Lokalna akcijska skupina (LAS) za preprečevanje zasvojenosti

LAS je pretežno definiran kot strokovno posvetovalno telo župana/županje in/ali mestnega/občinskega sveta. Pomembno je, da ima LAS samostojno proračunsko postavko v občinskem/mestnem proračunu.

Na podlagi sklepa županov občin Postojna in Pivka o imenovanju lokalne akcijske skupne za preprečevanje zasvojenosti v občinah Postojna in Pivka z dne 14.5.2015 je le ta pričela z delovanjem 10.12.2015.

 

 

 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.