Nacionalni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2023

Predmet razpisa: Predmet sofinanciranja so projekti promocije in ozaveščanja na področju trajnostnega prostorskega razvoja, racionalne rabe prostora, ohranjanja in krepitve identitete prostora Slovenije (arhitekturna in krajinska prepoznavnost), trajnostnega razvoja mest, naselij in širših mestnih območij ter krepitve zavedanja o pomenu in vlogi trajnostnega prostorskega razvoja za kakovostne življenjske razmere in zdravo življenjsko okolje.
Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor
Vrednost: 50.000 EUR
Datum objave: 23.1.2023
Razpisni rok: 20.2.2023
E-pošta: prostor.mop@gov.si
  Povezava do razpisa

Vsebinska področja iz predmeta razpisa so naslednja: urejanje prostora in prostorsko načrtovanje, urbanistično in krajinsko načrtovanje, arhitektura, trajnostna gradnja, zemljiška in stanovanjska politika v povezavi s prostorskim razvojem oz. prostorskim načrtovanjem in trajnostno gradnjo ter izobraževanje in ozaveščanje otrok in mladih o zgoraj naštetih vsebinah.

Razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih aktivnosti projekta: priprava in izvedba dogodkov kot so razstave, simpoziji, konference, okrogle mize, posveti, strokovne in izobraževalne delavnice ter druge inovativne promocijske in izobraževalne aktivnosti.
 

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo društva, zavodi in ustanove, ki niso posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti in zbornice, (ne pa ostale GIZ), ki delujejo na območju Republike Slovenije, ki so ustanovljeni in delujejo na področjih, opredeljenih v razpisu. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.