1. seja RSR

1. seja RAZVOJNEGA SVETA NOTRANJSKO-KRAŠKE REGIJE, je potekala v četrtek, 7. 11. 2013 ob 16. uri v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
 
Predlog dnevnega reda:
 
  1. Potrditev dnevnega reda.
  2. Poročilo o imenovanju oz. volitvah in potrditvi članov Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.
  3. Obravnava predloga poslovnika Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.
  4. Izvolitev predsednika in podpredsednika Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.
  5. Obravnava predloga sestave odborov Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.
  6. Izvajanje splošnih razvojnih nalog v programskem obdobju 2014-2020.
  7. Predstavitev in obravnava razvojnih prioritet Notranjsko-kraške regije v programskem obdobju 2014-2020 (RRP za Notranjsko-kraško regijo za obdobje 2014-2020).
  8. Predstavitev in obravnava programa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) (Aleš Zidar, LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom).
  9. Razno

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.