Občinski razpisi

Javni razpis - socialno in zdravstveno varstvo v občini Loška dolina za leto 2024.

Predmet razpisa: Občina Loška dolina objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina za leto 2024.
Naročnik: Občina Loška dolina
Vrednost: 15.000 EUR
Datum objave: 4.3.2024
Razpisni rok: 18.4.2024
Kontakt: Danica Zrim
E-pošta: danica.zrim@loskadolina.si
Telefon: 01-70-50-679
  Povezava do razpisa

2. Predmet sofinanciranja so programi s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina za leto 2024.

3. Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so lahko:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali
verske skupnosti,

– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe
svojih članov,

– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,

– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov Občine Loška dolina.

4. Pravico do sofinanciranja programov imajo v prejšnji točki navedene organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje :
– da so registrirane in imajo dejavnost socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,

– da aktivno delujejo najmanj eno leto,

– da imajo sedež ali podružnico v Občini Loška dolina oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Loška dolina,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu,

– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,

– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa.

5 Merila za sofinanciranje programov se nanašajo na:
-sedež izvajalca,
-število članov iz Občine Loška dolina,
-vsebino programa in
-stalnost izvajanja programa.
Merila za sofinanciranje programov so podrobneje opredeljena v Pravilniku o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina.

6 Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina za leto 2024 znaša  15.000,00 EUR in sicer za organizacije, ki imajo sedež izven Upravne enote Cerknica v višini 2.000,00 EUR (proračunska postavka 20009 – sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva) in za organizacije, ki imajo sedež v Upravni enoti Cerknica v višini 13.000,00 EUR (proračunska postavka 20013 – sofinanciranje nevladnih organizacija na področju socialnega varstva -UE Cerknica).

7 Organizacije se prijavijo na razpis na obrazcu “Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina za leto 2024” in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave. Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa na spletni strani Občine Loška dolina. Prevzame se jo lahko tudi osebno – kontaktna oseba Danica Zrim- tel. 70 50 679 ali na spletni strani Občine Loška dolina: http://www.loskadolina.si, do roka za oddajo vlog.

8 Rok za predložitev prijav je do dne 18. aprila 2024 oziroma zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.