Zakonodaja

Zakonodaja, ki je pomembna za nevladni sektor:

- Ustava Republike Slovenije (URS): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1

- Zakon o društvih (ZDru-1): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4242

- Zakon o zavodih (ZZ): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10

- Zakon o ustanovah (ZU): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO428

- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603

- Zakon o upravnih taksah (ZUT): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2146

- Zakon o sodnem registru (ZSReg): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO320

- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944

- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4735

- Zakon o humanitarnih organizacijah (ZHO): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3549

- Zakon o invalidskih organizacijah (ZInvO): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1460

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3370

- Zakon o športu (ZSpo): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO515

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5834

- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1353

- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4323

- Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO272

- Zakon o dohodnini (ZDoh-2): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697

- Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2007-01-1516

- Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4092

- Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8093

- Pravilnik o vodenju evidence ustanov: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6462

- Slovenski računovodski standardi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG2463

POMOČ PRI USTANOVITVAH:

- Ustanovitev in registracija društva: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=1740&sid=200

- Ustanovitev zavoda: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPoslovni.euprava?zdid=1412&sid=1121

- Ustanovitev ustanove: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPoslovni.euprava?zdid=1381&sid=1120

 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.