Občinski razpisi

Javni natečaj "Naj mladi prostovoljec/ prostovoljka/ skupina mladih prostovoljcev Občine Postojna za obdobje 2020-2021"

Predmet razpisa: Občina Postojna posameznike, neformalne skupine, društva, zavode ter druge javne ali zasebne institucije vabio, da predlagajo posameznice, posameznike ali skupino posameznikov, ki so v obdobju 2020-2021 z osebnim prizadevanjem in prostovoljskim delom nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Postojna.
Naročnik: Občina Postojna
Datum objave: 21.4.2022
Razpisni rok: 16.5.2022
Kontakt: Martina Ivanović
E-pošta: martina.ivanovic@postojna.si
  Povezava do razpisa

V ta namen Občina Postojna objavlja 3 javne natečaje, in sicer:

  • Javni natečaj »Naj mladi prostovoljec Občine Postojna za obdobje 2020 - 2021«
  • Javni natečaj »Naj mlada prostovoljka Občine Postojna za obdobje 2020 - 2021«
  • Javni natečaj »Naj skupina mladih prostovoljcev Občine Postojna za obdobje 2020 - 2021«.

Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, društvo, šola, zavod ali druga javna ali zasebna institucija, v okviru katere se opravlja prostovoljsko delo.

Pogoji za sodelovanje v javnih natečajih so opredeljeni v besedilu vsakega posameznega natečaja, ki je v prilogi na povezavi.

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik oz. skupina posameznikov po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.

Za prostovoljsko delo se ne šteje brezplačno opravljanje dela, ki je namenjeno zadovoljevanju zgolj osebnih interesov članov v članski organizaciji in ni v splošno družbeno korist.

Ocenjevanje prijav

O izbiri in podelitvi priznanj bo odločala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Postojna. Kot kriterij odločanja bodo komisiji služili predvsem dosežki, odgovornosti, ki jih izpolnjuje predlagana oseba oz. skupina, trajanje prostovoljskega dela ipd. Strokovna komisija bo o teži vsake prijave odločala posebej, s kriteriji individualno prilagojenimi vsaki prijavi posebej. Odločitev komisije je dokončna.

Način oddaje in rok

Prijava na razpis mora biti poslana s priporočeno pošto na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.

Rok za oddajo prijav je ponedeljek, 16. 5. 2022. Za pravočasno se šteje prijava, ki je najkasneje na ta dan oddana s priporočeno pošto. Na ovojnici mora biti oznaka: NE ODPIRAJ – JAVNI NATEČAJ ZA »(navedba naziva natečaja)«

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.