Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Pivka za leto 2020

Predmet razpisa: Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij za mlade, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih.
Naročnik: Občina Pivka
Vrednost: 9.000 EUR
Datum objave: 17.1.2020
Razpisni rok: 10.3.2020
Kontakt: Jana Knafelc Strle
E-pošta: obcina@pivka.si.
Telefon: 05 72 10 100
  Povezava do razpisa


Javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Pivka za leto 2020

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka.
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje mladinskih projektov in akcij za mlade, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih.
Glavni namen sofinanciranja mladinskih projektov in akcij po tem razpisu je:

– spodbujanje aktivne participacije mladih v Občini Pivka.

2. Izvajalec mladinskih projektov in akcij po tem razpisu je lahko:

– organizacija mladih ali
– nevladna in neprofitna organizacija z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in vključevanje mladih v mladinsko delo ali
– neformalna skupina mladih oziroma skupina najmanj 3 mladih, ki imajo svojega mentorja ali
– posamezni ustvarjalec za projekte in akcije, ki so širšega pomena, v javnem interesu občine pod pogojem, da ima stalno prebivališče v Občini Pivka.

Drugi pogoji:
Vsi izvajalci mladinskih projektov in akcij morajo zagotavljati:
– osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo projekta oziroma akcije, ki jo izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo;
– imeti jasno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja aktivnosti v projektu oziroma akciji, ki je predmet tega pravilnika. Prihodki izvajalca morajo biti enaki odhodkom;
– da predmet predložene vloge ni bil in ne bo sofinanciran že iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Pivka;
– v celoti in pravočasno izpolnjevati pogodbene obveznosti do Občine Pivka na podlagi razpisa iz predhodnega leta, če so na njem sodelovali ter občinski upravi predložili vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji aktivnosti v preteklem letu;
– da je projekt oziroma akcija namenjena predvsem mladim;
– da se projekt oziroma akcija izvaja na območju Občine Pivka ali na območju več občin (z namenom teritorialnega ali programskega povezovanja) in je v javnem interesu Občine Pivka;
– da je projekt oziroma akcija neprofitna oziroma nekomercialne narave;
– da vsebina projekta oziroma akcije ustreza predmetu javnega razpisa.


Izvajalci mladinskih projektov in akcij lahko predložijo do pet (5) projektov oziroma akcij letno.

Poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena pa morajo izvajalci izpolnjevati še pogoje opredeljene v pravilniku.

3. Predmet financiranja:
1: Mladinski projekti in akcije na področju občine Pivka.

Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v občini Pivka za leto 2020 znaša 9.000 EUR. Sredstva so na proračunski postavki 0810047.

4. Prijave morajo biti podane na razpisnih obrazcih, ki so obvezni. Obrazci so objavljeni na spletni strani Občine Pivka www.pivka.si.  Prijave se oddajo v zaprti kuverti na naslov Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, z oznako »Ne odpiraj –MLADINSKI PROJEKTI IN AKCIJE 2020«.
Občina Pivka in prijavitelj sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.

5. Merila in kriteriji pri obravnavi vlog:

Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij upoštevala naslednja merila in kriterije:
1. preglednost
- cilji in namen mladinskih projektov in akcij niso razvidni – 0 točk,
- cilji in namen mladinskih projektov in akcij so jasno razvidni – 5 točk.
2. število vključenih članov v mladinskih projektih in akcijah
- 1-5 aktivnih članov oziroma nosilcev – 2 točki,
- 6-10 aktivnih članov oziroma nosilcev – 3 točke,
- 11-15 aktivnih članov oziroma nosilcev – 4 točke,
- nad 16 aktivnih članov oziroma nosilcev – 5 točk.
3. delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih projektov in akcij
- od 40% do 60%  – 1 točka,
- od 61% do 80% –  3 točke,
- nad 80% - 5 točk.
4. ciljna populacija
- projekti in akcije ne vključujejo mladih z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, mlade, ki niso zaključili šolanja ter invalidno mladino – 0 točk,
- projekti in akcije vključujejo tudi mlade z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, mlade, ki niso zaključili šolanja ter invalidno mladino – 5 točk,
5. dostopnost
- projekti in akcije so dostopni za mlade iz ožjega območja občine Pivka – 2 točki,
- projekti in akcije so dostopni za mlade iz celotne občine iz občine Pivka – 5 točk.
6. ekonomičnost
- realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe projektov v primerjavi z učinkovitostjo in udeležbo ni jasna – 0 točk,
- realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe projektov v primerjavi z učinkovitostjo in udeležbo je pregledna in jasna – 5 točk.
7. primerljivost
- stroški projektov glede na število udeležencev s stroški sorodnih projektov so bistveno višji od stroškov sorodnih projektov – 0 točk,
- stroški projektov glede na število udeležencev s stroški sorodnih projektov so primerljivi s stroški sorodnih projektov – 5 točk.

8. preventivnost
- projekti ali akcija je preventivne narave (zloraba dovoljenih in nedovoljenih substanc, čustvena in fizična zloraba v domačem okolju…) – do 10 točk

Projekti in akcije bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih projektov in akcij. Projekti in akcije se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega projekta in akcije je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.


6. Rok za prijavo je do vključno 10.3.2020. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, priporočeno po pošti. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo oddane po določenem roku za oddajo predlogov, neustrezno naslovljene in nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oz. zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev  predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

7. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi meril in kriterijev, določenih v Pravilniku za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij (Uradni list RS, št. 1/20).

8. O višini dodeljenih sredstev bodo prijavljeni obveščeni v roku 30 dni po poteku razpisnega roka. Z vlagatelji, katerim bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.


9. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Pivka, Družbene dejavnosti, Jana Knafelc Strle, v času uradnih ur občinske uprave in sicer na tel št. 05 72 10 100 ali po e-pošti: obcina@pivka.si.

10. Datum objave: Za dan objave razpisa se šteje objava na spletni strani Občine Pivka to je 17.1.2020 .

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.