Občinski razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna za leto 2024

Predmet razpisa: Občina Postojna objavlja Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna za leto 2024.
Naročnik: Občina Postojna
Vrednost: 97.000 EUR
Datum objave: 14.2.2024
Razpisni rok: 6.3.2024
Kontakt: Martina Ivanović
E-pošta: martina.ivanovic@postojna.si
Telefon: 057280723
  Povezava do razpisa

PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna za
leto 2024 za naslednja področja:

  1. Javne kulturne prireditve;

posamični kulturni dogodki ali sklop kulturnih dogodkov, ki so namenjeni širši javnosti
in prispevajo k širitvi kulturne zavesti ali ohranjanju kulturne dediščine občine Postojna
ter izkažejo nek širši javni interes in jih ni mogoče uvrstiti v redno dejavnost društva.
Javne kulturne prireditve so tudi tradicionalne kulturne prireditve in ostale prireditve, ki
so v javnem interesu.
Projekt se lahko izvede tudi s sodelovanjem poklicnih institucij oz. strokovnim ne-
ljubiteljskim sodelovanjem.
Prijavitelj, ki načrtuje izvedbo kulturnega projekta v času Kulturnega utripa poletja
Postojna na trgu pred hotelom Kras, mora pridobiti soglasje Občine Postojna, če je
možno prireditev umestiti v termin Kulturnega utripa poletja Postojna (KUPP).

2.     Mednarodna tekmovanja s področja kulturnih dejavnosti; s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti: gre za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih, ki so kvalitetna, na katerih je zagotovljeno strokovno spremljanje ter je
udeležba društva zagotovljena na podlagi razpisa oz. izbora prireditelja tekmovanja. O posameznem prijavljenem tekmovanju bo pridobljeno ustrezno strokovno mnenje.3. Poletne kulturne prireditve v mesecu avgustu v mestu Postojna;
sklop kulturnih dogodkov, ki se odvijajo v mesecu avgustu v mestu Postojna in so
prepoznavni tudi na državni ravni ali širše in so zato za občino posebnega pomena,
predvsem z vidika promocije.
4. Pustovanje v mestu Postojna;
obsežen tradicionalni kulturni dogodek oz. sklop dogodkov ob Pustu, ki so namenjeni
širši javnosti in prispevajo k širitvi kulturne zavesti in ohranjanju kulturne dediščine ter
pustnih običajev občine Postojna.
5. Projekti razstavne in sejemske dejavnosti;
organiziranje in izvedba sejmov in razstav s področja kulture in umetnosti, namenjenih
širši javnosti.
6.    Projekti založništva;
izdaja fizičnih, elektronskih in zvočnih knjižnih in glasbenih del z namenom vzpodbujanja založniške dejavnosti in spodbujanja bralne in glasbene kulture na območju občine Postojna. Sofinanciranje izdaje občasnih ali rednih glasil, letakov ipd. publikacij za promocijo prijavitelja niso predmet tega javnega razpisa.
7.    Projekti izobraževanja na področju kulture;
izvedba izobraževanj, delavnic oz. usposabljanj s področja kulture, ki jih prijavitelj izvaja za širšo javnost z namenom nadgradnje, razširjanja oz. poglabljanja znanja s področja kulture.

Sofinanciranje izvedbe internih izobraževanj, delavnic oz. usposabljanj niso predmet tega razpisa.

UPRAVIČENE OSEBE, KI LAHKO SODELUJEJO NA JAVNEM RAZPISU:


- nevladne organizacije (društva, zveze društev; zavodi, ustanove, ki delujejo na
neprofitni osnovi),
- samozaposleni v kulturi (v nadaljevanju: samostojni kulturni ustvarjalci) – fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Postojna, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis in do prejema končnega izplačila za prijavljeni kulturni projekt vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu RS za kulturo in delujejo na področju ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin, njihovi projekti pa so v javnem interesu Občine Postojna.
Prijavitelji, ki se na razpis prijavljajo prvič, morajo vlogi priložiti kopijo izpisa iz poslovnega registra AJPES oz. odločbo o ustanovitvi/registraciji. Samostojni kulturni ustvarjalci morajo vlogi priložiti kopijo odločbe o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi, izdano s strani Ministrstva RS za kulturo.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.