Občinski razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev v občini Loška dolina v letu 2024.

Predmet razpisa: Občina Loška dolina objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev, ki so v širšem interesu v občini Loška dolina v letu 2024.
Naročnik: Občina Loška dolina
Vrednost: 6.500 EUR
Datum objave: 29.1.2024
Razpisni rok: 1.3.2024
Kontakt: Danica Zrim
E-pošta: danica.zrim@loskadolina.si
Telefon: 01 70-50-679
  Povezava do razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje programov drugih društev, ki niso predmet drugih razpisov v občini Loška dolina ali financiranja iz drugih proračunskih postavk, so v širšem interesu in se izvajajo na območju občine Loška dolina oziroma za občane Občine Loška dolina.

Namen razpisa je dodelitev finančnih sredstev, ki jih zagotavlja Občina Loška dolina izvajalcem iz sredstev proračuna na osnovi sprejetih programov.

Sredstva, ki se bodo razdelila na podlagi tega razpisa , niso namenjena za sofinanciranje:

– programov redne – obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov,

– investicij.

 

Upravičenci do sredstev so društva, ki ne spadajo na področje turizma, kulture, športa, mladine, sociale, zdravstva in humanitarnih dejavnosti (v nadaljevanju: druga društva). Društva sofinancirana na podlagi tega pravilnika niso upravičena do sredstev iz drugih razpisov.

Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  •     da so registrirani in delujejo najmanj eno leto;
  •     da imajo sedež ali podružnico v Občini Loška dolina oziroma da je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Loška dolina;
  •     imajo urejeno evidenco o članstvu;
  •     da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
  •     da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.