5. seja RSR


5. seja RAZVOJNEGA SVETA PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE,  bo potekala v sredo, 21. 1. 2015 ob 16. uri v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 4. seje Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.
3. Potrditev spremenjene skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije.
4. Seznanitev z Regionalnim razvojnim programom Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014-2020.
5. Predstavitev Poročila o delu RDO Postojnska jama-Zeleni kras za leto 2014 in potrditev Programa dela RDO Postojnska jama-Zeleni kras za leto 2015
6. Razno.

Vabljeni:
 člani Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije
 skrbnik regije na MGRT
 Dejan Iskra, vodja RDO Postojnska jama-Zeleni kras – vabljen k 5. točki dnevnega reda

Priloge:
 Zapisnik 4. seje Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.
 Predlog spremenjene skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije.
 Obrazložitev k 3. točki dnevnega reda o potrditvi spremenjene skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije.
 Odlok o ustanovitvi RSR
 Poslovnik o delu RSR
 Regionalni razvojni program Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014-2020
 Obrazložitev postopka potrditve RRP k 4. točki dnevnega reda
 Poročilo o delu RDO Postojnska jama-Zeleni kras za leto 2014
 Program dela RDO Postojnska jama-Zeleni kras za leto 2015
 Obrazložitev k 5. točki dnevnega reda o delu RDO Postojnska jama-Zeleni kras

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.