Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja turizma za leto 2024 v Občini Loška dolina.

Predmet razpisa: Občina Loška dolina objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini loška dolina za leto 2024.
Naročnik: Občina Loška dolina
Vrednost: 5.500 EUR
Datum objave: 4.3.2024
Razpisni rok: 17.5.2024
Kontakt: Danica Zrim
E-pošta: danica.zrim@loskadolina.si
Telefon: 01/70-50-679
  Povezava do razpisa

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini Loška dolina v letu 2024.

3. POGOJI IN MERILA:

Na javni razpis se lahko prijavijo društva s področja turizma, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

    da imajo sedež na območju občine Loška dolina oziroma da spodbujajo razvoj turizma na območju občine Loška dolina;
    da so registrirani po Zakonu o društvih;
    da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih;
    da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma;
    da imajo potrjen program s strani upravnega organa društva;
    da redno dostavljajo občini poročilo (vključno s finančnim) o realizaciji programov in doseženih rezultatih v preteklem letu, načrt aktivnosti za tekoče leto (vključno s finančnim načrtom);
    da izvajajo s programom opredeljene naloge, ki spodbujajo razvoj turizma na območju občine in širše;
    da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju društev s področja turizma v občini Loška dolina (v nadaljevanju: pravilnik).

Občina Loška dolina bo sofinancirala letne programe društev s področja turizma z vsebinami, opredeljenimi v 9. členu pravilnika.

Občina Loška dolina iz naslova tega javnega razpisa, ne bo sofinancirala investicije in tekoče vzdrževanje v prostore društev ter ostalih stalnih ne programskih stroškov, kot tudi ne programe, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna in niso predmet pravilnika. V sofinanciranje ne bo sprejet tudi projekt, ki kandidira na katerem koli drugem javnem razpisu.

Sredstva se bodo dodelila na podlagi meril in kriterijev za dodelitev sredstev, ki so natančno opredeljena v 9. členu pravilnika.

Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji iz prejšnjega člena in ob upoštevanju specifičnosti vsebine posameznih programov. Posamezni programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za te namene v tekočem letu po naslednji formuli: vrednost točke = proračunska sredstva/vsota točk vseh programov.

Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in od vrednosti točke.

4. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV:

Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev znaša 5.500,00 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 14002, konto 412000.

5. ROK PORABE SREDSTEV:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2024 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

6. VSEBINA PRIJAVE:

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

7. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE:

Prijavitelji morajo popolne prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko ali oddati osebno v zaprti ovojnici najkasneje do 17.5.2024 na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.00 ure oddana v prostorih Občine Loška dolina.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS – TURISTIČNA DRUŠTVA 2024«. Na hrbtni strani mora biti naveden polni naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.