Občinski razpisi

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov s področja družbenih dejavnosti v občini Postojna za leto 2020

Predmet razpisa: JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov/projektov s področja družbenih dejavnosti v občini za področja: LJUBITELJSKA KULTURA TURIZEM MLADI POČITNIŠKE DEJAVNOSTI ZA OTROKE IN MLADINO HUMANITARNOST, SOCIALA, ZDRAVSTVO DRUGI PROGRAMI.
Naročnik: Občina Postojna
Vrednost: 151.000 EUR
Datum objave: 4.2.2020
Razpisni rok: 3.3.2020
Kontakt: Martina Ivanović
E-pošta: martina.ivanovic@postojna.si
Telefon: 05/728-07-23
  Povezava do razpisa

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov s področja družbenih dejavnosti v občini Postojna za leto 2020

NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov/projektov s področja družbenih dejavnosti v občini za področja:

LJUBITELJSKA KULTURA
TURIZEM
MLADI
POČITNIŠKE DEJAVNOSTI ZA OTROKE IN MLADINO
HUMANITARNOST, SOCIALA, ZDRAVSTVO
DRUGI PROGRAMI.

UPRAVIČENE OSEBE, KI LAHKO SODELUJEJO NA JAVNEM RAZPISU:
za področje ljubiteljske kulture: kulturna društva in njihove zveze, s sedežem ali podružnico v občini Postojna, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture, katerih programi potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko, oziroma v strnjenih oblikah vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem letu, pod pogojem, da so rezultati vadbe predstavljeni enkrat letno na samostojnem koncertu, javni prireditvi, uprizoritvi, razstavi oz. projekciji, ki lahko združuje več skupin v okviru društva;
za področje turizma: turistična društva, zveze društev, s sedežem ali podružnico v občini Postojna, ki delujejo na področju turizma v občini Postojna;
za področje mladih;
programi: nevladne organizacije (društva, zveze društev, mladinski sveti; zavodi, ustanove, ki delujejo na neprofitni osnovi), s sedežem ali podružnico v občini, ki delujejo kot mladinske organizacije oziroma organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi v občini Postojna;

projekti:

nevladne organizacije (društva, zveze društev, mladinski sveti; zavodi, ustanove, ki delujejo na neprofitni osnovi), s sedežem ali podružnico v občini, ki delujejo kot mladinske organizacije oziroma organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi v občini Postojna;
neformalna skupina mladih; skupina mladih najmanj treh posameznikov, starih med 15 in 29 let, ki je aktivna na področju mladinskega dela, vendar ne nujno v okviru mladinske organizacije. Člani skupine so aktivni izvajalci in udeleženci projekta ter imajo svojega mentorja oz. vodjo. Ta mora biti star vsaj 18 let, saj velja za odgovorno osebo prijavljenega projekta. Vsaj polovica članov skupine mora biti občanov občine Postojna;
posamezniki – mladi ustvarjalci; posameznik – mladi ustvarjalec mora izpolnjevati naslednje pogoje:
imeti mora stalno prebivališče v občini Postojna,
prijavljeni projekt je v širšem javnem interesu in se nanaša na promocijo občine, hkrati pa tudi na promocijo mladih ustvarjalcev na področju uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, arhitekture in oblikovanja, intermedijske umetnosti ali iz področja literarne umetnosti,
izkazovati mora ustrezne reference na področju iz prejšnje alineje,
v kolikor je mladi ustvarjalec mladoletna oseba, ga v postopku dodeljevanja sredstev zastopa njegov zakoniti zastopnik.
za področje počitniških dejavnosti: nevladne organizacije (društva, zveze društev, mladinski sveti; zavodi, ustanove, ki delujejo na neprofitni osnovi), s sedežem ali podružnico v občini Postojna;
za področje humanitarnosti, sociale, zdravstva: nevladne organizacije (društva, zveze društev; zavodi, ustanove, ki delujejo na neprofitni osnovi), s sedežem oz. podružnico v občini Postojna, ali delujejo v občini Postojna ali imajo člane iz občine Postojna, ki delujejo na področju humanitarnosti, sociale in zdravstva;
za druge programe: nevladne organizacije (društva, zveze društev; zavodi, ustanove, ki delujejo na neprofitni osnovi), s sedežem ali podružnico v občini Postojna, ki delujejo na področju družbenih dejavnosti v občini Postojna, vendar njihove prijavljene vsebine niso predmet razpisnih področij, navedenih pod točkami 1-5.

SPLOŠNI POGOJI:
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

so registrirani skladno z navedbo o upravičenih osebah točke 3. tega razpisa;
prijavljeni program/projekt ustreza predmetu tega javnega razpisa;
dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;
program/projekt se izvaja na območju občine Postojna in je namenjen pretežno prebivalcem občine Postojna v letu 2020;
imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa/projekta;
so prijavili samo programe/projekte, ki bodo izvedeni v letu 2020;
delujejo na razpisnem področju najmanj eno leto in so na dan objave javnega razpisa najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi;
programi/projekti niso predmet drugih razpisnih področij v občini Postojna oziroma niso prejeli sredstev iz proračuna v ta namen;
program/projekt mora imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov z razvidnimi viri financiranja;
program je finančno uravnotežen (prihodki = odhodki).

POSEBNI POGOJI:
Prijavitelj lahko na razpis prijavi pod točko:

en (1) program. V posameznem programu se sofinancira največ 5 skupin, ki na razpisu sodelujejo z eno prijavo;
2.2. en (1) program;

2.3. en (1) program ali dva (2) projekta;

en (1) projekt. Udeležba na dejavnosti projekta mora biti dostopna za širšo    Dejavnosti projekta se morajo izvajati najmanj 5 dni v letu.
en (1) program ali dva (2) projekta;
en (1) program ali dva (2) projekta.

Prijavitelj mora za izvedbo programa/projekta zagotoviti vsaj 30% sredstev vrednosti prijavljenega programa/projekta iz lastnih in/ali drugih virov, kar mora biti jasno razvidno iz finančne konstrukcije prijavljenega programa oz. projekta. V kolikor prijavitelj teh sredstev ne zagotavlja, se prijava izloči iz nadaljnjega postopka.

 

IZPOLNJEVANJE RAZPISNIH POGOJEV:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja administrativna komisija, ki jo imenuje župan občine Postojna.

 

MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV:
Program:

ocena organizacije in dejavnosti,
delovanje v preteklem letu,
program,

Projekt:

število udeležencev projekta,
vsebina, namen in izvedba projekta,

Merila za sofinanciranje programov/projektov s področja družbenih dejavnosti v občini Postojna so priloga Navodilom o sofinanciranju programov/projektov s področja družbenih dejavnosti v občini Postojna in so objavljeni skupaj z javnim razpisom.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV RAZPISA:
Ljubiteljska kultura; programi – 55.000,00 EUR;
Turistična društva; programi – 12.000,00 EUR;
Mladi; programi – 27.000,00 EUR, projekti nevladnih organizacij – 5.000,00 EUR, projekti neformalnih skupin mladih in mladih ustvarjalcev posameznikov – 2.000,00 EUR;
Počitniške dejavnosti za otroke in mladino; projekti – 8.000,00 EUR;
Humanitarnost, zdravstvo, sociala; programi – 22.000,00 EUR, projekti – 6.000,00 EUR;
Drugi programi – 12.500,00 EUR, drugi projekti – 1.500,00 EUR.

OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2020.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Postojna www.postojna.si.

Prijava na razpis mora biti oddana na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jih izpiše aplikacija in mora vsebovati vse predpisane priloge in podatke. Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.

ODDAJA PRIJAV:
Prijava mora biti izpolnjena in oddana v spletni aplikaciji na spletnem naslovu: https://postojna.e-razpisi.si/si/avtorizacija/. Po oddaji vloge v aplikaciji, je potrebno vlogo natisniti, podpisati in požigosati ter poslati na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. Vloga, ki je oddana samo v aplikaciji in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana, zato je komisija ne bo obravnavala in bo s sklepom zavržena. Enako velja za vloge, ki so oddane zgolj v fizični obliki, ne pa tudi v aplikaciji.

Natisnjene vloge morajo biti predložene v zaprti kuverti, oddane v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna ali poslane po pošti. Na kuverti mora biti prilepljen obrazec za kuverto, ki se izpiše v spletni aplikaciji, oziroma mora biti na kuverti oznaka – »Ne odpiraj« in jasno razvidni podatki o nazivu javnega razpisa, področju prijave in nazivu in naslovu izvajalca.

Rok za oddajo prijave je do vključno 3.3.2020. Za pravočasno se šteje prijava, ki je do izteka roka vnesena v aplikacijo in naslednji dan prispe na naslov naročnika. V kolikor je natisnjena vloga poslana po pošti na dan izteka roka, mora biti poslana priporočeno.

Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vlog, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, nepravočasnih vlog ali vloženih s strani neupravičene osebe, komisija ne obravnava in predlaga občinski upravi, da jih zavrže.

 

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNIH SKRIVNOSTI
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

 

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki se nanašajo na  osebne podatke prijaviteljev oz. članov društva (priimek in ime, leto rojstva, stalno prebivališče ipd.), poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB2, 117/06-ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj poslovnih skrivnosti oziroma drugih izjem ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti.

 

Občina in prijavitelj sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.

 

OBVEŠČANJE PRIJAVITELJEV:
Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo prijavitelji prejeli najkasneje v roku 60 dni po poteku razpisnega roka. S prijavitelji, katerim bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje programa/projekta, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja sredstev.

 

DODATNE INFORMACIJE :
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo na Občini Postojna v času uradnih ur: Martina Ivanović, tel. 05/728-07-23 ali e-pošta: martina.ivanovic@postojna.si.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.