Lokalna partnerstva

Lokalno partnerstvo je model reševanja lokalnih problemov, v katerem sodelujejo vsi trije sektorji - javni, zasebni in civilni (nevladni). Predstavniki vseh treh sektorjev skupaj najdejo probleme, ki jih bodo reševali, si razdelijo odgovornosti in aktivnosti, skratka, delujejo kot partnerji za rešitev problema.

Načelo partnerstva je glavno načelo Evropske unije pri reševanju ekonomskih, socialnih in političnih izzivov. Poseben poudarek se lokalnim partnerstvom daje tudi v prihodnji evropski finančni perspektivi. Zato bomo  regionalno stičišče že sedaj pilotno začeli združevati različne partnerje, s čimer se ne bodo le hitreje reševali do sedaj nedotaknjeni problemi ali problemi, s katerimi so se ukvarjali vsi, ne da bi vedeli drug za drugega, ampak se bodo predstavniki različnih sektorjev že sedaj navajali na skupno delo, kar jih bo bolje pripravilo na črpanje sredstev prihodnje finančne perspektive.

Regionalna stičišča gradimo svojo strateško vlogo na povezovanju vseh 3 sektorjev. Če smo se v preteklosti bolj ukvarjali z dvostranskim sodelovanjem NVO – občina in NVO – gospodarstvo, bomo v naslednji letih to sodelovanje nadgradili – gradili bomo lokalna partnerstva.

Z vzpostavitvijo lokalnih partnerstev bomo konkretno pokazali, da se lahko s skupnim sodelovanjem vseh problemi rešijo racionalneje in učinkoviteje. Prav tako pa bodo predstavniki ostalih dveh sektorjev na konkretnih primerih spoznali »uporabno vrednost« NVO, s čimer se bo večala prepoznavnost sektorja. Z izvedeno skupno akcijo bomo pridobili praktične izkušnje o vzpostavitvi in delovanju lokalnih partnerstev, kar nam bo pomagalo pri nadaljnjem delu v lokalni skupnosti.

Cilj akcije:

  • Promovirati lokalna partnerstva kot model reševanja konkretnih problemov lokalne skupnosti,
  • osveščati javni in zasebni sektor o pomenu NVO,
  • in vzpostaviti vsaj eno pilotno lokalno partnerstvo v regiji.

Pri vzpostavljanju in delovanju lokalnih partnerstev bo regionalno stičišče igralo vlogo facilitatorja, ki bo izbiral in povezoval ključne deležnike, jim pomagal identificirati probleme ter določiti potrebne aktivnosti za njihovo rešitev, promoviral lokalno partnerstvo in skrbel za njegovo uspešno izvedbo.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.