Občinski razpisi

Razpis za podelitev priznanj Občine Pivka

Predmet razpisa: Občina Pivka praznuje občinski praznik 9. maja. Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja Občine Pivka. Podeljena bodo naslednja priznanja: častni občan Občine Pivka, plaketa Občine Pivka in priznanje Občine Pivka.
Naročnik: Občina Pivka
Datum objave: 15.1.2020
Razpisni rok: 16.3.2020
Kontakt: Erika Kovačič
E-pošta: erika.kovacic@pivka.si
Telefon: 05 72 10 100
  Povezava do razpisa

Pobude za podelitev priznanj Občine Pivka lahko Komisiji za podelitev priznanj Občine Pivka predložijo občani, podjetja, zavodi, organizacije, skupnosti, politične stranke ter društva z območja občine Pivka do 16. marca 2020, do 15. ure, na naslov Občina Pivka, Komisija za podelitev priznanj Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka z oznako: »ZA RAZPIS – PRIZNANJA OBČINE PIVKA – NE ODPIRAJ«.

Sklep o podelitvi priznanj bo sprejel Občinski svet Občine Pivka. 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.