Občinski razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2024

Predmet razpisa: Občina Ilirska Bistrica objavlja javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti športa v letu 2024, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog zagotavlja proračun Občine Ilirska Bistrica za leto 2024.
Naročnik: Občina Ilirska bistrica
Vrednost: 187.200 EUR
Datum objave: 11.1.2024
Razpisni rok: 12.2.2024
Kontakt: Luka Špilar
E-pošta: luka.spilar@ilirska-bistrica.si
Telefon: 057112331
  Povezava do razpisa

Prijava na javni razpis mora biti izdelana na obrazcih, ki se nahajajo v prilogi. Vloga mora obvezno vsebovati po en izpolnjen obrazec OBR-prijava, OBR-izjava, OBR-finančna realizacija ter podpisan in žigosan vzorec pogodbe. Prijavitelj izpolni tudi ustrezne druge obrazce glede na vsebino programov, na katere se prijavlja. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamezen program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.  Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo v zaprti ovojnici prispele najpozneje do dne 12. 2. 2024, do 10. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali bodo do navedenega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Na ovojnici prijavitelj navede: »PRIJAVA na javni razpis šport 2024 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo izpolnjevale pogoje iz te točke in bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki ne bodo izpolnjevale zahtevanih pogojev iz te točke ali bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z Javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na tel. št. 05/71 12 331 ali prek elektronske pošte: luka.spilar@ilirska-bistrica.si. Kontaktna oseba je Luka Špilar.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.