Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Občini Ilirska Bistrica v letu 2020

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica.
Naročnik: Občina Ilirska Bistrica
Vrednost: 2.000 EUR
Datum objave: 29.3.2020
Razpisni rok: 15.4.2020
Kontakt: Tanja Šajina
E-pošta: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si
Telefon: 05/71-12-315
  Povezava do razpisa

 1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica.
Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2020 in praviloma obsegajo naslednje vsebine:
– izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini,
– izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, razglednice, DVD-ji in podobno),
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter ljudskih običajev, urejanje in olepševanje okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih dejavnosti: urejanje in vzdrževanje kolesarskih, sprehajalnih in konjeniških poti ipd.,
– organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena in čezmejno sodelovanje,
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma: organizacija delavnic, predavanj, izobraževanje članov,
– oblikovanje in trženje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja.
2. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu
Upravičenci do sredstev so društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana po zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine Ilirska Bistrica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– da izvajajo organizirano redno aktivnost.
3. Višina razpisanih sredstev: proračunska postavka 4001424 Sofinanciranje turističnih društev, v višini 2.000,00 €.
4. Višina sofinanciranja: prijave na razpis bodo ovrednotene s točkami na podlagi meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Obdobje za porabo sredstev: rok za realizacijo odobrenih aktivnosti je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, rok za oddajo zadnjega zahtevka, finančnega in vsebinskega poročila je 6. november 2020, za odobrene aktivnosti, ki so datumsko in tematsko (decembrske prireditve) vezane na izvajanje po 6. novembru 2020, do 15. januarja 2021.
6. Vsebina prijave
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije,
– program dela društva s finančnim predračunom in viri financiranja za vsako prijavljeno aktivnost posebej,
– izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– izjavo, da kopije priloženih dokumentov ustrezajo originalom,
– seznam članov društva, ki so poravnali članarino za tekoče leto.
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali pridobi s spletne strani občine, http://www.ilirska-bistrica.si.
7. Rok in naslov za vložitev vloge
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele oziroma bodo vložene do vključno 15. 4. 2020, do 9. ure, osebno v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica ali kot priporočena pošiljka na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Vloge morajo biti oddane na obrazcu razpisne dokumentacije in poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z nazivom in naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Turizem 2020«.
Upoštevane bodo pravočasne, pravilno opremljene in popolne vloge, ostale vloge bodo zavržene kot nepopolne.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev sofinanciranja mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– pravilno in popolno izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije,
– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva Javni razpis in razpisna dokumentacija,
– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila Javnega razpisa.
8. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
O dodelitvi sredstev bo odločal župan Občine Ilirska Bistrica. Sklep bodo prosilci prejeli predvidoma v roku 30 dni od odpiranja prijav.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija predvidoma v roku osem dni od odpiranja pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo. Odpiranje vlog bo naslednji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ni javno.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo pri:
1. Tanji Šajina, pisarna št. 1/III, po tel. 05/71-12-315 ali po e-pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si in
2. Tini Kocjan, tel. 05/71-12-310, e-pošta: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.