Rezultati poziva

Na poziv smo v regijskem stičišču prejeli eno (1) popolno prijavo kandidata, ki jo je oddalo PROSTOR, Društvo za arhitekturo in prostor, Podgrad 3b, Podgrad. Glede na to, da je število prispelih prijav enako številu prostih mest, komisija za vodenje postopka izbora na temelju 7. odstavka 4. člena Poslovnika postopka izbora ugotavlja, da je predstavnica NVO v odboru Zero Waste posala Karmen Tomažič, Podgrad 3b, 6244 Podgrad.

Priloge

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.