Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna občine Bloke za leto 2020

Predmet razpisa: Občina Bloke objavlja javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna občine Bloke za leto 2020
Naročnik: Občina Bloke
Vrednost: 3.500 EUR
Datum objave: 10.2.2020
Razpisni rok: 12.3.2020
E-pošta: obcina.bloke@bloke.si
  Povezava do razpisa

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna občine Bloke za leto 2020

 

1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo:

 • dejavnost registriranih drugih društev (upokojenska, mladinska in druga društva...) v občini Bloke, ki ne spadajo v področje turizma, kulture, športa, humanitarnih dejavnosti in kmetijstva
 • udeležba drugih društev na krajevnih, občinskih, območnih, mnedobčinskih prireditvah ali aktivnostih
 • izobraževanje strokovnih kadrov za delo na tem področju
 • prireditve in akcije, ki so pomembne za populacijo, ki jo drugo društvo v svoji dejavnosti zastopa
 • drugi programi in projekti drugih društev, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in koristnost občini Bloke

2. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki so:

 • registrirana v skladu z zakonom o društvih, za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev
 • imajo sedež v občini Bloke, oz. delujejo na njenem območju oz. so njihovi člani občani občine Bloke
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih
 • da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov
 • da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih prireditvah, če se jih udeležijo, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto
 • dostavijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.