Poziv NVO za predlaganje kandidatov v koordinacijsko skupino LAS za preprečevanje zasvojenosti

V Občini Postojna in Pivka se je na podlagi sklepa občin Postojna in Pivka ustanovila Medobčinska Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti. Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti bo delovala kot posvetovalno telo s tega področja.   Za ta namen bo imenovano delovno telo, v okviru katerega se bo celoten postopek odvijal.

Na osnovi poziva Občine Postojna in Pivka za imenovanje 4 predstavnikov in njihovih namestnikov iz  nevladnih organizacij objavljamo poziv za predlaganje predstavnikov v LAS za preprečevanje zasvojenosti.
1. Predstavniki NVO v delovnem telesu


V postopku izbora predstavnikov NVO v delovno telo se izbira 4 predstavnike in njihove namestnike NVO in sicer:
• 1 predstavnika s področja športa,
• 1 predstavnika s področja mladinskih organizacij,
• 1 predstavnika s področja humanitarnih organizacij in organizacij s področja sociale in zdravstva
• 1 predstavnika s področja preprečevanja in zdravljenja zasvojenosti.


2. Način izbora kandidatov
Za izpeljavo postopka imenovanja predstavnikov NVO v delovno telo se smiselno uporablja "Poslovnik postopka izbora predstavnikov NVO v razvojni svet Notranjsko-kraške regije" s skrajšanim rokom za izvedbo volitev, ki je dosegljiv na spletni povezavi http://www.boreo.si/aktivnosti/civilni-dialog-in-zagovornistvo/delovna-skupina-javni-razpisi-v-obcini-postojna/poziv.


3. Dostop do obrazcev
Obrazec za predlaganje kandidata je na voljo na spletni povezavi. http://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/obrazec-za-prijavo.doc


4. Način oddaje predlogov in rok
Predloge zbira Regijsko stičišče za nevladne organizacije BOREO, Prijave lahko oddate s priporočeno pošiljko ali osebno v zaprti ovojnici z označbo organizacije in napisom "delovno telo LAS".

Rok za oddajo predlogov je 30.6. 2015 (najkasneje na ta dan mora biti prijava oddana na pošto ali osebno).

Naslov za poštno pošiljanje:
Mladinski center Postojna
Vilharjeva ulica 14a, p.p. 126
6230 Postojna
Ob oddaji pošiljke na pošto morajo prijavitelji na e-poštni naslov info@boreo.si poslati sporočilo o oddaji vloge na poziv z navedbo prijavitelja.

Osebna oddaja:
Naslov: Mladinski center Postojna, Vilharjeva ulica 14a, Postojna
Uradne ure: od ponedeljka do petka med 9.00 in 15:00 uro

5. Upravičeni predlagatelji
Kandidate lahko predlagajo vse nevladne organizacije (društva, zveze društev, zasebni zavodi, ustanove in fundacije) s sedežem v občini Postojna in nevladne organizacije, ki so registrirane za zgoraj navedena področja v občinah Postojna in Pivka.


6. Dodatne informacije
Za dodatne informacije smo vam na voljo vsak dan med 9:00 in 14:00 na tel št. 041 578 131 ali po e-pošti: ana@boreo.si.

         Ana Širca,
         vodja postopka
     

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.