Izbor predstavnikov NVO v Razvojni svet Notranjsko-kraške regije

V skladu z določili Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. št. 20/2011) so med člani Razvojnega sveta regije tudi predstavniki društev in drugih nevladnih organizacij (NVO). Namen Razvojnega sveta je usklajevanje razvojnih pobud in interesov v regiji.

V Notranjsko-kraški regiji bodo nevladni sektor v Razvojnem svetu predvidoma zastopali 3 predstavniki nevladnih organizacij, ki jih bomo izbrali po območjih posameznih upravnih enot. Na območju posamezne upravne enote bo v Razvojnem svetu po en predstavnik NVO, kandidate lahko predlaga vsaka nevladna organizacija s sedežem v eni od upravnih enot.

Vse informacije v zvezi s postopkom izbora predstavnikov, poziv in obrazec so na voljo na podstrani Poziv.

Vabimo vas, da predlagate kandidata za Razvojni svet regije in pripomorete k razvoju nevladnega sektorja v Notranjsko-kraški regiji!

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.