Nacionalni razpisi

Javni razpis MDDSZ za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018–2019

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih, ki bodo spodbujali čimprejšnjo in ciljno usmerjeno aktivacijo med mladimi brezposelnimi osebami do vključno 28 leta starosti v smislu proaktivnega in samostojnega vključevanja na trg dela s povečevanjem ter ustvarjanjem novih zaposlitvenih možnosti.
Naročnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vrednost: 634.605 EUR
Datum objave: 19.5.2018
Razpisni rok: 29.6.2018
  Povezava do razpisa

V okviru posameznega projekta je predvidena priprava nabora inovativnih ukrepov in razvoj kreativnih rešitev za spodbujanje zaposlovanja mladih, vključno z mreženjem z delodajalci, vzpostavitev partnerstev in povezovanja ključnih deležnikov na trgu dela s ciljem povečevanja zaposlitvenih priložnosti mladih, ob upoštevanju načel družbene odgovornosti na področju zaposlovanja ciljne skupine.

Javni razpis je namenjen sofinanciranju predvidoma 2 inovativnih projektov, ki bosta izvajala projektne aktivnosti s ciljem razvoja in implementacije programov, rešitev, pristopov, metod in načinov za hitro aktivacijo brezposelnih mladih na trgu dela preko povezovanja ključnih deležnikov na lokalnem in regionalnem nivoju. Projekta se bosta izvajala tako na območju KRVS kot na območju KRZS, in sicer predvidoma en projekt v KRVZ in en projekt v KRZS.

Upravičeni prijavitelji:
Prijavitelj je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima hkrati sedež v kohezijski regiji, v kateri bo izvajal projekt. Vključevanje brezposelnih mladih oseb v projektne aktivnosti izvaja prijavitelj ob sodelovanju Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Pri izvajanju projektnih aktivnosti morajo sodelovati tudi potencialni delodajalci.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.