Pobude za spremembe na lokalnem nivoju

Vsem županom v regiji smo posredovali pisno naše predloge za spremembo zakonodaje na lokanem nivoju, ki se navezuje na področje delovanja nevladnih organizacij na občinskem nivoju. Pozvali smo občinske uprave vas, da te predloge čimprej implementirajo, še posebej pobudo za ustanovitev skupne Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v občinah Pivka in Postojna.  

Želimo, da bi se NVO-ji redno srečevali z občinsko upravo, kjer bi imeli priložnost za neformalno izmenjavo mnenj. Menimo namreč, da je za učinkovit civilni dialog ključnega pomena aktivna in odzivna vloga občinske uprave in župana, saj lahko le na ta način dosežemo skupne razvojne cilje občine in regije.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.