Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov v občini Ilirska Bistrica v letu 2020

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2020. Sofinancirajo se programi, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk in težav občanov in programi skupin za samopomoč.
Naročnik: občina Ilirska Bistrica
Vrednost: 11.000 EUR
Datum objave: 9.1.2020
Razpisni rok: 20.1.2020
Kontakt: Erika Vrh
Telefon: 05/71-12-333

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo:

  • splošne dobrodelne organizacije,
  • organizacije za kronične bolnike,
  • organizacije za samopomoč,
  • invalidske organizacije ter druge organizacije, ki izvajajo humanitarne programe.

Prijavitelji morajo imeti sedež v Občini Ilirska Bistrica in izvajati dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da vključuje občane Občine Ilirska Bistrica, biti registrirani za izvajanje na področju humanitarnih dejavnosti najmanj eno leto ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.