Občinski razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina za leto 2020

Predmet razpisa: JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina za leto 2020
Naročnik: Občina Loška dolina
Vrednost: 11.650 EUR
Datum objave: 29.1.2020
Razpisni rok: 23.3.2020
Kontakt: Danica Zrim
E-pošta: danica.zrim@loskadolina.si
Telefon: 01/70-50-679
  Povezava do razpisa

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina za leto 2020

 

1. Sofinancer: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

2. Predmet sofinanciranja so programi s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini

    Loška dolina za leto 2020.

3. Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so lahko:
-dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi
reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali
verske skupnosti,

-organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z
zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe
svojih članov,

-invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi
in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki
ogrožajo socialni položaj invalidov,

-druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za
zdravje in reševanje socialnih stisk občanov občine Loška dolina.

4. Pravico do sofinanciranja programov imajo v prejšnji točki navedene organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje :
-da so registrirane in imajo dejavnost socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno v
ustanovitvenih aktih,

-da aktivno delujejo najmanj eno leto,

-da imajo sedež ali podružnico v občini Loška dolina oziroma ne glede na sedež, če je program
dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane občine Loška dolina,

-da imajo urejeno evidenco o članstvu,

-da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,

-da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja
programa.

5. Merila za sofinanciranje programov se nanašajo na:
-sedež izvajalca,
-število članov iz občine Loška dolina,
-vsebino programa in
-stalnost izvajanja programa.
Merila za sofinanciranje programov so podrobneje opredeljena v Pravilniku o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina.

6. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina za leto 2020 znaša  11.650,00 EUR in sicer za organizacije, ki imajo sedež izven Upravne enote Cerknica v višini 1.650,00 EUR in za organizacije, ki imajo sedež v Upravni enoti Cerknica v višini 10.000,00 EUR.


7. Organizacije se prijavijo na razpis na obrazcu "Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina za leto 2020" in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.

Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa na spletni strani Občine
Loška dolina. Prevzame se jo lahko tudi osebno – kontaktna oseba Danica Zrim- tel. 70 50 679 ali na spletni strani Občine Loška dolina: http://www.loskadolina.si, do roka za oddajo vlog.

8. Rok za predložitev prijav je do  dne 23. marca 2020 oziroma zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke.

9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami se pošlje v zaprti ovojnici oz. odda na naslov: OBČINA LOŠKA DOLINA, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, VLOGA ZA JAVNI RAZPIS – PROGRAMI SOCIALA, ZDRAVSTVO 2020«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj.

10. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 15 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo.

11. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 45 dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.

 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.