Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2021

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dejavnosti športa v letu 2021, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog zagotavlja proračun Občine Ilirska Bistrica.
Naročnik: Občina Ilirska Bistrica
Vrednost: 187.200 EUR
Datum objave: 24.12.2020
Razpisni rok: 29.1.2021
Kontakt: Luka Špilar
E-pošta: luka.spilar@ilirska-bistrica.si
Telefon: 05/71 12 331
  Povezava do razpisa

Sofinancirajo se naslednje vsebine:

I. Športna vzgoja otrok mladine in študentov;

II. Kakovostni šport;

III. Športna rekreacija;

IV. Šport invalidov;

V. Velike mednarodne prireditve in prireditve občinskega pomena; VI.

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;

VII. Tekoče vzdrževanje objektov in nakup opreme.

Na razpis se lahko prijavijo:

 • športna društva in njihova združenja,
 • vzgojno-varstveni zavodi,
 • vzgojno-izobraževalni zavodi,
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ki izvajajo programe za občane občine Ilirska Bistrica.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:

 • so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi izvajajo športne programe za občane Občine Ilirska Bistrica,
 • njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
 • imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
 • imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica,
 • imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Ilirska Bistrica iz predhodnih razpisov oz. obveznosti,
 • da prijavljeni programi niso financirani iz drugih postavk proračuna Občine Ilirska Bistrica.
 • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.