Občinski razpisi

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU 2023

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ilirska Bistrica v letu 2023.
Naročnik: Občina Ilirska Bistrica
Vrednost: 58.173 EUR
Datum objave: 13.3.2023
Razpisni rok: 10.4.2023
Kontakt: Erika Vrh
Telefon: 05 71 12 333
  Povezava do razpisa

Na razpis se lahko prijavijo:

 •     kulturna društva,
 •     ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
 •     zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
 •     javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
 •     samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt.

Predlagatelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 •     da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica (lahko tudi sekcijo),
 •     da so registrirana skladno z zakonodajo, ki ureja ustanavljanje društev, javnih zavodov ali javnih skladov,
 •     da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju kulture najmanj eno leto,
 •     imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje,
 •     imajo urejeno evidenco o članstvu,
 •     da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
 •     da kulturni program ali njegov posamezni del, s katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje po tem pravilniku ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica,
 •     posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Ilirska Bistrica,
 •     posamezni izvajalci lahko konkurirajo samostojno ali v okviru zveze društev, vendar je odobritev sofinanciranja programov omejena tako, da lahko za istovrstne programe pridobijo sofinanciranje samo enkrat.


 

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.