Občinski razpisi

Javni razpis - sofinanciranje športa 2018

Predmet razpisa: Namen razpisa je sofinanciranje športnih programov v občini Loška dolina
Naročnik: Občina Loška dolina
Vrednost: 35.500 EUR
Datum objave: 30.1.2018
Razpisni rok: 2.3.2018
Kontakt: Danica Zrim
E-pošta: danica.zrim@loskadolina.si
Telefon: 01 70 50 679
  Povezava do razpisa

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, navedene v Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loška dolina (Uradno glasilo  občine Loška dolina št. 121):

da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih dejavnosti (velja za društva),
da so najmanj eno leto registrirani s sedežem v občini Loška dolina in v občini Loška dolina izvajajo program, s katerim kandidirajo na razpis, najmanj eno leto,
imeti najmanj 10 članov s plačano članarino (velja za društva),
imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
imeti urejeno zbirko članov s plačano članarino (velja za društva),
imeti zagotovljeno izvajanje športnih programov najmanj v obsegu 60 ur letno,  razen če za posamezne programe v merilih ni drugače opredeljeno (velja za izvajalce, ki kandidirajo s športnimi programi),
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov
izpolnjevati ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov,
da so izvajalci LPŠ v letu pred letom, na katerega se nanaša javni razpis izpolnili pogodbene obveznosti.

Na razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov, ki imajo sedež v občini:

športna društva in klubi,  ki  izvajajo programe športa,
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva,
zavodi na področju vzgoje in izobraževanja,
zavodi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zasebni športni delavci in druge organizacije, registrirani  za opravljanje dejavnosti v športu,
ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne ter
organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.

Izjemoma lahko kandidirajo na javnem razpisu tudi izvajalci, ki nimajo sedeža v občini, program pa izvajajo na območju občine in za člane iz občine Loška dolina.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.

Ne glede na prejšnji odstavek, imajo prednost pri izvajanju programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine športna društva in javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.