Občinski razpisi

Javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje oz. financiranje obnove in vzdrževanja objektov kulturne dediščine v občini Cerknica v letu 2023

Predmet razpisa: Objavljen je JAVNI RAZPIS za zbiranje vlog za sofinanciranje oz. financiranje obnove in vzdrževanja objektov kulturne dediščine v občini Cerknica v letu 2023.
Naročnik: Občina Cerknica
Vrednost: 37.000 EUR
Datum objave: 9.1.2023
Razpisni rok: 24.3.2023
Kontakt: Maruša Opeka
E-pošta: marusa.opeka@cerknica.si
  Povezava do razpisa

Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je zbiranje vlog za sofinanciranje oz. financiranje obnove in vzdrževanje objektov kulturne dediščine na območju občine Cerknica v letu 2023. Razpis je razdeljen v dva sklopa; za sakralno in memorialno dediščino.
Višina sredstev, ki so namenjena sofinanciranju oz. financiranju v javnem razpisu s sprejetim proračunom za leto 2023, je:

 • I. sklop – za sakralno dediščino: 0605 – Spom. varstvene akcije za sakralne objekte; 30.000€
 • II. sklop – za memorialno dediščino (brez sakralne): 0606 – Vzdrževanje spomenikov; 7.000€

Vloge morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

Vsebina razpisne dokumentacije

 • povabilo k oddaji vloge;
 • predmet javnega razpisa;
 • pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji;
 • merila za vrednotenje in obravnavo;
 • način in rok za oddajo vlog;
 • vsebina vloge;
 • izločitveni dejavniki;
 • vrednotenje vlog in rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni;
 • odgovorna oseba za dajanje informacij med razpisom;
 • spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije;
 • koriščenje sredstev;
 • priloge: obrazci 1–7 (vloga, izjava 1, izjava 2, soglasje, vzorec pogodbe, poročilo, zahtevek).

Način in rok za oddajo vlog
Vloga se šteje za pravočasno, če je predložena oziroma prispe na naslov naročnika do petka, 24. 3. 2023, najpozneje do 12.00, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga – javni razpis – dediščina«. Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani.
Ponudniki oddajo vloge po pošti ali osebno na naslov naročnika: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.