.

TERMIN: 14., 22. in 27. junij 2017, 9:00–15:00
TRAJANJE: 3 celodnevne delavnice
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 15
KOTIZACIJA: brezplačno
ROK PRIJAVE: vključno do 5. junija 2017

(29.5.2017) V javni razpravi: Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva

Pričenja se javna razprava o Strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. Rok za predloge in pripombe je 14. julij 2017. Osnutek je bil oblikovan tekom procesa, v okviru katerega sta bili organizirani dve nacionalni konferenci, dva ožja posveta zainteresirane javnosti in resorjev ter več delovnih sestankov z nevladnimi organizacijami in resornimi ministrstvi. Izvedena posvetovanja in usklajevanja bodo pripomogla k večji odgovornosti in zavezanosti pri uresničevanju zastavljenih ciljev.
Celotna novica...

Pričenja se javna razprava o Strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. Rok za predloge in pripombe je 14. julij 2017. Osnutek je bil oblikovan tekom procesa, v okviru katerega sta bili organizirani dve nacionalni konferenci, dva ožja posveta zainteresirane javnosti in resorjev ter več delovnih sestankov z nevladnimi organizacijami in resornimi ministrstvi. Izvedena posvetovanja in usklajevanja bodo pripomogla k večji odgovornosti in zavezanosti pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

(29.5.2017) ANKETA O IZVEDBI JAVNIH POZIVOV LAS

NVO iz Primorsko-notranjske regije ob podpori regijskih LAS-ov vabimo k anketi o izvedbi javnih pozivov LAS (operacije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – CLLD). Skupaj s stičišči NVO iz drugih regij in Zavodom CNVOS ter v sodelovanju z Društvom za razvoj slovenskega podeželja smo pripravili kratek spletni vprašalnik o vključevanju NVO v javne pozive za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (pozive Lokalnih akcijskih skupin – LAS). K izpolnjevanju vprašalnika vabimo vse NVO iz naše regije, ne glede ali ste se na poziv, ki je bil v naši regiji zaključen, prijavili ali ne.
Celotna novica...

NVO iz Primorsko-notranjske regije ob podpori regijskih LAS-ov vabimo k anketi o izvedbi javnih pozivov LAS (operacije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – CLLD). Skupaj s stičišči NVO iz drugih regij in Zavodom CNVOS ter v sodelovanju z Društvom za razvoj slovenskega podeželja smo pripravili kratek spletni vprašalnik o vključevanju NVO v javne pozive za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (pozive Lokalnih akcijskih skupin – LAS). K izpolnjevanju vprašalnika vabimo vse NVO iz naše regije, ne glede ali ste se na poziv, ki je bil v naši regiji zaključen, prijavili ali ne.

Anketo najdete na povezavi: https://www.1ka.si/a/127500

(19.5.2017) Poziv kandidatov za imenovanje članov v regijsko koordinacijsko skupino za RIN s področja sociale

Boreo, je kot Regionalno stičišče NVO Primorsko notranjske regije s strani Centra za socialno delo Ilirska Bistrica je 8.5.2017 prejela poziv k imenovanju predstavnikov NVO v regijsko koordinacijsko skupino in sicer dveh (2) predstavnikov NVO in dveh (2) namestnikov NVO.
Celotna novica...

Boreo, je kot Regionalno stičišče NVO Primorsko notranjske regije s strani Centra za socialno delo Ilirska Bistrica je 8.5.2017 prejela poziv k imenovanju predstavnikov NVO v regijsko koordinacijsko skupino in sicer dveh (2) predstavnikov NVO in dveh (2) namestnikov NVO.

Regijski izvedbeni načrti so za nevladne organizacije izredno pomembni, saj ponujajo priložnost, da se NVO umestijo med izvajalce socialno-varstvenih programov tudi na regionalni/lokalni ravni. Regijski izvedbeni načrti bodo namreč med drugim služili tudi kot podlaga za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov, iz katerih se bo financirala širitev mreže izvajalcev.

8.5.2017, prejela poziv k imenovanju predstavnikov NVO v regijsko koordinacijsko skupino in sicer dveh (2) predstavnikov NVO in dveh (2) namestnikov NVO.
Na podlagi prejetega poziva in 2. odst. 2. člena Poslovnika Borea, ki je koordinator postopka, dne 19.5.2017 izdaja sklep o začetku postopka izbora predstavnikov NVO v regijsko koordinacijsko skupino za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva v primorsko-notranjski  regiji.
Pomembno:
- Kandidata lahko predlaga vsaka nevladna organizacija s področja socialnega varstva, ki ima sedež v primorsko-notranjski regiji.
- Nevladna organizacija lahko predlaga največ enega kandidata.
- Zastopnik NVO in kandidat sta lahko ena in ista oseba.
- Kandidat ne more biti oseba, ki je funkcionar ali uradnik v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.
POSTOPEK PRIJAVE

Obrazec za prijavo kandidatov / kandidatk je priloga tega poziva, objavljen spodaj med prilogami.

Prijavo se pošlje:
- osebno na naslovu: Boreo, regijsko stičišče za NVO Primorsko-notranjske regije, Vilharjeva 14, 6230 Postojna (vsak delavnik  med 8 in 16. uro ter 16. in 20. uro);
- po elektronski pošti: ana@boreo.si

POSTOPEK IZBORA

Postopek izbora predstavnikov NVO poteka na podlagi Poslovnika, ki je objavljen spodaj med prilogami.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

19.5.2017 – objava poziva za prijavo kandidatov
5.6.2017   – rok za oddajo prijav kandidatov
6.6.2017 – pregled prijavnic in poziv k dopolnitvi
6.6..2017 – objava seznama predlaganih kandidatov
05.6.2017 – priprava poročila o izvedbi volitev, posredovanje sklepa o imenovanih predstavnikih CSD Ilirska Bistrica in objava na spletni strani www.boreo.si

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonu 041 578 131  ali preko e-pošte ana@boreo.si
Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.
 

Obrazec in poziv najdete na:

https://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/navodila-za-prijavo.docx

https://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/obrazec-za-prijavo-kandidata-rin-sociala-2017.docx

(10.2.2017) Aktualni predlogi predpisov v javni razpravi

Vabimo vas, da spremljate predpise v javni razpravi, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih 24 javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete na spletni strani CNVOS.
Celotna novica...

Vabimo vas, da spremljate predpise v javni razpravi, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih 24 javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete na spletni strani CNVOS.

(14.12.2016) Participacija otrok in mladih v občini Postojna – otroški občinski svet

V občini Postojna smo v sodelovanju z Občino Postojna letos prvič organizirali prvi otroški občinski svet. Tam so se otroci in mladostniki iz šolskih parlamentov in dijaških skupnosti pogovarjali na temo izboljšanja situacije za otroke in mladostnike v občini.
Celotna novica...

V občini Postojna smo v sodelovanju z Občino Postojna letos prvič organizirali prvi otroški občinski svet. Tam so se otroci in mladostniki iz šolskih parlamentov in dijaških skupnosti pogovarjali na temo izboljšanja situacije za otroke in mladostnike v občini.

(14.12.2016) Rastimo skupaj

Na pobudo in ob podpori Urada RS za mladino je Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z mrežo Mama in lokalnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z mladimi izvedlo dogodek Rastimo skupaj. Letos se je v Primorsko-notranjski regiji dogodek odvijal v Cerknici pod okriljem Notranjskega študentskega kluba.
Celotna novica...

Na pobudo in ob podpori Urada RS za mladino je Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z mrežo Mama in lokalnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z mladimi izvedlo dogodek Rastimo skupaj. Letos se je v Primorsko-notranjski regiji dogodek odvijal v Cerknici pod okriljem Notranjskega študentskega kluba.

(14.12.2016) V pripravi je strategija trajnostne rasti turizma 2017-2021

Ker se do sedaj veljavna Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017- 2021 z letošnjim letom izteka, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) objavilo osnutek Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.
Celotna novica...

Ker se do sedaj veljavna Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017- 2021 z letošnjim letom izteka, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) objavilo osnutek Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

(14.12.2016) Pregled občinskih javnih razpisov

V letu 2016 smo v Regijskem stičišču BOREO opravili pregled občinskih razpisov za sofinanciranje progamov in projektov s področja družbenih dejavnosti. CIlj, ki smo si ga zadali, je bil vrednotenje razpisov na osnovi vnaprej določenih in objektivnih (merljivih) kriterijev z namenom boljšega vpogleda v stanje v regiji in priprave objektivnih predlogov in pripomb za občine.
Celotna novica...

V letu 2016 smo v Regijskem stičišču BOREO opravili pregled občinskih razpisov za sofinanciranje progamov in projektov s področja družbenih dejavnosti. CIlj, ki smo si ga zadali, je bil vrednotenje razpisov na osnovi vnaprej določenih in objektivnih (merljivih) kriterijev z namenom boljšega vpogleda v stanje v regiji in priprave objektivnih predlogov in pripomb za občine.

(14.12.2016) Hiter pregled stanja NVO v regiji

V regijskem stičišču smo opravili hitri pregled stanja NVO na finančnem in zaposlitvenem področju.
Celotna novica...

V regijskem stičišču smo opravili hitri pregled stanja NVO na finančnem in zaposlitvenem področju.

(13.12.2016) Kaj pričakujemo v letu 2017 na področju razpisov in nepovratnih sredstev?

Za vas smo pripravili pregled razpisov, ki jih pričakujemo v letu 2017.
Celotna novica...

Za vas smo pripravili pregled razpisov, ki jih pričakujemo v letu 2017.

(12.12.2016) Nevladne organizacije s potencialom – naši regijski inovatorji in pospeševalci razvoja

Regijsko stičišče za nevladne organizacije Primorsko-notranjske regije BOREO je v letu 2016 pričelo z izvajanjem inovativnega podpornega programa za nevladne organizacije s potencialom. V okviru javnega poziva je komisija ocenila prijavljene organizacije in skladno z razpisnimi pogoji izbrala 10 najboljših, ki si po njenem mnenju zaslužijo naziv Nevladna organizacija s potencialom v Primorsko-notranjski regiji.
Celotna novica...

Regijsko stičišče za nevladne organizacije Primorsko-notranjske regije BOREO je v letu 2016 pričelo z izvajanjem inovativnega podpornega programa za nevladne organizacije s potencialom. V okviru javnega poziva je komisija ocenila prijavljene organizacije in skladno z razpisnimi pogoji izbrala 10 najboljših, ki si po njenem mnenju zaslužijo naziv Nevladna organizacija s potencialom v Primorsko-notranjski regiji.

(22.11.2016) Seminarji za razpis Erasmus +

V sklopu razpisa programa Erasmus+ 2017 CMEPIUS načrtuje vrsto dogodkov za pomoč pri prijavi projektnih aktivnosti. Seminarji bodo izvedeni posebej za prijavo na projekte učne mobilnosti (KA1) in posebej za prijavo na strateška partnerstva (KA2) ter razdeljeni po posameznih nivojih izobraževanja (šolski sektor, visokošolsko izobraževanje, PIU ter izobraževanje odraslih).
Celotna novica...

V sklopu razpisa programa Erasmus+ 2017 CMEPIUS načrtuje vrsto dogodkov za pomoč pri prijavi projektnih aktivnosti. Seminarji bodo izvedeni posebej za prijavo na projekte učne mobilnosti (KA1) in posebej za prijavo na strateška partnerstva (KA2) ter razdeljeni po posameznih nivojih izobraževanja (šolski sektor, visokošolsko izobraževanje, PIU ter izobraževanje odraslih).

Že 9. in 16. 12. 2016 pa bodo na voljo termini za individualna svetovanja za strateška partnerstva, na katera se boste lahko prijavili v kratkem. Tabela s posameznimi dogodki, termini, lokacijami in prijavo, ki jo dopolnjujejo sproti, je objavljena na njihovih spletnih straneh.

(22.11.2016) Vabilo na predstavitveno delavnico »JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ IZ SLR LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM«

LAS med Snežnikom in Nanosom je dne 16.11.2016 objavil prvi Javni poziv za izbor projektov iz Strategije lokalnega razvoja LAS za obdobje 2016-2018 iz evropskega kmetijskega sklada (EKSRP). Za boljšo informiranost in pripravo na prijavo operacij (projektov) bomo v decembru organizirali predstavitvene delavnice, kjer bomo podrobno predstavili poziv in razpisno dokumentacijo, ter poskušali na določenem primeru pripraviti eno prijavo na razpis.
Celotna novica...

LAS med Snežnikom in Nanosom je dne 16.11.2016 objavil prvi Javni poziv za izbor projektov iz Strategije lokalnega razvoja LAS za obdobje 2016-2018 iz evropskega kmetijskega sklada (EKSRP). Za boljšo informiranost in pripravo na prijavo operacij (projektov) bomo v decembru organizirali predstavitvene delavnice, kjer bomo podrobno predstavili poziv in razpisno dokumentacijo, ter poskušali na določenem primeru pripraviti eno prijavo na razpis.

Prosimo vas, da se na delavnico pripravite tako, da preberete besedilo javnega razpisa in pregledate razpisno dokumentacijo. Ob prijavi lahko pošljete tudi že izoblikovana vprašanja, da bo predstavitev poziva potekala bolj tekoče. Prijave na delavnico so obvezne! Odločitev o še dodatnih delavnicah bo povezana s številom prijav, zato vas prosimo, da izrazite svoj interes na mail: info@razvoj-podezelja.si ali info@las-snezniknanos.si. Izjemoma je možna prijava na telefon 031 339 789.

(7.11.2016) Boreo kolektivni član LAS med Snežnikom in Nanosom

S članstvom v Boreu, regijskem stičišču za NVO pridobite ne le pomoč pri delovanju vaše nevladne organizacije temveč tudi brezplačno članstvo v LAS za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Boreo je s pristopom in plačilom članarine v LAS za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom omogočil vsem svojim članom članstvo v LAS-u.
Celotna novica...

S članstvom v Boreu, regijskem stičišču za NVO pridobite ne le pomoč pri delovanju vaše nevladne organizacije temveč tudi brezplačno članstvo v LAS za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Boreo je s pristopom in plačilom članarine v LAS za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom omogočil vsem svojim članom članstvo v LAS-u.

(7.11.2016) Potrjena LAS Notranjska

LAS Notranjska tudi uradno potrjena, saj smo včeraj prejeli odločbo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. S tem je potrjena tudi Strategija lokalnega razvoja. Potrditev pomeni, da lahko začnemo z vsemi aktivnostmi za koriščenje skupno 1.277.865,00 EUR sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki so namenjena za sofinanciranje projektov lokalnega razvoja na območju občin Bloke, Cerknica in Loška dolina v programskem obdobju 2014–2020. V ta namen bomo predvidoma do konca tega leta objavili prvi javni poziv za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja iz EKSRP.
Celotna novica...

LAS Notranjska tudi uradno potrjena, saj smo včeraj prejeli odločbo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. S tem je potrjena tudi Strategija lokalnega razvoja. Potrditev pomeni, da lahko začnemo z vsemi aktivnostmi za koriščenje skupno 1.277.865,00 EUR sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki so namenjena za sofinanciranje projektov lokalnega razvoja na območju občin Bloke, Cerknica in Loška dolina v programskem obdobju 2014–2020. V ta namen bomo predvidoma do konca tega leta objavili prvi javni poziv za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja iz EKSRP.

(2.11.2016) Zrno zdravja - PROMOCIJA ZDRAVJA NA DLANI

Zaključni dogodek projekta Zrno zdravja (www.zrnozdravja.si) pripravljamo pod simboličnim naslovom PROMOCIJA ZDRAVJA NA DLANI 8. novembra 2016 ob 14.uri v Poslovni oazi Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13. (7. nadstropje).
Celotna novica...

Zaključni dogodek projekta Zrno zdravja (www.zrnozdravja.si) pripravljamo pod simboličnim naslovom PROMOCIJA ZDRAVJA NA DLANI 8. novembra 2016 ob 14.uri v Poslovni oazi Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13. (7. nadstropje).Napovednik programa (koncept): Nikolaj Petrišič, Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela pri MDDSZ Programske usmeritve in vsebine s področja zdravja in varnosti pri delu Jože Hauko Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela pri MDDSZ: Vloga OIRA orodij pri uveljavljanju principov varnosti in zdravja pri delu za delodajalce Damjan Kos, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije: Pomen obvladovanja zdravstvenega absentizma in spodbujanje učinkovitih orodij ter dobrih praks promocije zdravja na delovnem mestu Marta Turk GZS ZOR: Predstavitev rezultatov projekta Zrno zdravja in odzivi ciljnih skupin Jure Vizjak, Franc Dolenc INVIDA: Nove funkcionalnosti multimedijskega portala ZRNO ZDRAVJA Dare Stojan SKUP: iz dela Evropskega socialnega sveta na področju promocije zdravja Kaja Kosec, Za Dialog: Promocija zdravja med žensko populacijo Darja Boštjančič: Promocija zdravja na delovnem mestu v kemijskem sektorju Milan Srna: Stroka priporoča Motivacijsko predavanje o Zdravem delu in zdravem življenju Vsi udeleženci bodo dobili »ključ« do praktičnega priročnika za pripravo elementov promocije zdravja na delovnem mestu za male delodajalce, ki smo ga pripravili na portalu ZRNO ZDRAVJA skladno s Smernicami.

(21.10.2016) Hiter pregled stanja NVO v Primorsko Notranjski regiji na finančnem in zaposlitvenem področju (osnutek)

Predstavljamo vam osnutek Hitrega pregleda stanja NVO v Primorsko-notranjski regiji na finančnem in zaposlitvenem področju
Celotna novica...

Predstavljamo vam osnutek Hitrega pregleda stanja NVO v Primorsko-notranjski regiji na finančnem in zaposlitvenem področju

(21.10.2016) Priporočila in predlogi na področju izvajanja javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v občinah Primorsko-notranjske regije

Po skoraj leto dolgo trajajočem procesu spreminjanja meril in kriterijev razpisov smo na Boreu skreirali dokument Priporočila in predlogi na področju izvajanja javnih razpisov na področju izvajanja javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v občini Postojna.
Celotna novica...

Po skoraj leto dolgo trajajočem procesu spreminjanja meril in kriterijev razpisov smo na Boreu skreirali dokument Priporočila in predlogi na področju izvajanja javnih razpisov na področju izvajanja javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v občini Postojna.

(21.10.2016) Poziv NVO za predlog članov komisije za spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna

Občina Postojna bo pristopila k spremembam Javnega razpisa za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna. Župan občine Postojna bo imenoval delovno skupino, ki bo pripravila predlog sprememb javnega razpisa, v okviru katerega se bo celoten postopek odvijal.
Celotna novica...

Občina Postojna bo pristopila k spremembam Javnega razpisa za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna. Župan občine Postojna bo imenoval delovno skupino, ki bo pripravila predlog sprememb javnega razpisa, v okviru katerega se bo celoten postopek odvijal.Delovno skupino bodo sestavljali: - 3 člani - predstavniki nevladnih organizacij - 3 člani - predstavniki JSKD - 2 člana – strokovni delavci občinske uprave Na osnovi poziva Občine Postojna za imenovanje treh predstavnikov nevladnih organizacij objavljamo poziv za predlog članov komisije za spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna. Obrazec za prijavo je na voljo na: https://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/boreo-za-jskd-obrazec.doc Poziv je dostopen na: https://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/poziv-+-asovnica.doc

(20.10.2016) Vabljeni na proaktivno kavarno v Cerknico

Prebivalce Cerknice in okolice vabimo, da se zberemo v prijetni kavarni ob Cerkniškem jezeru, kjer boste lahko v vodenem procesu na ustvarjalen in sproščen način prispevali svoje ideje, ki jih imate za večjo kakovost življenja v svojem kraju. Več o samem dogodku pa na: https://dogodki.today/dogodki
Celotna novica...

Prebivalce Cerknice in okolice vabimo, da se zberemo v prijetni kavarni ob Cerkniškem jezeru, kjer boste lahko v vodenem procesu na ustvarjalen in sproščen način prispevali svoje ideje, ki jih imate za večjo kakovost življenja v svojem kraju. Več o samem dogodku pa na: https://dogodki.today/dogodki

(29.9.2016) Dva nevladniška posveta z generalnim sekretarjem globalne nevladniške mreže CIVICUS

Prihodnji teden bo na kratkem obisku v Ljubljani dr. Danny Sriskandarajah, generalni sekretar CIVICUS-a, ene največjih globalnih nevladniških mrež, ki združuje nevladne organizacije iz več kot 150 držav in je eden najmočnejših svetovnih zagovornikov civilne družbe in angažiranega državljanstva. Popoldan v torek, 4. oktobra, z njim organiziramo dva krajša nevladniška delovna posveta/sestanka. Predvidoma bosta v naših prostorih na Povšetovi 37, če bi prišlo do spremembe, pa bomo udeležence pravočasno obvestili. Prijazno vabljeni! 14:00 Civilnodružbeni prostor: najboljši ali najslabši možni časi? Čeprav je razvoj tehnologije poenostavil državljansko organiziranje in mobilizacijo, se pogoji za delovanje civilne družbe marsikje po svetu slabšajo. Sveža CIVICUS-ova raziskava je pokazala, da so civilne svoboščine trenutno resno ogrožene v kar 109 državah. V razpravi si bomo pogledali globalne trende glede okolij za delovanje in razvoj civilne družbe ter jih primerjali s slovenskimi. 15:30 Cilji trajnostnega razvoja – kako ne pustiti nikogar zadaj? 2015 so se svetovni voditelji dogovorili glede sklopa globalnih ciljev na polju trajnostnega razvoja. Razprava se bo osredotočila na vprašanji, koliko so cilji trajnostnega razvoja relevantni za Slovenijo in kako zagotoviti, da bodo obljube o tem, da ne bomo pustili nikogar zadaj, tudi zares izpolnjene. Prav tako se bomo pogovarjali o vlogi civilne družbe pri monitoringu omenjenih ciljev, predstavljeni pa bodo tudi primeri iz DataShift iniciative, ki je namenjena podpori nevladnim organizacijam pri zbiranju in učinkoviti uporabi podatkov. Zaradi učinkovite logistike vas prosimo za potrditev udeležbe na maja.sporn@cnvos.si.
Celotna novica...

Prihodnji teden bo na kratkem obisku v Ljubljani dr. Danny Sriskandarajah, generalni sekretar CIVICUS-a, ene največjih globalnih nevladniških mrež, ki združuje nevladne organizacije iz več kot 150 držav in je eden najmočnejših svetovnih zagovornikov civilne družbe in angažiranega državljanstva. Popoldan v torek, 4. oktobra, z njim organiziramo dva krajša nevladniška delovna posveta/sestanka. Predvidoma bosta v naših prostorih na Povšetovi 37, če bi prišlo do spremembe, pa bomo udeležence pravočasno obvestili. Prijazno vabljeni! 14:00 Civilnodružbeni prostor: najboljši ali najslabši možni časi? Čeprav je razvoj tehnologije poenostavil državljansko organiziranje in mobilizacijo, se pogoji za delovanje civilne družbe marsikje po svetu slabšajo. Sveža CIVICUS-ova raziskava je pokazala, da so civilne svoboščine trenutno resno ogrožene v kar 109 državah. V razpravi si bomo pogledali globalne trende glede okolij za delovanje in razvoj civilne družbe ter jih primerjali s slovenskimi. 15:30 Cilji trajnostnega razvoja – kako ne pustiti nikogar zadaj? 2015 so se svetovni voditelji dogovorili glede sklopa globalnih ciljev na polju trajnostnega razvoja. Razprava se bo osredotočila na vprašanji, koliko so cilji trajnostnega razvoja relevantni za Slovenijo in kako zagotoviti, da bodo obljube o tem, da ne bomo pustili nikogar zadaj, tudi zares izpolnjene. Prav tako se bomo pogovarjali o vlogi civilne družbe pri monitoringu omenjenih ciljev, predstavljeni pa bodo tudi primeri iz DataShift iniciative, ki je namenjena podpori nevladnim organizacijam pri zbiranju in učinkoviti uporabi podatkov. Zaradi učinkovite logistike vas prosimo za potrditev udeležbe na maja.sporn@cnvos.si.

(20.9.2016) Svetovni dan turizma in zelena okna

Turistična zveza Slovenije vabi vsa turistična in preostala društva ali institucije, da ob svetovnem dnevu turizma, v torek, 27. septembra 2016, ob 17. uri pripravijo v svojem okolju dogodek s simboličnim odpiranjem "zelenega okna", s čimer bodo poudarili posebnosti v svojem kraju.
Celotna novica...

Turistična zveza Slovenije vabi vsa turistična in preostala društva ali institucije, da ob svetovnem dnevu turizma, v torek, 27. septembra 2016, ob 17. uri pripravijo v svojem okolju dogodek s simboličnim odpiranjem "zelenega okna", s čimer bodo poudarili posebnosti v svojem kraju.

(20.9.2016) Evropski teden mobilnosti 2016

Evropski teden mobilnosti bo letos ponovno povezal na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti. Med 16. in 22. septembrom bodo po vsej Evropi potekale številne aktivnosti, program pripravljajo tudi v Postojni in Pivki.
Celotna novica...

Evropski teden mobilnosti bo letos ponovno povezal na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti. Med 16. in 22. septembrom bodo po vsej Evropi potekale številne aktivnosti, program pripravljajo tudi v Postojni in Pivki.

Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Raziskave namreč kažejo, da imajo mesta, ki se zavzemajo za trajnostno mobilnost, opazno ekonomsko prednost. Vrednost nepremičnin v mestih z dobro kolesarsko infrastrukturo in učinkovitim javnim prevozov je, denimo, višja. Otroci, ki gredo v šolo peš ali s kolesom, dosegajo boljše rezultate. Zaposleni pešci in kolesarji v povprečju delajo učinkoviteje od voznikov avtomobilov, gredo manjkrat k zdravniku in manj časa preživijo na bolniški.

V Sloveniji bo letos pomembna tema na občinski ravni priprava Celostnih prometnih strategij (CPS), ki poteka v kar 63-ih občinah. V Primorsko-notranjski regiji prometne strategije pripravljajo občine Cerknica, Postojna in Ilirska Bistrica. Gre za temo, ki v veliki meri vpliva na življenje občanov, zato občine v proces nastajanja dokumenta vključujejo tudi javnost.  Tako je 13. septembra v Ilirski Bistrici potekala že druga javna razprava, na kateri so se občani seznanili z različnimi možnimi scenariji razvoja prometa v občini. Na razpravi so skupaj s strokovnjaki Ljubljanskega urbanističnega zavoda ter RRA Ljubljanske urbane regije iskali in oblikovali različne cilje, rešitve in načine za dolgoročno trajnostno ureditev prometa v občini. Predstavljeni so bili trije scenariji razvoja prometa v občini v naslednjih desetih do dvajsetih letih ter njihovi potencialni rezultati, in sicer: boljša pretočnost motornega prometa, večja uporaba javnega prevoza ter povečanje kolesarjenja in pešačenja. V Cerknici bo prva javna razprava o prometni strategiji potekala 20. septembra.

S pričetkom Evropskega tedna mobilnosti bo na spletni strani Občine Ilirska Bistrica objavljena nagradna anketa, ki bo v tiskani obliki na voljo tudi na različnih lokacijah, njen glavni namen pa bo pridobiti čim več podatkov o stališčih, navadah, željah in vrednotah glede urejanja prometa v občini. Vsi, ki bodo v njej sodelovali, se bodo potegovali za privlačne nagrade – zložljivo kolo, skiro in komplet kolesarskih lučk.

Poleg občin se lahko pestremu dogajanju z registracijo svojih aktivnosti in prizadevanj na platformi MOBILITYACTIONS Evropskemu tednu mobilnosti pridružijo tudi šole, društva, javna in zasebna podjetja ter druge nevladne organizacije. Posamezniki in ekipe sodelavcev pa lahko sodelujejo v koristni kolesarski akciji Pripelji srečo v službo.

Europe Direct Primorsko-notranjske regije, Občina Pivka, Krajinski park Pivška Presihajoča jezera ter Zmajčkova telovadba ob tednu mobilnosti prirejajo dogodek »S kolesom do Petelinjskega jezera«, ki bo 22. septembra od 13.30 do 15.00. Izhodiščna točka je Ekomuzej Pivških presihajočih jezer v Slovenski vasi.

(20.9.2016) Informativne delavnice za projekt večgeneracijskih centrov

Kot določa Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za potencialne prijavitelje organiziralo dve informativni delavnici.
Celotna novica...

Kot določa Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za potencialne prijavitelje organiziralo dve informativni delavnici.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira za potencialne prijavitelje na javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov dve informativni delavnici.

V Ljubljani bo informativna delavnica potekala v četrtek, 22. 9. 2016, ob 11.00 uri v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (velika dvorana, Masarykova cesta 16, Ljubljana).

V Mariboru bo informativna delavnica potekala v petek, 23. 9. 2016, ob 10.00 uri v prostorih Univerzitetne knjižnice Maribor (Glazerjeva dvorana, Gospejna ulica 10, Maribor).

(7.9.2016) Tržnica NVO in Po-stoj na živi ulici

Tudi letošnji festival Zmaj ma mlade se je zaključil s tržnico nevladnih organizacij, ki so jo organizatorji, regijsko stičišče nevladnih organizacij Boreo poimenovali Po-stoj na živi ulici. Po lanskem premiernem dogodku, ki je popestril zaključek festivala je to že druga ponovitev tržnice nevladnih organizacij.
Celotna novica...

Tudi letošnji festival Zmaj ma mlade se je zaključil s tržnico nevladnih organizacij, ki so jo organizatorji, regijsko stičišče nevladnih organizacij Boreo poimenovali Po-stoj na živi ulici. Po lanskem premiernem dogodku, ki je popestril zaključek festivala je to že druga ponovitev tržnice nevladnih organizacij.

Z nami je po-stalo na ulici preko 60 razstavljavcev iz različnih segmentov nevladnih organizacij – športnega, kulturnega,socialnega in zdravstvenega, z nami je bilo veliko mladih, na stojnicah so se predstavili lokalni ponudniki in izdelovalci umetne obrti ter drugi. Prizorišča je obiskalo preko tisoč obiskovalcev tekom celega dneva. Dogajanje je začinil Gorky Chilli, za žejo pa so poskrbeli v Tankerju in Varisshki, adrenalinski navdušenci pa so prišli na svoj račun na edinstveni pumptrack progi in na plezalni steni, ki sta bili zelo dobro obiskani.»

Organizatorji smo z dogodkom izredno zadovoljni, saj smo ponovno pokazali, da povezani zmoremo ustvariti marsikaj ter, da z uspešnim sodelovanjem premagamo marsikatere ovire tako geografske kot tudi kulturne.

Velika zahvala, da je bilo vse dneve vse prav, gre lokalni skupnosti, ki je dogodek sprejela zasvojega, nevladniki pa so ponovno dokazali, da s svojim delovanjem in ustvarjanjem bogatijo skupnost in ljudi, ki živijo v njej.

S tem pa se dogodki še ne bodo zaključili. V sklopu projekta “Kje je prostor v Postojni?” na Tržaški ulici se bodo vse tja do 17. septembra vrstili različni dogodki, do takrat lahko obiščete dva prej prazna prostora, v katerih delujeta pop up prodajna galerija lokalnih umetnikov in ustvarjalcev – Lokalc ter turistična točka z druge strani Javornikov, kjer gostujejo nevladne organizacije treh notranjskih občin.

(7.9.2016) Anketa pomembna za oblikovanje strategije za spodbujanje aktivnosti mladih v Primorsko-notranjski regiji.

Regijsko stičišče nevladnih organizacij BOREO v sodelovanju s Centrom za inovativnost in razvoj, RRA Zeleni kras, d.o.o. pripravlja strategijo za spodbujanje aktivnosti mladih v Primorsko-notranjski regiji. Na osnovi te raziskave bomo dobili konkretne podatke kaj mladi v svojih občinah pogrešajo in potrebujejo, le-to pa bo osnova za priporočila konkretnih ukrepov za spodbujanje mladim prijaznega lokalnega okolja.
Celotna novica...

Regijsko stičišče nevladnih organizacij BOREO v sodelovanju s Centrom za inovativnost in razvoj, RRA Zeleni kras, d.o.o. pripravlja strategijo za spodbujanje aktivnosti mladih v Primorsko-notranjski regiji. Na osnovi te raziskave bomo dobili konkretne podatke kaj mladi v svojih občinah pogrešajo in potrebujejo, le-to pa bo osnova za priporočila konkretnih ukrepov za spodbujanje mladim prijaznega lokalnega okolja.

Anketa je dostopna preko spleta na naslovu:https://www.1ka.si//a/99763 in jo izvajamo v vseh šolah in drugih institucijah povezanih z mladimi v regiji, odprta pa bo do 15. septembra 2016. Anketa je anonimna, iz nje se ne da razbrati, kdo je odgovarjal na katera vprašanja in kakšne odgovore je podal.
>
> V kolikor ste stari do 29 let vas vljudno vabimo  k sodelovanju,  saj vaše je mnenje tisto, ki tukaj šteje. Zanjo boste mladi porabili največ 10 minut, a tudi te so dragocene, zato se vam vsem skupaj že vnaprej zahvaljujemo za vaš čas in trud.

(23.6.2016) Poziv potencialnim uporabnikom praznih prostorov v Postojni

V sklopu projekta "KJE JE PROSTOR V POSTOJNI?" vas vabimo, da nam do 10. julija sporočite interes za enomesečno brezplačno uporabo ali souporabo prostorov na Tržaški ulici v času festivala Zmaj 'ma mlade.
Celotna novica...

V sklopu projekta "KJE JE PROSTOR V POSTOJNI?" vas vabimo, da nam do 10. julija sporočite interes za enomesečno brezplačno uporabo ali souporabo prostorov na Tržaški ulici v času festivala Zmaj 'ma mlade.

V sklopu projekta "KJE JE PROSTOR V POSTOJNI?" Regijsko stičišče NVO PNR Boreo v sodelovanju z vsebinsko Mrežo za prostor, ter  Občino Postojna poziva vse zainteresirane ustvarjalce, nevladne organizacije in ostale, ki bi si želeli izkoristiti možnost začasne enomesečne brezplačne uporabe ali souporabe prostorov na Tržaški ulici v času festivala ZMAJ `MA MLADE od 16.8. do predvidoma 17.9.2016, da nam do 10. julija 2016 sporočite svoj interes preko spodnjega obrazca, ki ga izpolnite in pošljete na naslov kjejeprostor.postojna@gmail.com.

Prijavnica je dosegljiva na naslovu http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/vprasalniku.pdf

(16.6.2016) Dan inovativnosti v Primorsko-notranjski regiji zaznamuje tudi nevladni sektor

Regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije BOREO se pridružuje regijskemu dnevu inovativnosti na več področjih, pri čemer želimo posebej izpostaviti inovativnost naših podmladkov v nevladnih organizacijah z interaktivno delavnico, ki se bo odvila 16.6.2016 ob 16:00 uri v Cerknici Interaktivna delavnica "Mladi nevladniki - inovatorji prihodnosti"
Celotna novica...

Regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije BOREO se pridružuje regijskemu dnevu inovativnosti na več področjih, pri čemer želimo posebej izpostaviti inovativnost naših podmladkov v nevladnih organizacijah z interaktivno delavnico, ki se bo odvila 16.6.2016 ob 16:00 uri v Cerknici Interaktivna delavnica "Mladi nevladniki - inovatorji prihodnosti"

Na področju inovativnosti javnega sektorja in aktivne civilne družbe, pa predstavljamo pobudo interaktivnega spletnega  orodja »Predlagaj občini«.

Predlagaj občini je spletna aplikacija, namenjena posredovanju pobud nevladnih organizacij in občanov občinam, ki zagotavlja sledljivost pobud in predlogov, obenem pa v primerjavi z obstoječimi podobnimi sistemi naslavlja širšo skupino odločevalcev na lokalni ravni. Predloge prek aplikacije tako predlagatelj posreduje ne le županu in občinski upravi, temveč naslavlja tudi svetniške skupine in posamezne občinske svetnike, ki se prek aplikacije lahko opredelijo do podanih pobud.

Tako je zagotovljeno širše obveščanje vseh ključnih akterjev, ki imajo moč odločanja v lokalni skupnosti, pridobimo pa tudi stališča samih svetnikov glede podanih predlogov, kar omogoča boljši vpogled v to, ali bo mogoče podano idejo izpeljati.

Na ravni komunikacije nevladna organizacija - župan iz različnih razlogov velikokrat prihaja do "komunikacijskega šuma", obenem pa pozabljamo, da župani niso edini oblikovalci politik občine. To so vsekakor tudi občinski sveti, ki sprejemajo odloke in druge akte občine, nenazadnje tudi ključnega, letni proračun. Prav zato je pomembno, da so člani OS vsaj obveščeni o pobudah, še bolje pa je, da se o njih opredelijo in jih v okviru občinskega sveta posredujejo in zagovarjajo. Aplikacijo si tako lahko predstavljamo kot nekakšno lobistično orodje NVOjev.

Celoten postopek posredovanja pobud bo potekal na sledeč način:
1. v aplikacijo vpišete pobudo ali predlog,
2. pobudo pregledamo v regijskim stičišču in jo odobrimo ali zavrnemo,
3. če je pobuda zavrnjena, predlagatelju pošljemo obrazložitev in ga pozovemo k problikovanju,
4. če je odobrena, jo objavimo na spletni strani in posredujemo na epoštne naslove župana, direktorja občinske uprave in občinskih svetnikov s povezavo do obrazca, kjer lahko posredujejo svoje mnenje, se opredelijo do pobude (pozitivno, negativno) oziroma navedejo, ali bo pobuda upoštevana in do kdaj,
5. prejeta stališča župana, občinske uprave in svetnikov se objavijo na spletni strani,
6. v kolikor se župan pobudo sprejme in navede rok, do katerega jo bo upošteval, spremljamo uresničevanje pobude in objavljamo napredek, predlagatelja pa o tem obveščamo,
7. v kolikor župan pobude ne sprejme, občinski svetniki pa so se do nje pretežno pozitivno opredelili, le-te pozovemo, da jo poskušajo uresničiti prek občinskega sveta oziroma prek komunikakcije s pozitivno opredeljenimi svetniki najdemo enega ali skupino, ki bo pobudo zagovarjal v občinskem svetu.

Del aplikacije bo tudi ocenjevanje dela županov, občinskih svetnikov in občinske uprave, ki bo omogočeno samo registriranim uporabnikom.

Menimo, da bo aplikacija "Predlagaj občini" pomembno prispevala k bolj transparentnemu posredovanju pobud in predlogov, seveda pa je najbolj pomembno to, ali jo bodo uporabniki, ki jim je namenjena, izkoristili.

Aplikacijo bomo razvili in testirali do konca leta 2016, ter je predstavili širši javnosti najkasneje naslednje leto ob Dnevu inovativnosti v regiji 2017
 

(27.5.2016) Kje je prostor v Postojni?

O priložnostih začasne rabe praznih prostorov na Tržaški ulici bo tekla beseda na dogodku, ki ga pobuda Kje je prostor?, Inštitut za politike prostora, Mreža za prostor, Postoj na živi ulici in Boreo organiziramo v Postojni, 14. 6. 2016 ob 18. uri v pritličju hiše na Tržaški 31. Govorili bomo o začasni rabi prostora, dobrih praksah iz tujine in Slovenije, pa tudi iz Postojne, predstavili prostore, ki so na razpolago na Tržaški ulici, ter spoznali lastnike s potencialnimi uporabniki teh prostorov na način speed datinga in seveda, se bomo v vsem tem zabavali.
Celotna novica...

O priložnostih začasne rabe praznih prostorov na Tržaški ulici bo tekla beseda na dogodku, ki ga pobuda Kje je prostor?, Inštitut za politike prostora, Mreža za prostor, Postoj na živi ulici in Boreo organiziramo v Postojni, 14. 6. 2016 ob 18. uri v pritličju hiše na Tržaški 31. Govorili bomo o začasni rabi prostora, dobrih praksah iz tujine in Slovenije, pa tudi iz Postojne, predstavili prostore, ki so na razpolago na Tržaški ulici, ter spoznali lastnike s potencialnimi uporabniki teh prostorov na način speed datinga in seveda, se bomo v vsem tem zabavali.

O priložnostih začasne rabe praznih prostorov na Tržaški ulici bo tekla beseda na dogodku, ki ga Delovna skupina za začasno rabo pri Mreži za prostor, Postoj na živi ulici in Boreo organiziramo v Postojni, 14. 6. 2016 ob 18. uri v pritličju hiše na Tržaški 31.
Govorili bomo o začasni rabi prostora, dobrih praksah iz tujine in Slovenije, pa tudi iz Postojne, predstavili prostore, ki so na razpolago na Tržaški ulici, ter spoznali lastnike s potencialnimi uporabniki teh prostorov na način hitrih zmenkov in seveda, se bomo v vsem tem zabavali.

O priložnostih začasne rabe praznih prostorov na Tržaški ulici bo tekla beseda na dogodku, ki ga Delovna skupina za začasno rabo pri Mreži za prostor, Postoj na živi ulici in Boreo organiziramo v Postojni, 14. 6. 2016 ob 18. uri v pritličju hiše na Tržaški 31.
Govorili bomo o začasni rabi prostora, dobrih praksah iz tujine in Slovenije, pa tudi iz Postojne, predstavili prostore, ki so na razpolago na Tržaški ulici, ter spoznali lastnike s potencialnimi uporabniki teh prostorov na način hitrih zmenkov in seveda, se bomo v vsem tem zabavali.

Moderator dogodka bo Bojan Žnidaršič, sodelovali pa bomo še člani Delovne skupine za začasno rabo pri Mreži za prostor, Katja Jordan - Mladinski center Postojna in Karmen Tomažič iz regijskega stičišča nevladnih organizacij BOREO.

 

(11.5.2016) Vabimo vas k sodelovanju!

Pri izvajanju projekta Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije BOREO se bomo v obdobju 2015 – 2019 osredotočili na delo z organizacijami, ki so ob krepitvi razvoja lastne organizacije pripravljene sodelovati tudi pri reševanju izzivov in zadovoljevanju potreb skupnosti, kjer delujete. Zato vas v regijskem stičišču vabimo, da se prijavite v izbor organizacij, s katerimi bomo poglobljeno delali in reševali izzive v lokalnem okolju. Na osnovi prijav in meril bomo izmed vseh prijavljenih izbrali 10 organizacij za poglobljeno sodelovanje in delo.
Celotna novica...

Pri izvajanju projekta Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije BOREO se bomo v obdobju 2015 – 2019 osredotočili na delo z organizacijami, ki so ob krepitvi razvoja lastne organizacije pripravljene sodelovati tudi pri reševanju izzivov in zadovoljevanju potreb skupnosti, kjer delujete. Zato vas v regijskem stičišču vabimo, da se prijavite v izbor organizacij, s katerimi bomo poglobljeno delali in reševali izzive v lokalnem okolju. Na osnovi prijav in meril bomo izmed vseh prijavljenih izbrali 10 organizacij za poglobljeno sodelovanje in delo.

(8.4.2016) Podaljšanje roka za prijavo na natečaj Naj mladi prostovoljec občine Postojna

Obveščamo vas, da je podaljšan rok za prijavo na natečaj Naj mladi prostovoljec leta 2015 v občini Postojna.
Celotna novica...

Obveščamo vas, da je podaljšan rok za prijavo na natečaj Naj mladi prostovoljec leta 2015 v občini Postojna.

(22.3.2016) Javni natečaj za Naj mladega prostovoljca / prostovoljko Občine Postojna za leto 2015

Posameznike, neformalne skupine, društva, zavode ter druge javne ali zasebne institucije vabimo, da predlagajo posameznice in posameznike, ki so v letu 2015 z osebnim prizadevanjem in prostovoljnim delom nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Postojna. V izboru lahko sodelujejo prostovoljci v dveh starostnih kategorijah in sicer do 19 let, ter od 20 do 29 let.
Celotna novica...

Posameznike, neformalne skupine, društva, zavode ter druge javne ali zasebne institucije vabimo, da predlagajo posameznice in posameznike, ki so v letu 2015 z osebnim prizadevanjem in prostovoljnim delom nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Postojna. V izboru lahko sodelujejo prostovoljci v dveh starostnih kategorijah in sicer do 19 let, ter od 20 do 29 let.

Predlagatelj mora izpolniti prijavnico, ki jo najdete na povezavi: http://www.postojna.si/type-razpisi/javni-natecaj-za-naj-mladega-prostovoljca-prostovoljko-obcine-postojna-za-leto-2015/, ali zanjo zaprosite preko elektronske pošte alenka.hladnik@postojna.si. Prijavnici priložite kratek življenjepis prostovoljca/ke, iz katerega bodo razvidni življenje in delo prostovoljca/ke, lahko pa tudi dokazila o opravljanju prostovoljnega dela; to so lahko fotografije, objave v medijih, izjave in mnenja drugih udeleženih idr. dokazila o prostovoljnem delu prijavljenega.

Rok za oddajo prijav je petek, 8. 4. 2016.

Priznanja bomo podelili ob razglasitvi Postojne za mladim prijazno Unicefovo mesto v soboto, 16. aprila 2016 v Kulturnem domu Postojna.

Prijavnica z razpisno dokumentacijo je dostopna na: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/razpis-za-naj-mladega-prostovoljca-prijavnica.docx

(5.3.2016) Center za inovativnost vabi k natečaju "Naredimo drugače"

Center za inovativnost in razvoj objavlja natečaj »Naredimo drugače!«, v okviru katerega želimo osnovnošolce, srednješolce in njihove mentorje iz šol Primorsko-notranjske regije spodbuditi k razmišljanju »izven okvirjev«.
Celotna novica...

Center za inovativnost in razvoj objavlja natečaj »Naredimo drugače!«, v okviru katerega želimo osnovnošolce, srednješolce in njihove mentorje iz šol Primorsko-notranjske regije spodbuditi k razmišljanju »izven okvirjev«.

Sodelujejo lahko posamezniki ali skupine, ki z različnimi oblikami del odgovorijo na enega izmed dveh tematskih področij:
Ekološke inovacije: kaj je tisto, kar lahko izboljšamo ali naredimo drugače in s tem prispevamo k varovanju okolja (ohranjanje pitne vode in čistega zraka, zmanjševanje odpadkov, varčevanje s porabo elektrike in drugih virov, itd.)?
Družbene inovacije: kaj lahko izboljšamo oz. naredimo drugače in s tem prispevamo k reševanju družbenih problemov (revščina, neenakost in diskriminacija, nasilje, odvisnosti, zdrava prehrana itd.)?

Besedilo natečaja in prijavnica sta na voljo na spletni strani. Rok za oddajo prispevkov je petek, 22.4.2016 ob 12.00.
Zainteresirani naj svoja dela s pripisom »za natečaj Naredimo drugače!« pošljejo na naslov:
RRA Zeleni kras, d.o.o., Center za inovativnost in razvoj, Prečna ulica 1, 6257 Pivka.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Center za inovativnost in razvoj, in sicer vsak delavnik med 7. in 15. uro na telefonski številki 05-721-22-48 in 05-721-22-33, ali pišete na jana@rra-zk.si ali marinka@rra-zk.si.

(1.3.2016) V letu 2016 so v občini Postojna upoštevana nova razpisna merila in kriteriji za razpise družbenih dejavnosti

Z objavo razpisov za družbene dejavnosti se je uspešno zaključil proces usklajevanja meril in kriterijev za razpise iz zgoraj navedenega področja v občini Postojna. Kot uspešno akcijo zagovorništva nevladnih organizacij štejemo tudi dejstvo, da se je skupna vsota razpisnih sredstev za razpise družbenih dejavnosti v občini Postojna v letu 2016 povečala za slabih 15% glede na leto 2015.
Celotna novica...

Z objavo razpisov za družbene dejavnosti se je uspešno zaključil proces usklajevanja meril in kriterijev za razpise iz zgoraj navedenega področja v občini Postojna. Kot uspešno akcijo zagovorništva nevladnih organizacij štejemo tudi dejstvo, da se je skupna vsota razpisnih sredstev za razpise družbenih dejavnosti v občini Postojna v letu 2016 povečala za slabih 15% glede na leto 2015.

Na pobudo regijskega stičišča nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije BOREO, se je v občini Postojna pričel proces prilagajanja razpisnih kriterijev in meril za razpise družbenih dejavnosti (izjema je področje športa, ki je bilo v tem procesu izvzeto). Župan Igor Marentič je imenoval mešano delovno skupino, sestavljeno iz predstavnikov lokalnih nevladnih organizacij in zaposlenih strokovnih sodelavcev na občini Postojna. Izhodišča za spremembe so bila prejete  pripombe nevladnih organizacij in usmeritve iz priročnika Financiranje nevladnih organizacij na lokalni ravni.

Z namenom vključevanja zainteresirane in strokovne javnosti v postopek spreminjanja meril in kriterijev so bili v letu 2015 in 2016 pripravljeni številni posveti po vsebinskih sklopih razpisa. Regijsko stičišče nevladnih organizacij BOREO je koordiniralo ta proces, predstavniki lokalnih nevladnih organizacij pa so sami izbrali svoje predstavnike v delovnih skupinah. Vsaka pripomba podana s strani nevladnih organizacij je bila obravnavana, prav tako se je s strokovnimi sodelavci občine Postojna razvil kvaliteten dialog o obravnavanih temah.

Skupna  rdeča nit sprememb meril in kriterijev razpisov za družbene dejavnosti je predvsem poudarek na objektivnih merilih in nediskriminatorni obravnavi vseh prijaviteljev. Spremembe temeljijo predvsem na večjem ovrednotenju kvalitete aktualnih prijavljenih programov in projektov za tekoče leto. Novost je tudi samostojen sklop za sofinanciranje programov in projektov iz področja mladine, ki ji bil v prejšnjih letih združen z drugimi področji.

Za seznanjanje potencialnih prijaviteljev z novostmi za objavljene občinske razpise glede meril in kriterijev, pa je občina Postojna organizirala tudi informativno delavnico, ki se je odvijala 1.3.2016 v prostorih Mladinskega centra Postojna.

Dodatne informacije:
Bernarda Lenarčič, bernarda.lenarcic@postojna.si Tel.: 05 72 80 723
Samo Vesel, samo@boreo.si, tel 040 413 315
 

(25.2.2016) Delavnica o novostih na razpisih za družbene dejavnosti v Občini Postojna

Zainteresirane prijavitelje vabimo, da se udeležite delavnice o novostih na občinskih razpisih za družbene dejavnosti v občini Postojna.
Celotna novica...

Zainteresirane prijavitelje vabimo, da se udeležite delavnice o novostih na občinskih razpisih za družbene dejavnosti v občini Postojna.

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/vabilo-na-delavnico-razpisi.jpg

(18.2.2016) VIZIJA REGIONALNIH STIČIŠČ NVO PRIMORSKE IN NOTRANJSKE REGIJE ZA 2015–2019

V četrtek, 18. februarja, je v e-Kavarni v Kopru potekala skupna novinarska konferenca regionalnih stičišč nevladnih organizacij Primorske in Notranjske regije, izbranih na Javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015–2019, ki se bo izvajal v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Celotna novica...

V četrtek, 18. februarja, je v e-Kavarni v Kopru potekala skupna novinarska konferenca regionalnih stičišč nevladnih organizacij Primorske in Notranjske regije, izbranih na Javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015–2019, ki se bo izvajal v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

BOREO – Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije (nosilca Zveze društev Mladinski center Postojna), Regionalno stičišče NVO Planota (stičišče Goriške razvojne regije, nosilca Ustanove fundacije BiT PLANOTA) in novo pridruženo Stičišče NVO Krasa in Istre – ISKRA (nosilca Kulturno izobraževalnega društva PiNA), tri od dvanajstih, ki jih financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropski socialni sklad, so predstavila začrtane programe za obdobje naslednjih štirih let.

»Ministrstvo za javno upravo si prizadeva izboljšati položaj nevladnih organizacij in prispevati k njihovi krepitvi za boljšo vpetost v družbeni razvoj,« zato želijo v tekoči finančni perspektivi »še naprej krepiti podporne NVO strukture, z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik,« sta v sporočilu zapisali Irma MEŽNARIĆ ŠAJN, sekretarka, in Erika LENČIČ STOJANOVIČ, vodja Službe za nevladne organizacije Ministrstva za javno upravo.

»Gre za enega redkih razpisov, za katerega se je pri načrtovanju vključilo tudi deležnike, in za prvi razpis mehkih vsebin iz novega operativnega programa, kar kaže na prepoznan doprinos dela NVO sektorja,« je na novinarski konferenci izpostavila Tatjana HVALA, vodja Stičišča BOREO.

Regionalna stičišča so svoje programe pripravila kot odgovor na zaznane potrebe okolja, zaradi česar bodo aktivnosti vplivale tudi na širši družbenih razvoj v regijah. Nova perspektiva tako predvideva krepitev informiranosti, organizacijske, strokovne in zagovorniške usposobljenosti NVO, večjo vlogo NVO pri izvajanju javnih storitev ter oblikovanju lokalnih in regionalnih politik, ter krepitev čezsektorskega sodelovanja z namenom reševanja družbenih izzivov. Poudarek bo na identificiranju in trajnostnem usposabljanju NVO s potencialom.

»Večina NVO v Sloveniji temelji na prostovoljstvu in delu v popoldanskem času. Vizija Stičišča ISKRA predpostavlja NVO sektor kot enega ključnih dejavnikov pri ustvarjanju regije z najvišjo kakovostjo bivanja pri nas, zato si bomo prizadevali za profesionalizacijo in dvig zaposljivosti v NVO,« je poudaril Vid TRATNIK, predsednik Kulturno izobraževalnega društva PiNA. Mirna BUIĆ, vodja Stičišča ISKRA, pa je dodala, da bo »poleg tega ena glavnih rezultatov vzpostavljen Center za zagovorništvo, ki bo aktivno deloval na področjih diskriminacije manjšin, kulturne politike, ureditve obalne ceste Koper-Izola, stanovanjske problematike mladih in stanovanjskih skupnosti za marginalizirane skupine.«

»Naša posebnost je v tem, da pokrivamo več podeželskega območja, zato načrtujemo vzpostavitev Inkubatorja za razvoj lokalnih produktov, poleg tega pa se bomo med drugim osredotočili še na širjenje skupne informacijske pisarne na področju sociale in sodelovanje pri vzpostavitvi participatornega proračuna v Novi Gorici,” je izpostavil Darijan KRPAN, vodja Stičišča Planota.

Na večjo kontinuiteto dela in merjenja doseženih rezultatov bo vplivalo tudi dejstvo, da je javni razpis tokrat prvič načrtovan za štiriletno obdobje. Čeprav je za to obdobje namenjeno okoli tretjino manj finančnih sredstev kot predhodna, pa so si stičišča enotna, da jim to kvečjemu predstavlja izziv in zagotavljajo, da se rez na rezultatih in učinkih ne bo poznal, tudi za to, ker se bodo pri svojem delu več povezovala z drugimi stičišči. Si pa na Ministrstvu za javno upravo želijo, »da bi tudi občine prepoznale koristi partnerskega sodelovanja z nevladnimi organizacijami.«

(16.2.2016) Povabilo k sodelovanju v procesu sprememb Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju

Vabimo vas, da do 26. februarja 2016 posredujete vaše predloge za spremembe oziroma dopolnitev ZJIMS. V predlogu jasno zapišite, na kaj se nanašajo spremembe in jih ustrezno tudi utemeljite. Pripišite tudi v imenu, katere organizacije podajate predlog.
Celotna novica...

Vabimo vas, da do 26. februarja 2016 posredujete vaše predloge za spremembe oziroma dopolnitev ZJIMS. V predlogu jasno zapišite, na kaj se nanašajo spremembe in jih ustrezno tudi utemeljite. Pripišite tudi v imenu, katere organizacije podajate predlog.

Vaše prispevke bodo zbirali člani delovne skupine:


- Tin Kampl, tin.kampl@mss.si
- Martin Nahtigal, martin@drustvo-skam.si
- Mojca Selak, mojca.selak1@gmail.com
- Želimir Stanič, zelimir.stanic@gmail.com

 

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/028-16-oms-povabilo_spremembe_zjims.pdf

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/9.docx

(3.2.2016) Odlok o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera Vlada RS pošilja v presojo Ustavnemu sodišču

V Društvu Drobnovratnik smo zelo presenečeni in razočarani nad Odločitvijo Vlade RS, da pošlje Odlok o zavarovanju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera v ustavno presojo zaradi določbe, da v krajinskem parku ni dovoljeno graditi novih tranzitnih energetskih, telekomunikacijskih in prometnih infrastrukturnih ureditev. Menimo, da je Vladni očitek Občini Pivka, da je svoj prostor »prezavarovala«, milo rečeno, nenavaden. Izkazuje se, da domačini prostor, v katerem živimo, zelo cenimo in visoko vrednotimo. Država, oz. v njenem imenu Ministrstvo za okolje in prostor (dalje MOP) pa s svojimi odločitvami in potezami nasprotuje sam sebi.
Celotna novica...

V Društvu Drobnovratnik smo zelo presenečeni in razočarani nad Odločitvijo Vlade RS, da pošlje Odlok o zavarovanju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera v ustavno presojo zaradi določbe, da v krajinskem parku ni dovoljeno graditi novih tranzitnih energetskih, telekomunikacijskih in prometnih infrastrukturnih ureditev. Menimo, da je Vladni očitek Občini Pivka, da je svoj prostor »prezavarovala«, milo rečeno, nenavaden. Izkazuje se, da domačini prostor, v katerem živimo, zelo cenimo in visoko vrednotimo. Država, oz. v njenem imenu Ministrstvo za okolje in prostor (dalje MOP) pa s svojimi odločitvami in potezami nasprotuje sam sebi.

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/izjava-drobnovratnik.pdf

(20.1.2016) Kratek vodič po davčnih blagajnah

Z 2. januarjem je potrebno pri izdaji računa, ki je plačan z gotovino, račun tudi davčno potrditi. Pri CNVOS so zato za društva, zavode, ustanove in druge nevladne organizacije pripravili kratek vodič o davčnih blagajnah in davčnem potrjevanju računov. Vodič vsebuje tudi vzorec pravilnika za vse, ki morajo račune davčno potrjevati.
Celotna novica...

Z 2. januarjem je potrebno pri izdaji računa, ki je plačan z gotovino, račun tudi davčno potrditi. Pri CNVOS so zato za društva, zavode, ustanove in druge nevladne organizacije pripravili kratek vodič o davčnih blagajnah in davčnem potrjevanju računov. Vodič vsebuje tudi vzorec pravilnika za vse, ki morajo račune davčno potrjevati.

(18.1.2016) Občina Postojna objavila razpis s področja športa za leto 2016

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov po področjih.
Celotna novica...

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov po področjih.

(14.1.2016) Vabilo za predlaganje kandidatov za člane sveta območne izpostave JSKD Postojna

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja VABI društva, zveze kulturnih društev in posameznike s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo na območju Občine Postojna, da podajo pisne predloge kandidatov za imenovanje treh članov sveta območne izpostave JSKD Postojna.
Celotna novica...

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja VABI društva, zveze kulturnih društev in posameznike s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo na območju Občine Postojna, da podajo pisne predloge kandidatov za imenovanje treh članov sveta območne izpostave JSKD Postojna.

Predloge pošljite na priloženem obrazcu, skupaj z izpolnjeno in podpisano izjavo kandidata, najkasneje do 25.1.2016 do 12. ure na naslov: Občina Postojna, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna ali jih oddajte osebno v sprejemni pisarni občine.

(22.12.2015) Webinar za prijavitelje na razpis Erasmus+: področje izobraževanja in usposabljanja

Cmepius obvešča, da bodo v januarju za vse tiste, ki se niste mogli udeležiti Erasmus+ delavnic po Sloveniji, organizirali dva webinarja za prijavitelje, in sicer 12. 1. 2016 za prijavitelje na KA2 strateška partnerstva in 14. 1. 2016 za prijavitelje na KA1 projekte mobilnosti.
Celotna novica...

Cmepius obvešča, da bodo v januarju za vse tiste, ki se niste mogli udeležiti Erasmus+ delavnic po Sloveniji, organizirali dva webinarja za prijavitelje, in sicer 12. 1. 2016 za prijavitelje na KA2 strateška partnerstva in 14. 1. 2016 za prijavitelje na KA1 projekte mobilnosti.

(18.12.2015) Dohodnina 0,5 %

Podarite svojih 0,5 % dohodnine izbrani organizaciji. Najdete jih na seznamu na zgornji povezavi.
Celotna novica...

Podarite svojih 0,5 % dohodnine izbrani organizaciji. Najdete jih na seznamu na zgornji povezavi.

Na spodnjem seznamu najdite organizacijo (ali organizacije), ki ji želite nameniti del dohodnine, nato pa v padajočem izborniku (levo od naziva organizacije) izberite kolikšen delež dohodnine ji želite nameniti.
Še enkrat vas opozarjamo, da lahko namenite skupno največ 0,5% dohodnine. Če želite del dohodnine nameniti več organizacijam, določite delež za vsako posebej, a skupni seštevek vseh deležev ne sme presegati 0,5%.


Ko zaključite, kliknite na gumb "Pripravi obrazec" (na dnu strani), nakar se vam bo v računalnik prenesel izpolnjen obrazec v PDF zapisu. V obrazec vpišite še svoje osebne podatke in ga pošljite ali nesite na vašo izpostavo davčne uprave.

(14.12.2015) Izobraževalni program Turizem moja bodočnost

Zavod Rihtarjeva domačija vas v sodelovanju s Klubom profesionalnih turističnih vodnikov Slovenija vabi na celodnevno izobraževanje TURIZEM MOJA BODOČNOST, DOSTOPNI TURIZEM IN VODENJE SKUPIN S POSEBNIMI POTREBAMI.
Celotna novica...

Zavod Rihtarjeva domačija vas v sodelovanju s Klubom profesionalnih turističnih vodnikov Slovenija vabi na celodnevno izobraževanje TURIZEM MOJA BODOČNOST, DOSTOPNI TURIZEM IN VODENJE SKUPIN S POSEBNIMI POTREBAMI.

Predavatelji:

Mateja Kregar Gliha - Turizem – moja bodočnost

Dominika Koritnik Trepel - Dostopni turizem in vodenje skupin s posebnimi potrebami

Kotizacija

15,00 / 18,00  EUR

Rok za prijave je četrtek, 7. januar 2016.

 

Kaj boste na izobraževanju pridobili?

Predavateljici, obe z več kot dvajsetletnimi delovnimi izkušnjami v turizmu, nam bosta med drugim odgovorili na vprašanja:

Turizem – dejavnost bodočnosti? Kje je lahko moje mesto v turistični dejavnosti? Turistični vodnik – najpomembnejši člen v verigi turistične ponudbe? Kako oblikovati ceno, da bo prav za mene in potrošnika?

Kdo so osebe s posebnimi potrebami? Kakšna so osnovna pravila pri vodenju skupin s posebnimi potrebami? Ali trend izletov in potovanj, v katerih so udeležene omenjene skupine, narašča ali pada? Ali je Slovenija dostopna za skupine s posebnimi potrebami?

Zavod Rihtarjeva domačija, zavod za izobraževanje, kulturo, razvedrilno in rekreacijsko dejavnost ter turizem je leta 2011 ustanovila Alenka Veber.

Zavod se ukvarja z delom na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, turizma, interpretiranja in ohranjanja kulturne in naravne dediščine, trajnostnega razvoja podeželja in sožitja z naravo, organizacijo prostočasnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti ter kulturno, raziskovalno, založniško, informacijsko in komunikacijsko dejavnostjo.

Namen zavoda je pomagati ljudem in drugim organizacijam pri doseganju izboljšanja kvalitete življenje na telesni, duševni in duhovni človeški ravni. To skuša zavod doseči z organizacijo izobraževalnih prireditev, organiziranjem priložnostih muzejskih razstav, vodenjem strokovnih ekskurzij in pohodov, s predavanji ter z izdajanjem in založništvom publikacij s področja kulture, naravne dediščine, etnologije, antropologije, zgodovine, ekologije in turizma.

Zavod si prizadeva za promocijo znanja o slovenski zgodovini in dediščini ter s tem zdravega domoljubja med Slovenci kot tudi za spodbujanje tesnejših vezi med matično Slovenijo, zamejstvom in tujino.

V letu 2014 je zavod začel s prenovo rojstne domačije notranjskega izseljenskega pisatelja Franka Trohe Rihtarjevega.

Zavod se financira pretežno s sredstvi ustanoviteljice ter donatorskimi in sponzorskimi sredstvi.

Zavod Rihtarjeva domačija – Babno Polje 67 – 1386 Stari trg pri Ložu

info@rihtarjeva-domacija.si – www.rihtarjeva-domacija.si

00 386 41 260 985

(30.11.2015) Predstavitev programa Slovenija-Hrvaška 2014-2020

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja, vas vljudno vabi na uvodno prireditev, namenjeno predstavitvi Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, ki bo v sredo, 9. decembra 2015, ob 10.00, v Narodnem domu Celje, Trg celjskih knezov 9. Ker je število udeležencev omejeno, vas prosimo, da vašo udeležbo potrdite najkasneje do 4. decembra 2015 na elektronski naslov si-hr.svrk(at)gov.si. Za dodatne informacije smo vam na voljo 01 400 3685 (Skupni tehnični sekretariat).
Celotna novica...

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja, vas vljudno vabi na uvodno prireditev, namenjeno predstavitvi Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, ki bo v sredo, 9. decembra 2015, ob 10.00, v Narodnem domu Celje, Trg celjskih knezov 9. Ker je število udeležencev omejeno, vas prosimo, da vašo udeležbo potrdite najkasneje do 4. decembra 2015 na elektronski naslov si-hr.svrk(at)gov.si. Za dodatne informacije smo vam na voljo 01 400 3685 (Skupni tehnični sekretariat).

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/Vabilo-pozivnica-SI-HR.pdf

(30.11.2015) Povabilo k predložitvi predlogov regijskih projektov za umestitev v Dogovor za razvoj Primorsko-notranjske regije za obdobje 2015-2019

RRA Zeleni kras, d.o.o. objavlja javno povabilo za predložitev predlogov regijskih projektov za umestitev v Dogovor za razvoj Primorsko-notranjske regije za obdobje 2015-2019.
Celotna novica...

RRA Zeleni kras, d.o.o. objavlja javno povabilo za predložitev predlogov regijskih projektov za umestitev v Dogovor za razvoj Primorsko-notranjske regije za obdobje 2015-2019.

Regionalni razvojni program Primorsko-notranjske regije 2014-2020 (v nadaljevanju: RRP) se med drugim uresničuje z Dogovorom, ki ga država in regija sklepata za štiriletno obdobje ter vključuje najpomembnejše regijske in sektorske projekte, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijske razvojne specializacije.

Predmet povabila je identifikacija in priprava nabora tako opredeljenih regijskih projektov za umestitev v Dogovor. Regijski projekti se sofinancirajo iz Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in so predmet postopka po Uredbi o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta.

Besedilo poziva je dosegljivo tu.

Rok za oddajo povabila je sreda, 2. 12. 2015 do 15.00. Predlagatelji projektov lahko le-te oddajo prek elektronske pošte, na naslov info@rra-zk.si. 

 

Povezave: 

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/obrazec_1_25.doc

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/dogovor_2015-2019_poziv_regijski-projekti_november-2015.pdf

(30.11.2015) Regijski posvet DAVČNE BLAGAJNE – KAJ MORAM KOT ZAVEZANEC ŠE VEDETI

Notranjsko-primorske novice, Telemach in POS elektronček, Verlag Dashofer d.o.o. in drugi vabimo zainteresirane na posvet s pričetkom ob deveti uri ; trajal bo približno do dvanajstih in je za udeležence brezplačen.
Celotna novica...

Notranjsko-primorske novice, Telemach in POS elektronček, Verlag Dashofer d.o.o. in drugi vabimo zainteresirane na posvet s pričetkom ob deveti uri ; trajal bo približno do dvanajstih in je za udeležence brezplačen.

(30.11.2015) Zaključek postopka volitev za predstavnike v programski svet RDO Postojnska jama - Zeleni kras

Obveščamo vas, da smo dne 30.11.2015 zaključili s postopkom izbora predstavnikov v programski svet RDO Postojnska jama - Zeleni kras.
Celotna novica...

Obveščamo vas, da smo dne 30.11.2015 zaključili s postopkom izbora predstavnikov v programski svet RDO Postojnska jama - Zeleni kras.

Za območje občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica so se potegovali

- Vojko Mihelj (Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska)

- Vida Požar (Turistično društvo Pudgura)

- Rebeka Pipan (Društvo vodnikov reševalnih psov Postojna

Za območje občin Cerknica, Bloke in Loška dolina pa so se potegovali: 

- Janja Urbiha (Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice, Loška dolina)

- Katarina Intihar (Polharsko društvo Javorniki Rakek)

- Dejvid Tratnik (Ribiška družina Cerknica)

 

Volilno pravico so imela vsa društva v Primorsko - notranjski regiji. Na postopek se je odzvalo 

- v občinah Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica 9 društev

- v občinah Cerknica, Bloke in Loška dolina pa tudi 9 društev

Stanje glasov po zaključenih volitvah je sledeče:

- Vojko Mihelj (6 glasov)

- Janja Urbiha (5 glasov)

- Katarina Intihar (3 glasove)

- Vida Požar (2 glasova)

- Dejvid Tratnik (1 glas)

- Rebeka Pipan (1 glas)

Tako sta predstavnika v programski svet RDO Postojnska jama - Zeleni kras izvoljena: 

1. Vojko Mihelj za območje Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica

2. Janja Urbiha  za območje Cerknica, Bloke in Loška dolina

 

 

 

(13.11.2015) Priročnik Financiranje NVO na lokalni ravni

Ta priročnik je zamišljen kot orodje za pomoč slovenskim občinam pri izvajanju javnih razpisov za sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij.
Celotna novica...

Ta priročnik je zamišljen kot orodje za pomoč slovenskim občinam pri izvajanju javnih razpisov za sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij.

S praktičnim pristopom, s katerim vas korak za korakom vodimo skozi celoten postopek izvedbe javnega razpisa, želimo poenostaviti in dvigniti kakovost izvajanja postopkov javnih razpisov v naših občinah. Končni cilj, ki ga s tem skušamo doseči, je sistem občinskega sofinanciranja nevladnih organizacij, ki omogoča učinkovito izvedbo kakovostnih programov in projektov nevladnih organizacij, ki uresničujejo politike občine in so skladni s potrebami in interesi njenih prebivalcev. 

Priročnik je plod sodelovanja regionalnih stičišč nevladnih organizacij in CNVOS Centra nevladnih organizacij Slovenije. Pri pripravi je pomagala vrsta pravnih in drugih strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami, sodelovali pa smo tako z občinami kot  tudi z nevladnim sektorjem. Temelj priročnika je analiza 386 občinskih razpisov v 55 občinah, v kateri smo preučili besedila razpisov, razpisne dokumentacije, postopke vrednotenja in izbora programov, postopke financiranja, pogodbe o sofinanciranju, načine poročanja in nadziranja ter uporabe nekaterih pravnih instrumentov, ki izboljšujejo kakovost in enostavnost izvedbe javnih razpisov.

Eden od glavnih ciljev priročnika je ponuditi čim bolj praktično orodje, zato smo nasvete za vsak korak izvedbe javnega razpisa zbrali v obliki vzorcev, matric ter navodil, in njihovo dejansko uporabo ponazorili na primerih dobre prakse. Pri tem smo ubrali tudi kritičen pristop: poskušali smo identificirati največje in najpogostejše dileme oziroma težave, s katerimi se soočajo občine in nevladne organizacije v postopkih izvedbe javnih razpisov. Nato smo zanje poiskali, preverili in predstavili najenostavnejše in najučinkovitejše rešitve, ki so občinam v tem trenutku na razpolago

(13.11.2015) Poziv nevladnim organizacijam za imenovanje članov Programskega sveta RDO Postojnska jama - Zeleni kras

Na osnovi poziva RRA Zeleni Kras vabimo nevladne organizacije, ki delujejo na področju delovanja RDO in imajo sedež na območju Primorsko-notranjske regije, k predlaganju kandidatov za predstavnike NVO v programskem svetu Regijske destinacijske organizacije (RDO) Postojnska jama – Zeleni kras.
Celotna novica...

Na osnovi poziva RRA Zeleni Kras vabimo nevladne organizacije, ki delujejo na področju delovanja RDO in imajo sedež na območju Primorsko-notranjske regije, k predlaganju kandidatov za predstavnike NVO v programskem svetu Regijske destinacijske organizacije (RDO) Postojnska jama – Zeleni kras.

(10.11.2015) Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Kopru

Okrožno sodišče v Kopru je v Uradnem listu RS, št. 81/2015 z dne 30.10.2015, objavilo poziv predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Kopru, predlagajo kandidate za 180 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Kopru.
Celotna novica...

Okrožno sodišče v Kopru je v Uradnem listu RS, št. 81/2015 z dne 30.10.2015, objavilo poziv predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Kopru, predlagajo kandidate za 180 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Kopru.

Več informacij: http://www.ilirska-bistrica.si/mma_bin.php?id=20151110091130 in http://www.ilirska-bistrica.si/mma_bin.php?id=20151110091132

Obrazce pa dobite na spletni strani občine Ilirska Bistrica.

 

Čas za prijavo je 16.11.2015 do 12. ure

(22.10.2015) Rastimo skupaj

Vabimo na Srečanje mladih in mladinskih delavcev z odločevalci mladinske politike.
Celotna novica...

Vabimo na Srečanje mladih in mladinskih delavcev z odločevalci mladinske politike.

Kdo: MGC Gaber, Stičišče NVO Boreo in NŠK - na pobudo Urada Republike Slovenije za mladino, Mladinskim svetom Slovenije, Mladinsko mrežo MaMa in Zavodom Movit.

Koga: vse mlade (15-29 let) in tiste, ki delate z mladimi.

Kdaj: petek, 06. 11. od 16.ure dalje.

Kje: Medgeneracijskem centru Gaber v Loški dolini (C. Notranjskega odreda 45, Stari trg pri Ložu).

Kaj: strukturiran dialog mladih s političnimi odločevalci minister za infrastrukturo, predstavnik Urada RS za mladino, poslanci DZ, svetniki DS in župani iz naše regije…) na temo beg možganov iz regije, regijska strategija razvoja mladih - certifikat mladim prijazna občina, predstavitev dobre prakse (Hiša mladih Ajdovščina, socialno podjetje Tekstilnica…).

Zakaj: da jasno in glasno spregovorite o vsem, kar se dogaja v vašem okolju, o aktivnostih in idejah, ki vas navdušujejo ter težavah, s katerimi se soočate. Da smo slišani in da skupaj z vami dokažemo, da na mladih svet stoji.

Kaj še: zabavna predstava Ekshibicija Improlige in kostanjev piknik.

Prijave na: https://docs.google.com/forms/d/1T0a-r92QQhKqBLI8VLZ8qGeD4qGocRI0e2CCaAvqNuQ/viewform

(22.10.2015) Klub Kolegic zdaj tudi v Postojni

Vse iskalke prve zaposlitve, študentke in druge mlade posameznice iz Postojne,vabimo, da se do ponedeljka, 2. 11. 2015, (oz. do zapolnitve mest) prijavite za sodelovanje v projektu Kolegice.
Celotna novica...

Vse iskalke prve zaposlitve, študentke in druge mlade posameznice iz Postojne,vabimo, da se do ponedeljka, 2. 11. 2015, (oz. do zapolnitve mest) prijavite za sodelovanje v projektu Kolegice.

20 posameznicam, ki vas bomo izbrali na podlagi prijave, v kateri boste izrazile motivacijo za priključitev k projektu, bomo omogočili sodelovanje v enoletnem projektu.

Vsaka posameznica bo imela možnost spoznati in se povezati z uspešno žensko iz svojega bodočega poklica. Ta bo postala njena mentorica – »kolegica«. Dobivali se bosta predvidoma enkrat mesečno, za približno eno uro, na teh srečanjih pa razpravljali o možnostih in ustreznih pristopih za uveljavitev na določenem poklicnem področju.

Klub Kolegice se bo prvih deset tednov od novembra do januarja srečeval tedensko, in sicer:

- v Postojni: ob sredah od 15.30 do 16.30, v prostorih Mladinskega centra Postojna (Vilharjeva 14a, Postojna),

Od januarja naprej se boste kolegice predvidoma dobivale mesečno, po potrebi pa pogosteje.

Za vse, ki se boste prijavile in boste izbrane, boste z Zavodom Nefiks podpisale dogovor, v katerem se boste zavezale, da:
- se boste eno leto redno udeleževale srečanj skupine (80 % prisotnost),
- boste naredile karierni načrt,
- boste svoje pridobljeno znanje beležile v e-Nefiks,
- se boste redno dobivale z mentorico in po svojih močeh prenašale informacije na celotno skupino.

V zameno pa boste dobile enkratno priložnost enoletnega sodelovanja z uveljavljeno in uspešno žensko, vašo mentorico, ki vas bo uvedla v vaš poklic.

Obvestilo o izboru boste prejele do ponedeljka, petka. 6. 11. 2015. Prvo srečanje Kolegic bo v Postojni predvidoma v sredo, 11. 11. 2015.

Na morebitna vprašanja odgovarjamo na kolegice@nefiks.si.

Veselimo se srečanja z vami! :)

Ekipa Zavoda Nefiks

(20.10.2015) V javni razpravi spremembe pogojev za sofinanciranje društev in zvez vojnih veteranov

Ministrstvo za obrambo je objavilo nameravane spremembe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov.
Celotna novica...

Ministrstvo za obrambo je objavilo nameravane spremembe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov.

Predlagane spremembe nekoliko širijo dejavnosti, ki se lahko financirajo, in sicer so to po novem tudi pohodi ali okrogle mize, ki razvijajo ali spodbujajo domoljubje ter ohranjajo zgodovinska izročila. Pri dodeljevanju točk zvezam društev za število članov naj bi se upoštevala samo tista društva - člani zveze, katerih program dela je skladen s tem pravilnikom. Predlaga se tudi, da se višina dodeljenih sredstev ne določi več v sklepu o izboru prejemnikov za sofinanciranje, temveč šele naknadno, ko »potečejo roki za pritožbe«, kar nekoliko podaljša celoten postopek.

Na CNVOS bomo predlog sprememb preučili in podali pripombe glede morebitnih sprememb, ki bi po nepotrebnem poslabšale položaj društev ali zvez.

Vse zainteresirane NVO pozivamo, da nam pošljejo tudi svoje morebitne pripombe glede veljavnega pravilnika ali glede njegovih nameravanih sprememb. Predloge nam pošljite najkasneje do 4. 11. 2015 na naslov zagovornistvo@cnvos.si, da jih ustrezno uskladimo in pošljemo na ministrstvo.

 

Pravilniki: http://www.mo.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/

 

(20.10.2015) Začetna podjetniška akademija z družbenim učinkom

Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju z lokalnimi partnerji in izvajalci vabi podjetniške iniciative-skupine, nosilce podjetniških idej z družbenim učinkom k sodelovanju v začetni podjetniški akademiji, ki poteka v sklopu vseslovenske akcije »Podjetno do družbenih učinkov 2015«
Celotna novica...

Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju z lokalnimi partnerji in izvajalci vabi podjetniške iniciative-skupine, nosilce podjetniških idej z družbenim učinkom k sodelovanju v začetni podjetniški akademiji, ki poteka v sklopu vseslovenske akcije »Podjetno do družbenih učinkov 2015«

Namen začetne podjetniške akademije je izbranim podjetniškim iniciativam - skupinam ponuditi osnovno podjetniško znanje za razvoj njihove ideje in uspešnejše delovanje na trgu.

Predmet javnega povabila je:
izbor vsaj 10 začetnih podjetniških iniciativ – skupin na posamezni lokaciji z že identificirano - oblikovano podjetniško idejo z družbenim učinkom na posamezni lokaciji, ki se bodo vključili v izvajanje začetnih podjetniških akademij na treh lokacijah: v Ljubljani, Kozini ali Murski Soboti.
izbor vsaj 20 posameznikov brez že oblikovane ideje na posamezni lokaciji, ki bodo sodelovali na akademiji in bodo interesno porazdeljeni v identificirane podjetniške iniciative.
Javno povabilo je bilo objavljeno 9. 10. 2015 na www.dplac.si, kjer najdete tudi elektronske prijavnice.

 

 

(13.10.2015) Naj ideja socialnega podjetništva

RRA razpisujejo izbore za »Naj idejo socialnega podjetništva«. Namen je izbrati 7 najboljših idej socialnega podjetja, ki bodo zaživele v realnosti. V vsaki regiji, ki jo pokrivajo vključeni partnerji projekta Združeni pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti s pomočjo socialnega podjetništva – SLOHRA SOCIONET, bo izbrana po ena ideja.
Celotna novica...

RRA razpisujejo izbore za »Naj idejo socialnega podjetništva«. Namen je izbrati 7 najboljših idej socialnega podjetja, ki bodo zaživele v realnosti. V vsaki regiji, ki jo pokrivajo vključeni partnerji projekta Združeni pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti s pomočjo socialnega podjetništva – SLOHRA SOCIONET, bo izbrana po ena ideja.

Na področju socialnega podjetništva (podjetništva z družbenim učinkom) je v Sloveniji v zadnjih letih moč zaznati vse bolj intenziven razvoj. Opaziti je, da se kljub velikemu zanimanju, malo ljudi odloča za tovrstno obliko podjetništva. Posamezniki imajo premalo možnosti, da bi pridobili ustrezna znanja za realizacijo svoje podjetniške ideje.

Zato smo se odločili, da izvedemo izbore »Naj podjetniške ideje socialnega podjetja« ter tako ponudimo zmagovalcem možnost realizacije le-te s pomočjo strokovnih svetovanj, mentorstva in njihove intenzivne promocije.

Dobitniki izbora bodo imeli na voljo strokovnjaka, mentorja za pripravo poslovnega načrta, ki jim bo pomagal izdelati poslovni načrt po predpisani metodologiji. Hkrati bodo dobitnik izbora imel na voljo predstavitev naj ideje socialnega podjetja s pomočjo kratkega filma.
Vsi dobitniki izbora bodo imeli možnost  širše promocije svoje ideje v okviru aktivnosti projekta, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem.
Območja, ki sodelujejo v izboru:
•    v Sloveniji: Obalno-kraška regija, Primorsko-notranjska regija, JV Slovenija in Spodnjeposavska regija
•    na Hrvaškem: Istrska županija, Karlovačka županija in Primorsko – goranska županija

V Primorsko-notranjski regiji se lahko na razpis prijavite do 30.10.2015.

Za prijavo je potrebno izpolniti prijavni obrazec in obrazec za opis poslovne ideje naj socialnega podjetja (glej priloge spodaj). Celotno dokumentacijo pa je potrebno poslati ali osebno oddati na naslov: RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna 1, 6257 Pivka.

Več informacij: Martina Erjavec (tel. 05 721 22 42) ali Zdenka Žakelj ( tel. 05 721 22 40).

POHITITE S PRIJAVAMI! NAJ VAŠA IDEJA, VAŠE SANJE POSTANEJO RESNIČNOST!

(6.10.2015) Znani predstavniki NVO v Komisiji za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke

Zaključil se je postopek izbora treh predstavnikov nevladnih organizacij v Komisiji za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke.
Celotna novica...

Zaključil se je postopek izbora treh predstavnikov nevladnih organizacij v Komisiji za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke.

V roku za prijavo upravičencev in kandidatov so prispele štiri popolne prijave za upravičence, to je organizacije, ki so se prijavile kot organizacije z glasovalno pravico. Nevladne organizacije so predlagale sledeče kandidate:

Urban Birsa (predlagatelj: Zveza društev Mladinski center Postojna)
Primož Gril (predlagatelj: Aeroklub Postojna)
Elida Džanić (predlagatelj: Društvo Tvoj telefon)
Jure Trbič (predlagatelj: Zavod up, zavod za upravno poslovanje)

28. 9. 2015 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri je prišlo do imenovanja treh kandidatov s soglasjem. Za predstavnike NVO so tako imenovani: Urban Birsa, Primož Gril in Jure Trbič.

(30.9.2015) Z ngopartnership.org hitro in enostavno do partnerske NVO kjerkoli v Evropi

Se tudi vi večkrat sprašujete, kje kar najhitreje in najbolj učinkovito poiskati mednarodnega projektnega partnerja? Imate ravno pravo idejo za prijavo na evropski razpis in točno izoblikovano predstavo kakšnega partnerja želite, ne poznate pa sektorja v državah, iz katerih morajo potencialni partnerji prihajati? Potem je to obvestilo o spletnem portalu ngopartnership.org z bazo nevladnih organizacij iz celotne Evrope namenjeno prav vam.
Celotna novica...

Se tudi vi večkrat sprašujete, kje kar najhitreje in najbolj učinkovito poiskati mednarodnega projektnega partnerja? Imate ravno pravo idejo za prijavo na evropski razpis in točno izoblikovano predstavo kakšnega partnerja želite, ne poznate pa sektorja v državah, iz katerih morajo potencialni partnerji prihajati? Potem je to obvestilo o spletnem portalu ngopartnership.org z bazo nevladnih organizacij iz celotne Evrope namenjeno prav vam.

V sodelovanju z ENNO (European Network of National Civil Society Organizations), ki združuje krovne NVO mreže iz 19 članic EU, je CNVOS vzpostavili spletno bazo nevladnih organizacij iz celotne Evrope, ki so zainteresirane za mednarodno sodelovanje. Na portalu lahko nevladne organizacije samostojno ustvarijo svoj profil, v katerega vpišejo svoje kontaktne podatke, reference in področja, na katerem si želijo mednarodnega sodelovanja, s čimer bo o njih in njihovem delu obveščen širok krog potencialnih partnerjev. Zainteresirani za partnerstvo pa lahko tako na enostaven in hiter način najdejo NVO, ki jo iščejo.

Uporaba portala je brezplačna. Vabljeni k vpisu v bazo in/ali iskanju partnerjev. Upamo, da vam bo baza v pomoč!

http://ngopartnership.org/

PS – baza je ta trenutek še prazna, vendar verjamemo, da jo bomo skupaj zelo hitro napolnili. Zatorej ne odlašajte in vpišite svojo NVO, na CNVOS pa bomo poskrbeli, da se bo glas o njej razširil tudi po drugih evropskih državah.

(25.9.2015) Ustanovljena LAS Notranjska

v Cerknici ustanovljena Lokalna akcijska skupina (LAS) Notranjska, ki povezuje različne deležnike z območij občin Bloke, Cerknica in Loška dolina. LAS je lokalno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja, po pristopu »od spodaj navzgor« in je organizirano kot pogodbeno partnerstvo javnega sektorja (občine, javni zavodi ter druge javne institucije), ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki ter druge ekonomske institucije) in zasebnega sektorja (zainteresirani posamezniki, kmetje, predstavniki nevladnih organizacij ter ostali predstavniki civilne družbe.
Celotna novica...

v Cerknici ustanovljena Lokalna akcijska skupina (LAS) Notranjska, ki povezuje različne deležnike z območij občin Bloke, Cerknica in Loška dolina. LAS je lokalno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja, po pristopu »od spodaj navzgor« in je organizirano kot pogodbeno partnerstvo javnega sektorja (občine, javni zavodi ter druge javne institucije), ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki ter druge ekonomske institucije) in zasebnega sektorja (zainteresirani posamezniki, kmetje, predstavniki nevladnih organizacij ter ostali predstavniki civilne družbe.

(25.9.2015) postopka izbora predstavnikov NVO v Komisijo za zakonitost ravnanja medobčinskega redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke

Na podlagi postopka izbora predstavnikov NVO v Komisijo za zakonitost ravnanja medobčinskega redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke vas vabimo na javno predstavitev kandidatov bo v ponedeljek, 28. 9. 2015, ob 16. uri v prostorih Mladinskega centra Postojna na Vilharjevi 14a, Postojna. Na javni predstavitvi kandidatov se bo skušalo predstavnika NVO in njegovega namestnika imenovati s soglasjem.
Celotna novica...

Na podlagi postopka izbora predstavnikov NVO v Komisijo za zakonitost ravnanja medobčinskega redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke vas vabimo na javno predstavitev kandidatov bo v ponedeljek, 28. 9. 2015, ob 16. uri v prostorih Mladinskega centra Postojna na Vilharjevi 14a, Postojna. Na javni predstavitvi kandidatov se bo skušalo predstavnika NVO in njegovega namestnika imenovati s soglasjem.

(22.9.2015) Bravo za vse nevladniške kolegice in kolege, ki pomagajo beguncem!

V zadnjih dneh v številnih nevladnih organizacijah po Sloveniji in tudi v Primorsko-notranjski regiji ekipe zaposlenih in prostovoljcev neutrudno delajo vse za to, da bi bila žalostna zgodba beguncev ob prihodu in prehodu Slovenije vsaj čim lažja in znosnejša. Pa naj gre za zbiranje pomoči, šotorov, hrane, za neposredno pomoč in svetovanje na terenu. HVALA!
Celotna novica...

V zadnjih dneh v številnih nevladnih organizacijah po Sloveniji in tudi v Primorsko-notranjski regiji ekipe zaposlenih in prostovoljcev neutrudno delajo vse za to, da bi bila žalostna zgodba beguncev ob prihodu in prehodu Slovenije vsaj čim lažja in znosnejša. Pa naj gre za zbiranje pomoči, šotorov, hrane, za neposredno pomoč in svetovanje na terenu. HVALA!

(21.9.2015) POZOR!! Objavljen je razpis FIHO in delavnice

Objavljen je razpis Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2016.
Celotna novica...

Objavljen je razpis Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2016.

Dobro je vedeti!!!


Izobraževanje za organizacije bo potekalo v kletni dvorani Povodni mož na Gospodarskem razstavišču Dunajska cesta 18 v Ljubljani v - torek 22.9.2015 od 9.30 do 13.00 ure za humanitarne organizacije; - sredo 23.9.2015 od 9.30 do 13.00 ure za invalidske organizacije. Udeležbo na informativnih dnevih je potrebno zaradi razporeditve udeležencev glede na prostorske zmogljivosti predhodno sporočiti strokovni službi FIHO na e-mail: info@fiho.si

(10.9.2015) POZOR!!! Spremenjen datum delavnice Obzorje 2020

Organizatorji delavnice Obzorje 2020 obveščajo, da je termin delavnice Program Obzorje 2020 (Horizont 2020) prestavljen s srede, 16. septembra na četrtek, 17. septembra. Ura začetka, 15.30, in kraj, GZS, OZ Postojna, Cankarjeva 6, Postojna, ostajata nespremenjena. Zahvaljujejo se za razumevanje!
Celotna novica...

Organizatorji delavnice Obzorje 2020 obveščajo, da je termin delavnice Program Obzorje 2020 (Horizont 2020) prestavljen s srede, 16. septembra na četrtek, 17. septembra. Ura začetka, 15.30, in kraj, GZS, OZ Postojna, Cankarjeva 6, Postojna, ostajata nespremenjena. Zahvaljujejo se za razumevanje!

(8.9.2015) Postopek izbora predstavnikov NVO v Komisijo za zakonitost ravnanja medobčinskega redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke

Razpisan je postopek izbora 3 (treh) predstavnikov nevladnih organizacij v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica Pivka, Loška dolina in Bloke.
Celotna novica...

Razpisan je postopek izbora 3 (treh) predstavnikov nevladnih organizacij v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica Pivka, Loška dolina in Bloke.

Omenjena komisija obravnava pritožbe zoper delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva in lahko obravnava tudi druge primere uporabe prisilnih sredstev v postopkih Medobčinskega inšpektorata in redarstva, kadar oceni, da je to potrebno (četrti odst. 17. člena Zakona o občinskem redarstvu – ZORed).

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete na: http://www.cnvos.si/article/id/92/cid/24.

Kako poteka postopek?
Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da zainteresirane nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci oziroma pa so predlagale svojega kandidata). Prijavnica za sodelovanje je objavljena na: http://www.cnvos.si/article/id/12251/cid/88 na koncu tega poziva. Sedež v eni izmed občin, ki jih pokriva inšpektorat in redarstvo, ni pogoj za sodelovanje v postopku.
V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Zaradi upoštevanja želje naročnika so roki za izvedbo nekoliko skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

4. 9. 2015 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
15. 9. 2015 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
16. 9. 2015 ob 16:00 - seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav ter objava seznama upravičencev in kandidatov
21. 9. 2015 - rok za dopolnitev prijav
22. 9. 2015 - objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
28. 9. 2015 ob 16:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
28. 9. 2015 - začetek volitev (pogojno)
1.10. 2015 - zaključek volitev (pogojno)
2. 10. 2015 ob 10:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata. Pričakuje se, da kandidati poznajo področje človekovih pravic.

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:
po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana,
po faksu na številko: 01/542 14 24 ali
po elektronski pošti na: monika.kostanjevec@cnvos.si

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 15. 9. 2015 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora so vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

 

 

(8.9.2015) Kam po znanje- Povabilo k oddaji izobraževalne ponudbe

Na Andragoškem centru Slovenije letno spremljajo in evidentirajo izvajalce izobraževanja odraslih ter njihovo izobraževalno ponudbo. Zbrano izobraževalno ponudbo redno objavljamo na spletni strani KAM PO ZNANJE - Pregled ponudbe izobraževanja odraslih. Spletni Pregled je eden redkih virov informacij na nacionalni ravni, ki za posamezno leto predstavi izobraževalno ponudbo na področju formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih.
Celotna novica...

Na Andragoškem centru Slovenije letno spremljajo in evidentirajo izvajalce izobraževanja odraslih ter njihovo izobraževalno ponudbo. Zbrano izobraževalno ponudbo redno objavljamo na spletni strani KAM PO ZNANJE - Pregled ponudbe izobraževanja odraslih. Spletni Pregled je eden redkih virov informacij na nacionalni ravni, ki za posamezno leto predstavi izobraževalno ponudbo na področju formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih.

Več informacij o vpisu vaše ponudbe na: http://pregled.acs.si/index.php/prijava-za-izvajalce

(8.9.2015) EU projekt, moj projekt: Serija dogodkov po vsej Sloveniji: Park Zelenega krasa

SVRK pripravlja dneve odprtih vrat projektov z naslovom EU PROJEKT, MOJ PROJEKT, ki se bodo odvijali 18. in 19. septembra 2015 po celi Sloveniji. Pri nas ste dobrodošli v Parku Zelenega krasa.
Celotna novica...

SVRK pripravlja dneve odprtih vrat projektov z naslovom EU PROJEKT, MOJ PROJEKT, ki se bodo odvijali 18. in 19. septembra 2015 po celi Sloveniji. Pri nas ste dobrodošli v Parku Zelenega krasa.

PROGRAM DOGODKA

Petek, 18. september 2015

15:00 - 21:00, GZS OZ Postojna – Osnovne spretnosti učinkovitega govorjenja in nastopanja turističnega vodnika; predava Dr. Zdravko Zupančič, Šola retorike (udeležba na dogodku je omejena)

Sobota , 19. september 2015

9.00 – 18.00 Dan odprtih vrat vseh TIC-ev v Postojni, Ilirski Bistrici, Pivki (Slovenska vas), Ložu, Cerknici in Blokah (Nova vas).

Zeleni kras z vodnikom - Vodeni sprehodi z lokalnim turističnim vodnikom

Po Postojni gor in dol; zbirno mesto TIC Galerija Postojna, Trg padlih borcev 5, ob 10.uri (trajanje 2 uri), vodi Janko Muhič
Ilirska Bistrica – mesto mlinov in žag; zbirno mesto TIC Ilirska Bistrica (Dom na Vidmu) ob 10. uri (trajanje 2 uri), vodi Milojka Primc
V Šempetru se da videti marsikaj; zbirno mesto TIC v Parku vojaške zgodovine Pivka, ob 9. uri (trajanje 3 ure), vodi Ernest Margon
Sprehod po knežjem mestu; zbirno mesto TIC Lož ob 9. uri (trajanje 2 uri), vodi Mateja Peček
Z lojtrnikom v Rakov Škocjan; zbirno mesto TIC Cerknica, Tabor 9, ob 9.uri (trajanje 3 ure), vodi Jadranka Janeš
Zaključek vodenih sprevodov bo s pokušino tradicionalnih jedi.

Nedelja, 20. september 2015

Bloke-zibelka smučanja; zbirno mesto pred občino Bloke ob 11. uri (trajanje 2 uri in pol), vodi Irena Škrabec
Vodene sprehode bomo zaključili s pokušino tradicionalnih jedi.

Za dogodek prijave niso potrebne

(8.9.2015) Regijski dogodki za krepitev mladinskega sektorja

Mladinski svet Slovenije na pobudo in ob podpori Urada RS za mladino, skupaj z Mladinsko mrežo MaMa in Nacionalno agencijo MOVIT, letošnjo jesen pripravlja 12 regijskih dogodkov, namenjenih krepitvi mladinskega sektorja. V naši regiji se bodo mudili v novembru in sicer v Medgeneracijskem centru Gaber Loška dolina
Celotna novica...

Mladinski svet Slovenije na pobudo in ob podpori Urada RS za mladino, skupaj z Mladinsko mrežo MaMa in Nacionalno agencijo MOVIT, letošnjo jesen pripravlja 12 regijskih dogodkov, namenjenih krepitvi mladinskega sektorja. V naši regiji se bodo mudili v novembru in sicer v Medgeneracijskem centru Gaber Loška dolina

(8.9.2015) Ustanovna skupščina LAS med Snežnikom in Nanosom

V petek, 11.9.2015, bo s pričetkom ob 14. uri potekala ustanovna skupščina LAS med Snežnikom in Nanosom. K podpisu partnerske pogodbe so povabljeni partnerji, ki so svoj interes izkazali s podpisom pisma o nameri za ustanovitev LAS, med katerimi je tudi Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Vsi zainteresirani za partnerstvo v LAS se bodo lahko vključili v partnerstvo po izvedeni ustanovni skupščini s podpisom aneksa k partnerski pogodbi.
Celotna novica...

V petek, 11.9.2015, bo s pričetkom ob 14. uri potekala ustanovna skupščina LAS med Snežnikom in Nanosom. K podpisu partnerske pogodbe so povabljeni partnerji, ki so svoj interes izkazali s podpisom pisma o nameri za ustanovitev LAS, med katerimi je tudi Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Vsi zainteresirani za partnerstvo v LAS se bodo lahko vključili v partnerstvo po izvedeni ustanovni skupščini s podpisom aneksa k partnerski pogodbi.

Vsi člani društva med Snežnikom in Nanosom ste tudi kolektivni člani LAS in se vam ni potrebno dodatno vključevati kot partner v LAS, saj to prinaša določene obveznosti in višjo članarino. Je pa seveda partnerstvo LAS odprto za vse, ki si želijo neposredno sodelovati v delu LAS (ne preko DRPSN kot kolektivnega člana LAS). Vsi ti zainteresirani se bodo lahko vključili v partnerstvo po izvedeni ustanovni skupščini s podpisom aneksa k partnerski pogodbi. Podrobnejše informacije vam lahko posredujem tudi osebno.

Predlog partnerstva LAS je, da DRPSN postane vodilni partner LAS, kar pomeni tudi upravljanje z LAS. DRPSN bo v tem primeru še vedno zagotavljal vso logistiko in dejavnost društva kot dosedaj, s tem imenovanjem bo postalo društvo še bolj odprto za vse aktivnosti, ki so dovoljene z statutom društva. Zato ste še v večji meri vabljeni k sodelovanju in predlogom aktivnosti društva, ki želi biti vaša podpora pri vašem delovanju na podeželju med Snežnikom in Nanosom ter seveda širše.

(8.9.2015) Vabilo na srečanje za vzpostavitev LAS Notranjska

Nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev Lokalne akcijske skupine (LAS) in za pripravo Strategije lokalnega razvoja na območju občin Bloke, Cerknica in Loška dolina.
Celotna novica...

Nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev Lokalne akcijske skupine (LAS) in za pripravo Strategije lokalnega razvoja na območju občin Bloke, Cerknica in Loška dolina.

Do sedaj je bilo prejetih 60 pristopnih izjav s katero ste potrdili svojo namero in pripravljenost za podpis Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi LAS. Predhodno vas želimo seznaniti z vsebino pogodbe, z novo uredbo o izvajanju lokalnega razvoja in vsemi spremembami, ki iz nje izhajajo glede delovanja LAS v programskem obdobju 2014-2020.

Srečanje bo vodila Dragica Bratanič, Regionalna razvojna agencija Zeleni kras, ki izvaja aktivnosti za vzpostavitev LAS na našem območju.


Zato vas ob tej priložnosti vabimo na srečanje, ki bo jutri, v četrtek, 10. septembra 2015, ob 18. uri,
v sejni dvorani Gasilskega društva Cerknica, Notranjska cesta 42b

(3.9.2015) Zagovorniki okolja – nov način podpore varstva okolja in prostora

Zaživela je mreža in spletna stran Zagovornikov okolja.
Celotna novica...

Zaživela je mreža in spletna stran Zagovornikov okolja.

Zaživela je mreža in spletna stran Zagovornikov okolja - http://zagovorniki-okolja.si/. To je pomemben korak na področju pravnega varstva okolja in prostora v naše skupno dobro, saj bo mreža zagotavljala pošteno in neodvisno pravno podporo reševanju problemov onesnaženja in ogrožanja okolja.

Na Zagovornike okolja se lahko s svojimi primeri obrnete predvsem nevladne organizacije, civilne iniciative in lokalne pobude in sicer preko uporabe spletnega obrazca http://zagovorniki-okolja.si/resevanje-problemov/ 

Koordinator mreže Zagovornikov okolja je Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC.

Nov dostop do spletne strani: http://zagovorniki-okolja.si/

 

 

(2.9.2015) Uspešno zaključen dogodek Po-stoj-na živi ulici

Na zadnji dan festivala Zmaj ' ma mlade je bila Postojna živa kot že dolgo ne. Pestro celodnevno dogajanje se je začelo že dopoldan s prvim Postojnskim tekom, popoldan pa so središče mesta preplavili obiskovalci, ki jih je pritegnilo dogajanje, naslovljeno »Po-stoj-na živi ulici«
Celotna novica...

Na zadnji dan festivala Zmaj ' ma mlade je bila Postojna živa kot že dolgo ne. Pestro celodnevno dogajanje se je začelo že dopoldan s prvim Postojnskim tekom, popoldan pa so središče mesta preplavili obiskovalci, ki jih je pritegnilo dogajanje, naslovljeno »Po-stoj-na živi ulici«

Organizatorji iz Regijskega stičišča nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije Boreo in Mladinskega centra Postojna smo organizirali sklop zanimivih kulturnih, družabnih, športnih in kulinaričnih dogodkov. Tržaško cesto so preplavile stojnice lokalnih pridelovalcev, kjer so obiskovalci lahko Po-skusili domače in se preizkusili v peki palačink.  Na osrednjem trgu je potekala tržnica nevladnih organizacij Po-vezujemo skupnost, ki je prikazala bogastvo organizacij, ki delujejo v regiji. Obiskovalci so lahko v Živi knjižnici v pogovoru s predstavniki različnih marginalnih skupin Po-metli s predsodki, na delavnicah za osebno rast pa Po-iskali sebe. Najmlajši in mladi po srcu so se zabavali v uličnem igrišču z domiselnimi recikliranimi igrali. 

Tradicionalni dvotedenski festival Zmaj' ma  mlade je drevi sklenil Ženski pevski zbor Kombinat.

Organizatorji dogodka se zahvaljujemo vsem razstavljavcem, ki so naredili dogodek tako živ, ter vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri samem dogodku. Stanovalcem Tržaške ceste pa za strpnost in razumevanje.

 

Ekipa Zmaj´ma mlade in Regijsko stičišče Boreo

(7.8.2015) PO-stoj-na živi ulici

Letos v namene oživitve Postojne in njenih ulic pripravljamo edinstven dogodek PO-stoj-na živi ulici, ki se bo odvijal 30.8.2015 na različnih prizoriščih v centru Postojne. Zato vas vljudno vabimo, da skupaj z nami pišete to zgodbo. Prijave sprejemamo do 20.8.2015 na zgornji povezavi!
Celotna novica...

Letos v namene oživitve Postojne in njenih ulic pripravljamo edinstven dogodek PO-stoj-na živi ulici, ki se bo odvijal 30.8.2015 na različnih prizoriščih v centru Postojne. Zato vas vljudno vabimo, da skupaj z nami pišete to zgodbo. Prijave sprejemamo do 20.8.2015 na zgornji povezavi!

(1.7.2015) Delavnica za pripravo Strategije lokalnega razvoja

v okviru priprave Strategije lokalnega razvoja 2014 – 2020 za območje občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna vas LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom vabi na delavnico, ki bo v sredo, 8. julija 2015, ob 13. uri, na Smrekarjevi domačiji, Grobišče 11, 6258 Prestranek.
Celotna novica...

v okviru priprave Strategije lokalnega razvoja 2014 – 2020 za območje občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna vas LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom vabi na delavnico, ki bo v sredo, 8. julija 2015, ob 13. uri, na Smrekarjevi domačiji, Grobišče 11, 6258 Prestranek.

Šesta delavnica bo tematska in bo osredotočena na razvoj socialnih storitev, vključevanje
ranljivih skupin (mladi, ženske in druge ranljive skupine), deinstitucionalizaciji in v povezavi s
tem možnosti razvoja novih delovnih mest.

Predviden program delavnice:


13.00 – 14.00
 Predstavitev rezultatov dosedanjega dela pri pripravi strategije
 Predstavitev vsebinskih izhodišč Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost v programskem obdobju 2014-2020 in pregled stanja na območju LAS na
tematskem področju

14.00 – 14.15
 Odmor

14.15 – 16.00
 Identifikacija problemov na opredeljenem področju in konkretnih ukrepov za
izboljšanje stanja

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite najkasneje do ponedeljka, 6. julija 2015, na telefon št.:
05/721 22 44 ali elektronsko pošto dragica@rra-zk.si.

(19.6.2015) Poziv nevladnim organizacijam za predlaganje kandidatov v koordinacijsko skupino LAS za preprečevanje zasvojenosti

Občini Postojna in Pivka sta dne 14.5.2015 podpisala skupni sklep o ustanovitvi Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti. Za ta namen bo imenovano delovno telo, v okviru katerega se bo celoten postopek odvijal. Na osnovi poziva Občine Postojna in Pivka za imenovanje 4 predstavnikov (1/področje) in njihovih namestnikov iz nevladnih organizacij objavljamo poziv za predlaganje predstavnikov v LAS za preprečevanje zasvojenosti.
Celotna novica...

Občini Postojna in Pivka sta dne 14.5.2015 podpisala skupni sklep o ustanovitvi Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti. Za ta namen bo imenovano delovno telo, v okviru katerega se bo celoten postopek odvijal. Na osnovi poziva Občine Postojna in Pivka za imenovanje 4 predstavnikov (1/področje) in njihovih namestnikov iz nevladnih organizacij objavljamo poziv za predlaganje predstavnikov v LAS za preprečevanje zasvojenosti.

Več na povezavi: http://www.boreo.si/aktivnosti/civilni-dialog-in-zagovornistvo/lokalna-akcijska-skupina-las-za-preprecevanje-zasvojenosti

(16.6.2015) Poziv snovalcem kulturnih in drugih vsebin v občini Postojna

Občina Postojna v sklopu projektne pisarne poziva vse snovalce vsebin (kulturnih in drugih), k oddaji podrobnega razporeda dogodkov, ki jih pripravljate od julija do oktobra 2015.
Celotna novica...

Občina Postojna v sklopu projektne pisarne poziva vse snovalce vsebin (kulturnih in drugih), k oddaji podrobnega razporeda dogodkov, ki jih pripravljate od julija do oktobra 2015.

Več o dogodku: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/dopis-poziv-kult-produc-2015.doc

(2.6.2015) Obisk vlade v Primorsko-notranjski regiji

V sredo, 3. junija 2015, bo vlada obiskala Primorsko-notranjsko regijo. Člani vlade se bodo najprej sestali na skupnem delovnem posvetu v Pristavah pri gradu Snežnik, nato pa bodo imeli ministrice in ministri ločena srečanja in dogodke v regiji. Popoldan se bodo člani vlade znova sestali na skupnem srečanju v Jamskem dvorcu v Postojni z naslovom Regionalni razvojni dialog za Primorsko-notranjsko regijo.
Celotna novica...

V sredo, 3. junija 2015, bo vlada obiskala Primorsko-notranjsko regijo. Člani vlade se bodo najprej sestali na skupnem delovnem posvetu v Pristavah pri gradu Snežnik, nato pa bodo imeli ministrice in ministri ločena srečanja in dogodke v regiji. Popoldan se bodo člani vlade znova sestali na skupnem srečanju v Jamskem dvorcu v Postojni z naslovom Regionalni razvojni dialog za Primorsko-notranjsko regijo.

Program dogodkov za ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja:

 

11.00 – 12.00 Posvetovalna konferenca lokalnih skupnosti

Lokacija: Zavod znanje, Ljudska univerza Postojna, Ljubljanska

cesta 2, Postojna

MOŽNOST FOTOTERMINA NA ZAČETKU IN IZJAVE MINISTRA

PO KONCU DOGODKA

 

14.20 – 15.15 Regionalno stičišče Primorsko notranjske regije BOREO

Lokacija: Vilharjeva ulica 14, Postojna

ODPRTO ZA MEDIJE

 

15.30 – 16.15 Srečanje z načelniki upravnih enot Postojna, Cerknica,

Il. Bistrica

Lokacija: UE Postojna, Ljubljanska 4, Postojna

ODPRTO ZA MEDIJE


SKUPNI DOGODKI:

8.00 – 10.00 Delovni posvet Vlade Republike Slovenije

Lokacija: Pristave pri gradu Snežnik, Kozarišče 69, Stari trg pri Ložu

16.45 – 18.00 Skupno srečanje – Regionalni razvojni dialog za Primorsko-notranjsko regijo

Lokacija: Jamski dvorec (dvorana Luka Čeč), Jamska cesta 30,

Postojna

 

Kontakt v primeru interesa za izjave ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja:

Katja Mihelj Nagode 051 622 354

(28.5.2015) Vabilo na posvet Potenciali razvoja socialne ekonomije v novem programskem obdobju

Vabimo vas, da se udeležite posveta z naslovom Potenciali razvoja socialne ekonomije v novem programskem obdobju, ki bo potekal v okviru obiska vlade Republike Slovenije v Primorsko-notranjski regiji, 3.6.2015 ob 11:00 uri v prostorih Smrekarjeve domačije v Grobiščah 11 pri Postojni.
Celotna novica...

Vabimo vas, da se udeležite posveta z naslovom Potenciali razvoja socialne ekonomije v novem programskem obdobju, ki bo potekal v okviru obiska vlade Republike Slovenije v Primorsko-notranjski regiji, 3.6.2015 ob 11:00 uri v prostorih Smrekarjeve domačije v Grobiščah 11 pri Postojni.

(21.5.2015) PRIPRAVA STRATEGIJE RAZVOJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA

Ministrstvo za javno upravo in Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij sta organizirala nacionalno konferenco z naslovom Sooblikujemo Slovenijo - Združimo moči za oblikovanje strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva do leta 2020. Potekala je v torek, 21. aprila 2015, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Celotna novica...

Ministrstvo za javno upravo in Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij sta organizirala nacionalno konferenco z naslovom Sooblikujemo Slovenijo - Združimo moči za oblikovanje strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva do leta 2020. Potekala je v torek, 21. aprila 2015, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Konferenca je bila namenjena začetku priprave strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva, predstavitvi procesa priprave strategije in izmenjavi pogledov na razvoj nevladnega sektorja in prostovoljstva.

Konferenca je odprla prostor novim idejam in pogledom, še posebej, ker so na njej poleg predstavnikov nevladnih organizacij sodelovali predstavniki ministrstev ter občin. Potekala je po metodi odprtega prostora. Udeleženci so bili pozvani, da prispevajo predloge za teme, ki jih želijo obravnavati. V treh časovnih terminih je bilo obravnavanih 27 aktualnih tem. Delo je potekalo v delovnih skupinah, kjer so si udeleženci izmenjevali ideje in poglede ter ustvarjali predloge ukrepov (http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/SNO/Strategija_razvoja_NVO/Predlogi_ukrepov_-_podrobno.pdf( , ki bodo služili kot delovno gradivo za pripravo strategije

Ob zaključku konference je bil izoblikovan nabor ukrepov: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/SNO/Strategija_razvoja_NVO/Seznam_prednostnih_ukrepov.pdf

(18.5.2015) Na kavo in klepet v pisarno Boreo

Regijsko Stičišče Boreo vabi v svojo pisarno na kavo in klepet (pisarna v 1. nadstropju, kjer deluje tudi Klub študentov občin Postojna in Pivka). Osebno boste lahko spoznali naše sodelavce in poizvedeli kaj se dogaja na področju podpore nevladnim organizacijam, ter razvoju regije v naslednjem finančnem obdobju 2015-2020. Veselimo se srečanja z vami.
Celotna novica...

Regijsko Stičišče Boreo vabi v svojo pisarno na kavo in klepet (pisarna v 1. nadstropju, kjer deluje tudi Klub študentov občin Postojna in Pivka). Osebno boste lahko spoznali naše sodelavce in poizvedeli kaj se dogaja na področju podpore nevladnim organizacijam, ter razvoju regije v naslednjem finančnem obdobju 2015-2020. Veselimo se srečanja z vami.

(15.5.2015) Opravičilo

Vsem prejemnikom naših e-novic se iskreno opravičujemo za veliko število prejetih e- novic. Tudi nam jo e-škrat včasih zagode. Hvala za razumevanje!
Celotna novica...

Vsem prejemnikom naših e-novic se iskreno opravičujemo za veliko število prejetih e- novic. Tudi nam jo e-škrat včasih zagode. Hvala za razumevanje!

(14.5.2015) Izbrani kandidati NVO v delovno telo župana za preučitev razpisov v občini Postojna

Dne 11.5.2015 se je odvijala osebna predstavitev kandidatov NVO, v delovno telo župana za proučitev razpisov v občini Postojna.
Celotna novica...

Dne 11.5.2015 se je odvijala osebna predstavitev kandidatov NVO, v delovno telo župana za proučitev razpisov v občini Postojna.

Po konstruktivni debati so kandidati izmed svojih vrst imenovali sledeče NVO predstavnike, ki jih bodo zastopali v delovnem telesu župana za preučitev razpisov v občini Postojna: 

Za področje kulture:
Mitja Kranjc, KŠD Harlekin
Anja Kocman, Društvo mešani pevski zbor Postojna

Na področju humanitarnosti, sociale, zdravstva in drugih dejavnosti:
Elida Džanić, društvo Tvoj telefon
Dr. Nina Vanita Hočevar, Zavod Pantea
Silva Bajc, Društvo za zaščito živali

Na področju turizma:
Katja Jordan, Turistično društvo Postojna

Na področju mladih:
Tomislav Tiringer, Športna zveza Postojna
Aljoša Grželj,  Društvo tabornikov Rod kraški viharnik

(13.5.2015) ABC projektnega dela

Znanje vodenja projektov je pravi ključ za odpiranje vrat do denarja. Zato vas vabimo, da pod budnim očesom izkušenega predavatelja Bojana Žnidaršiča iz Zavoda Vitra osvojite vsa potrebna znanja s področja razpisov in projektnega dela.
Celotna novica...

Znanje vodenja projektov je pravi ključ za odpiranje vrat do denarja. Zato vas vabimo, da pod budnim očesom izkušenega predavatelja Bojana Žnidaršiča iz Zavoda Vitra osvojite vsa potrebna znanja s področja razpisov in projektnega dela.

(11.5.2015) Naučimo se projektnega dela

V mesecu maju za vas prirejamo seminarje s področja ustvarjanja in pisanja projektov. Prvi v nizu slednjih bo v Medgeneracijskem centru Gaber v Loški dolini.
Celotna novica...

V mesecu maju za vas prirejamo seminarje s področja ustvarjanja in pisanja projektov. Prvi v nizu slednjih bo v Medgeneracijskem centru Gaber v Loški dolini.

Več o tem si lahko pogledate na spletni strani: http://www.boreo.si/dogodki/posveti/256

 

 

(5.5.2015) Vodnik po financiranju EU za začetnike

Vodnik bo v pomoč malim podjetjem, nevladnim organizacijam, mladim, raziskovalcem, kmetom, javnim organom in drugim.
Celotna novica...

Vodnik bo v pomoč malim podjetjem, nevladnim organizacijam, mladim, raziskovalcem, kmetom, javnim organom in drugim.

Vsebuje osnovne informacije in napotila na spletne strani o možnostih financiranja s sredstvi EU v obdobju 2014–2020, predvsem pa pojasni:

    kje in kako zaprositi za sredstva
    druga splošna pravila (upravičenost itd.)

Uvodna beseda

(4.5.2015) SLO-CRO Networking: Podjetništvo za spremembe

Vabimo vas na brezplačni dogodek Mreženje med slovenskimi in hrvaškimi nevladnimi organizacijami ter socialnimi podjetji z naslovom: Podjetništvo za spremembe!
Celotna novica...

Vabimo vas na brezplačni dogodek Mreženje med slovenskimi in hrvaškimi nevladnimi organizacijami ter socialnimi podjetji z naslovom: Podjetništvo za spremembe!

Spoznali boste uspešne socialno podjetniške prakse pri nas in na Hrvaškem, se povezali s slovenskimi in hrvaškimi NVO ter socialnimi podjetji in stkali trdne čezmejne vezi. Skupaj bomo poiskali rešitve za potrebe prostora, v katerem živimo in ustvarjamo. 

 

(28.4.2015) Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom objavilo javno povabilo k oddaji idejnih projektov

za operacije v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), s katerim želi pridobiti informacije o projektih, ki jih nameravajo posamezniki, društva, organizacije, lokalne skupnosti in vsi ostali zainteresirani na področju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna, prijaviti za sofinanciranje v okviru Lokalne akcijske skupine. Predlogi bodo osnova za pripravo Strategije lokalnega razvoja in za sofinanciranje projektov iz programa CLLD. Opozarjamo, da ne gre za razpis za projekte ampak povabilo k zbiranju idejnih projektov, za lažjo pripravo SLR. Razpisi za projekte bodo objavljeni po potrditvi SLR, kar bo po predvidevanjih konec leta 2015. Povabilo je odprto do 15. maja 2015, predloge pa pričakujejo na mail društva
Celotna novica...

za operacije v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), s katerim želi pridobiti informacije o projektih, ki jih nameravajo posamezniki, društva, organizacije, lokalne skupnosti in vsi ostali zainteresirani na področju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna, prijaviti za sofinanciranje v okviru Lokalne akcijske skupine. Predlogi bodo osnova za pripravo Strategije lokalnega razvoja in za sofinanciranje projektov iz programa CLLD. Opozarjamo, da ne gre za razpis za projekte ampak povabilo k zbiranju idejnih projektov, za lažjo pripravo SLR. Razpisi za projekte bodo objavljeni po potrditvi SLR, kar bo po predvidevanjih konec leta 2015. Povabilo je odprto do 15. maja 2015, predloge pa pričakujejo na mail društva

(23.4.2015) Javni poziv za vzpostavitev lokalnega partnerstva in članstva v LAS na območju občin Bloke, Cerknica in Loška dolina

S tem javnim pozivom vabimo vse zainteresirane, da se priključite k oblikovanju LAS za območje občin Bloke, Cerknica in Loška dolina ter postanete tudi član LAS.
Celotna novica...

S tem javnim pozivom vabimo vse zainteresirane, da se priključite k oblikovanju LAS za območje občin Bloke, Cerknica in Loška dolina ter postanete tudi član LAS.

(15.4.2015) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu.

Radi bi vas spomnili, da je Ministrstvo za javno upravo februarja meseca v medresorsko usklajevanje poslalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu.
Celotna novica...

Radi bi vas spomnili, da je Ministrstvo za javno upravo februarja meseca v medresorsko usklajevanje poslalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu.

Slovenska filantropija bo kot nosilka Slovenske mreže prostovoljskih organizacij oddala zbrane predloge posameznih članic mreže. Naprošamo vas, da če niste še posredovali svojih predlogov, jih lahko pošljete do četrtka, 16. aprila 2015 na primoz.jamsek@filantropija.org.

Komentarje lahko oddate tudi direktno na povezavi:  http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dokumentKomentar.euprava?dokum ent_id=65280

 

Predlog zakona: http://www.prostovoljstvo.org/resources/files/pdf/Novice/Zakon_o_spremembah_in_dopolnitvah_Zakona_o_prostovoljstvu_-_predlog_februar_2015.pdf

(15.4.2015) Osnutek predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi

Ministrstvo za kulturo je pripravilo osnutek predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi.
Celotna novica...

Ministrstvo za kulturo je pripravilo osnutek predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi.

Ministrstvo za kulturo je pripravilo osnutek predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi.

Z njim želi zagotoviti nadaljnji enakomerni razvoj na področju kulture, dostopnost do kulturnih dobrin, nadaljnjo skrb za izvedbo tistih programov v kulturi, za katere je nujno potrebno zagotoviti sredstva. Pričakuje se, da bo vlaganje v kulturo prineslo tudi številne učinke na drugih področjih (gospodarstvo, turizem…).

Na podlagi pripravljenega osnutka si Ministrstvo za kulturo želi sodelovanje strokovne in druge zainteresirane javnosti, zato odzive pričakuje do 12. maja 2015 na naslovu gp.mk@gov.si ali po pošti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Osnutek predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi najdete TUKAJ: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/Predpisi_v_pripravi/2015/ZZSNNPK.pdf

(15.4.2015) Poziv nevladnim organizacijam za predlaganje kandidatov v delovno telo za preučitev javnih razpisov za NVO Občine Postojna

V Občini Postojna bodo v letošnjem letu opravljeni pregled in prilagoditve meril, pravilnikov in ostale dokumentacije na področju izvajanja javnih razpisov za sofinanciranje nevladnih organizacij. Za ta namen bo imenovano delovno telo, v okviru katerega se bo celoten postopek odvijal.
Celotna novica...

V Občini Postojna bodo v letošnjem letu opravljeni pregled in prilagoditve meril, pravilnikov in ostale dokumentacije na področju izvajanja javnih razpisov za sofinanciranje nevladnih organizacij. Za ta namen bo imenovano delovno telo, v okviru katerega se bo celoten postopek odvijal.

(9.4.2015) Javni poziv v partnerstvo LAS

LAS bo v novem programskem obdobju organizirana kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja usmeritev lokalnega trajnostnega razvoja na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Lokalni razvoj ki ga vodi skupnost (LEADER - CLLD), se bo izvajal po pristopu »od spodaj navzgor«,kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve. Glavni izziv Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj lokalnih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost storitev in krajev ter ne nazadnje ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.
Celotna novica...

LAS bo v novem programskem obdobju organizirana kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja usmeritev lokalnega trajnostnega razvoja na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Lokalni razvoj ki ga vodi skupnost (LEADER - CLLD), se bo izvajal po pristopu »od spodaj navzgor«,kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve. Glavni izziv Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj lokalnih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost storitev in krajev ter ne nazadnje ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.

(7.4.2015) Združimo moči za oblikovanje strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva do leta 2020

CNVOS in Ministrstvo za javno upravo vabita na nacionalno konferenco »Sooblikujemo Slovenijo - Združimo moči za oblikovanje strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva do leta 2020«, ki bo v torek, 21. 4. 2015, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Celotna novica...

CNVOS in Ministrstvo za javno upravo vabita na nacionalno konferenco »Sooblikujemo Slovenijo - Združimo moči za oblikovanje strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva do leta 2020«, ki bo v torek, 21. 4. 2015, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Ministrstvo za javno upravo je začelo s pripravo Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. Strategija se bo pripravljala skozi daljši vključujoč proces (konferenca, delovne skupine, razprave na Svetu za razvoj prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij ipd.). Na konferenci bomo po metodi odprtega prostora pretehtali ukrepe za razvoj, ki smo jih nevladne organizacije v preteklosti že večkrat predlagale, predvsem pa se bomo pogovarjali o strateških ciljih in iskali nove dodatne ukrepe na področju razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva.

vir: CNVOS

(7.4.2015) Končen osnutek predloga Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu

CNVOS je konec junija 2012 Ministrstvu za notranje zadeve posredoval končen osnutek predloga Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu. Po oblikovanju delovne skupine za Zakon o NVO, se bodo pričele ponovne aktivnosti do sprejema zakona.
Celotna novica...

CNVOS je konec junija 2012 Ministrstvu za notranje zadeve posredoval končen osnutek predloga Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu. Po oblikovanju delovne skupine za Zakon o NVO, se bodo pričele ponovne aktivnosti do sprejema zakona.

Osnutek je nastal po dolgotrajnem procesu analiziranja in posvetovanja:

 •     V letu 2011 smo opravili mednarodno primerjalno analizo ureditve nevladnih organizacij in pregled slovenske ureditve nevladnih organizacij po različnih zakonih,
 •     Na podlagi tega smo v začetku leta 2012 pripravili Predlog ključnih rešitev Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu (t.i. teze zakona)
 •     O predlogu ključnih rešitev je bilo organizirano 60-dnevno spletno posvetovanje (3. 2. 2012 – 3. 4. 2012)
 •     Organizirali smo dva nacionalna posveta (21. 3. 2014 in 28. 3. 2014) in številne sestanke s posameznimi deležniki (Mladinski svet Slovenije – 5. 4. 2012, Slovenska Karitas in Nadškofijska Karitas Maribor - 11. 5. 2012, Študentska organizacija, Študentska organizacija univerze v Mariboru in Zavod PIP – 27. 6. 2012).
 •     O zakonu smo govorili tudi na številnih sestankih Sveta nevladnih podpornih organizacij (SNPO)
 •     V letu 2013 in 2014 smo opravili še dodatne analize financiranja NVO, financiranja iz javnih virov in ureditve statusa delovanja v javnem interesu,

    Na podlagi vsega naštetega smo potem pripravili osnutek predloga zakona.
Osnutek predloga zakona

Obrazložitev členov

Kratek povzetek predlogov zbranih na javni razpravi

vir: CNVOS

(7.4.2015) Pojdi z nami na Koroško!

Regijsko stičišče za nevladne organizacije Korociv iz Koroške nas vse skupaj vljudno vabi na strokovni študijski obisk ogleda primerov dobre prakse.
Celotna novica...

Regijsko stičišče za nevladne organizacije Korociv iz Koroške nas vse skupaj vljudno vabi na strokovni študijski obisk ogleda primerov dobre prakse.

Več o vsem skupaj dobite v priloženem programu ali pa nas pokličite. 

(7.4.2015) PoslovniSOS - Reši težavo z državo!

Ministrstvo za javno upravo je vzpostavilo spletno mesto PoslovniSOS.gov.si. Gre za spletno storitev, ki je namenjena izključno poslovnim subjektom (podjetjem, obrtnikom, zavodom, društvom, samostojnim podjetnikom, start up podjetjem in drugim).
Celotna novica...

Ministrstvo za javno upravo je vzpostavilo spletno mesto PoslovniSOS.gov.si. Gre za spletno storitev, ki je namenjena izključno poslovnim subjektom (podjetjem, obrtnikom, zavodom, društvom, samostojnim podjetnikom, start up podjetjem in drugim).

Tako lahko po elektronski poti sporočite težavo, ki jo imate v konkretnem postopku (t.j. postopku, ki je še v teku pri organu oziroma organizaciji – še ni zaključen) pri poslovanju z državo (državo v tem primeru predstavljajo državni organi, organi lokalne samouprave in nosilci javnih pooblastil). Dostop do portala na povezavi

Spletno orodje PoslovniSOS bo pilotno delovalo 6 mesecev od dneva njegove vzpostavitve, t.j. od 2. marca 2015 dalje. Po preteku tega roka bo Ministrstvo za javno upravo pripravilo poročilo o celotni problematiki z izdelanimi predlogi rešitev, ki ga bo obravnavala Vlada RS in po potrebi pristojnim resorjem naložila izvedbo ukrepov. Po preteku tega obdobja bo vlada na podlagi poročila Ministrstva za javno upravo zavzela tudi stališče o morebitni nadaljnji izvedbi projekta ali kot stalni nalogi Ministrstva za javno upravo.

vir: Ministrstvo za javno upravo

(7.4.2015) VOBI - vodič po birokraciji

Vodič po birokraciji je nastal, da bi vam olajšal pot skozi birokracijo. VOBI na enem mestu zbere uredbe, zakone, pravila in birokratske zanke, ki jih morate poznati, ko želite nekaj doseči.
Celotna novica...

Vodič po birokraciji je nastal, da bi vam olajšal pot skozi birokracijo. VOBI na enem mestu zbere uredbe, zakone, pravila in birokratske zanke, ki jih morate poznati, ko želite nekaj doseči.

Veliko dobrih idej, navdihujočih akcij in zanimivih dogodkov se nikoli ne uresniči zato, ker se nam zdi, da ne obvladujemo birokratskih postopkov. Pogosto zato, ker je birokracija zares nejasna in slabo organizirana. Za začetek VOBI vodi skozi tri področja: kulturno organiziranje, organizacija dogodka in spremembe v prostoru.

http://www.vo-bi.si/domaca-stran

Vsebine je pripravil zavod Bunker v okviru projekta 3C 4 INCUBATORS

vir: spletna stran VOBI

(3.4.2015) "PODEŽELJE - inovativna priložnost za mlade" - druga delavnica

Delavnica bo tematska in namenjena razpravi o možnostih uresničenja inovativnih idej mladih na področju turizma. V izhodišču bodo predstavili Lokalno akcijsko skupino in program Leader/CLLD, kot osnovo za črpanje evropskih sredstev, dosedanje aktivnosti pri pripravi Lokalne razvojne strategije, v drugem delu delavnice pa bodo identificirali ključne probleme in razvojne priložnosti, ki izhajajo s tega področja.
Celotna novica...

Delavnica bo tematska in namenjena razpravi o možnostih uresničenja inovativnih idej mladih na področju turizma. V izhodišču bodo predstavili Lokalno akcijsko skupino in program Leader/CLLD, kot osnovo za črpanje evropskih sredstev, dosedanje aktivnosti pri pripravi Lokalne razvojne strategije, v drugem delu delavnice pa bodo identificirali ključne probleme in razvojne priložnosti, ki izhajajo s tega področja.

http://www.razvoj-podezelja.si/images/stories/SLR_2014-2020/vabilo_5_delavnica_SLR_K%C5%A0OPP.pdf

 

 

(27.3.2015) Javni natečaj za izdelke iz lesa

Društvo Drobnovratnik objavlja javni natečaj za izdelke iz lesa. Natečaj je razpisan okviru projekta »Spoznavanje Pivških presihajočih jezer s kolesi«, ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor. Projekt poteka od začetka septembra 2014, do konca avgusta 2015.
Celotna novica...

Društvo Drobnovratnik objavlja javni natečaj za izdelke iz lesa. Natečaj je razpisan okviru projekta »Spoznavanje Pivških presihajočih jezer s kolesi«, ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor. Projekt poteka od začetka septembra 2014, do konca avgusta 2015.

Namen natečaja je spodbuditi oblikovanje in rabo izdelkov iz domačih vrst lesa ter tako povečati poznavanje in pomen lesa kot materiala v vsakdanjem življenju. Z izvedbo natečaja želimo dodatno spodbuditi razvoj oz. nastanek uporabnih in okrasnih in označevalnih izdelkov iz lesa. Izdelki naj bodo vsebinsko povezani z naravnimi znamenitostmi, biotsko pestrostjo ali/in kulturno-etnološko dediščino Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (http://pivskajezera.si/krajinski-park). Prav tako želimo spodbuditi razmišljanje, da je les surovina, ki je v našem okolju v izobilju, je na dosegu roke in nudi različne možnosti obdelave in rabe, zato bomo posebej pozorni na izdelke, izdelane iz lesa drevesnih in grmovnih vrst, ki uspevajo na Pivškem.

Natečaj razpisujemo za tri kategorije izdelkov:

a) uporabni izdelek

b) okrasni izdelek

c) izdelek za označitev in opremo pešpoti in drugih označenih poti v naravi

V kategoriji a) uporabni izdelek pričakujemo izdelke, ki bodo v celoti izdelani iz lesa in bodo namenjeni vsakdanji rabi v gospodinjstvu, na vrtu, pri igri. V kategoriji b) okrasni izdelek pričakujemo izdelke, ki so lahko turistični spominek, nakit ali za okras prostorov. V kategoriji c) izdelek za označitev in opremo pešpoti in drugih označenih poti v naravi pričakujemo izdelke, ki bi jih lahko Občina Pivka uporabila za označevanje poti in zanimivosti ob pešpoteh in drugih označenih poteh na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera. Prav tako pričakujemo, da njihova izdelava ne bo zahtevala velikega vložka energije ali časa.

Izbrani izdelki iz prvih dveh kategorij bi lahko bili na podlagi dogovora med avtorjem in Občino Pivka  naprodaj v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer.

Tričlanska strokovna komisija bo izmed vseh prejetih izdelkov izbrala po enega zmagovalnega v vsaki razpisani kategoriji. Nagrada za nagrajeni izdelek v posamezni kategoriji znaša 300 EUR bruto.  Vsi prejeti izdelki bodo razstavljeni na zaključni prireditvi projekta Spoznavanje Pivških presihajočih jezer s kolesi, ki bo 30. maja 2015 v vasi Trnje pri Pivki.

Prijavitelj:

Natečaj je javen in odprtega značaja. Vsak prijavitelj lahko na natečaju sodeluje z največ po enim izdelkom v posamezni razpisani kategoriji. Ob oddaji vsakega izdelka na natečaj je potrebno oddati izpolnjeno prijavnico, ki je priloga razpisa.

Kriteriji izbora bodo:

·        izdelek je izdelan iz lesa drevesnih ali grmovnih vrst, rastočih v Sloveniji,  

·        uporabnost in inovativnost pri oblikovanju »uporabnega izdelka«,

·        idejna podlaga in inovativnost pri oblikovanju »okrasnega izdelka«,

·        enostavnost, odpornost in vidnost ter zanimivost pri oblikovanju »označevalnega izdelka«,

·        izdelek ne sme biti v prodaji pred prijavo na ta natečaj.

Pogoji za prijavo:

Na natečaj se lahko prijavijo vse fizične in pravne osebe. Na natečaju ne smejo sodelovati člani komisije in njihovi družinski člani.

Rok za oddajo:

Izdelke morajo prijavitelji oddati najkasneje do petka, 8. maja 2015. Izdelke s kontaktnimi podatki o avtorju ter opredeljeno izbrano kategorijo sprejemamo v Pivki, na naslovu Prečna ulica 1, PO PREDHODNEM DOGOVORU po elektronski pošti na e-naslov dunja.mahne@gmail.com.

Izbirni postopek in strokovna komisija:

O izbiri logotipa bo odločala tri-članska strokovna komisija najkasneje do 20. 5. 2015. Društvo Drobnovratnik si pri tem pridružuje pravico, da izdelek z neprimerno vsebino izloči iz natečaja oz. ne izbere nobenega od prijavljenih izdelkov, če le-ti ne bodo ustrezali pogojem razpisa.

O izbiri bodo avtorji obveščeni preko e-pošte najkasneje do 22. 5. 2015. Ne glede na izbor nagrajencev ostanejo vse materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah avtorjeve. Avtorji se nadalje sami dogovarjajo za uporabo v Sloveniji in v tujini.

Glede načina vračila izdelkov se bomo dogovorili ob prevzemu.

Materialni stroški sodelovanja na natečaju niso povračljivi.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji dobijo preko e-pošte: dunja.mahne@gmail.com.

(13.3.2015) Imate v vaši organizaciji idejo za projekt z družbenim učinkom?

FERFL objavlja natečaj za podjetniške ideje z družbenim učinkom. Vidite priložnost za vas ali vašo nevladno organizacijo? Potem se pa hitro prijavite na zgornjo povezavo in svojo idejo naredite spremembo v okolju. Sodelovanje v natečaju je brezplačno.
Celotna novica...

FERFL objavlja natečaj za podjetniške ideje z družbenim učinkom. Vidite priložnost za vas ali vašo nevladno organizacijo? Potem se pa hitro prijavite na zgornjo povezavo in svojo idejo naredite spremembo v okolju. Sodelovanje v natečaju je brezplačno.

Imate idejo, ki bo imela družben učinek, a je bila do danes spregledana zaradi “majhnosti”, “lokalnosti” ali “nizke finančne donosnosti”?

Vas je strah, vam manjka motivacije in podjetniškega znanja?

Iščete možnost za svoje preživetje, izboljšanje svoje dejavnosti in razmišljate kako si sami ustvariti delovno mesto? V Primorsko notranjski regiji imajo prednost ideje s področja turizma, lokalne samooskrbe in lesa. Natečaj in šola podjetništva sta podrobno predstavljena v zgibanki in v razpisu.

POMEMBNI DATUMI: http://www.ferfl.si/#program

(3.3.2015) Potrjen Program razvoja podeželja 2014–2020 za Slovenijo

Evropska komisija je februarja uradno potrdila Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP) tudi za Slovenijo. Slovenija je tako v skupini prvih držav članic, ki bodo lahko začele izvajati ukrepe novega programskega obdobja. Prvi javni razpisi iz PRP 2014-2020 so predvideni v drugi polovici leta 2015.
Celotna novica...

Evropska komisija je februarja uradno potrdila Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP) tudi za Slovenijo. Slovenija je tako v skupini prvih držav članic, ki bodo lahko začele izvajati ukrepe novega programskega obdobja. Prvi javni razpisi iz PRP 2014-2020 so predvideni v drugi polovici leta 2015.

Program razvoja podeželja: http://www.program-podezelja.si/images/Programme_Commisison_Decision_2014SI06RDNP001_1_3_sl.pdf

(24.2.2015) V javni razpravi novela Zakona o prostovoljstvu

Ministrstvo za javno upravo je na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu in ga dalo v javno razpravo. Osnutek sprememb je nastal na podlagi dela posebne delovne skupine, v kateri so sodelovali tudi predstavniki nevladnih organizacij.
Celotna novica...

Ministrstvo za javno upravo je na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu in ga dalo v javno razpravo. Osnutek sprememb je nastal na podlagi dela posebne delovne skupine, v kateri so sodelovali tudi predstavniki nevladnih organizacij.

Ministrstvo za javno upravo je na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu http://file:///C:/Users/%C5%A0irca/Downloads/ZProst_030215.pdf in ga dalo v javno razpravo. Osnutek sprememb je nastal na podlagi dela posebne delovne skupine, v kateri so sodelovali tudi predstavniki nevladnih organizacij. 

Delovna skupina se je pri svojem delu osredotočila na odpravo prekomernih administrativnih ovir, ki jih veljavni zakon določa, prav tako pa so predlagane spremembe, ki bodo olajšale prostovoljsko delo v javnih zavodih in podjetjih:

Opredeljuje se t.i. korporativno prostovoljstvo, to je aktivnost zaposlenih v določenem podjetju, ki jim delodajalec omogoča, da v času svojega delovnega časa po lastni odločitvi opravljajo delo v širšo korist;
Izvajalci javnih služb, ki bodo sprejeli poseben prostovoljski program, bodo vpisani v vpisnik poleg prostovoljskih organizacij, prav tako bodo zanje veljale enake pravice in obveznosti kot za prostovoljske organizacije;
Črta se obveznost sklepanja pisnih dogovorov med prostovoljsko organizacijo in izvajalci javnih služb, ki v svoje posebne prostovoljske programe vključujejo tudi prostovoljce;
Z namenom odprave administrativnih ovir se oži nabor podatkov, ki jih morajo prostovoljske organizacije voditi o prostovoljcih, posledično pa se zmanjšuje tudi nabor podatkov, ki jih morajo prostovoljske organizacije letno poročati AJPES.

K pripravljenim spremembam zbira Ministrstvo za javno upravo komentarje do 16. 4. 2015. Komentarje je možno oddati preko portala E-demokracija (gumb »oddaj komentar).

 

(24.2.2015) Začel se je postopek izbora predstavnikov NVO v delovno skupino za pripravo Zakona o NVO

CNVOS razpisuje postopek izbora 3 (treh) predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino za pripravo Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu
Celotna novica...

CNVOS razpisuje postopek izbora 3 (treh) predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino za pripravo Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?
Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata). Prijavnica za sodelovanje je objavljena na dnu tega poziva.

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Zaradi zagotovitve nemotenega dela delovne skupine so roki, določeni v poslovniku nekoliko skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

20. 2. 2015 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
2. 3. 2015 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
3. 3. 2015 ob 14:30 - seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav (objava seznama upravičencev in kandidatov)
5. 3. 2015 - rok za dopolnitev prijav
6. 3. 2015 - objava dopolnjenega seznama
6. 3. 2015 ob 10:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
6. 3. 2015 - začetek volitev (pogojno)
10. 3. 2015 - zaključek volitev (pogojno)
11. 3. 2015 ob 10:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata. Pričakuje se, da kandidati dobro poznajo nevladni sektor in imajo izkušnje s pripravo predpisov.

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.
Prijave pošljite:
po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
po faxu na številko: 01/542 14 24 ali
po elektronski pošti na: matej@cnvos.si

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 2. 3. 2015 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti matej@cnvos.si.

Sklep, poziv in prijavnico dobite na zgornji povezavi.

(24.2.2015) Vabilo na posvet: Neformalno razvija in zaposluje

Nefiks že 15 let mlade motivira, da zabeležijo svoje neformalno pridobljene izkušnje. Ob tej priložnosti vas vabimo na posvet: Neformalno razvija in zaposluje, ki bo v ponedeljek, 2.3.2015 ob 14.00 v prostorih Ministrstva za kulturo. Prijave so obvezne do 25.2.2015
Celotna novica...

Nefiks že 15 let mlade motivira, da zabeležijo svoje neformalno pridobljene izkušnje. Ob tej priložnosti vas vabimo na posvet: Neformalno razvija in zaposluje, ki bo v ponedeljek, 2.3.2015 ob 14.00 v prostorih Ministrstva za kulturo. Prijave so obvezne do 25.2.2015

Program:

14.00 pozdravni nagovor organizatorjev

14.10 Nefiks skozi 15 let

14.20 Kratki (do 3 minutni govori) ključnih akterjev na področju

15.00 Predstavitev anket in delo v skupinah - kako naj bo NFI zabeleženo, da bo ustrezalo vsem ključnim akterjem

16.00 Oblikovanje zaključkov, ki jih bomo posredovali oblikovalcem politik

16.30 Zaključek in neformalno druženje

 

Upajo, da se  boste na posvetu lahko pridružili in s tem prispevali svoj kamenček v mozaik pomembnega področja beleženja neformalno pridobljenega znanja. 

(18.2.2015) Vabilo na dvodnevni dogodek Transnacionalni in medregionalni programi evropskega teritorialnega sodelovanja v Sloveniji, 4. in 5. marca 2015

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizira dvodnevni dogodek z naslovom Transnacionalni in medregionalni programi evropskega teritorialnega sodelovanja v Sloveniji, ki bo potekal 4. in 5. marca 2015 v Hotelu Slon v Ljubljani.
Celotna novica...

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizira dvodnevni dogodek z naslovom Transnacionalni in medregionalni programi evropskega teritorialnega sodelovanja v Sloveniji, ki bo potekal 4. in 5. marca 2015 v Hotelu Slon v Ljubljani.

Prvi dan, 4. marca 2015, se bo odvijala nacionalna konferenca »Slovenija v transnacionalnih in medregionalnih programih evropskega teritorialnega sodelovanja«, na kateri bo opravljen pregled preteklega in oris novega programskega obdobja.

Drugi dan, 5. marca 2015, bo potekal informativni dan, na katerem bosta predstavljena prva razpisa transnacionalnih programov Srednja Evropa in Območje Alp.

(18.2.2015) Objava prvega razpisa programa Srednja Evropa

Zunaj je prvi razpis za projekte Srednje Evrope
Celotna novica...

Zunaj je prvi razpis za projekte Srednje Evrope

(9.2.2015) Dan za spremembe

Slovenska filantropija obvešča, da se približuje "Dan za spremembe 2015". Letos bo potekal 28. marca. Kot sporočajo iz Slovenske filantropije je namen letošnjega "Dneva" spomniti ljudi na pomembno vrednoto, solidarnost.
Celotna novica...

Slovenska filantropija obvešča, da se približuje "Dan za spremembe 2015". Letos bo potekal 28. marca. Kot sporočajo iz Slovenske filantropije je namen letošnjega "Dneva" spomniti ljudi na pomembno vrednoto, solidarnost.

Menite, da naša družba ni namenjena v pravo smer? Se vam zdi, da se vedno bolj poudarja individualizem in sebičnost, medtem ko je solidarnosti vedno manj? Bi radi kaj spremenili, pa ne veste kako? Za vas imamo pravo rešitev – DAN ZA SPREMEMBE!

V koledarček si zabeležite datum 28. marec 2015. Vse, kar morate storiti, je, da pridobite nekaj podpornikov. Povežite se z lokalnimi organizacijami, šolo in občino. Ne pozabite povabiti niti podjetij. Prepričani smo, da boste hitro povezali ekipo prostovoljcev, ki bo za spremembe.

Poglejte okoli sebe in takoj boste našli stvari, ki bi jih želeli spremeniti, ljudi, ki bi jim radi pomagali, naravo, ki bi lahko spet zadihala.

Za navdih so vam lahko tudi uspešne prostovoljske akcije iz preteklih let:

- Akcije urejanja prostora: čistilne akcije, urejanje otroških igrišč, urejanje doma ali vrta starejše/osamljene osebe;

- Zbiralne akcije z dražbami: zbiranje točno določenih stvari, s katerimi prek dražbe zberemo sredstva za določeno organizacijo/družino;

- Medgeneracijske akcije: čajanke z nastopi več generacij, športne in družabne igre;

- Akcije prijateljstva: izlet z osamljeno starejšo osebo ali otrokom iz socialno ogrožene družine, druženje (in sprehod) s skupino starejših občanov ali skupino varovancev iz socialno varstvenega zavoda, telefonski pogovor z osamljeno osebo;

- Akcije širjenja prostovoljstva: grafitiranje, yarnbombing (označevanje ali okraševanje objektov na javnih površinah z ustvarjalnimi tekstilnimi in drugimi stvaritvami) ipd.; širjenje idej in poziv na prostovoljske akcije, ki prinašajo pozitivne spremembe, preko družabnih omrežij.

Z Dnevom za spremembe želimo ljudi spomniti na pomembno vrednoto, solidarnost, ki zaradi hitrega načina življenja vedno bolj izginja iz našega vsakdanjika. Tako

bomo skušali prebivalce Slovenije nagovoriti, da stopijo iz ustaljenih smernic, zavihajo rokave in za en dan postanejo prostovoljci. Morda koga od njih navdušimo, da bo prostovoljsko delo opravljal še naprej.

Dan za spremembe bo Slovenija posvetila izključno prostovoljskemu delu. Ne prepuščaj se toku, SPREMINJAJ tudi TI.

 

(9.2.2015) Kako potrditi vezano knjigo računov pri finančni upravi?

Ne veste, kako bi potrdili vezano knjigo računov, ki jo morate od 31.1. 2015 uporabljati namesto paragonskih blokov za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju?
Celotna novica...

Ne veste, kako bi potrdili vezano knjigo računov, ki jo morate od 31.1. 2015 uporabljati namesto paragonskih blokov za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju?

To morate potrditi na finančni upravi, in sicer:

1. Potrjevanje prek portala eDavki:
Zavezanci za davek, za katere je predpisano vlaganje davčnih obračunov, napovedi in drugih vlog oziroma obrazcev preko portala eDavki, morajo vezano knjigo računov potrditi preko portala eDavki.

Ti zavezanci so:

- vse pravne osebe
- vsi samostojni podjetniki posamezniki
- fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost in so dolžne predlagati obračune davkov v elektronski obliki
- fizične osebe, ki so dolžne predlagati obračune davkov v elektronski obliki.


2. Osebno ali po pošti:
Ostali zavezanci za davek vezano knjigo računov predložijo v potrditev tudi osebno ali po pošti na finančnem uradu. Če to storijo po pošti, se za datum potrditve vezane knjige računov šteje datum, ko FURS prejme vlogo.

Vir: e-gradivo Postopek potrjevanja vezane knjige računov

(9.2.2015) Praksa v NVO je zakon

Na regijskem stičišču Boreo, smo se odločili sodelovati v skupni nacionalni akciji Praksa v NVO je zakon. Namen akcije je vključitev predstavitev NVO študentom in jih vključiti v delo v NVO. Omogočiti jim spoznavanje nevladnih organizacij in pridobivanje neformalnih izkušenj v organizacijah, ki so pomemben faktor za družbeni in socialni razvoj, ter možnosti bodočega zaposlovanja.
Celotna novica...

Na regijskem stičišču Boreo, smo se odločili sodelovati v skupni nacionalni akciji Praksa v NVO je zakon. Namen akcije je vključitev predstavitev NVO študentom in jih vključiti v delo v NVO. Omogočiti jim spoznavanje nevladnih organizacij in pridobivanje neformalnih izkušenj v organizacijah, ki so pomemben faktor za družbeni in socialni razvoj, ter možnosti bodočega zaposlovanja.

Več na povezavi: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/nagovor-nvo-jem.doc

(9.2.2015) Turizem z učinkom - družbeno inovativni programi

Boreo, v sodelovanju z Skladom 0,5 vabi vse, ki bi s svojimi družbeno inovativnimi turističnimi produkti želeli sodelovati v programu Turizem z učinkom, ki ga Sklad 0,5 organizira skupaj s francosko turistično agencijo, da svoje programe pošljete na ana@boreo.si.
Celotna novica...

Boreo, v sodelovanju z Skladom 0,5 vabi vse, ki bi s svojimi družbeno inovativnimi turističnimi produkti želeli sodelovati v programu Turizem z učinkom, ki ga Sklad 0,5 organizira skupaj s francosko turistično agencijo, da svoje programe pošljete na ana@boreo.si.

Turizem z učinkom je namenjen oblikovanju inovativnih turističnih produktov, ki gostom (obiskovalcem) omogočajo doseganje pozitivnega družbenega učinka (Social Impact) z njihovim vključevanjem v izvajanje splošnokoristne dejavnosti, ki se praviloma izvaja v okviru neprofitnih organizacij na številnih področjih družbenega življenja (sociala, zdravstvo, šport, kultura, varstvo okolja itd.   

Produkti turizma z učinkom

V poštev pridejo številne dejavnosti, bistvo je da so splošno koristne. Obenem je želeno, da so zanimive za goste, po možnosti inovativne ter gostom ponudijo dodano vrednost, ki je morda na trgu pri klasičnih produktih ni mogoče »kupiti«, kar pritegne posebno pozornost in interes.

Pomoč in druženje pri izvajalcih socialno varstvenih programov (domovi za starejše, varstveno delovni centri itd.), vključevanje v preventivne dejavnosti, pomoč pri izgradnji ali vzdrževanju turistične in druge lokalne infrastrukture itd. itd. Pri možnostih skoraj ni meja. Del produkta je lahko tudi osveščevalne narave, nujno pa je vključevanje »akcijskega« dela, kjer gosti konkretno delo tudi oddelajo oz. sodelujejo pri izbrani konkretni splošno koristni oz. družbeno podjetniški dejavnosti.

Pri planiranju tovrstnih produktov v pilotnem obdobju ločujemo med tremi skupinami, dejavnosti med njimi se da  tudi smiselno kombinirati:

IMPACT WORK

Tu gre pretežno za opravljanje različnih splošno koristnih del. Gostje sodelujejo pri urejanju turistične ali druge infrastrukture, vključeni so v delovne akcije za varovanje okolja itd. Del dejavnosti je lahko informativne, osveščevalne in preventivne narave.

Delo na eko-socialnih kmetijah, izvajanje dejavnosti na področju ekološkega kmetijstva, ekološke predelave, tradicionalnega graditeljstva in nege krajine. Vse te dejavnosti povezujemo skozi dejavnosti ekološkega turizma 
Ureditev gozdne učne poti 
Ureditev turistične infrastrukture

....

IMPACT ACTIVITIES

Tu gre za družabne, kulturne, športne, rekreativne, zabavne in druge dejavnosti in dogodke, ki se jih gostje udeležijo ali organizirajo v sodelovanju s partnersko organizacijo. Praviloma vključuje sodelovanje ranljivih skupin (invalidi, osebe s težavami v duševnem zdravju itd.) oz.  dejavnosti, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju. Gostje pri izvajanju pridobijo znanja, veščine in izkušnje, ki so jim sicer težko dosegljive in jim pomagajo v delovnem okolju.

Dejavnosti so lahko organizirane v obliki iger, predstav, družabnih dogodkov itd. Lahko so v obliki tekmovanj in imajo tudi element stave. Učinek je družbeni (druženje, izmenjava itd.) ali/in dohodkovni.

Pilotni program 2014/2015

V pilotnem obdobju v letih 2014 in 2015 se bo program izvajali za goste, ki prihajajo zlasti iz tujine v okviru potovanj, ki jih organizirajo njihova podjetja, bodisi z namenom krepitve odnosov v okviru podjetja, kot nagrada za uspešno poslovanje ali z drugim namenom. Program je zasnovan tako, da bo skušal povezati ponudnike z naročniki, ki imajo strateški interes za določeno dejavnost v okviru njihovega družbeno odgovornega poslovanja (CSR).

Praviloma prihajajo gosti v skupinah po 10-100 ljudi, včasih tudi manj, nekatere skupine so lahko precej večje. Praviloma prihajajo za 3-5 dni. V okviru pilotnega programa v letu 2014 lahko v sodelovanju s turistično industrijo predvidoma zagotovimo 50-70 skupin. Praviloma imajo skupine primarni interes za obisk v sezonskem obdobju april – oktober, nekateri tudi v zimskem obdobju.

Primarni interes za izvajanje programov je na osi Gorenjska (Bled) – Ljubljansko območje – obala. Kljub temu imamo velik interes, da za daljše programe (npr. 6-8h) vključimo tudi partnerje, ki imate interes in ste iz drugih koncev Slovenije.

Ključnega pomena je, da so predlagani produkti zanimivi za turiste in inovativno oblikovani.

(3.2.2015) Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2015 v javni obravnavi

Urad RS za mladino je 27. januarja 2015 z objavo na svoji spletni strani podal v javno obravnavo Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2015. Delovno gradivo je na podlagi prispevkov pristojnih ministrstev pripravil Urad RS za mladino. Javna obravnava traja do 26. februarja 2015. Zainteresirano javnost prosijo, da svoje mnenje, predloge in pripombe pošljete do navedenega roka na e-naslov: gp-ursm.mizs@gov.si.
Celotna novica...

Urad RS za mladino je 27. januarja 2015 z objavo na svoji spletni strani podal v javno obravnavo Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2015. Delovno gradivo je na podlagi prispevkov pristojnih ministrstev pripravil Urad RS za mladino. Javna obravnava traja do 26. februarja 2015. Zainteresirano javnost prosijo, da svoje mnenje, predloge in pripombe pošljete do navedenega roka na e-naslov: gp-ursm.mizs@gov.si.

(3.2.2015) Aktualne ponudbe za partnersko sodelovanje v okviru programa Ustvarjalna Evropa (2014-2020)

Ponudbe za partnersko sodelovanje v okviru razpisov programa Ustvarjalna Evropa (podprogram Kultura), ki jih je prejel Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, lahko v bazi iščete na različne načine:
Celotna novica...

Ponudbe za partnersko sodelovanje v okviru razpisov programa Ustvarjalna Evropa (podprogram Kultura), ki jih je prejel Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, lahko v bazi iščete na različne načine:

Ponudbe za partnersko sodelovanje v okviru razpisov programa Ustvarjalna Evropa (podprogram Kultura), ki jih je prejel Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, lahko v bazi iščete na različne načine:

(a) po področjih: kulturna dediščina / literatura, knjige in branje / uprizoritvene umetnosti / vizualne umetnosti / oblikovanje in uporabne umetnosti / interdisciplinarni projekti / ostalo

(b) po državah, od koder prihaja posamezna ponudba za sodelovanje: Albanija / Avstrija / Belgija / Bolgarija / Bosna in Hercegovina / Ciper / Danska / Češka republika / Črna gora / Estonija / Finska / Francija / Grčija / Hrvaška / Irska / Islandija / Italija / Latvija / Litva / Luksemburg / Madžarska / Makedonija / Malta / Nemčija / Nizozemska / Norveška / Poljska / Portugalska / Romunija / Slovaška republika / Slovenija / Srbija / Turčija / Velika Britanija / Španija / Švedska / druge države

Države, ki so upravičene do sodelovanja v programu Ustvarjalna Evropa 

(c) vse ponudbe v bazi: kronološki seznam vseh partnerskih ponudb (aktualnih in tistih za zaključene razpisne roke – tudi v okviru predhodnega programa Kultura) 

(30.1.2015) Brezplačna uporaba portala dogodkov

Vse nevladne organizacije vabimo, da svoje dogodke in novice, za katere bi želeli, da jih vidijo tudi drugi objavljate na brezplačnem Boreo portalu dogodkov.
Celotna novica...

Vse nevladne organizacije vabimo, da svoje dogodke in novice, za katere bi želeli, da jih vidijo tudi drugi objavljate na brezplačnem Boreo portalu dogodkov.

(29.1.2015) Zbiranje predlogov za spremembo meril, kriterijev in pravilnikov pri razpisih za delovanje društev občine Postojna

Nevladne organizacije, ki se prijavljajo na razpise občine Postojna pozivamo, da podajo predloge za spremembe meril, pravilnikov in razpisnih pogojev, glede na aktualen razpis za sofinanciranje delovanja društev v občini Postojna za leto 2015.
Celotna novica...

Nevladne organizacije, ki se prijavljajo na razpise občine Postojna pozivamo, da podajo predloge za spremembe meril, pravilnikov in razpisnih pogojev, glede na aktualen razpis za sofinanciranje delovanja društev v občini Postojna za leto 2015.

Vaše pobude in predloge lahko pošljete na elektronski naslov samo@boreo.si kjer jih bomo zbirali do 20.3.2015. Vse zbrane predloge bomo posredovali strokovni službi na občini Postojna, o poteku procesa izboljšanja razpisnih predlogov pa bomo zainteresirano javnost sproti obveščali.

(19.1.2015) Objavljen je nov vodnik po programu Erasmus+ Mladina

Vabimo vas k ogledu novega vodnika po programu Erasmus + Mladina.
Celotna novica...

Vabimo vas k ogledu novega vodnika po programu Erasmus + Mladina.

http://www.mva.si/erasmus-mladi-v-akciji/prijavna-dokumentacija/#c3390

(18.1.2015) Občina Cerknica objavila razpise za leto 2016

Občina Cerknica objavila razpise s področja športa, mladih, kulture, sociale in zdravstva ter turizma.
Celotna novica...

Občina Cerknica objavila razpise s področja športa, mladih, kulture, sociale in zdravstva ter turizma.

Vabljeni k ogledu: www.boreo.si/razpisi/obcinski-razpisi/cerknica

(13.1.2015) Vabilo k obveščanju o novostih v društvih na TV STUDIU PROTEUS

Ustvarjalci oddaje Kolut na lokalni TV Studio Proteus vabijo društva, da jih obveščajo o dogodkih, ki jih pripravljajo, pa tudi o dosežkih, s katerimi se lahko pohvalijo. Na osnovi tega bodo pripravljali krajše napovedi oz. večje dogodke tudi obeležili v TV prispevku. Obvestila pošiljajte prosim na kolut@studioproteus.si.
Celotna novica...

Ustvarjalci oddaje Kolut na lokalni TV Studio Proteus vabijo društva, da jih obveščajo o dogodkih, ki jih pripravljajo, pa tudi o dosežkih, s katerimi se lahko pohvalijo. Na osnovi tega bodo pripravljali krajše napovedi oz. večje dogodke tudi obeležili v TV prispevku. Obvestila pošiljajte prosim na kolut@studioproteus.si.

(5.1.2015) S 1.1.2015 obvezno izdajanje E-računov

S 1.1.2015 stopi v veljavo obvezno pošiljanje eRačunov proračunskim uporabnikom. Torej, vsi, ki prodajate blago oz. storitve proračunskim uporabnikom, morate od 1.1.2015 dalje izstavljati in pošiljati račune v e obliki, torej eRačune. ERačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Izmenjava eRačuna je proces posredovanja eRačuna od izdajatelja do prejemnika eRačuna.
Celotna novica...

S 1.1.2015 stopi v veljavo obvezno pošiljanje eRačunov proračunskim uporabnikom. Torej, vsi, ki prodajate blago oz. storitve proračunskim uporabnikom, morate od 1.1.2015 dalje izstavljati in pošiljati račune v e obliki, torej eRačune. ERačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Izmenjava eRačuna je proces posredovanja eRačuna od izdajatelja do prejemnika eRačuna.

S 1.1.2015 stopi v veljavo obvezno pošiljanje eRačunov proračunskim uporabnikom. Torej, vsi, ki prodajate blago oz. storitve proračunskim uporabnikom, morate od 1.1.2015 dalje izstavljati in pošiljati račune v e obliki, torej eRačune. ERačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Izmenjava eRačuna je proces posredovanja eRačuna od izdajatelja do prejemnika eRačuna.

Kdo so proračunski uporabniki?

Proračunski uporabniki so občine, krajevne skupnosti, ministrstva, javne agencije, javni zavodi, vrtci, osnovne šole, knjižnice,… Celoten seznam proračunskih uporabnikov, katerim je potrebno račune pošiljati v e obliki najdete na tej povezavi: http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=464

Kaj vse spada pod eRačun?

Za eRačune štejemo dokumente, ki vsebujejo obvezne dokumente opredeljene v Pravilniku o računovodstvu organizacije in Zakonu o davku na dodano vrednost, ne glede na to kako se listina imenuje. Lahko je to račun, bremepis, avansni račun, zahtevek za plačilo,…

Zahtevki za izplačila, ki ga izdamo  razpisovalcu se torej štejejo kot eRčauni, vendar je od razpisovalca odvisno ali bo sprejemal zahtevke za izplačilo v e obliki kot eRačuna ali še vedno v papirnati obliki. Tako je npr. Zavod za zaposlovanje je že obvestil, da so zahtevki za plačila dokumenti, ki imajo enak pomen kot računi ter imajo vse elemente računa zato jih jim je potrebno pošiljati kot eRačune, medtem ko je s strani občin informacija, da se bodo zahtevki za izplačila na podlagi razpisov še vedno pošiljala v papirnati obliki.

Kako izdamo eRačun?
ERačune lahko pošiljate proračunskim uporabnikom na različne načine. Lahko preko vaše banke, če je le-ta vključena v medbančno izmenjavo eRačunov. Seznam bank, ki omogočajo izdajo in pošiljanje eRačunov najdete na tej povezavi: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/seznam-bank-vkljucenih-v-medbancno-izmenjavo-eracunov-prek-procesorja-bankart1-1.docx

Ena od možnosti so tudi ponudniki elektronskih poti s katerimi ima Uprava RS za javna plačila (UJP) sklenjeno pogodbo. Seznam vseh ponudnikov najdete na tej povezavi:http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/seznam-aktivnih-ponudnikov-elektronske-poti.docx , ponudnike elektronske poti, ki aktivno izmenjujejo e-račune preko UJP pa tukaj: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/seznam-aktivnih-ponudnikov-elektronske-poti.docx.


Manjši izdajatelji, ki bodo proračunskim uporabnikom na letni ravni posredovali manjše število eRačunov lahko to storijo preko portala UJP eRačun. Portal bo omogočal ročni vnos eRačunov in bo dostopen preko spletne strani UJP po 1.1.2015.
UJP je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo eRačunov, proračunski uporabniki morajo eRačune prejemati in izdajati le preko UJP.

Za dodatne informacije s področja računovodstva smo nevladnim organizacijam na voljo z delavnico, ki jo organiziramo 7.1.2015 ob 17. uri v Mladinskem centru Postojna, kasneje pa tudi v okviru stičišča. 

 

(22.12.2014) Voščilo

V novem letu naj bodo dnevi srečni in zdravi, poti uspešne in nasmehi zadovoljni! Vesel Božič in srečno in uspešno novo leto 2015, Vam želimo ekipa Borea
Celotna novica...

V novem letu naj bodo dnevi srečni in zdravi, poti uspešne in nasmehi zadovoljni! Vesel Božič in srečno in uspešno novo leto 2015, Vam želimo ekipa Borea

(20.12.2014) Sprejet Operativni program za izvajanje kohezijske politike

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je prejela sklep, s katerim Evropska komisija (EK) potrjuje Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
Celotna novica...

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je prejela sklep, s katerim Evropska komisija (EK) potrjuje Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Potrditev Operativnega programa je sledila potrditvi Partnerskega sporazuma, ki ga je Evropska komisija potrdila oktobra letos. S tem so postavljeni temelji za črpanje 3,2 milijarde Evrov razpoložljivih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS) v obdobju 2014-2020.

Več informacij:

    Sporočilo za javnost SVRK - 15.12.2014
    Sporočilo za javnost SVRK - 30.10.2014

(20.12.2014) RRP Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014 - 2020 skoraj pri koncu

RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. z decembrom 2014 zaključuje obdobje priprave RRP Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014-2020.
Celotna novica...

RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. z decembrom 2014 zaključuje obdobje priprave RRP Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014-2020.

Dokument bo do konca decembra posredovan v formalno mnenje pristojnemu Ministrstvu RS za gospodarski razvoj in tehnologijo, potem pa ima ministrstvo 45 koledarskih dni časa za pripravo mnenja. Po prejemu pozitivnega mnenja RRP sprejme še Svet Primorsko-notranjske regije, s čimer se priprava RRP zaključi.

Besedilo RRP je dosegljivo tukaj, skupaj s spremljajočim projektnim delom.

(16.12.2014) Posvet o e-računih Primorsko-notranjske regije

Kot obljubljeno na posvetu o e-računih vam predstavljamo posnetek posveta.
Celotna novica...

Kot obljubljeno na posvetu o e-računih vam predstavljamo posnetek posveta.

(12.12.2014) Projekt: Reševalno vozilo za BiH

V Innovi 5 pripravljajo humanitarni projekt nabave reševalnega vozila za BiH. Stoletne poplave na Balkanu so med drugimi povzročile veliko škode tudi tistim, ki vsak dan pomagajo ljudem - reševalnim službam. Pod vodo so se znašli številni zdravstveni objekti pri čemer je bilo uničeno ogromno medicinske opreme in reševalnih vozil.
Celotna novica...

V Innovi 5 pripravljajo humanitarni projekt nabave reševalnega vozila za BiH. Stoletne poplave na Balkanu so med drugimi povzročile veliko škode tudi tistim, ki vsak dan pomagajo ljudem - reševalnim službam. Pod vodo so se znašli številni zdravstveni objekti pri čemer je bilo uničeno ogromno medicinske opreme in reševalnih vozil.

Zato smo se s pomočjo slovenskih reševalcev - zdravstvenih reševalcev in gasilcev, odločili pripraviti prav poseben način zbiranja denarnih sredstev: z dobrodelnim koledarjem Reševalci za reševalce 2015. Želja je bila narediti koledar, ki bo povsem drugačen od ostalih, atraktivnejši in unikaten.

Koledar lahko naročite po pošti, ali pa ga kupite na: 

PRODAJA KOLEDARJA V ILIRSKI BISTRICI:

Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica
TRG MARŠALA TITA 2

PriVal – Si.Mobil center
TRG MARŠALA TITA 10

Avtoshop d.o.o.
BAZOVIŠKA CESTA 38

Turistična agencija OAZA
BAZOVIŠKA CESTA 32

Podpora: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/pronja-za-podporo.pdf

(9.12.2014) Prijavni roki Erasmus + 2015

Evropska komisija je 7. oktobra 2014 objavila razpis Erasmus+ 2014. Vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani programa.
Celotna novica...

Evropska komisija je 7. oktobra 2014 objavila razpis Erasmus+ 2014. Vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani programa.

ROKI v letu 2015

Ključni ukrep 1
Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja
4. marec
Ključni ukrep 1
Skupni magistrski študij
4. marec
Ključni ukrep 2
Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja
31. marec
Ključni ukrep 2
Koalicije znanja/sektorskih spretnosti
26. februar
Jean Monnet akcije
katedre, moduli, centri odličnosti, podpora institucijam, omrežja, projekti
26. februar
Šport
Partnerska sodelovanja na področju športa
22. januar
14. maj
Šport
Neprofitne evropske športne prireditve
22. januar
14. maj

 

(9.12.2014) Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s tem povezanih instrumentov EU

Ta novi vodnik pojasnjuje, kako učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in investicijskih skladov in jih uporabljati, ter o tem, kako izkoristiti dopolnjevanje z drugimi instrumenti ustreznih politik Unije.
Celotna novica...

Ta novi vodnik pojasnjuje, kako učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in investicijskih skladov in jih uporabljati, ter o tem, kako izkoristiti dopolnjevanje z drugimi instrumenti ustreznih politik Unije.

Povezave v dokumentu bodo potencialnim upravičencem pomagale najti njihovo pot v labirintu materiala, ki je na voljo v spletu, oziroma jih bodo pripeljale do najbolj izvirnih in uporabnih spletnih strani in dokumentov. Na voljo je tudi spletni seznam, s pomočjo katerega bodo potencialni upravičenci opredelili najprimernejše vire financiranja.

Prevedene različice vodnika bodo na voljo leta 2015.

Vodnik: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries.pdf

(8.12.2014) Božiček za en dan - Majhna škatla za velik nasmeh:)

Hvala vsem, ki ste do zdaj pokazali svoje veliko srce in se odločili da postanete Božiček za en dan. V Mladinskem centru Postojna v sodelovanju s CSD Postojna nadaljujemo z zbiranjem daril, ki jih lahko prinesete do 22.12.2014. Nadaljujmo skupaj in pričarajmo magičnost praznikom tudi tistim otrokom, ki so v stiski.
Celotna novica...

Hvala vsem, ki ste do zdaj pokazali svoje veliko srce in se odločili da postanete Božiček za en dan. V Mladinskem centru Postojna v sodelovanju s CSD Postojna nadaljujemo z zbiranjem daril, ki jih lahko prinesete do 22.12.2014. Nadaljujmo skupaj in pričarajmo magičnost praznikom tudi tistim otrokom, ki so v stiski.

(8.12.2014) Vabilo na 1. sestanek: Skupno sodelovanje društev za zaščito živali na nacionalni ravni

Društva na področju zaščite živali želijo ustanoviti zvezo in pozivajo vse NVO k udeležbi na 1. sestanku. S povezovanjem in sodelovanjem želijo vzpostaviti temelje za bolj uspešno delovanje na področju zaščite živali na nacionalni ravni in za enotno nastopanje pri sprejemanju, dopolnjevanju in nadzoru nad udejanjanjem zakonodaje na omenjenem področju
Celotna novica...

Društva na področju zaščite živali želijo ustanoviti zvezo in pozivajo vse NVO k udeležbi na 1. sestanku. S povezovanjem in sodelovanjem želijo vzpostaviti temelje za bolj uspešno delovanje na področju zaščite živali na nacionalni ravni in za enotno nastopanje pri sprejemanju, dopolnjevanju in nadzoru nad udejanjanjem zakonodaje na omenjenem področju

Vabilo na 1. sestanek: Skupno sodelovanje društev za zaščito živali na nacionalni ravni

sobota, 13. 12. 2014, ob 11. uri,
v Rehabilitacijskem centru Petra, Orova vas 4, pri Polzeli

Vsa društva, ki se ukvarjajo z zaščito in pomočjo mučenim, trpinčenim in zlorabljenim živalim, velikim ali malim, vabljena na 1. sestanek o skupnem sodelovanju.

Na dnevnem redu je samo ena točka, in sicer kako se združiti in sodelovati, da bo naša pomoč živalim čimbolj efektivna.

Vljudno vabimo predsednike in predsednice vseh društev za pomoč in zaščito živalim, da se sestanka udeležijo, da s sabo prinesejo predloge, pripombe, nasvete, ideje in vse, kar se da, da bomo lahko že na prvem skupnem srečanju dogovorili čim več podrobnosti.

Prosimo vas, da se prijavite na info@dzk.si ali po telefonu 040/229-993, da bomo lahko pripravili prostor primeren številu zainteresiranih sodelujočih.

Več informacij na: https://www.facebook.com/events/572971479469420/?pnref=story

Organizatorji: Društvo za zaščito konj in druge nevladne organizacije
 

(8.12.2014) Priznanja športnikom in športnim delavcem

Vljudno vabljeni na prireditev podelitve priznanj športnikom in športnim delavcem, ki bo 19.12. ob 18:00 uri v Kulturnem domu Postojna.
Celotna novica...

Vljudno vabljeni na prireditev podelitve priznanj športnikom in športnim delavcem, ki bo 19.12. ob 18:00 uri v Kulturnem domu Postojna.

(2.12.2014) Vabilo na konferenco o mladinskem uličnem delu z mednarodno udeležbo

Na okrogli mizi bodo problematiko druženja mladih na javnih površinah osvetljevali predstavniki mladih, pomembni odločevalci in ostali deležniki ter predstavniki organizaciji, ki se ukvarjajo z mladinskim uličnim delom v različnih mestih, zato bo mogoča tudi primerjava stanja pred in po sprejetju Odloka o prepovedi pitja alkohola na javnih površinah.
Celotna novica...

Na okrogli mizi bodo problematiko druženja mladih na javnih površinah osvetljevali predstavniki mladih, pomembni odločevalci in ostali deležniki ter predstavniki organizaciji, ki se ukvarjajo z mladinskim uličnim delom v različnih mestih, zato bo mogoča tudi primerjava stanja pred in po sprejetju Odloka o prepovedi pitja alkohola na javnih površinah.

KDAJ?
V četrtek, 11. decembra 2014 od 9.00 do 17.45.

KJE?
Stara mestna elektrarna, Slomškova ulica 18, Ljubljana.

ZAKAJ?
Kot mladinski ulični delavci se zavedamo, da je pravica mladih, da se družijo na njim všečnih javnih površinah. Želimo izpostaviti pomen mladinskega uličnega dela na terenu, javnost seznaniti s smernicami sodobnih praks le-tega in osvetliti problematiko druženja mladih na javnih površinah s strani vseh pomembnih deležnikov.

KAKO SE UDELEŽIM?
Mesta na konferenci so omejena, zato so obvezne prijave na spletnem obrazcu TUKAJ. Prijavite se lahko do 5. decembra 2014. Udeležba na konferenci je brezplačna.

VSEBINE KONFERENCE:
Teoretične vsebinske sklope in izsledke raziskav bodo predstavljali posamezniki in organizacije, ki se pri delu ukvarjajo s problematiko druženja mladih na javnih površinah:
• oblike izveninstitucionalnega preživljanja prostega časa mladih (New Prevention in Mreža Mlada ulica),
• uživanje alkohola in drugih psihoaktivnih substanc med mladimi (DrogArt),
• vloga in pomen javnega prostora za mlade (Mreža Mlada ulica),
• začetki in razvoj mladinskega uličnega dela (MISSS - Matjaž Medvešek in Caritas Graz - Helmut Steinkellner).

Prakse povezane z mladinskim uličnim delom bodo predstavljale:
• organizacije in projekti, ki se neposredno ukvarjajo z mladinskim uličnim delom (DrogArt, Geto Vila, Caritas
Graz, Skala, New Prevention, MISSS, MC Velenje in Mreža Mlada ulica),
• ostali pomembni deležniki (MOL, ČS Center, MSL, URSM, PP Vič-Rudnik in Maximarket).

Na okrogli mizi bodo problematiko druženja mladih na javnih površinah osvetljevali predstavniki mladih, pomembni odločevalci in ostali deležniki ter predstavniki organizaciji, ki se ukvarjajo z mladinskim uličnim delom v različnih mestih, zato bo mogoča tudi primerjava stanja pred in po sprejetju Odloka o prepovedi pitja alkohola na javnih površinah.

Več informacij najdete na FB strani. Za vsa vprašanja pa smo dostopni na e-naslov mladaulica@gmail.com ali telefonsko številko 068/146 046. Dokončen urnik vam bomo posredovali ob potrditvi vaše prijave 7. decembra 2014.

(2.12.2014) Delo na črno in zaposlovanje na črno

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) opravlja poostren nadzor nad delom na črno in zaposlovanjem na črno.
Celotna novica...

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) opravlja poostren nadzor nad delom na črno in zaposlovanjem na črno.

Delo na črno je, kadar podjetje ali podjetnik:
- opravlja dejavnost ali delo, ki ni določeno v temeljnem aktu, ni vpisano v ustrezni register, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registriranih dejavnosti;
- ni vpisan ali priglašen, kot to dolocajo zakoni;
- opravlja dejavnost kljub prepovedi opravljanja dejavnosti; oziroma
- ce tuje podjetje, razen podjetja s sedežem v državni clanici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki opravlja storitvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu, ne opravlja dejavnosti v Republiki Sloveniji v podružnicah ali opravlja dejavnost brez ustreznega dovoljenja; oziroma
- če posameznik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen, kot to določajo zakoni.

Za zaposlovanje na črno se šteje, če delodajalec:
- omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma, ki ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja ali ga je v casu trajanja delovnega razmerja odjavil iz obveznih socialnih zavarovanj (v primeru sklenitve delovnega razmerja je obvezna prijava v zavarovanje z M1 obrazcem, delojemalcu pa je obvezno, v 15 dneh, izročiti fotokopijo le tega),
- omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe civilnega prava (podjemna pogodba, avtorska pogodba, pogodba o poslovodenju…), na podlagi katere se lahko opravlja delo, oziroma ki ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja,
- z upokojencem ni sklenil pogodbe o opravljanju zacasnega ali obcasnega dela v skladu z zakonom, ki ureja trg dela,
- omogoči delo dijaku ali študentu v nasprotju s predpisi, ki urejajo občasno ali začasno delo dijakov in študentov,
- zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev ali nezakonito zaposli državljana tretje države.

V primerih, ko se delo pri delodajalcu opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, mora imeti delavec izvod pogodbe ves čas na kraju opravljanja dela. Ne pozabimo na prijavo na ZZZS za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M 12). V zakonu o preprecevanju dela in zaposlovanja na črno je najti tudi člen, kateri govori o nedovoljenem oglaševanju. Na kratko, to pomeni, da bo oglaševalec moral pridobiti izjavo naročnika, da ima za naročeno vsebino oglasa vse potrebne dokumente, s katerimi zadosti predpisom dela na črno.

(2.12.2014) Projektni partnerji iz sosednjih držav za program Evropa za državljane

Hrvaška nacionalna kontaktna točka za program Evropa za državljane je organizirala regijsko kontaktno konferenco za iskanje skupnih projektnih predlogov in oblikovanje partnerstev v okviru programa EZD.
Celotna novica...

Hrvaška nacionalna kontaktna točka za program Evropa za državljane je organizirala regijsko kontaktno konferenco za iskanje skupnih projektnih predlogov in oblikovanje partnerstev v okviru programa EZD.

V priloženem dokumentu lahko najdete seznam udeležencev konference skupaj z njihovimi projektnimi predlogi. Sodelovali so partnerji iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Slovenije. Vsi zainteresirani (upravičenci so lahko nevladne organizacije, javni zavodi in občine) lahko kontaktirate navedene kontaktne osebe ali pa se obrnete na stičišče BOREO.

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/ezg_forum_popis_sudionika.pdf

Več informacij o programu Evropa za državljane in razpisne roke najdete na povezavi: http://www.cmepius.si/programi/evropa-za-drzavljane/

 

Dodajamo še projektne ideje, ki so se "rodile" na konferencah EZD v Ljubljani in Zagrebu:

- Projektne ideje Ljubljana:  http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/ezd-projektne-ideje-ljubljana.docx

- Projektne ideje Zagreb: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/pregled-projektnih-ideja_forum-2014-ezd--zagreb.docx

(25.11.2014) Krepitev NVO s področja socilanega vključevanja: ZAGOVORNIŠTVO IN TRAJNOSTNO FINANCIRANJE

Mreža Vključen.si v decembru pričenja s skupinskim mentorstvom, na katerem se bomo s pomočjo strokovnjakov poglobili v področja zagovorništva, trajnostnih virov financiranja, razvoja kadrov in uspešne prijave na razpise.
Celotna novica...

Mreža Vključen.si v decembru pričenja s skupinskim mentorstvom, na katerem se bomo s pomočjo strokovnjakov poglobili v področja zagovorništva, trajnostnih virov financiranja, razvoja kadrov in uspešne prijave na razpise.

V okviru skupinskih mentorstev se boste naučili osnov uspešne analize problema in njegovih korenin ter priprave kvalitetne zagovorniške strategije. Seznanili se bomo z razvojem trajnostnih virov financiranja in pomenom dolgoročnega vlaganja tako v strokovni kader kot prostovoljce. Spoznali bomo načela uspešnega prijavljanja na razpise ter pomen vključevanja uporabnikov v načrtovanje in izvedbo projekta.

Seznanili se bomo z naslednjimi vsebinami:
• Osnove zagovorništva
• Analiza problema in načrtovanje zagovorniške strategije ter njenih posameznih aktivnosti na področju socialnovarstvenih storitev
• Zagovorništvo in opolnomočenje socialno izključenih
• Trajnostni viri financiranja
• Uvod v razpise in pregled razpisne dokumentacije za področje socialnega varstva
• Vključevanje socialno izključenih uporabnikov v pripravo in izvedbo projekta
• Definicija problema, oblikovanje projektnih ciljev in rezultatov, finančni načrt in preverjanje kakovosti projekta
• Razvoj kadrov

Predavateljici:   
Živa Štiglic, univerzitetna diplomirana pravnica in pravna svetovalka na mreži Vključen.si, je sodelovala že pri številnih zagovorniških projektih, dodatno pa se je na področju zagovorništva usposabljala pri organizaciji Intrac, ki je v mednarodnem merilu specializirana za usposabljanje na NVO na področju zagovorništva.
Darja Sekula Krstič ima večletne izkušnje pri pisanju projektnih prijav in vodenju projektov. Izvedla je že številne delavnice in svetovanja na teme razpisov, pridobivanja sredstev, financ in vodenja projektov. Nastopila je tudi že v vlogi ocenjevalke projektnih prijav. Je avtorica publikacije Kako napisati dober projekt.

(25.11.2014) strokovni posvet »SKUPAJ Z(A) DRUŽINO IZ VRTINCA ZASVOJENOSTI«,

Strokovni posvet zaokroža dogajanje v novembru, mesecu preprečevanja zasvojenosti, s katerim želimo opozoriti javnost na ta razširjeni osebni in družbeni pojav ter skupaj iskati možne odgovore z namenom preprečevanja zasvojenosti in njene obravnave.
Celotna novica...

Strokovni posvet zaokroža dogajanje v novembru, mesecu preprečevanja zasvojenosti, s katerim želimo opozoriti javnost na ta razširjeni osebni in družbeni pojav ter skupaj iskati možne odgovore z namenom preprečevanja zasvojenosti in njene obravnave.

strokovni posvet
»SKUPAJ Z(A) DRUŽINO IZ VRTINCA ZASVOJENOSTI«,
ki bo potekal v četrtek, 27. novembra 2014, od 9. ure dalje v prostorih
Terapevtske skupnosti Srečanje, Škrabčeva 1, 5000 Nova Gorica (Kapela).
Strokovni posvet zaokroža dogajanje v novembru, mesecu preprečevanja zasvojenosti, s
katerim želimo opozoriti javnost na ta razširjeni osebni in družbeni pojav ter skupaj iskati
možne odgovore z namenom preprečevanja zasvojenosti in njene obravnave.
Program:
9.00 Zbiranje in registracija udeležencev
9.30 Pozdrav in uvodno razmišljanje
10.00 Osrednje predavanje:
Zlatko Blažič, avtor knjige Zgodovina moje heroinske odvisnosti
11.15 Odmor in prigrizek z dobrotami iz Terapevtske skupnosti Srečanje
11.30 Ogled Terapevtske skupnosti Srečanje
12.30 Delavnice
Delavnica I: za vzgojno-izobraževalne delavce
Delavnica II: za pastoralne in karitativne delavce
Delavnica III: za delavce v socialnem varstvu, na policiji in drugih zavodih
13.30 Odmor
13.45 Plenum
14.15 Zaključek in sklepna misel
Udeležba na strokovnem posvetu je brezplačna.
Zaradi lažje organizacije delavnic vas prosimo, da se predhodno prijavite na:
• elektronski naslov: info@vkljucen.si
• telefon: 030 646 943
• spletni obrazec na www.vkljucen.si

(24.11.2014) Kakšna je dobra turistična ponudba

Vljudno vas vabimo na srečanje in delavnico z naslovom KAKŠNA JE DOBRA TURISTIČNA PONUDBA, ki bo v četrtek, 27.11.2014, ob 17h, v HIŠI IZROČILA.
Celotna novica...

Vljudno vas vabimo na srečanje in delavnico z naslovom KAKŠNA JE DOBRA TURISTIČNA PONUDBA, ki bo v četrtek, 27.11.2014, ob 17h, v HIŠI IZROČILA.

Na konkretnih primerih turistične ponudbe iz drugih evropskih držav bomo spoznavali, kako je možno poskrbeti za dobra doživetja turistov. Vprašali se bomo tudi, kaj od nas želijo obiskovalci in kako zadostiti njihovim pričakovanjem in še marsikaj.
Sledila bo predstavitev dejavnosti v Hiši izročila in pogovor o prihodnjem sodelovanju.
Delavnico bo vodila Helena Vičič, zgodovinarka in turistična vodnica.
Prispevek 5 evrov.

Lokacija: Hiša Izročila, Dolenja vas, zadnja hiša na levi, dostop z zadnje strani peš po kolovozu.
Informacije na helena@hisaizrocila.si

 

 

(19.11.2014) OPOMNIK !!! Možnost brezplačnega profesionalnega fotografiranja

Pozdravljeni člani društev/zavodov in vseh ostalih nevladnih organizacij. Se želite predstaviti? Predstaviti program delovanja vaše organizacije v slikah? Potrebujete nove fotografije za promocijo vaše organizacije ali vašega dela? Potem je to idealna priložnost, kajti za VAS imamo na voljo profesionalnega fotografa in to brezplačno. Za več informacij smo dosegljivi na že znanih številkah Regijskega stičišča Boreo.
Celotna novica...

Pozdravljeni člani društev/zavodov in vseh ostalih nevladnih organizacij. Se želite predstaviti? Predstaviti program delovanja vaše organizacije v slikah? Potrebujete nove fotografije za promocijo vaše organizacije ali vašega dela? Potem je to idealna priložnost, kajti za VAS imamo na voljo profesionalnega fotografa in to brezplačno. Za več informacij smo dosegljivi na že znanih številkah Regijskega stičišča Boreo.

(19.11.2014) 0,5 % dohodnine

Če želite še od svoje letošnje dohodnine 0,5 % darovati nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, imate na voljo samo še nekaj več kot mesec dni. Prav toliko imate na voljo časa, če ste organizacija, ki deluje v javnem interesu, in želite prepričati čim več zavezancev, da izberejo vas.
Celotna novica...

Če želite še od svoje letošnje dohodnine 0,5 % darovati nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, imate na voljo samo še nekaj več kot mesec dni. Prav toliko imate na voljo časa, če ste organizacija, ki deluje v javnem interesu, in želite prepričati čim več zavezancev, da izberejo vas.

(18.11.2014) Pomoč prebivalcem poplavljenih območij

Prebivalcem občin Cerknica, Ilirska Bistrica in Loška dolina, ki so utrpeli škodo zaradi poplav, lahko pomagate z denarnimi prispevki.
Celotna novica...

Prebivalcem občin Cerknica, Ilirska Bistrica in Loška dolina, ki so utrpeli škodo zaradi poplav, lahko pomagate z denarnimi prispevki.

Več informacij o zbiranju najdete na naslednjih povezavah:
-    Cerknica: http://www.cerknica.si/kontaktni-podatki-za-nakazilo-donacij-prizadetim-v-poplavah,
-    Loška Dolina: http://www.loska-dolina.si/gids/sporocilo/2014111113501493/.
Sredstva za pomoč prebivalcem občine Ilirska Bistrica lahko nakažete TRR RKS OZ Ilirska Bistrica, Bazoviška 28, 6250 Ilirska Bistrica, št. 1010 0002 9208 538, s pripisom: za poplave.

V nedeljo, 23.11.2014, je v Ilirski Bistrici dobrodelni koncert za prizadete v poplavah. Več o koncertu najdete na http://www.radiocapris.si/novice/n/v-nedeljo-v-ilirski-bistrici-dobrodelni-koncert-za-prizadete-v-poplavah.

(12.11.2014) OBZORJE 2020

Obzorje 2020 je novi okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Nadomešča 7. Okvirni program (FP7), ki se je konec leta 2013 iztekel. Obenem je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020. Program se je začel izvajati 1.1.2014 in se bo izvajal do 31.12.2020. Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je preko 80 milijard EUR
Celotna novica...

Obzorje 2020 je novi okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Nadomešča 7. Okvirni program (FP7), ki se je konec leta 2013 iztekel. Obenem je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020. Program se je začel izvajati 1.1.2014 in se bo izvajal do 31.12.2020. Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je preko 80 milijard EUR

1. http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/finanno-pravna-pravila.pdf

2. http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/predstavitev-5.pdf

3. http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/obzorje-2020.pdf

4. http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/predstavitev-6.pdf

(12.11.2014) Zbiramo pomoč za poplavljene

Trenutno je še vedno veliko lokacij v regiji poplavljenih ali pa sanirajo posledice le teh iz predhodnih dni. Na cerkniškem, loškem in bistriškem področju trenutno potrebujejo razvlažilce in pridne roke, ki bi pomagale pri čiščenju.
Celotna novica...

Trenutno je še vedno veliko lokacij v regiji poplavljenih ali pa sanirajo posledice le teh iz predhodnih dni. Na cerkniškem, loškem in bistriškem področju trenutno potrebujejo razvlažilce in pridne roke, ki bi pomagale pri čiščenju.

Za namene nakupa razvlažilcev je odprt računu Društva Daruj, Tabor 5a, 1380 Cerknica (TRR pri UCB SI56 2900 0005 1425 959).

in

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

TRR: SI56 012650100002634, Namen: “pomoč – poplave”

Za aktualne informacije kje in kako pomagati, pa nas lahko kadarkoli kontaktirate.
 

(10.11.2014) Kohezijski regiji Zahodna in Vzhodna Slovenija potrdili vsebino Operativnega programa 2014-2020

Sveta Kohezijske regije Zahodna Slovenija in Vzhodna Slovenija sta po današnjih sejah v Ljubljani in Mariboru dala soglasje na vsebino enotnega Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020. Gre za izvedbeni dokument, ki bo v naslednjem sedemletnem obdobju podlaga za črpanje 3,2 milijarde evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada.
Celotna novica...

Sveta Kohezijske regije Zahodna Slovenija in Vzhodna Slovenija sta po današnjih sejah v Ljubljani in Mariboru dala soglasje na vsebino enotnega Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020. Gre za izvedbeni dokument, ki bo v naslednjem sedemletnem obdobju podlaga za črpanje 3,2 milijarde evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada.

Spodbudna novica za vse, ki načrtujejo črpanje EU sredstev iz nove finančne prespektive 2014-2020. Vlada napoveduje, da bodo pristojna ministrstva prve razpise objavila v prvem polletju 2015. Vsekakor upamo, da bodo bolj učinkoviti v novem obdobju kot so bili pri zaključevanju pretekle finančne perspektive.
klik na povezavo

(7.11.2014) Ministrica za kulturo upoštevala opozorilo CNVOS glede avtonomije NVO

Ministrica za kulturo je upoštevala opozorilo CNVOS, da morajo biti nevladne organizacije avtonomne pri izbiri svojih predstavnikov v njeno Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami. Na sestanku med ministrico in CNVOS, ki je bil posledica dopisa CNVOS-a izpred dveh tednov in je potekal 3. novembra, je bilo zato dogovorjeno, da bodo enako kot pod prejšnjim ministrom Grilcem nevladne organizacije tudi tokrat v delovni skupini imele 3 predstavnike, ki jih bodo izbrale same.
Celotna novica...

Ministrica za kulturo je upoštevala opozorilo CNVOS, da morajo biti nevladne organizacije avtonomne pri izbiri svojih predstavnikov v njeno Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami. Na sestanku med ministrico in CNVOS, ki je bil posledica dopisa CNVOS-a izpred dveh tednov in je potekal 3. novembra, je bilo zato dogovorjeno, da bodo enako kot pod prejšnjim ministrom Grilcem nevladne organizacije tudi tokrat v delovni skupini imele 3 predstavnike, ki jih bodo izbrale same.

(7.11.2014) Začel se je postopek izbora predstavnikov NVO v Delovno skupino za trajni dialog z NVO v kulturi

Razpisan je postopek izbora 3 (treh) predstavnikov nevladnih organizacij s področja kulture v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi; in sicer po enega za področje umetnosti, kulturne dediščine in medijev. Pri izbiri se bo upoštevala tudi želja ministrstva, da predstavniki prihajajo iz različnih statističnih regij z namenom, da bodo ustrezno predstavljeni tudi regionalni problemi.
Celotna novica...

Razpisan je postopek izbora 3 (treh) predstavnikov nevladnih organizacij s področja kulture v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi; in sicer po enega za področje umetnosti, kulturne dediščine in medijev. Pri izbiri se bo upoštevala tudi želja ministrstva, da predstavniki prihajajo iz različnih statističnih regij z namenom, da bodo ustrezno predstavljeni tudi regionalni problemi.

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij poteka na podlagi Poslovnika za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov nevladnih organizacij najdete na: http://www.cnvos.si/article/id/92/cid/24

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij je zasnovan tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se potem poskuša najti dogovor o predstavnikih. Če do dogovora ne pride, sledijo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (se prijavile kot elektorji).

V primeru volitev bodo predstavniki NVO izbrani na sledeči način:
Prvi predstavnik bo postal kandidat, ki bo na volitvah prejel najvišje število glasov ne glede na področje.
Drugi predstavnik bo postal kandidat, ki je prejel najvišje število glasov na preostalih dveh področjih in ki obenem ne bo iz iste statistične regije kot prvi predstavnik.
Tretji predstavnik bo postal kandidat z največjim številom glasov na tretjem področju in ki obenem ne bo iz statističnih regij, iz katerih prihajata prva dva predstavnika.

V primeru, da ne bo dovolj kandidatov iz različnih statističnih regij, bodo odločujoči glasovi.

Predstavnik NVO po tem postopku tudi ne more postati kandidat, ki bo ga bo za člana Delovne skupine za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi neposredno izbrala ministrica za kulturo. Na Ministrstvu za kulturo je namreč v teku izbor drugih članov iste delovne skupine, kjer pa o izbiri odloča ministrica, ne pa samostojno nevladne organizacije.

Kandidate za posamezno področje lahko predlagajo vse NVO, ki so na posameznem področju aktivne (NVO s področja umetnosti torej kandidata za področje umetnosti itd.). Za vsako področje lahko posamezna NVO prijavi samo enega kandidata. Sodelujejo lahko tudi NVO, ki nimajo svojega kandidata. Te se lahko prijavijo kot elektorji, s čimer dobijo volilno pravico v primeru, da bo prišlo do volitev. Za elektorje velja enako kot za predlaganje kandidatov: za volilno pravico na področju umetnosti se lahko prijavi vsaka NVO s polja umetnosti itd. Prijavnica za oboje – za kandidaturo ali (samo) elektorstvo, je objavljena na dnu te objave.

Od kandidatov se pričakuje, da imajo sledeča znanja:
poznavanje področja, za katerega se kandidira (umetnost, kulturna dediščina, mediji)
poznavanje delovanja NVO iz drugih področij kulture.

Glede na prošnjo Ministrstva za kulturo, da bi delovna skupina pričela z delom čim hitreje so nekateri roki glede na določbe Poslovnika za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij nekoliko skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

6. 11. 2014 - objava poziva za prijavo kandidatov in upravičencev
17. 11. 2014 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
18. 11. 2014 ob 12:00 - seja komisija za pregled prijav in izdajo pozivov za dopolnitev prijav
20. 11. 2014 - rok za dopolnitev prijav
21. 11. 2014 - objava seznama predlaganih kandidatov
25. 11. 2014 ob 12:00 - predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
25. 11. 2014 - začetek volitev (pogojno)
1. 12. 2014 - zaključek volitev (pogojno)
2. 12. 2014 ob 12:00 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije s področja kulture, da sodelujete v postopku izbora. 

Nevladna organizacija (upravičenec), ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi napisati krajšo predstavitev kandidata. Štelo se bo, da kandidat kandira za predstavnika za tisto področje (umetnost, kulturna dediščina ali mediji), na katerem deluje organizacija, ki ga je predlagala. Če bo torej npr. nevladna organizacija na prijavi označila, da deluje na področju umetnosti, bo njen kandidat kandidiral za predstavnika na področju umetnosti. 

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika upravičenca in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta tako vsebovati faksimile podpisa ali poskenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite
po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
po faxu na številko: 01/542 14 24 ali
po elektronski pošti na: matej@cnvos.si

Ne glede na način pošiljanja, mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 17. 11. 2014 do polnoči.

(27.10.2014) Pomembna zmaga nevladnih organizacij na ustavnem sodišču

Ustavno sodišče je odločilo, da je širitev območij stavbnih zemljišč do 5000 kvadratnih metrov zgolj s sklepom občinskega sveta, brez sodelovanja javnosti, neustavna.
Celotna novica...

Ustavno sodišče je odločilo, da je širitev območij stavbnih zemljišč do 5000 kvadratnih metrov zgolj s sklepom občinskega sveta, brez sodelovanja javnosti, neustavna.

Sodišče je presodilo, da sta s spornim 29. členom novele Zakona o prostorskem načrtovanju kršeni Aarhuška konvencija in ustava, saj ne vključuje javnosti, zato je izvajanje člena prepovedalo. S tem je ugodilo pobudi za presojo ustavnosti, ki jo je februarja 2013 skupaj vložilo osem nevladnih organizacij s področij urejanja prostora in varstva okolja. Gre za pomembno pravno zmago Mreže za prostor, ki združuje nevladne organizacije na področju urejanja prostora, in mreže okoljskih nevladnih organizacij Plan B za Slovenijo.


Sporni člen je uzakonil splošen odmik od uveljavljenega sistema načrtovanja posegov v prostor, saj je dopustil širitev območja stavbnih zemljišč v občini do 5000 m2 zgolj s sprejemom sklepa občinskega sveta o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč. V postopku sprejema je bilo izključeno sodelovanje strokovne in splošne javnosti, izključeno je bilo sodelovanje nosilcev urejanja prostora in s tem usklajevanje različnih interesov v prostoru. Nevladne organizacije so menile, da je to v nasprotju s Konvencijo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuško konvencijo). Ustavno sodišče je temu pritrdilo.


Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v svojem poročilu o uporabi spornega člena za obdobje od julija 2012 do februarja 2013 ugotovilo, da ga je v kratkem obdobju pol leta uporabilo 38 občin, podanih je bilo 93 predlogov za zazidalna zemljišča v skupni izmeri 250.935,20 m2. Največ novih zazidalnih površin so s tem členom pridobili v občini Grosuplje (31.512 m2), sledili sta občini Mozirje (24.581 m2) in Ljubno (17.878 m2). Prepoved posegov v prostor, ki predstavljajo nedopusten odmik tako od pravil prostorskega načrtovanja kot tudi varstva okolja, je tako pomemben dosežek nevladnih organizacij zaradi preprečitve velike dolgoročne škode za prostor in okolje, pa tudi zaradi preprečitve težav zaradi neusklajenosti interesov, povzročanja krivic in sodnih sporov, do katerih bi lahko prišlo ob obsežni uporabi spornega člena.
Pomembno je, da se je Ustavno sodišče izreklo tudi o pravnem interesu vlagateljev pobude, ki so nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja in nevladne organizacije s področja urejanja prostora. Sodišče je ugotovilo, da je namen njihovega delovanja varstvo interesov okolja in skladnega prostorskega razvoja, v okvirih katerega si prizadevajo tudi za sodelovanje javnosti v postopkih, v katerih se sprejemajo odločitve o prostorskem razvoju, ter imajo tudi interes sodelovati v takih postopkih. Izpodbijani 29. člen ureja določanje namenske rabe prostora, ki pomeni temelj za načrtovanje prostorskega razvoja, zato pobudniki izkazujejo pravni interes, v kolikor postopek prostorskega načrtovanje ne ureja sodelovanja javnosti.


Pobudo je pripravil Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC v sodelovanju z Zavodom METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije, na Ustavno sodišče pa so jo skupaj vložile nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo, Inštitut za politike prostora – IPoP, METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije, Mariborska kolesarska mreža in Zavod Tovarna.

Povzetek osnovnih dejstev o pobudi za presojo ustavnosti:
Ustavno sodišče je z odločbo U-I-43/13-19 z dne 9.10.2014 ugodilo pobudi za presojo ustavnosti, ki jo je osem nevladnih organizacij s področja varstva okolja in urejanja prostora vložilo februarja 2013 zoper 29. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS št. 57/12 in 109/12). Po tem, ko je Ustavno sodišče že 11.4.2013 izdalo odločbo o začasnem zadržanju izvajanju navedenega čelna, je s končno določbo ugotovilo, da je navedeni 29. člen v neskladju z Ustavo.
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti je bila pripravljena v okviru Mreže za prostor, ki s strokovno podporo in informiranjem krepi vlogo nevladnih organizacij ter lokalnih pobud za trajnostno in vključujoče urejanje prostora. Podprle so jo organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja, ki delujejo v okviru mreže Plan B za Slovenijo: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj ter Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo.
Odločba Ustavnega sodišča RS:
http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.nsf/0/1a074a4a18550e0dc1257d78003d3b40/$FILE/U-I-43-13.pdf
Povezava na pobudo za presojo ustavnosti:
http://ipop.si/wp/wp-content/uploads/2013/02/Pobuda-US-29.-clen-koncna-verzija.pdf
Povezava na predhodne objave v zvezi s tem:
http://ipop.si/2012/12/19/drzavni-zbor-obravnava-predlog-zakona-ki-omogoca-splosen-odstop-od-pravil-prostorskega-nacrtovanja/
http://ipop.si/2013/02/22/moznost-siritve-stavbnih-zemljisc-na-ustavnem-sodiscu/
 

(24.10.2014) Pozitivne napovedi za Ilirskobistriške nevladne organizacije

Po besedah starega/novega župana Ilirske Bistrice, g. Emila Rojca pozitivne napovedi za Ilirskobistriške nevladne organizacije: "Ker zaradi poslovanja po dvanajstinah občina ni uspela financirati društev in krajevnih skupnosti, bodo vsaj slednje, če bo proračun sprejet v novembru, svoj proračun lahko porabile do konca leta. Občinskemu svetu bom predlagal, da bi društvom letošnjo vsoto prenesli in izplačali drugo leto." Upamo, da ne ostane samo pri besedah.
Celotna novica...

Po besedah starega/novega župana Ilirske Bistrice, g. Emila Rojca pozitivne napovedi za Ilirskobistriške nevladne organizacije: "Ker zaradi poslovanja po dvanajstinah občina ni uspela financirati društev in krajevnih skupnosti, bodo vsaj slednje, če bo proračun sprejet v novembru, svoj proračun lahko porabile do konca leta. Občinskemu svetu bom predlagal, da bi društvom letošnjo vsoto prenesli in izplačali drugo leto." Upamo, da ne ostane samo pri besedah.

(24.10.2014) Pregled pogojev pridobitve statusa v javnem interesu

Na CNVOSu so pripravili obsežen pregled pogojev, ki jih morajo izpolniti nevladne organizacije za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu. Slovenska zakonodaja zaenkrat pridobitev omenjenega statusa ureja za 29 različnih področij, pogoji pa se na njih razlikujejo.
Celotna novica...

Na CNVOSu so pripravili obsežen pregled pogojev, ki jih morajo izpolniti nevladne organizacije za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu. Slovenska zakonodaja zaenkrat pridobitev omenjenega statusa ureja za 29 različnih področij, pogoji pa se na njih razlikujejo.

(23.10.2014) Nov vodnik po programu Erasmus + Mladi v akciji in novi razpisni roki

Obveščamo vas, da je Evropska komisija objavila novi Vodnik po programu Erasmus+ za leto 2015, ki je dostopen tudi na podstrani: Prijavna dokumentacija. V Vodniku so podrobneje opredeljene različne možne aktivnosti posameznih ukrepov, pogoji za vključitev in merila za sprejem projektov v program za posamezen ukrep ter obveznosti prijaviteljev, katerih projekti so sprejeti v program, zato vam svetujemo, da si pred pripravo projekta podrobneje preberete te relevantne informacije v Vodniku.
Celotna novica...

Obveščamo vas, da je Evropska komisija objavila novi Vodnik po programu Erasmus+ za leto 2015, ki je dostopen tudi na podstrani: Prijavna dokumentacija. V Vodniku so podrobneje opredeljene različne možne aktivnosti posameznih ukrepov, pogoji za vključitev in merila za sprejem projektov v program za posamezen ukrep ter obveznosti prijaviteljev, katerih projekti so sprejeti v program, zato vam svetujemo, da si pred pripravo projekta podrobneje preberete te relevantne informacije v Vodniku.
KA 1:
mladinske izmenjave,
evropska prostovoljna služba in
mobilnost mladinskih delavcev
KA 2:
strateška partnerstva
na področju mladine
KA 3:
dialog med mladimi in
oblikovalci politik
4. februar 2015 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 5. in 30. 9. 2015)
4. februar 2015 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 6. in 30. 9. 2015)
4. februar 2015 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 5. in 30. 9. 2015)
30. april 2015 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 8. in 31. 12. 2015)
30. april 2015 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 9. in 31. 12. 2015)
30. april 2015 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 8. in 31. 12. 2015)
1. oktober 2015 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 1. in 31. 5. 2016)
1. oktober 2015 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 1. in 31. 5. 2016)
1. oktober 2015 do 12:00
(začetek projekta v času
med 1. 1. in 31. 5. 2016)

Slovenski vodnik (verzija 3, junij 2014) po programu Ersamus+ je dosegljiv na tej povezavi.

(22.10.2014) Posvet mladinskega sektorja

Posvet mladinskega sektorja je letni dogodek, namenjen mladim, mladinskim delavcem in voditeljem, predstavnikom mladinskih organizacij in organizacij za mlade in vsem drugim, ki na takšen ali drugačen način soustvarjajo in sooblikujejo področja, politike in programe za mlade.
Celotna novica...

Posvet mladinskega sektorja je letni dogodek, namenjen mladim, mladinskim delavcem in voditeljem, predstavnikom mladinskih organizacij in organizacij za mlade in vsem drugim, ki na takšen ali drugačen način soustvarjajo in sooblikujejo področja, politike in programe za mlade.

Posvet mladinskega sektorja je letni dogodek, namenjen mladim, mladinskim delavcem in voditeljem, predstavnikom mladinskih organizacij in organizacij za mlade in vsem drugim, ki na takšen ali drugačen način soustvarjajo in sooblikujejo področja, politike in programe za mlade.

Namen letošnjega posveta je izpostaviti pričakovanja sektorja in njegova priporočila za deležnike, ki skupaj z mladimi, mladinskimi organizacijami in organizacijami za mlade sektor tudi sooblikujejo. Skupna pričakovanja in priporočila bodo umestili v zaključno resolucijo posveta.

Posvet mladinskega sektorja bo potekal v torek, 4. novembra 2014, s pričetkom ob 9.30 uri, v Konferenčnem centru na Brdu pri Kranju.

Področja in tematike, ki so jih uvrstili na dnevni red posveta, so oblikovali na podlagi predlogov, ki so jih prejeli in v skladu z aktualno situacijo v mladinskem sektorju. Natančen urnik posveta in tematike so opisane v prilogi vabila.

Posveta se bo udeležila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Stanka Setnikar Cankar, ki bo predstavila svoje poglede na situacijo ter načrte Vlade RS na področju mladine.

Organizatorji prosijo, da se na posvet prijavite preko elektronske prijavnice. Prijave sprejemajo do 27. oktobra 2014.

Vsi udeleženci posveta boste do 28. oktobra 2014 prejeli osnutek končne resolucije, ki ga bo možno dopolnjevati pred in na samem posvetu.

 

(1.10.2014) Preverite kakšna so stališča županskih kandidatov do sodelovanja z nevladnim sektorjem

Ali vas zanima kakšna so stališča kandidatov za župana v vaši občini? Vas zanima, če in kako bodo prispevali k razvoju športa, kulture, turizma, sociale, …? Kako bodo podpirali delo društev? Regionalna stičišča nevladnih organizacij so skupaj s CNVOS oblikovala skupno nacionalno akcijo Lokalne volitve 2014, ki bo omogočala spremljanje stališč županskih kandidatov. Zakaj? Zato, da boste lažje izbrali najboljšega župana.
Celotna novica...

Ali vas zanima kakšna so stališča kandidatov za župana v vaši občini? Vas zanima, če in kako bodo prispevali k razvoju športa, kulture, turizma, sociale, …? Kako bodo podpirali delo društev? Regionalna stičišča nevladnih organizacij so skupaj s CNVOS oblikovala skupno nacionalno akcijo Lokalne volitve 2014, ki bo omogočala spremljanje stališč županskih kandidatov. Zakaj? Zato, da boste lažje izbrali najboljšega župana.

Na voljo najobsežnejša vseslovenska primerjava med županskimi kandidati – kateri od njih se najbolj zaveda, da lahko razvoj skupnosti gradimo le skupaj in zato zna sodelovati z nevladnimi organizacijami


Regionalna stičišča nevladnih organizacij so skupaj s Centrom nevladnih organizacij Slovenije oblikovala spletno aplikacijo, ki omogoča regijsko in vseslovensko primerjavo med županskimi kandidati glede na njihov odnos do nevladnih organizacij. Na županske kandidate smo naslovili vprašanja o izzivi v lokalni skupnosti na področju športa, kulture, sociale ipd. in njihovega reševanja. Odgovori kandidatov iz naše regije so objavljeni na: http://www.mojadruzba.si/lokalne-volitve-2014/notranjsko-kraska-podatki


Vprašanja so zasnovana dvostopenjsko: prvi sklop je nacionalen in enak pri vseh kandidatih, drug sklop vprašanj je pa specifičen za vsako občino in je bil oblikovan s pomočjo lokalnih nevladnih organizacij.


Odziv županskih kandidatov v naši regiji je bil izjemen, saj imamo odgovore skoraj vseh, ki kandidirajo v šestih občinah Primorsko-notranjske regije.
Odnos kandidata do teh vprašanj pa priča tudi o njegovem odnosu do družbe, občanov, neposredno demokracije, skratka, priča o načinu vodenja občine.

(15.9.2014) Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2014

Predmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2014 je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.
Celotna novica...

Predmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2014 je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

(9.9.2014) Vprašajte bodočega župana!

Kaj si želite vprašati kandidate za župana v vaši občini? Kaj pričakujete od novega župana? Vas zanima, če in kako bo prispeval k razvoju športa, kulture, turizma, sociale, idr.? Bo podpiral delo društev in kako? Vprašajte ga!
Celotna novica...

Kaj si želite vprašati kandidate za župana v vaši občini? Kaj pričakujete od novega župana? Vas zanima, če in kako bo prispeval k razvoju športa, kulture, turizma, sociale, idr.? Bo podpiral delo društev in kako? Vprašajte ga!

Želimo si, da se nevladne organizacije sliši v predvolilnih soočenjih, zato vse notranjsko-kraške NVO (društva, zasebne zavode in ustanove) vabimo, da nam posredujete vprašanja, ki jih želite postaviti županskim kandidatom v vaši občini. Vprašanja naj se dotikajo konkretne problematike, s katero se srečujete NVO pri svojem delovanju ali pa naj opozarjajo na lokalno problematiko vaše občine ali nekega področja.

Akcijo Lokalne volitve 2014 in nevladne organizacije izvajamo vsa regionalna stičišča, vse prejete odgovore županskih kandidatov pa bomo objavili na portalu www.mojadruzba.si, kjer bo v ta namen vzpostavljena posebna aplikacija, ki bo omogočala spremljanje odzivnosti / neodzivnosti županskih kandidatov. V primeru prevelikega števila vprašanj bomo naredili izbor najpogostejših in naj aktualnejših ter jih posredovali županskim kandidatom, vam pa zagotovili anonimnost.

Vaša vprašanja nam lahko do ponedeljka, 15.9.2014 posredujete preko e-pošte tatjana@boreo.si .

Mi že odštevamo … do lokalnih volitev je še 25 dni. Zdaj vprašajte, kar si želite! Zato, da boste izbrali najboljšega župana.

(5.9.2014) Natečaj Vse = mogoče!

KD Skladi skupaj s partnerji iščejo ekipe, ki verjamejo, da Vse = mogoče! in želijo uresničiti svoje projektne ideje! Vabijo inovatorje, podjetnike, umetnike, športnike, filantrope in druge nevladnike. S prijavo svojega projekta se potegujte za nagrado v skupni vrednosti do 20.000 EUR.
Celotna novica...

KD Skladi skupaj s partnerji iščejo ekipe, ki verjamejo, da Vse = mogoče! in želijo uresničiti svoje projektne ideje! Vabijo inovatorje, podjetnike, umetnike, športnike, filantrope in druge nevladnike. S prijavo svojega projekta se potegujte za nagrado v skupni vrednosti do 20.000 EUR.

Kaj morate narediti? Imate 2 možnosti:

- Svojo idejo potegnite iz predala, sestavite tim in idejo izoblikujte v uresničljiv projekt!

- Povabite svoj tim na viharjenje možganov in izdelajte zmagovalno projektno idejo!

Prijavite se preko preprostega prijavnega obrazca, s pomočjo katerega lahko kot vodja tima vnesete svojo projektno idejo oziroma projekt. Bodite drzni! Razmislite, na kakšen način (po kakšnih korakih) je vaša ideja uresničljiva. Prijavite lahko tako projektne ideje kot projekte, ki že nastajajo. 

Vse o natečaju lahko najdete na: http://www.vsejemogoče.si

Nagrade podarjajo: KD Skladi 10.000 € kot nakazilo na TRR udeleženca, Si.mobil 5.000 € v izdelkih in storitvah, Radio Center 5.000 € v obliki promocije. 

 

(5.9.2014) 3. razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev 2014

Zavarovalnica Triglav razpisuje 3. razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev v letu 2014.
Celotna novica...

Zavarovalnica Triglav razpisuje 3. razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev v letu 2014.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, izobraževanja, okoljevarstva in zdravstva. Vlagatelji lahko vloge oddajo izključno preko elektronskega obrazca za oddajo vloge oz. prijave, ki je na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d. d. (www.triglav.eu, zavihek: družbena odgovornost, zavihek: sponzorstva).

Vlagatelji naj prijavijo na razpis le projekte, ki se bodo začeli po 17. oktobru 2014.

V vlogi morajo biti čim bolj celovito opisane aktivnosti projekta in promocijska ponudba. Pri dodajanju priponk je potrebno upoštevati navodila o velikosti in formatu priponk. Dodatnih gradiv oddanih izven elektronske aplikacije komisije za podelitev sponzorskih in donatorskih sredstev ne bodo mogle upoštevati.

Rok za oddajo vlog na 3. razpis je do 18. septembra 2014 do 16.00 ure

Za pomoč in informacije smo vam na voljo do 18. septembra 2014 di 12:00 ure na naslovu sponzorstva@triglav.si

 

(5.9.2014) Lidl Slovenija ima donacijo za vaše projekte

Vsaka dobra ideja potrebuje pomoč, da se razcveti v dobro delo. Imate na papirju projekt, ki potrebuje nekaj pomoči? Pišite nam, Lidl Slovenija vam lahko pomaga z donacijo.
Celotna novica...

Vsaka dobra ideja potrebuje pomoč, da se razcveti v dobro delo. Imate na papirju projekt, ki potrebuje nekaj pomoči? Pišite nam, Lidl Slovenija vam lahko pomaga z donacijo.

Bi radi pomagali vašemu mestu, imate idejo, kako izboljšati življenje v vaši skupnosti, ste skupina ljudi, ki ima načrt za boljše življenje svoje okolice? Ne skrivajte se in svoje projekte delite z njimi.

Podjetje Lidl Slovenija bo prav vsak teden izbralo en projekt in ga podprlo z donacijo, na Planet Siol.net pa bodo poskrbeli, da bo za vašo akcijo vedela vsa Slovenija!

"Imam projekt: kako mi lahko pomagate?"
Čisto preprosto! Društva, zavodi, organizacije, šole in vrtci: izpolnite spodnji obrazec in jim razkrite svoj projekt. Pustite  svoje podatke in poklicali vas bodo. Podprli bodo nove ideje in pomagali tudi tistim, ki projekte že izvajajo in potrebujejo dodatna sredstva.

(5.9.2014) Sodelovanje tretjih držav na razpisih Ustvarjalne Evrope

Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Makedonija in Srbija tudi uradno članice podprograma Kultura
Celotna novica...

Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Makedonija in Srbija tudi uradno članice podprograma Kultura

Evropska komisija (EK) je 3. februarja objavila nov seznam držav, ki NISO članice EU in so upravičene do sodelovanja na aktualnih razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, seznam je bil osvežen 25. julija 2014:

1) Islandija, Norveška, Albanija (sporazum podpisan 24. junija 2014) ter Bosna in Hercegovina (sporazum podpisan 22. julija 2014) v podprogramih MEDIA in Kultura;
2) Makedonija (sporazum podpisan 22. julija 2014), Moldavija, Črna gora (sporazum podpisan 22.julija 2014), Srbija (sporazum podpisan 19. junija 2014) in Turčija samo v podprogramu Kultura;
3) Gruzija: v podprogramu Kultura in samo deloma v podprogramu MEDIA.

Projekti z naštetimi državami bodo podprti, če bodo ob objavi odločb o financiranju s strani EK že podpisani ustrezni sporazumi z zadevnimi državami. Vse ostale države, ki niso članice EU in so izrazile interes za sodelovanje v programu Ustvarjalna Evropa, tega sporazuma najverjetneje ne bodo pravočasno podpisale.

*Ker pogajanja med Turčijo in Evropsko komisijo še niso končana, Turčija morda ne bo pravočasno upravičena do polnopravnega sodelovanja v programu Ustvarjalna Evropa. V primeru, da je v vaš projekt vključeno minimalno število partnerjev, vključno s turškim, vam priporočamo, da poiščete dodatnega partnerja iz ene od upravičenih držav članic programa za sodelovanje pri projektu.

Več na: http://culture.ced-slovenia.eu/izpis.php?id=1405

(5.9.2014) Predstavitev nevladnih organizacij

29.8.2014 so se na Titovem trgu v Postojni predstavile nevladne organizacije iz Notranjsko kraške regije.
Celotna novica...

29.8.2014 so se na Titovem trgu v Postojni predstavile nevladne organizacije iz Notranjsko kraške regije.

Na osrednjem postojnskem trgu so se predstavile nevladne organizacije Notranjsko-kraške regije. Že tradicionalno so na stojnicah člani posameznih organizacij zainteresiranim povedali nekaj več o svojih dejavnostih, z veseljem pa je, kot vsa leta doslej, vse obiskal tudi župan Občine Postojna Jernej Verbič, ki ob vsaki priložnosti poudarja, kako velikega pomena je delovanje nevladnih organizacij, ki so seveda tudi neprofitne. Še posebej v času, ko je ob gospodarski krizi še kako prisotna tudi kriza vrednot, so s svojim delom prav neprofitne organizacije tiste, ki s svojim nesebičnim delom vnašajo v družbo osnovne vrednote človekovega dostojanstva.

Pravzaprav si sodobne družbe brez njih ne bi mogli predstavljati. Delujejo na različnih področjih njihov trud pa je izjemnega pomena tako za lokalno okolje kot širšo družbo.

 

(3.9.2014) Z današnjim dnem višja socialna pomoč za prostovoljce

S spremembami socialne zakonodaje imajo prejemniki denarne socialne pomoči lahko za 75 EUR višjo pomoč, če so hkrati tudi prostovoljci. Pogoj je, da delo opravljajo v prostovoljski organizaciji in imajo sklenjen ustrezen dogovor o opravljanju prostovoljskega dela.
Celotna novica...

S spremembami socialne zakonodaje imajo prejemniki denarne socialne pomoči lahko za 75 EUR višjo pomoč, če so hkrati tudi prostovoljci. Pogoj je, da delo opravljajo v prostovoljski organizaciji in imajo sklenjen ustrezen dogovor o opravljanju prostovoljskega dela.

S 1. septembrom 2014 se je pričela uporabljati novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-C), ki je na novo uredila tudi položaj prejemnikov denarne socialne pomoči, ki so prostovoljci. Že po prej veljavnem zakonu je veljalo, da je višina denarne socialne pomoči odvisna od več okoliščin: ali gre za samsko osebo, ali ima oseba otroke, ali je zmožna za delo in podobno. Ena od okoliščin, ki vpliva na višino denarne socialne pomoči, je tudi ta, ali je oseba delovno aktivna. V kolikor opravlja kakšno delovno aktivnost, ki prispeva k njeni delovni (in socialni) vključenosti, je denarna socialna pomoč višja. V tem primeru namreč oseba dobi še ti. dodatek za delovno aktivnost, ki je sicer del denarne socialne pomoči.

Po novem velja, da se kot delovno aktivna oseba šteje tudi tisti prejemnik denarne socialne pomoči, ki ima sklenjen pisni dogovor o opravljanju prostovoljskega dela po Zakonu o prostovoljstvu.

Zakon o prostovoljstvu – ZProst ureja dogovor o opravljanju prostovoljskega dela za primere opravljanja ti. organiziranega prostovoljstva (16. – 22. člen ZProst). Za organizirano prostovoljstvo velja, da se izvaja v okviru prostovoljskih organizacij in najmanj 24 ur letno (7. člen ZProst). To torej pomeni, da se višje denarne socialne pomoči lahko nadejajo tisti njeni prejemniki, ki so hkrati prostovoljci v nevladni organizaciji, ki ima položaj prostovoljske organizacije, in ki so se z njo dogovorili, da bodo opravili vsaj 24 ur prostovoljskega dela letno.

Na podlagi ZProst takšen dogovor ni nujno sklenjen v pisni obliki, razen v nekaterih primerih (če to npr. zahteva prostovoljec, če prostovoljsko delo traja več kot 20 ur tedensko itd.). Ne glede na to pa dogovor mora biti sklenjen v pisni obliki, če bi prostovoljec iz tega naslova želel imeti višjo denarno socialno pomoč, saj lahko zgolj tako dokaže, da opravlja prostovoljsko delo in da je delovno aktiven.

Da bi torej prostovoljec imel višjo denarno socialno pomoč, je potrebno dvoje: da ima pisni dogovor o prostovoljskem delu za najmanj 24 ur letno in da prostovoljsko delo opravlja pri prostovoljski organizaciji. Za potrebe odmere (višje) denarne socialne pomoči se ne glede na dejansko število ur šteje, da je takšen prostovoljec delovno aktiven v obsegu od 60 do 128 ur mesečno.

Dogovor o prostovoljskem delu, ki je usklajen z ZProst ter z aktualno davčno zakonodajo, si lahko nevladne organizacije oziroma prostovoljci brezplačno izdelajo tudi v naši spletni aplikaciji ePravnik, pri čemer je potrebno izbrati dogovor, ki je namenjen prostovoljskim organizacijam.

Prostovoljska organizacija je tista nevladna organizacija, pri kateri poteka prostovoljsko delo ali ki sama zagotavlja in usposablja prostovoljce za delo drugje in ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij pri AJPES.

Osebe, ki bodo na novo zaprosile za denarno socialno pomoč, in ki so istočasno tudi prostovoljci v prostovoljskih organizacijah, lahko tako ob podaji vloge za denarno socialno pomoč priložijo tudi kopijo dogovora o opravljanju prostovoljskega dela, s čimer se jim denarna socialna pomoč poveča.

Osebe, ki že prejemajo denarno socialno pomoč, imajo od septembra dalje pravico do višje pomoči, v kolikor svojemu centru za socialno delo sporočijo, da pri prostovoljski organizaciji opravljajo prostovoljsko delo in so torej delovno aktivni. To lahko storijo preko obrazca za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, ki je na voljo tukaj. Izpolniti je potrebno rubriko »sporočam naslednje spremembe«, ki se nahaja na prvi strani obrazca in vlogi predložiti kopijo omenjenega dogovora o opravljanju prostovoljskega dela.

Prejemnik denarne socialne pomoči, ki je samska oseba in ki je hkrati tudi prostovoljec, bo zaradi tega prejel za 75,37 EUR višjo denarno socialno pomoč. Če denarno socialno pomoč prejema par in sta oba prostovoljca, se njuna skupna denarna socialna pomoč zaradi tega poveča za 113,06 EUR.

(16.6.2014) Vitra vabi na strokovno ekskurzijo v Šentrupert

Na ekskurziji v soboto 21.6.2014 bomo predstavili izkušnje, dosežke in delovanje Občine Šentrupert, ki je v zadnjih letih je postala vodilna slovenska občina na področju trajnostnega razvoja. Program vključuje praktične primere dobre prakse na dveh področjih. To je energetsko učinkovita (neodvisna) občina ter trženje lokalne naravne in kulturne dediščine.
Celotna novica...

Na ekskurziji v soboto 21.6.2014 bomo predstavili izkušnje, dosežke in delovanje Občine Šentrupert, ki je v zadnjih letih je postala vodilna slovenska občina na področju trajnostnega razvoja. Program vključuje praktične primere dobre prakse na dveh področjih. To je energetsko učinkovita (neodvisna) občina ter trženje lokalne naravne in kulturne dediščine.

Prvi del ekskurzije je namenjen trženju naravne in kulturne dediščine. Spoznali (in razumeli) bomo razvojni koncept, pristope, metode, težave,... vseh aktivnosti Šentruperta, od katerih je najbolj poznan Muzej na prostem.

Pri energiji si bomo ogledali rezultate končanih projektov na področju toplote v občinskih objektih ter spoznali prihranke in načine vključevanja podjetij in prebivalcev. Spoznali bomo tudi projekte v izvajanju, kot je Lesno predelovalni center Šentrupert, izgradnjo in zamenjavo kotlovnice na Dobu s kogeneracijo in daljinsko ogrevanje za center Šentruperta. Poudarek bo torej na trajnostnemu razvoju in koriščenju lesnih sekancev za ogrevanje. Na tem področju imajo lastniki gozdov iz občine Cerknica velike poslovne priložnosti za proizvodnjo in prodajo energije. Tako znotraj meja občine, kot tudi v regiji in celotni Sloveniji.

Vabljeni predstavniki/ce turističnih, kulturnih društev, društva kmečkih žena, turističnih/eko kmetij, lastniki gozdov, žag, lesne obrti, …

Prijava je preprosta. Na info@vitra.si pošljite prijavni obrazec, mi vam bomo potrdili prijavo. Splača se pohiteti, saj bo 50 sedežev v avtobusu hitro polnih.

 


program strokovne ekskurzije:
7.00 Odhod iz avtobusne postaje Cerknica
9.30 Župan Občine Šentrupert Rupert Gole nam bo preko svojih bogatih izkušenj predstavil ideje, inovativne projekte in vizijo ene najbolj prebojnih občin v Sloveniji. Preko projekta Lesno predelovalnega centra, ki se nahaja na območju bivše vojašnice, nam bo prestavljen koncept delovanja lesno predelovalne verige. Naslov: Dežela kozolcev Šentrupert 5
10.30 Vprašanja in odgovori
11.30 Svoj pogled na delovanje muzeja na prostem nam bo prestavila ekipa Dežele kozolcev Šentrupert, ki skrbi za strokovno ustrezen program z vključevanjem lokalnih ponudnikov v turistično pestro ponudbo kraja. Premik v enega od kozolcev. Vodenje traja 45 min, sprašuje se sproti
12.15 Na zaključku prigrizek in napitki ter prosta debata.
Zaključimo ob 13.00
13.00 Na terenu si bomo ogledali kotlarno na Dobu, ki s toploto oskrbuje zapore na Dobu. Predstavil ga bo direktor Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. gospod Uroš Pikl. Obisk zapora traja 30 min (od 13.15 do 13.45)
13.45 Vprašanja in odgovori (Uroš Pikl) Izven območja zapora
14.15 Ogrevanje s sekanci, Tesarstvo, Damjan Bajc, 041 817 001 Zidani most 3a, 8210 Trebnje. Več na: http://nep.vitra.si/ukrep.php?id=727&fid=4224#fid
15 min vožnje proti Cerknici
15.15 Odhod v Cerknico
16.30 Prihod v Cerknico

Datum: Sobota 21. 06. 2014
Sofinancer: Občina Cerknica
Kotizacija: 10 €, pobere se na avtobusu

več informacij pri: Bojan Žnidaršič 041 830 867

(6.6.2014) Dan odprtih vrat lokalnega čebelarskega društva Pivka

13. junija bo potekal Dan odprtih vrat lokalnega čebelarskega društva Pivka. Vljudno vabimo vse, ki bi želeli izvedeti kaj več o čebelarstvu, pomenu čebel in čebeljih pridelkov, da se nam ta dan pridružite in spoznate delo slovenskih čebelarjev. Z zavedanjem o pomenu čebel za naše okolje in življenje lahko vsak posameznik in tudi širša družbena skupnost naredi korak naprej za ohranitev naravnega okolja, čebel in s tem opraševanja, ki je bistvenega pomena za zadostno lokalno samooskrbo s prehrano. Vabljeni torej, da se 13. junija 2014 pridružite slovenskim čebelarjem, ki vam bomo z veseljem pokazali in predstavili pomen našega dela! Društvo ČD Pivka se bo predstavilo na stojnici pri OŠ Pivka, enota Vrtec – Vetrnica. Prijave in več informacij dobite pri predsedniku ČD Pivka g., Franku Dolganu telefonski številki 040 757 694.
Celotna novica...

13. junija bo potekal Dan odprtih vrat lokalnega čebelarskega društva Pivka. Vljudno vabimo vse, ki bi želeli izvedeti kaj več o čebelarstvu, pomenu čebel in čebeljih pridelkov, da se nam ta dan pridružite in spoznate delo slovenskih čebelarjev. Z zavedanjem o pomenu čebel za naše okolje in življenje lahko vsak posameznik in tudi širša družbena skupnost naredi korak naprej za ohranitev naravnega okolja, čebel in s tem opraševanja, ki je bistvenega pomena za zadostno lokalno samooskrbo s prehrano. Vabljeni torej, da se 13. junija 2014 pridružite slovenskim čebelarjem, ki vam bomo z veseljem pokazali in predstavili pomen našega dela! Društvo ČD Pivka se bo predstavilo na stojnici pri OŠ Pivka, enota Vrtec – Vetrnica. Prijave in več informacij dobite pri predsedniku ČD Pivka g., Franku Dolganu telefonski številki 040 757 694.

(14.5.2014) Sprememba Pravilnika o podrobnejših pogojih za pridobitev statusa NVO na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu

v Uradnem listu št. 34, objavljenem 12.5.2014 je MKO objavil spremebe Pravilnika o podrobnješih pogojih in merilih za pridobitev statusa NVO ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja.
Celotna novica...

v Uradnem listu št. 34, objavljenem 12.5.2014 je MKO objavil spremebe Pravilnika o podrobnješih pogojih in merilih za pridobitev statusa NVO ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja.

P R A V I L N I K
o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu


I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo, ustanova ali zavod (v nadaljnjem besedilu: oseba), da lahko pridobi status nevladne organizacije, ki na področju varstva okolja v Republiki Sloveniji deluje v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: nevladna organizacija), in merila za ugotavljanje izpolnjevanja teh pogojev.


II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA
2. člen
Oseba lahko pridobi status nevladne organizacije, če njen ustanovitelj ni država, občina, druga oseba javnega prava ali politična stranka in izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da ima zadostno število članov, če gre za društvo, ali zaposlenih, če gre za zavod, ali zadosti premoženja, če gre za ustanovo,
2. da je ustanovljena zaradi delovanja na področju varstva okolja,
3. da deluje neodvisno od organov oblasti in političnih strank in
4. da aktivno deluje na področju varstva okolja najmanj tri leta.


3. člen
(1) Šteje se, da oseba izpolnjuje pogoj iz 1. točke prejšnjega člena, če:
1. ima društvo zadostno število članov v skladu z zakonom, ki ureja društva;
2. ima zavod najmanj enega strokovnega delavca, ki opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe civilnega prava;
3. ustanovitveno premoženje ustanove znaša najmanj 400 eurov.
(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka izkazuje društvo z dokazilom o registraciji društva in z evidenco svojih članov, zavod z vpogledom v ustrezno pogodbo s strokovnim delavcem, ustanova pa z aktom o ustanovitvi.


4. člen
Šteje se, da oseba izpolnjuje pogoj iz 2. točke 2. člena tega pravilnika, če iz njenega ustanovitvenega akta izhaja, da je namen ustanovitve delovanje na področju varstva okolja, iz njenega delovnega programa in dejavnosti pa je razvidno, da se aktivno zavzema za varstvo okolja, ki vključuje zlasti prizadevanje za:
1. trajnostni razvoj,
2. varstvo in trajnostno rabo naravnih dobrin,
3. zmanjševanje onesnaževanja in obremenjevanja okolja z emisijami, odpadki in nevarnimi snovmi,
4. varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
5. zmanjševanje možnih vplivov na okolje z gensko spremenjenimi organizmi,
6. vključevanje okoljskih politik v ostale sektorje ali
7. snovno učinkovitost.


5. člen
Šteje se, da oseba izpolnjuje pogoj iz 3. točke 2. člena tega pravilnika, če je iz ustanovitvenih aktov osebe razvidno, da na sprejemanje njenih odločitev ne vplivajo državni ali občinski organi, nosilci javnih pooblastil, politične stranke, gospodarske družbe in njihova združenja.


6. člen
(1) Šteje se, da oseba izpolnjuje pogoj iz 4. točke 2. člena tega pravilnika, zlasti če:
1. izvaja različne aktivnosti s ciljem ozaveščanja javnosti o problematiki varstva okolja, kot na primer:
– izvaja okoljsko vzgojo za različne ciljne skupine,
– organizira izobraževanja, seminarje, okrogle mize, strokovna in delovna srečanja, tabore,
– izvaja svetovanje,
– izvaja raziskave na področju varstva okolja in skrbi za razvoj informacijskih sistemov ter na podlagi teh aktivnosti neposredno komunicira z javnostjo;
2. organizira, izvaja ali sodeluje pri akcijah na področju varstva okolja z namenom zmanjševanja obremenjevanja okolja in njegovih delov, kot na primer:
– akcije za sanacije degradiranih delov okolja ali naravnih vrednot,
– akcije, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja živalskih in rastlinskih vrst in renaturaciji njihovih življenjskih prostorov,
– akcije, ki prispevajo k zmanjšanju onesnaženosti okolja,
– akcije, ki prispevajo k učinkoviti rabi energije ter rabi in ohranjanju obnovljivih virov energije,
Stran 3870 / Št. 34 / 12. 5. 2014 Uradni list Republike Slovenije
– akcije, ki prispevajo k zmanjševanju vplivov na podnebne spremembe, vključno z učinkovito rabo energije ter rabo obnovljivih virov energije,
– akcije, ki prispevajo k zmanjševanju škodljivih posledic na okolje v primeru naravnih in drugih nesreč;
3. izdaja periodične publikacije, zbornike, strokovno literaturo ali druge publikacije, povezane s tematiko varstva okolja, ali na kakršenkoli drug način skrbi za razširjanje okoljskih podatkov in informacij v javnih medijih;
4. s svojo dejavnostjo spodbuja dialog in sodelovanje med različnimi partnerji varstva okolja, zlasti med nevladnimi organizacijami, gospodarskimi družbami in občinami;
5. sodeluje pri delu zakonodajne in izvršilne veje oblasti z dajanjem mnenj in pripomb na splošne pravne akte in programe ali
6. spremlja stanje na področju varstva okolja in daje organom zakonodajne in izvršilne veje oblasti mnenja, priporočila in pobude v zvezi z izvajanjem predpisov ali politik varstva okolja.
(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka oseba izkazuje s poročilom o delu, ki mu mora priložiti tudi dokazila, kot na primer:
– programe izobraževanja,
– naročila o svetovanju, izkazana s pisno korespondenco,
– končna poročila o opravljenih raziskavah,
– končna poročila o poteku in uspehu akcij,
– slikovna gradiva, kopije objavljenih publikacij in kopije člankov izdanih v javnih medijih,
– pobude in priporočila pristojnim organom,
– reference.
(3) Poročilo o delu iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zatrjevane aktivnosti v zadnjih treh letih delovanja osebe pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa nevladne organizacije.

III. MERILA ZA UGOTAVLJANJE
IZPOLNJEVANJA POGOJEV
7. člen
Oseba mora za pridobitev statusa nevladne organizacije izpolnjevati pogoje iz tega pravilnika in v zadnjih treh letih delovanja pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa nevladne organizacije pridobiti najmanj 7 točk po načinu točkovanja iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika, pri čemer mora pridobiti najmanj 3 točke iz aktivnosti in akcij iz 1. in 2. točke priloge tega pravilnika.

8. člen
(1) Izpolnjevanje pogojev iz 3. člena tega pravilnika mora nevladna organizacija v vsakem času dokazovati na pisno zahtevo ministrstva.
(2) Nevladna organizacija mora vsako leto do 31. marca za preteklo koledarsko leto ministrstvu poslati poročilo o delu, iz katerega so razvidne izvedene aktivnosti v preteklem koledarskem letu, ter letni program delovanja nevladne organizacije. Poročilu o delu je treba priložiti dokazila o zatrjevanih izvedenih aktivnostih.

9. člen
Nevladna organizacija mora ministrstvo pisno obvestiti o vsaki spremembi ustanovitvenega akta, ki posega na področje njenega delovanja, in mu poslati spremenjeni ustanovitveni akt.

IV. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu (Uradni list RS, št. 112/06).

11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-546/2013
Ljubljana, dne 8. maja 2014
EVA 2013-2330-0212
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

(14.5.2014) Objavljeni so roki programa Evropa za državljane, ter nov vodnik po programu

Objavljen je nov vodnik za program Evropa za državljane za programsko obdobje 2014-2020. Vodnik je na voljo tudi v slovenskem jeziku, vendar je v primeru neskladja med angleško in slovensko verzijo merodajna izključno angleška verzija vodnika po programu. Prvi rok za oddajo projektnih predlogov je 4.junij za projekte Evropskega spominjanja, projekte pobratenja mest in mreže mest. Drugi rok za oddajo projektnih predlogov je 1. september za projekte civilne družbe, projekte pobratenja mest in mreže mest.
Celotna novica...

Objavljen je nov vodnik za program Evropa za državljane za programsko obdobje 2014-2020. Vodnik je na voljo tudi v slovenskem jeziku, vendar je v primeru neskladja med angleško in slovensko verzijo merodajna izključno angleška verzija vodnika po programu. Prvi rok za oddajo projektnih predlogov je 4.junij za projekte Evropskega spominjanja, projekte pobratenja mest in mreže mest. Drugi rok za oddajo projektnih predlogov je 1. september za projekte civilne družbe, projekte pobratenja mest in mreže mest.

Projekti morajo stremeti k splošnim ciljem programa Evropa za državljane in letnim prednostnim nalogam. Več o programu si lahko preberete v vodniku na sledeči povezavi. Program je razdeljen na dva sklopa;  sklop 1 -Evropski zgodovinski spomin in sklop 2 Demokratično delovanje in državljanska udeležba .

Splošni in posebni cilji programa so:

 • prispevati k seznanjenosti državljanov z Unijo, njeno zgodovino in raznolikostjo;
 • spodbujati evropsko državljanstvo ter izboljšati pogoje za državljansko in demokratično udeležbo na ravni Unije.

Posebni cilji se bodo uresničevali na nadnacionalni ravni ali z evropsko razsežnostjo:

 • povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni zgodovini in vrednotah ter namenu Unije, ki je krepiti mir, njene vrednote in blaginjo njenega ljudstva s spodbujanjem razprave, razmisleka in razvoja mrež;
 • spodbujati demokratično in državljansko udeležbo državljanov na ravni Unije z razvojem njihovega razumevanja procesa oblikovanja politik Unije ter spodbujanjem priložnosti za družbeno in medkulturno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

Letne prednostne naloge, ki se razlikujejo od sklopa do sklopa so:

Sklop 1: Evropski zgodovinski spomin


V skladu s členom 3 Pogodbe o Evropski uniji je cilj EU krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov.
Glede na navedeni člen in splošni opis sklopa 1 bo program Evropa za državljane podpiral projekte, ki proučujejo vzroke totalitarnih režimov v moderni zgodovini Evrope ter projekte o drugih odločilnih trenutkih in referenčnih točkah v novejši evropski zgodovini.
V letu 2014 bodo obeleženi zlasti naslednji zgodovinski dogodki: 100. obletnica začetka prve svetovne vojne, 25. obletnica padca berlinskega zidu in 10. obletnica širitve Evropske unije v srednjo in vzhodno Evropo. Ti ključni trenutki moderne evropske zgodovine so bili torej izbrani za prednostne naloge sklopa 1 programa Evropa za državljane za leto 2014.


Sklop 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba


Med 22. in 25. majem 2014 bodo v vseh državah članicah potekale volitve v Evropski parlament. To bodo prve volitve v okviru Lizbonske pogodbe, ki krepi vlogo državljanov EU kot političnih akterjev v skladu s členom 11 PEU.
Glede na navedeno bo za leto 2014 prednostna naloga sklopa 2 programa Evropa za državljane usmerjena v volitve v Evropski parlament in udeležbo državljanov v demokratičnem življenju EU. Treba je poglobiti razpravo o prihodnosti Evrope, da se oblikuje evropski javni prostor za razpravo in izmenjavo mnenj o evropskih vprašanjih z evropskega vidika.
V zvezi s tem bo program Evropa za državljane v okviru sklopa 2 prednostno podpiral projekte, ki se ukvarjajo z udeležbo državljanov v demokratičnem življenju EU, in sicer od lokalne demokracije do krepitve vloge državljanov za polno udeležbo v politiki EU.

(12.5.2014) Pobuda prijateljev waldorfske pedagogike

v ponedeljek 26. maja 2014 ob 18. uri vabljeni v prostore Gozdarske šole Postojna na uvodno predavanje g. Godija Kellerja, dolgoletnega waldorfskega učitelja, predavatelja in pisatelja iz Norveške.
Celotna novica...

v ponedeljek 26. maja 2014 ob 18. uri vabljeni v prostore Gozdarske šole Postojna na uvodno predavanje g. Godija Kellerja, dolgoletnega waldorfskega učitelja, predavatelja in pisatelja iz Norveške.

Staršem naše Notranjske kraško  regije želijo  približati vzgojo in učenje otrok, ki se izvaja v Waldorfskih vrtcih in šolah. Waldorfska pedagogika je naravnana tako, da upošteva razvojna obdobja  otrok in jih poskuša  pri tem kar najbolje podpreti. Po svetu in pri nas je to pri mnogih starših vse bolj priljubljena izbira, ko se odločajo o varstvu ali šolanju svojih otrok. 

(7.5.2014) Dan odprtih vrat OO Rdečega križa v Ilirski Bistrici

Prireditev bo potekala od 9,00 do 14,00 ure na sedežu RK v prostorih Doma upokojencev v Il. Bistrici, med drugimi pa se bodo predstavili tudi proizvajalci zdrave – lokalne hrane z našega področja.
Celotna novica...

Prireditev bo potekala od 9,00 do 14,00 ure na sedežu RK v prostorih Doma upokojencev v Il. Bistrici, med drugimi pa se bodo predstavili tudi proizvajalci zdrave – lokalne hrane z našega področja.

(7.5.2014) Enostavneje do zaposlitve v NVO

Nedavno prenovljena spletna stran CNVOS vsebuje tudi spletno orodje Zaposlitve v NVO, namenjeno oddajanju ponudbe delovnih mest v NVO ter iskanju aktualnih prostih delovnih mest.
Celotna novica...

Nedavno prenovljena spletna stran CNVOS vsebuje tudi spletno orodje Zaposlitve v NVO, namenjeno oddajanju ponudbe delovnih mest v NVO ter iskanju aktualnih prostih delovnih mest.
Deluje kot spletni oglasnik, v katerega lahko ponudnik delovnega mesta vpiše opis zaposlitve in ključne podatke (opis delovnega mesta, opis zahtev za kandidate, kontaktne podatke, področje dela in regijo), iskalec zaposlitve pa lahko hitro poišče želeno delo glede na te iste parametre. 
 
Vabljeni k obisku in uporabi spletnega orodja, s katerimi lahko poiščete/najdete najprimernejše bodoče sodelavce!

(6.5.2014) Nevladniško druženje s podelitvijo nagrad akcije Vsak dan novinar, en dan nevladnik

15.5.2014 ob 18:00 v Mestnem muzeju Ljubljana, skupaj s CNVOS-om vabimo v sklopu akcije Vsak dan novinar, en dan nevladnik, na druženje nevladnikov ob glasbi in kulinaričnih dobrotah socialnega podjetja Romani Kafenava (prva romska restavracija v Sloveniji). Večerno druženje bo popestrila podelitev nagrad zmagovalcem akcije Vsak dan novinar, en dan nevladnik, v kateri so novinarke in novinarji za en dan postali nevladniki in o tem napisali izjemne prispevke.
Celotna novica...

15.5.2014 ob 18:00 v Mestnem muzeju Ljubljana, skupaj s CNVOS-om vabimo v sklopu akcije Vsak dan novinar, en dan nevladnik, na druženje nevladnikov ob glasbi in kulinaričnih dobrotah socialnega podjetja Romani Kafenava (prva romska restavracija v Sloveniji). Večerno druženje bo popestrila podelitev nagrad zmagovalcem akcije Vsak dan novinar, en dan nevladnik, v kateri so novinarke in novinarji za en dan postali nevladniki in o tem napisali izjemne prispevke.

(6.5.2014) Podpis pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov v letu 2014

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je 28.4.2014 podpisala pogodbe o sofinanciranju programov socialnega varstva. Ob podpisu pogodb je poudarila, da vsi sofinancirani programi pomembno dopolnjujejo socialnovarstvene storitve in pomagajo premagovati raznolike stiske ljudi, ki so se v času krize tudi številčno povečale.
Celotna novica...

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je 28.4.2014 podpisala pogodbe o sofinanciranju programov socialnega varstva. Ob podpisu pogodb je poudarila, da vsi sofinancirani programi pomembno dopolnjujejo socialnovarstvene storitve in pomagajo premagovati raznolike stiske ljudi, ki so se v času krize tudi številčno povečale.

V Sloveniji na področju socialnega varstva že vrsto let poteka prenos izvajanja širitev različnih oblik strokovne pomoči na zasebni sektor. Pretežni del teh storitev pravljajo nevladne organizacije, ki pogosto dajejo pobudo za zagotavljanje določenih storitev, ki jih vlada na podlagi ugotovljenega javnega interesa tudi sofinancira. Prav področje socialnega varstva je področje, kjer se takšna uspešnost in učinkovitost kaže še v posebni obliki, saj se na takšen način oblikujejo zelo kakovostni in uporabnikom bolj prilagojeni programi. 

Sofinanciranje programov poteka izključno preko rednih letnih javnih razpisov in sicer obstajata dve možnosti sofinanciranja: sofinanciranje za petletno obdobje (C programi) ali sofinanciranje za eno leto (B programi).

V letu 2014 je v večletno sofinanciranje vključenih 100 programov. Pogodbe z izbranimi izvajalci, ki so bili izbrani za petletno sofinanciranje so podpisane za vsako leto posebej.

V okviru enoletnega sofinanciranja bo v letu 2014 vključenih 45 programov v višini od 12.000 evrov do 150.000 evrov. V letu 2014 skupaj sofinancirali 145 različnih programov s področja socialnega vključevanja: socialna rehabilitacija, duševno zdravje, področje invalidov, specializirani terapevtski programi psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali družinam, programi za starejše, programi psihosocialnega svetovanja po telefonu, programi za brezdomce, programi za brezdomne uživalce drog, programi za obravnavo otrok s specifičnimi težavami, programi medgeneracijskih središč, programi na področju duševnega zdravja, programi psihosocialne pomoči žrtvam nasilja ter drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju psihosocialnih stisk. S sofinanciranjem socialnovarstvenih programov ministrstvo spodbuja in zagotavlja zaposlitev že več kot 450 strokovnjakom (socialni delavci, psihologi, specialni pedagogi, pedagogi, ter laični delavci (bivši uporabniki programov) iz različnih področij. 

Sredstva so praviloma namenjena za stroške dela strokovnih delavcev in materialne stroške (10 % ali 20 % za namestitvene programe), ki so nujni za izvajanje programov. Ministrstvo programe sofinancira največ v višini do 80 % vrednosti projekta, ostala sredstva pa morajo izvajalci zagotoviti iz lokalnih skupnosti.

V omenjene programe je poleg redno zaposlenih vključeno več kot 14.000 prostovoljcev, ki s svojim delom pomembno prispevajo k večji kakovosti izvajanja programov, še posebej zaradi svojih izkušenj., donacij, participacije uporabnikov in drugih virov.

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu socialnega varstva smo pred tremi leti pričeli tudi z evalvacijo programov, ki postaja redna naloga vedno večjega števila izvajalcev. Ministrstvo med letom skrbno spremlja izvajanje programov in preko različnih izobraževanj skrbi tudi za sprotno usposabljanje in izmenjavo izkušenj izvajalcev po posameznih področjih.

V letu 2014 bo za vse socialnovarstvene programe namenjenih 10,4 milijona evrov, od tega 8,9 milijona za večletne programe in 1.46 milijona za enoletne programe. 

V okviru enoletnih programov bodo v letu 2014 sofinancirani programi, ki pomembno dopolnjujejo mrežo večletnih programov v Sloveniji (6 zavetišč za brezdomce, varna hiše, materinski dom, zavetišče za uživalce drog, varna hiša za uživalke drog, program celostne pomoči žrtvam spolnega nasilja, program za pomoč pri demenci, terapevtski program za dvojne diagnoze, tri medgeneracijska središča, programi za otroke in mladostnike, program spremljanja umirajočih, ipd..).

Vsi sofinancirani programi pomembno dopolnjujejo socialnovarstvene storitve in pomagajo premagovati raznolike stiske ljudi, ki so se v času krize tudi številčno povečale.

(17.4.2014) Analiza potreb nevladnih organizacij - spletna anketa

Spletna anketa o potrebah nevladnih organizacij v Notranjsko-kraški regiji
Celotna novica...

Spletna anketa o potrebah nevladnih organizacij v Notranjsko-kraški regiji

Obveščamo vas, da bomo v naslednjih dneh izvedli anketo o delovanju nevladnih organizacij v Notranjsko-kraški regiji.

Anketirali bomo naključno izbrane NVO, z naketo pa bi želeli oceniti potrebe NVO in v prihodnosti izboljšati delovanje in krepitev nevladnih organizacij v naši regiji.

Anketa je zelo pomembna zaradi načrtovanja naslednje finančne perspektive 2014-2020, zato vse, na katere bo anketa naslovljena naprošamo, da jo izpolnete. Želimo si, da bi se v okviru finančnih sredstev 2014-2020 financirala izvajanja tistih aktivnosti, ki imajo za vas resnično dodano vrednosti in jih potrebujete.

(16.4.2014) Vključen.si konferenca: 1. nacionalna konferenca socialnega vključevanja"

Mreža za socialno vključenost Vključen. si Vas vabi na 1. nacionalno konferenco socialnega vključevanja »Prekinimo začaran krog socialne izključenosti« , ki bo 16. maja 2014 v City Hotelu v Ljubljani
Celotna novica...

Mreža za socialno vključenost Vključen. si Vas vabi na 1. nacionalno konferenco socialnega vključevanja »Prekinimo začaran krog socialne izključenosti« , ki bo 16. maja 2014 v City Hotelu v Ljubljani

Na konferenci se bodo zvrstili znani predavatelji, ki dobro poznajo socialno izključenost, saj se z njo srečujejo pri svojem delu. Tako bosta predavala tudi prof. dr. Vesna Švab iz Medicinske fakultete v Ljubljani ter prof. dr. Christian Gostečnik,strokovni direktor Frančiškanskega družinskega inštituta

 Udeležba na konferenci je brezplačna in tako dostopna vsem, ki želijo dodatnih znanj na    področju premagovanja socialne izključenosti.

O namenu in pomembnosti konference odgovarja Živa Štiglic iz Mreže Vključen.si:»Konferenca je namenjena strokovnemu usposabljanju in izobraževanju vseh, ki se poklicno ali prostovoljno ukvarjajo s problematiko socialne izključenosti. Zajema dva vsebinska sklopa; prvi je namenjen strokovnemu usposabljanju za delo z uporabniki, drugi pa se nanaša na črpanje finančnih sredstev; obe tematiki ste izjemno pomembni za vse organizacije, ki delujejo na področju socialnega vključevanja, saj sta premajhna strokovnost zaposlenih in prostovoljcev ter pomanjkanje sredstev ključni oviri za učinkovito delovanje organizacij v smeri premagovanja socialne izključenosti njihovih uporabnikov.

Prijave sprejemamo do 8. 5. 2014 na www.vkljucen.si prijavite pa se lahko tudi s klikom na elektronsko prijavnico  -TUKAJ. Udeležba na konferenci je brezplačna

 

 

 

 

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/vkljuen.docx

http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/vkljucen-si_letak-s-programom_2014-4-9.pdf

(1.4.2014) Mladinsko delo kot del trajnostnega razvoja lokalne skupnosti.

Za nami je dogodek Mladinsko delo kot del trajnostnega razvoja lokalne skupnosti. Link na zaključke dobite, če kliknete na zgornji naslov.
Celotna novica...

Za nami je dogodek Mladinsko delo kot del trajnostnega razvoja lokalne skupnosti. Link na zaključke dobite, če kliknete na zgornji naslov.

(31.3.2014) DELAVNICE ZA RAZVOJ PROJEKTNIH IDEJ - JAVNI RAZPIS 2014 MALI PROJEKTI, NVO PROGRAM FINANČNEGA MEHANIZMA EGP IN NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA

V okviru pomoči prijaviteljem na Javni razpis 2014 za male projekte CNVOS in REC vabita na 6 delavnic za razvoj projektnih idej, katerih namen je pomagati organizacijam, ki že imajo osnovno projektno idejo, to idejo nadgraditi, da bo čim bolje odgovarjala na eni strani na potrebe okolja in na drugi strani ciljem razpisa.
Celotna novica...

V okviru pomoči prijaviteljem na Javni razpis 2014 za male projekte CNVOS in REC vabita na 6 delavnic za razvoj projektnih idej, katerih namen je pomagati organizacijam, ki že imajo osnovno projektno idejo, to idejo nadgraditi, da bo čim bolje odgovarjala na eni strani na potrebe okolja in na drugi strani ciljem razpisa.

(31.3.2014) Anketa o socialnem vključevanju - Vključen.si

Prosimo, pomagajte zbrati ustrezne predloge za izboljšanje položaja uporabnikov in organizacij s sektorja Sociale in socialnega varstva, ki jih bomo posredovali Ministrstvu za notranje zadeve - financerju projektov na tem področju.
Celotna novica...

Prosimo, pomagajte zbrati ustrezne predloge za izboljšanje položaja uporabnikov in organizacij s sektorja Sociale in socialnega varstva, ki jih bomo posredovali Ministrstvu za notranje zadeve - financerju projektov na tem področju.

(28.3.2014) Podaljšanje roka za predložitev predlogov regijskih projektov

Vse zainteresirane obveščamo, da je rok za oddajo predlogov regijskih projektov za umestitev v RRP Notranjsko-kraške regije za obdobje 2014 - 2020 podaljšan. Novi rok za oddajo predlogov je petek, 25.4.2014.
Celotna novica...

Vse zainteresirane obveščamo, da je rok za oddajo predlogov regijskih projektov za umestitev v RRP Notranjsko-kraške regije za obdobje 2014 - 2020 podaljšan. Novi rok za oddajo predlogov je petek, 25.4.2014.

(25.3.2014) OBČINSKI PRAZNIK 12. JUNIJ - VABILO ZA SODELOVANJE

Občina Cerknica bo ob občinskem prazniku – 12. juniju izdala zgibanko s programom prireditev, ki bodo potekale v sklopu občinskega praznika v mesecu juniju 2014.
Celotna novica...

Občina Cerknica bo ob občinskem prazniku – 12. juniju izdala zgibanko s programom prireditev, ki bodo potekale v sklopu občinskega praznika v mesecu juniju 2014.

Z namenom izoblikovanja skupnega programa spremljajočih prireditev ob občinskem prazniku, vabimo društva in druge organizacije, ki želijo pri tem sodelovati, da do 9. maja 2014 posredujete informacije o prireditvah, ki bodo potekale v mesecu juniju 2014, na Občino Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, tel: 01-70-90-610, fax: 01-70-90-633, elektronski naslov: andreja.rupar@cerknica.si

(24.3.2014) Informativni delavnici za predstavitev drugega javnega razpisa Programa za NVO (mali projekti)

CNVOS in REC Slovenija vabita na informativni delavnici za predstavitev drugega javnega razpisa Programa za NVO, ki poteka pod okriljem Finančnega mehanizma EGP. Drugi javni razpis za projekte NVO bo objavljen 28. marca 2014 v višini 340.184 evrov.
Celotna novica...

CNVOS in REC Slovenija vabita na informativni delavnici za predstavitev drugega javnega razpisa Programa za NVO, ki poteka pod okriljem Finančnega mehanizma EGP. Drugi javni razpis za projekte NVO bo objavljen 28. marca 2014 v višini 340.184 evrov.

Delavnici bosta potekali:

 • v Mariboru, v torek, 1. aprila 2014 med 10.00 in 14.00 uro, v Hotelu Habakuk, Pohorska ulica 59, dvorana Minarik ter
 • v Ljubljani, v četrtek, 3. aprila 2014 med 13.00 in 17.00 uro, na Biotehniški fakulteti, Jamnikarjeva 101, predavalnica D1, pritličje.

Delavnici sta namenjeni predstavitvi programa za NVO v Sloveniji, seznanitvi potencialnih prijaviteljev z drugim javnim razpisom in s pogoji za prijavo.

Program delavnice:
  - Maribor
  - Ljubljana

Udeležba na delavnicah je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava preko elektronske prijavnice:
  - Maribor
  - Ljubljana


DODATNE INFORMACIJE O PROGRAMU:
Skupna vrednost programa za NVO v Sloveniji znaša 1.875.000 evrov, od tega je skladu za projekte NVO namenjenih 1.593.750 evrov.

Sklad bo podprl projekte slovenskih NVO na različnih vsebinskih področjih. Ključna so demokracija, človekove pravice in socialna enakost, ki jim bo namenjena približno polovica vseh razpoložljivih sredstev. Poleg tega bodo sofinancirani projekti s področja otrok in mladine, varstva okolja ter socialnega varstva.

Drugi javni razpis za projekte NVO bo objavljen 28. marca 2014 v višini 340.184 evrov. Ta razpis bo podprl male projekte (znesek sofinanciranja se bo gibal med 10.000 in 20.000 evri). Rok za oddajo konceptov projektov bo konec maja.

Med 7. In 18. 4. 2014 bodo po Sloveniji (Škofja Loka, Postojna, Moravske toplice, Novo mesto, Celje, Koper) potekale delavnice za razvoj projektnih idej. Delavnice bodo namenjen tistim, ki bodo že imeli neke projektne ideje in jih bodo želeli s pomočjo projektnih svetovalcev nadgraditi, se povezati z ostalimi slovenskimi organizacijami ipd. Udeležba na delavnici bo omejena na 30 oseb na delavnico.

vir: CNVOS

(19.3.2014) Razpis za male projekte norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP in najava delavnic

Razpis za male projekte NVO programa bo objavljen 28. 3. 2014
Celotna novica...

Razpis za male projekte NVO programa bo objavljen 28. 3. 2014

Razpis za male projekte NVO programa bo objavljen 28. 3. 2014 na tej povezavi.

Tudi v primeru tega razpisa bodo upravitelji sklada izvedli številne delavnice po vsej Sloveniji, in sicer dve informativni (1. 4. 2014 ob 10. uri - Maribor; 3. 4. 2014 ob 13. uri - Ljubljana) in 6 delavnic za razvoj projektnih idej:

 • 7. 4. 2014 - Škofja Loka,
 • 9. 4. 2014 – Postojna,
 • 11. 4. 2014 - Murska Sobota,
 • 14. 4. 2014 - Novo mesto,
 • 16. 4. 2014 – Celje,
 • 18. 4. 2014 – Koper;

Vse delavnice bodo potekale med 10. in 16. uro. Prijave na delavnice bodo odprte od 28. marca naprej.

(19.3.2014) Znanilci upanja 2014

V času, ko le redko javno opozorimo na dobre plati zdravstva, so Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, EuropaColon Slovenija in Ustanova Mali vitez organizirali akcijo z naslovom Znanilci upanja, da skupaj z ostalimi bolniki izpostavijo tiste zdravstvene delavce, ki v odnosih z bolniki ohranjajo človeško toplino in pristen medsebojni odnos.
Celotna novica...

V času, ko le redko javno opozorimo na dobre plati zdravstva, so Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, EuropaColon Slovenija in Ustanova Mali vitez organizirali akcijo z naslovom Znanilci upanja, da skupaj z ostalimi bolniki izpostavijo tiste zdravstvene delavce, ki v odnosih z bolniki ohranjajo človeško toplino in pristen medsebojni odnos.

Akcija želi imenovati in se zahvaliti tistim zdravstvenim delavcem, ki s svojim delom in odnosom pomagajo bolnikom z rakom. Vključuje zdravnike, medicinske sestre, psihologe, fizioterapevte, laboratorijske tehnike in druge, s katerimi se bolniki srečujejo v času zdravljenja. "Pohvalite tiste, ki so se pozorno posvetili vašim skrbem in vam nudili oporo ter v trenutkih stiske še posebej stali ob strani", pozivajo snovalci akcije vse, ki so se v življenju srečali z rakavo boleznijo. Glasujete lahko tako, da preko spletnega obrazca oddate svoj glas ali izpolnite priloženo glasovnico in jo pošljete po pošti. Več na: http://znanilci-upanja.si/

 

vir: Blaž Bajec

Facebook stran

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana

www.onkologija.org

(18.3.2014) Zavod Znanje objavlja javni razpis za prodajo lokalnih izdelkov domače in umetnostne obrti v turistično informacijskih centrih (TIC) v Postojni.

Cilj razpisa je prispevati k prepoznavnosti obrtnih dejavnosti in same regije ter k prepoznavanju kvalitetnih lokalnih avtorjev in avtoric. Iščemo širok, a kvaliteten nabor izdelkov, od unikatnih avtorskih ročnih izdelkov, replik izdelkov naše dediščine, sodobno interpretiranih izdelkov naše dediščine, okrasnih predmetov, lončarskih, keramičnih, steklarskih, lesenih, šiviljskih izdelkov, pletenin, vezenin, ročno izdelanih igrač, izdelkov iz voska, mil, dišavnic, zelišč do medu in drugo.
Celotna novica...

Cilj razpisa je prispevati k prepoznavnosti obrtnih dejavnosti in same regije ter k prepoznavanju kvalitetnih lokalnih avtorjev in avtoric. Iščemo širok, a kvaliteten nabor izdelkov, od unikatnih avtorskih ročnih izdelkov, replik izdelkov naše dediščine, sodobno interpretiranih izdelkov naše dediščine, okrasnih predmetov, lončarskih, keramičnih, steklarskih, lesenih, šiviljskih izdelkov, pletenin, vezenin, ročno izdelanih igrač, izdelkov iz voska, mil, dišavnic, zelišč do medu in drugo.

Več na: http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/razpis-za-prodajo-lokalnih-obrtnih-izdelkov.pdf

(16.3.2014) Izkoristite možnost brezplačnega oglaševanja v organizacijah in se vpišite v bazo izvajalcev promocije zdravja ter športnih in gibalnih programov na delovnem mestu

Mreža nevladnih organizacij s področja športa in rekreacije, katere nosilec je Zveza za šport otrok in mladine Slovenije in konzorcijski partner Zavod APGA – Agencija za promocijo gibalnih aktivnosti vodi projekt Gibalna aktivnost za zdravje – GAZZ. V sklopu projekta pripravljajo katalog nevladnih organizacij, športnih društev in zavodov, ki izvajajo programe promocije zdravja ter športnih in gibalnih aktivnosti za podjetja in druge organizacije.
Celotna novica...

Mreža nevladnih organizacij s področja športa in rekreacije, katere nosilec je Zveza za šport otrok in mladine Slovenije in konzorcijski partner Zavod APGA – Agencija za promocijo gibalnih aktivnosti vodi projekt Gibalna aktivnost za zdravje – GAZZ. V sklopu projekta pripravljajo katalog nevladnih organizacij, športnih društev in zavodov, ki izvajajo programe promocije zdravja ter športnih in gibalnih aktivnosti za podjetja in druge organizacije.

Vsak delodajalec mora po 32. členu ZVD promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.
Katalog bodo posredovali delodajalcem, da bodo lahko izbrali sebi najprimernejšo nevladno organizacijo, ki se ukvarja s promocijo zdravja in z gibalnimi aktivnostmi na delovnem mestu. S tem nudijo pomoč delodajalcem pri izvedbi zakonsko predpisanih programov promocije zdravja na delovnem mestu ter krepimo nevladne organizacije. V elektronskem katalogu bo kratka predstavitev s kontaktnimi podatki vsake organizacije, ki se bo odzvala.


Rok za prijavo je 21. 3. 2014.


Več informacij: apga@amis.net

(14.3.2014) Nujno obvestilo o spremembi roka za prijavitelje v programu Erasmus+ KA1

Nov rok za oddajo: 24. marec 2014 ob 12.00 uri Zaradi težav, s katerimi so se soočali prijavitelji na uporabniškem portalu, se je EK danes, 14. marca 2014, odločila in podaljšala rok za oddajo prijav do 24. marca 2014 ob 12.00 uri.
Celotna novica...

Nov rok za oddajo: 24. marec 2014 ob 12.00 uri Zaradi težav, s katerimi so se soočali prijavitelji na uporabniškem portalu, se je EK danes, 14. marca 2014, odločila in podaljšala rok za oddajo prijav do 24. marca 2014 ob 12.00 uri.

Sprememba velja za prijave: KA1 – Akreditacija, konzorcij terciarno izobraževanje, KA1 – mobilnost šolskega osebja, KA1 – mobilnost učencev in osebja v PIU, KA1 – Mobilnost terciarno izobraževanje, KA1 – Mobilnost izobraževanje odrasli in KA1 – Mobilnost mladina.


vir: CMEPIUS, http://www.erasmusplus.si/nujno-obvestilo-ka1/

(14.3.2014) Povabilo k predložitvi predlogov regijskih projektov za umestitev v RRP Notranjsko-kraške regije za obdobje 2014-2020

RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. vabi vse zainteresirane k predložitvi predlogov regijskih projektov.
Celotna novica...

RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. vabi vse zainteresirane k predložitvi predlogov regijskih projektov.

Namen povabila je identificirati in pripraviti nabor regijskih projektov za umestitev v RRP Notranjsko-kraške regije za obdobje 2014 - 2020 in na ta način oblikovati indikativno listo regijskih projektov za vključitev v Dogovor za razvoj regije, dokument, s katerim se RRP Notranjsko-kraške regije izvaja.

Predlagatelji projektov so pravne osebe in samostojni podjetniki, s sedežem, registriranim v eni izmed občin Notranjsko-kraške regije: občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna.

Rok za oddajo poziva je 4. 4. 2014. Vsi materiali in poziv so dosegljivi na spletni strani RRA NKR.

Kontakti: RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka 05 721 2240, info@rra-nkr.si

(13.3.2014) Ersamus+ mladi v akciji - pomoč prijaviteljem

Nacionalna agencija za področje mladine v programu Erasmus+ je pripravila kot pomoč prijaviteljem pred prvim prijavnim rokom v letu 2014 nekaj koristnih napotkov in informacij.
Celotna novica...

Nacionalna agencija za področje mladine v programu Erasmus+ je pripravila kot pomoč prijaviteljem pred prvim prijavnim rokom v letu 2014 nekaj koristnih napotkov in informacij.

Spoštovani prijavitelji!

Obveščamo vas, da na naši podstrani Opens external link in new windowPomoč prijaviteljem sproti dopolnjujemo navodila za postopek prijave projektov s področja mladine v okviru programa Erasmus+ glede na pogosta vprašanja, ki jih prejemamo od vas preko telefona in elektronske pošte, zato vas vabimo, da rubriko redno spremljate in v njej poiščete odgovore na svoja vprašanja.

Za bolj vsebinska vprašanja pa vas vabimo k ogledu rubrike Opens external link in new windowPogosto zastavljena vprašanja.

V primeru, da odgovora na vaša vprašanja ne najdete v nobeni izmed zgoraj omenjenih rubrik in spremljajočih dokumentov, smo vam na voljo na elektronski pošti info@mva.si ter po telefonu 01 430 47 47.

Prijavni rok je 17. marec 2014 ob 12. uri (vendar vam svetujemo, da z oddajo prijave ne čakate do zadnjega trenutka, saj se lahko zgodi, da bo zaradi preobremenjenosti sistema prihajalo do tehničnih težav in motenj postopka oddaje), prijavite pa lahko projekte v okviru Ključnega ukrepa 1. Na področju mladine ta ukrep zajema mladinske izmenjave, evropsko prostovoljno službo ter mobilnost mladinskih delavcev. Več informacij o tem je na voljo v Opens external link in new windowVodniku po programu Erasmus+

Želimo vam uspešno prijavo projektov!

MOVIT, Nacionalna agencija programa "Erasmus+ - poglavje Mladina"

(13.3.2014) Vabilo na ogled razstave »Urbana regeneracija območja nekdanjih vojašnic v Postojni«

Vabimo vse, ki ste sodelovali v posvetih za društveni center Postojna in podali vaše potrebe po urejenem prostoru, da si ogledate razstavo konceptualnih rešitev študenov arhitekture.
Celotna novica...

Vabimo vse, ki ste sodelovali v posvetih za društveni center Postojna in podali vaše potrebe po urejenem prostoru, da si ogledate razstavo konceptualnih rešitev študenov arhitekture.

Razstava je na ogled v TIC-u ob knjžnici Bena Zupančiča Postojna do 7.4.2014. Predstavljene idejne rešitve obsegajo ureditve javnega odprtega prostora v območju nekdanjih vojašnic ter preureditev objekta za potrebe mladinskega centra in regijskega centra za nevladne organizacije.

Študentje so kot izhodišče za svoje idejne rešitve vzeli rezultate ankete, ki smo jo izvedli v BOREO lansko leto. Rezultati te ankete so dosegljivi na: http://www.boreo.si/projekti/drustveni-center-postojna/rezultati-vpasalnika

Delavnica je potekala v sklopu projekta MACC - Modern  Art Conservation Center (Konservatorski center sodobnih umetnosti), katerega partner je Občina Postojna in se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013.

(3.3.2014) Organiziran pohod ob Cerkniškem jezeru do izvira Šteberščice z okolico.

Ob dnevu žena kmetija z nastanitvijo Tekavča ograda organizira pohod ob Cerkniškem jezeru do izvira Šteberščice z okolico. V soboto, 8.3.2014 s pričetkom ob 9.00 uri. Lokacija starta pohoda: parkirišče pred kmetijo z nastanitvijo Tekavča ograda. Pohod bodo vodil lokalni vodnik Miro Kunstek, ki nam bo prikazal tudi svojo etnološko zbirko Cerkniškega jezera.
Celotna novica...

Ob dnevu žena kmetija z nastanitvijo Tekavča ograda organizira pohod ob Cerkniškem jezeru do izvira Šteberščice z okolico. V soboto, 8.3.2014 s pričetkom ob 9.00 uri. Lokacija starta pohoda: parkirišče pred kmetijo z nastanitvijo Tekavča ograda. Pohod bodo vodil lokalni vodnik Miro Kunstek, ki nam bo prikazal tudi svojo etnološko zbirko Cerkniškega jezera.

Potek pohoda: Izpred parkirišča kmetije z nastanitvijo Tekavča ograda (Lipsenj 32) se bomo odpravili do presihajočega Cerkniškega jezera, ki v teh dneh še posebej izžareva svojo lepoto. Ob povratku si bomo ogledali enega redkih še delujočih mlinov v vasi Žerovnica. Iz Žerovnice bo pot vodila do izvira Šteberščice, od