Občinski razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Pivka v letu 2023

Predmet razpisa: Občina Pivka je objavila javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Pivka v letu 2023. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa, razvojne dejavnosti v športu, izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, organiziranost v športu in športne prireditve.
Naročnik: Občina Pivka
Vrednost: 103.413 EUR
Datum objave: 6.1.2023
Razpisni rok: 30.1.2023
Kontakt: Jana Knafelc Strle
E-pošta: obcina@pivka.si
Telefon: 05 72 10 100
  Povezava do razpisa

Razpisna dokumentacija oz. obrazci za prijavo so na razpolago v sprejemni pisarni Občine Pivka v času uradnih ur organa in na internetni strani občine: https://www.pivka.si/objava/717685. Prijavo na razpis je obvezno oddati na obrazcih.

Rok za prijavo na razpis je do 30. 1. 2023. Upoštevane bodo priporočene pošiljke s poštnim žigom 30.1.2023.

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih programov:
ŠPORTNI PROGRAMI:

 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
 • Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
 • Kakovostni šport
 • Vrhunski šport
 • Šport invalidov
 • Športna rekreacija
 • Šport starejših


RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU NA PODPODROČJIH:

 • izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu


ORGANIZIRANOST V ŠPORTU


ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA NA PODPODROČJIH:

 • športne prireditve.

2. Na razpis za sofinanciranje programov lahko kandidirajo izvajalci, ki so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno leto, ter imajo za prijavljene dejavnosti:

 • zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
 • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
 • izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur, razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,
 • v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

IZVAJALCI ŠPORTNIH PROGRAMOV SO:

 • športna društva in športne zveze, ki so registrirane v RS,
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
 • pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
 • ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, skladno z zakonom, ki ureja ustanove,
 • zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
 • lokalne skupnosti,
 • samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
 • zasebni športni delavci.

Dodeljena sredstva je treba porabiti v tekočem letu.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.