Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bloke v letu 2020

Predmet razpisa: Občina Bloke objavlja javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bloke v letu 2020.
Naročnik: Občina Bloke
Vrednost: 7.400 EUR
Datum objave: 5.2.2020
Razpisni rok: 6.3.2020
E-pošta: obcina.bloke@bloke.si
Telefon: 01/709 89 18
  Povezava do razpisa

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bloke v letu 2020

 

1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov:

- redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij, oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,

- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije, kipresega šolske vzgojno-izobraževalne programe,

- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

- kulturne prireditve in projekte, ki so v interesu občine.

 

2. Na razpis se lahko prijavijo:

- kulturna društva,

- ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,

- zveze kulturnih društev, javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti

- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda

- registrirani samostojni kulturni ustvarjalci.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.