Poziv kandidatov za imenovanje članov v regijsko koordinacijsko skupino za RIN s področja sociale

Regijski izvedbeni načrti so za nevladne organizacije izredno pomembni, saj ponujajo priložnost, da se NVO umestijo med izvajalce socialno-varstvenih programov tudi na regionalni/lokalni ravni. Regijski izvedbeni načrti bodo namreč med drugim služili tudi kot podlaga za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov, iz katerih se bo financirala širitev mreže izvajalcev.

8.5.2017, prejela poziv k imenovanju predstavnikov NVO v regijsko koordinacijsko skupino in sicer dveh (2) predstavnikov NVO in dveh (2) namestnikov NVO.
Na podlagi prejetega poziva in 2. odst. 2. člena Poslovnika Borea, ki je koordinator postopka, dne 19.5.2017 izdaja sklep o začetku postopka izbora predstavnikov NVO v regijsko koordinacijsko skupino za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva v primorsko-notranjski  regiji.
Pomembno:
- Kandidata lahko predlaga vsaka nevladna organizacija s področja socialnega varstva, ki ima sedež v primorsko-notranjski regiji.
- Nevladna organizacija lahko predlaga največ enega kandidata.
- Zastopnik NVO in kandidat sta lahko ena in ista oseba.
- Kandidat ne more biti oseba, ki je funkcionar ali uradnik v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.
POSTOPEK PRIJAVE

Obrazec za prijavo kandidatov / kandidatk je priloga tega poziva, objavljen spodaj med prilogami.

Prijavo se pošlje:
- osebno na naslovu: Boreo, regijsko stičišče za NVO Primorsko-notranjske regije, Vilharjeva 14, 6230 Postojna (vsak delavnik  med 8 in 16. uro ter 16. in 20. uro);
- po elektronski pošti: ana@boreo.si

POSTOPEK IZBORA

Postopek izbora predstavnikov NVO poteka na podlagi Poslovnika, ki je objavljen spodaj med prilogami.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:
19.5.2017 – objava poziva za prijavo kandidatov
26.5.2017 – rok za oddajo prijav kandidatov
26.5.2017 – pregled prijavnic in poziv k dopolnitvi
26.5.2017 – objava seznama predlaganih kandidatov
29.6.2017 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
30.6.2017 – začetek volitev (pogojno)
03.6.2017 – zaključek volitev (pogojno)
04.6.2017 – pregled glasovnic (pogojno).
05.6.2017 – priprava poročila o izvedbi volitev, posredovanje sklepa o imenovanih predstavnikih CSD Ilirska Bistrica in objava na spletni strani www.boreo.si

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonu 041 578 131  ali preko e-pošte ana@boreo.si
Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

Obrazec in poziv najdete na:

- https://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/navodila-za-prijavo.docx

- https://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/obrazec-za-prijavo-kandidata-rin-sociala-2017.docx

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.