4. seja RSR

Četrta seja RSR NKR se bo odvijala v četrtek, 6.2.2014 ob 16. uri v sejni sobi Občine Pivka.

.Predlog dnevnega reda:

  1. Potrditev dnevnega reda.
  2. Potrditev zapisnikov 1. seje ter 2. in 3. (dopisne) seje Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.
  3. Seznanitev s potekom priprave Regionalnega razvojnega programa ter obravnava in potrditev osnutka Regionalnega razvojnega programa Notranjsko-kraške regije.
  4. Predstavitev poročila o delu Regionalne destinacijske organizacije Postojnska jama – Zeleni kras (RDO) za obdobje september – december 2013 ter obravnava in potrditev Programa dela RDO za leto 2014.
  5. Potrditev sestave Regionalne razvojne mreže Notranjsko-kraške regije.
  6. Razno

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.