3. seja RSR

Tretja (dopisna ) seja RSR NKR se je odvijala v torek, 14.1.2014 in je trajala do srede 15.1.2014 do 12. ure.

Dnevni red:

  1. Potrditev Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Notranjsko-kraške regije za obdobje 2013-2015.
  2. Sprejem sklepa RS Notranjsko-kraške regije o podpori proaktivnega pristopa RRA Notranjsko-kraške regije k pripravi Programa razvojnih usmeritev za Vzhodno Slovenijo.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.