Mladi

Mladinski sektor je nepogrešljiv partner pri celostnem razvoju mladih. Organizacije v mladinskem sektorju mladim na učinkovit način pomagajo pri njihovem polnem vključevanju v družbo in s tem pri doseganju avtonomije. Mladi velik del svojih znanj, izkušenj in kompetenc pridobivajo skozi neformalno izobraževanje, ki v večinski meri poteka prav v organizacijah v mladinskem sektorju. Mladinsko delo je najpomembnejša in najbolj obširna dejavnost mladinskega sektorja. Poleg socializacije v družini in v javnem sektorju (skozi šolski sistem), predstavlja tretji steber socializacije mladih s posebnim poudarkom na življenju v skupnosti. Organizacije v mladinskem sektorju skozi različne oblike mladinskega dela mlade učinkovito spodbujajo k prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja in posledice le teh ter odgovornost za prihodnost družbe. Med najpomembnejše učinke mladinskega dela štejemo pridobivanje kompetenc mladih za kritično razmišljanje, aktivno participacijo v vseh družbenih sferah, višjo zaposljivost, izoblikovanje celostne osebnosti in pridobitev veščin za lažji prehod iz mladostništva v samostojno življenje, širjenje socialnega kapitala, doseganje trajnostnega razvoja, ustvarjalnost in pobudništvo ter zdrav življenjski slog.

Povezave

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.