Občinski razpisi

Javni razpis - sofinanciranje prireditev v letu 2018

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje prireditev, ki jih izvedejo prijavitelji sami ali pa ti sodelujejo na prireditvi na območju občine Loška dolina oziroma je prireditev namenjena občanom občine Loška dolina in je v interesu občine Loška dolina. Izjemoma se lahko sofinancira tudi prireditve izven občine Loška dolina, če izvedba bistveno pripomore k promociji občine.
Naročnik: Občina Loška dolina
Vrednost: 3.000 EUR
Datum objave: 30.1.2018
Razpisni rok: 15.3.2018
Kontakt: Danica Zrim
E-pošta: danica.zrim@loskadolina.si
Telefon: 01 70-50-679
  Povezava do razpisa

Prireditve izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa občine Loška dolina ne morejo biti predmet sofinanciranja tega razpisa. Prijavitelj mora najprej izkoristiti vse možnosti za pridobitev sredstev sofinanciranja  iz drugih namenskih postavk oziroma razpisov.  V kolikor je bil v istem koledarskem letu že objavljen razpis za sofinanciranje iz drugih proračunskih postavk, kamor po namenu oziroma vsebini sodi predmet prijaviteljeve vloge in se prijavitelj na ta razpis ni prijavil, ni upravičen do sofinanciranja prireditve.

 

2. POGOJI in UPRAVIČENCI ZA PRIJAVO NA RAZPIS

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze, ki izvedejo ali sodelujejo na prireditvi.

Upravičenci do finančnih sredstev so izvajalci navedeni v prvem odstavku 2. točke razpisa, ki:

-  so registrirani po veljavni zakonodaji za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo

   in je prireditev po presoji komisije v javnem interesu občine;

-  imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in osnovne pogoje za realizacijo

   načrtovanih prireditev;

-  je njihova dejavnost neprofitna;

-  niso prejeli sredstev v ta namen iz občinskega proračuna;

-  poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.

Sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam. 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.