Občinski razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica za leto 2024

Predmet razpisa: Občina Ilirska Bistrica je objavila Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica za leto 2024.
Naročnik: Občina Ilirska bistrica
Vrednost: 61.500 EUR
Datum objave: 6.2.2024
Razpisni rok: 11.3.2024
Kontakt: Erika Vrh
E-pošta: erika.vrh@ilirska-bistrica.si
Telefon: 05 71 12 333
  Povezava do razpisa

Predmet javnega razpisa: zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica za leto 2024.

       Predmet sofinanciranja:

       - programi redne ljubiteljske kulturne dejavnosti,

       - kulturni projekti (kulturne prireditve),

       - oprema,

       - založništvo.

Višina sredstev: za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Ilirska Bistrica za leto 2024 je namenjenih 61.500,00 EUR, od tega za:

- programe redne ljubiteljske dejavnosti 31.500,00 EUR,

- za kulturne projekte (kulturne prireditve) 20.000,00 EUR,

- za opremo 5.500,00 EUR in

- za založništvo 4.500 EUR.

 

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– da imajo sedež na območju občine Ilirska Bistrica in aktivno delujejo na območju občine Ilirska Bistrica (aktivno sodelovanje se ugotavlja na podlagi vsakoletnega poročila društva),

– da so v skladu z zakonodajo registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti najmanj eno leto pred objavo javnega razpisa,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, iz katere izhaja, da je vsaj polovica aktivno vadečih iz občine Ilirska Bistrica,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti,

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,

– da imajo na dan prijave na javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti za tekoče koledarsko leto poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Ilirska Bistrica,

– da z istim programom ne kandidirajo na ostale javne razpise iz proračuna Občine Ilirska Bistrica,

– druge pogoje, določene z vsakoletnim razpisom.

 

Sofinanciranje prireditev ob dnevu upora proti okupatorju (27. april), prvem maju-prazniku dela, dnevu državnosti (25. junij) in dnevu samostojnosti (26. december) se bo izvajalo preko razpisa za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti, ki bo objavljen naknadno.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.