Občinski razpisi

Javni razpis - sofinanciranje programov drugih društev v letu 2018

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje programov drugih društev, ki niso predmet drugih razpisov v občini Loška dolina ali financiranja iz drugih proračunskih postavk, so v širšem interesu in se izvajajo na območju občine Loška dolina oziroma za občane Občine Loška dolina.
Naročnik: Občina Loška dolina
Vrednost: 3.000 EUR
Datum objave: 30.1.2018
Razpisni rok: 15.3.2018
Kontakt: Danica Zrim
E-pošta: danica.zrim@loskadolina.si
Telefon: 01 70 50 679
  Povezava do razpisa

Namen razpisa je dodelitev finančnih sredstev, ki jih zagotavlja Občina Loška dolina izvajalcem iz sredstev proračuna na osnovi sprejetih programov.

Sredstva, ki se bodo razdelila na podlagi tega razpisa , niso namenjena za sofinanciranje:

- programov redne - obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov,

     - investicij.

2. POGOJI  in UPRAVIČENCI ZA PRIJAVO NA RAZPIS

Upravičenci do sredstev so društva, ki ne spadajo na področje turizma, kulture, športa, mladine, sociale, zdravstva in humanitarnih dejavnosti (v nadaljevanju: druga društva). Društva sofinancirana na podlagi tega pravilnika niso upravičena do sredstev iz drugih razpisov.

Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. da so registrirani in delujejo najmanj eno leto;

2. da imajo sedež ali podružnico v Občini Loška dolina oziroma da je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Loška dolina;

3. imajo urejeno evidenco o članstvu;

4. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;

5. da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.