Poziv za predlaganje kandidata za predstavnika NVO v odboru Zero Waste v Občini Postojna

Občina Postojna v letošnjem letu vzpostavlja odbor Zero Waste, katerega naloga je je snovanje strategije Zero Waste koncepta in pregled nad transparentnostjo celotnega postopka pristopa k zavezi ZW ter uvajanja ukrepov ZW.
Na na osnovi poziva Občine Postojna za imenovanje enega (1) predstavnika NVO v odboru Zero Waste, vas vabimo k oddaji kandidatur za odbor Zero Waste.
Na podlagi prejetega poziva  in 1. odst. 2. člena Poslovnika za izbor kandidata, je Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije BOREO (koordinator) dne 18. 9. 2017 izdalo sklep o začetku postopka izbora predstavnika NVO v odbor Zero Waste. Celoten postopek izbora predstavnika NVO koordinira Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije BOREO (koordinator) v skladu s poslovnikom za izbor.

Pomembno:

  • kandidata lahko predlaga vsaka nevladna organizacija, ki ima sedež v Občini Postojna ali pa je v letu 2017 prejemnik razpisnih sredstev s strani Občine Postojna,
  • nevladna organizacija lahko predlaga največ enega kandidata,
  • zastopnik NVO in kandidat sta lahko ena in ista oseba,
  • kandidat ne more biti oseba, ki je funkcionar ali uradnik v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.

POSTOPEK PRIJAVE

Obrazec za prijavo kandidata / kandidatke je priloga tega poziva in je na voljo na dnu strani.
Prijavo lahko oddate:

  • po pošti na naslov: Boreo, regijsko stičišče za NVO Primorsko-notranjske regije, Vilharjeva 14, 6230 Postojna;
  • osebno na naslovu: Boreo, regijsko stičišče za NVO Primorsko-notranjske regije, Vilharjeva 14, 6230 Postojna (vsak delavnik med 8.00 in 16.00);
  • po elektronski pošti: ana@boreo.si

Ne glede na način pošiljanja, mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do ponedeljka, 25. 9. 2017.

POSTOPEK IZBORA

Rokovnik za izvedbo postopka:
18.9.2017 – objava poziva za prijavo kandidatov
25.9.2017 – rok za oddajo prijav kandidatov
26.9.2017 – pregled prijavnic in poziv k dopolnitvi
30.9.2017 – objava seznama predlaganih kandidatov (pogojno) oz. imenovanje predstavnika
2.10.2017 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem (pogojno)
2.10.2017 – začetek volitev (pogojno)
6.10.2017 – zaključek volitev (pogojno)
9.10.2017 – pregled glasovnic (pogojno).
9.10.2017 – priprava poročila o izvedbi volitev, posredovanje sklepa o imenovanem predstavniku Občini Postojna in objava poročila na spletni strani www.boreo.si

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonu 041 578 131  ali preko e-pošte ana@boreo.si

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora!
 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.