Občinski razpisi

Javni razpis – sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2024 v Občini Loška dolina

Predmet razpisa: Občina Loška dolina objavlja Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov v Občini Loška dolina za leto 2024.
Naročnik: Občina Loška dolina
Vrednost: 8.500 EUR
Datum objave: 29.1.2024
Razpisni rok: 1.3.2024
Kontakt: Danica Zrim
E-pošta: danica.zrim@loskadolina.si
Telefon: 01/70-50-679
  Povezava do razpisa

Predmet sofinanciranja so sledeče vsebine:

  • mladinski programi (dejavnost) -kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto – vsaj enkrat tedensko devet mesecev v letu, ob zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti (prireditev, razstava, delavnica, življenje z naravo, ipd.)
  • mladinski projekti (posamična aktivnost izvajalca) – posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje, okrogla miza, ipd.),
  • stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov -neprogramski stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega materiala, stroški dela).

Na razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oz. so njihovi programi in projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Loška dolina,
  • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
  • programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Loška dolina (mladi do 29 let),
  • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,
  • vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.

Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in projektov po tem pravilniku imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze, ki so nosilci programov in projektov, namenjenim predvsem mladim (mladi do 29 let). Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja mladinskih programov in projektov pa imajo tisti izvajalci, ki izvajajo izključno programe in projekte za mlade, njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini.

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje mladinskih programov  in projektov ter za sofinanciranje delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov za leto 2024 znaša 8.500,00 EUR.

Rok, do katerega morajo biti predložene vloge je 1. 3. 2024.


 

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.