Občinski razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina za leto 2020

Predmet razpisa: JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina za leto 2020
Naročnik: Občina Loška dolina
Vrednost: 11.650 EUR
Datum objave: 29.1.2020
Razpisni rok: 23.3.2020
Kontakt: Danica Zrim
E-pošta: danica.zrim@loskadolina.si
Telefon: 01/70-50-679
  Povezava do razpisa

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina za leto 2020

 

1. Sofinancer: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

2. Predmet sofinanciranja so programi s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini

    Loška dolina za leto 2020.

3. Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so lahko:
-dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi
reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali
verske skupnosti,

-organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z
zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe
svojih članov,

-invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi
in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki
ogrožajo socialni položaj invalidov,

-druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za
zdravje in reševanje socialnih stisk občanov občine Loška dolina.

4. Pravico do sofinanciranja programov imajo v prejšnji točki navedene organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje :
-da so registrirane in imajo dejavnost socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno v
ustanovitvenih aktih,

-da aktivno delujejo najmanj eno leto,

-da imajo sedež ali podružnico v občini Loška dolina oziroma ne glede na sedež, če je program
dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane občine Loška dolina,

-da imajo urejeno evidenco o članstvu,

-da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,

-da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja
programa.

5. Merila za sofinanciranje programov se nanašajo na:
-sedež izvajalca,
-število članov iz občine Loška dolina,
-vsebino programa in
-stalnost izvajanja programa.
Merila za sofinanciranje programov so podrobneje opredeljena v Pravilniku o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina.

6. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina za leto 2020 znaša  11.650,00 EUR in sicer za organizacije, ki imajo sedež izven Upravne enote Cerknica v višini 1.650,00 EUR in za organizacije, ki imajo sedež v Upravni enoti Cerknica v višini 10.000,00 EUR.


7. Organizacije se prijavijo na razpis na obrazcu "Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina za leto 2020" in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.

Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa na spletni strani Občine
Loška dolina. Prevzame se jo lahko tudi osebno – kontaktna oseba Danica Zrim- tel. 70 50 679 ali na spletni strani Občine Loška dolina: http://www.loskadolina.si, do roka za oddajo vlog.

8. Rok za predložitev prijav je do  dne 23. marca 2020 oziroma zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke.

9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami se pošlje v zaprti ovojnici oz. odda na naslov: OBČINA LOŠKA DOLINA, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, VLOGA ZA JAVNI RAZPIS – PROGRAMI SOCIALA, ZDRAVSTVO 2020«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj.

10. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 15 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo.

11. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 45 dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.

 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.