Občinski razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Pivka v letu 2021

Predmet razpisa: Občina Pivka objavlja javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Pivka v letu 2021. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih programov:
Naročnik: Občina Pivka
Vrednost: 102.413 EUR
Datum objave: 12.1.2021
Razpisni rok: 2.2.2021
E-pošta: obcina@pivka.si
Telefon: 05 72 10 100
  Povezava do razpisa

ŠPORTNI PROGRAMI:
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

 •     Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
 •     Kakovostni šport
 •     Vrhunski šport
 •     Šport invalidov
 •     Športna rekreacija
 •     Šport starejših

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU NA PODPODROČJIH:

    izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

ŠPORTNE PRIREDITVE.

Na razpis za sofinanciranje programov lahko kandidirajo izvajalci, ki so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno leto.

Izvajalci športnih programov so:

 •     športna društva in športne zveze, ki so registrirane v RS,
 •     zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
 •     pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
 •     ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, skladno z zakonom, ki ureja ustanove,
 •     zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
 •     lokalne skupnosti,
 •     samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
 •     zasebni športni delavci.

Okvirna vrednost sredstev v proračunu Občine Pivka je 102.413,00 EUR.

Rok za prijavo na razpis je do 2.2.2021.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.