Občinski razpisi

Javni natečajo občine Postojna s področja prostovoljstva za leto 2019

Predmet razpisa: Občina Postojna vabi posameznike, neformalne skupine, društva, zavode ter druge javne ali zasebne institucije, da predlagajo posameznice in posameznike, razred ali skupino posameznikov, ki so v letu 2019 z osebnim prizadevanjem in prostovoljskim delom nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Postojna.
Naročnik: Občina Postojna
Datum objave: 14.2.2020
Razpisni rok: 13.3.2020
Kontakt: Martina Ivanović
E-pošta: martina.ivanovic@postojna.si
Telefon: 05 7280 723
  Povezava do razpisa

 V ta namen Občina Postojna objavlja 3 javne natečaje in sicer:

  • Javni natečaj »Naj mladi prostovoljec/prostovoljka Občine Postojna za leto 2019«
  • Javni natečaj »Naj prostovoljski razred Občine Postojna za leto 2019«
  • Javni natečaj »Naj skupina mladih prostovoljcev Občine Postojna za leto 2019«.

Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, društvo, šola, zavod ali druga javna ali zasebna institucija v okviru katere se opravlja prostovoljsko delo.

Pogoji za sodelovanje v javnih natečajih so opredeljeni v besedilu vsakega posameznega razpisa, ki je v prilogi.

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik oz. skupina posameznikov po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.

Za prostovoljsko delo se ne šteje brezplačno opravljanje dela, ki je namenjeno zadovoljevanju zgolj osebnih interesov članov v članski organizaciji in ni v splošno družbeno korist.

Ocenjevanje prijav

O izbiri in podelitvi priznanj bo odločala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Postojna. Kot kriterij odločanja bodo komisiji služili predvsem dosežki, odgovornosti, ki jih izpolnjuje predlagana oseba oz. skupina, trajanje prostovoljskega ipd. Strokovna komisija bo o teži vsake prijave odločala posebej, s kriteriji individualno prilagojenimi vsaki prijavi posebej. Odločitev komisije je dokončna.

Način oddaje in rok

Prijava na razpis mora biti poslana s priporočeno pošto na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna ter v elektronski obliki na e-naslov: martina.ivanovic@postojna.si.

Rok za oddajo prijav je petek, 13.3.2020. Za pravočasno se šteje prijava, ki je najkasneje na ta dan oddana s priporočeno pošto. Na ovojnici mora biti oznaka: NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZA »(navedba naziva natečaja)«

Podelitev priznanja

Priznanja bomo podelili na slavnostni prireditvi, datum in kraj prireditve pa bosta sporočena naknadno. Na prireditev bodo povabljeni vsi prijavljeni prostovoljci/skupine, njihovi mentorji/vodje ter v razpisu sodelujoče organizacije ali skupine posameznikov, ki bodo prejeli tudi priznanja za sodelovanje v natečaju.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.